čtvrtek 6. září 2018

39. zasedání zastupitelstva města - 5. září 2018 - on-line zápis

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)


 • Blíží se zahájení posledního předvolebního zastupitelstva. A protože jsou volby za rohem, lze čekat obzvláště vydatné menu zakončené východem slunce.
 • 16:08 - zastupitelstvo zahájeno, přítomno 20 zastupitelů, několik přijde později. Ověřovatelé zápisu navrženi Rubík a Peška. Schváleno. Minulý zápis z června, ověřovatelé bez připomínek.
 • Program: Starosta navrhuje předřadit bod o informaci ke kácení lípy před Komendou. Richtr navrhuje vypustit bod 1 (Benar). Chce zařadit zprávu o čističce a bod zprávy kontrolního výboru. Namítá, že kontrolní výbor nepracoval.
 • Šmehlik: chce také vypustit bod 1 s tím, že materiál nedostal v zákonné lhůtě, a také s tím, že by o tom mělo rozhodnout až nové zastupitelstvo. Richtr: doplňuje, že je k tomu nyní přiřazen zámeček, na který je demoliční výměr.
 • Peška: materiály jsem obdržel v neděli večer. Chce doplnění materiálu k bodu 13, dotace pro sportovní organizace. Kopie žádosti Sauna klubu.
 • Jednání zastupitelstva při projednávání programu narušeno nepřerušitelnou občankou (vykazující znaky duševní nemoci) . Zasedání přerušeno, městské policii se podařilo občanku odvést od mikrofonu (velmi slušně a profesionálně). Ztraceno cca 30 minut.
 • 16:52 Zasedání obnoveno, hlasuje se o připomínkách k programu, občanka dostane prostor jako bod programu před diskuzí. Zařazení zprávy kontrolního výboru zamítnuto. Informace o čističce zamítnuta. Vypuštění bodu Benar zamítnuto. Lípa zařazena. Program schválen.
 • Bod 0: Pokácení lípy : odborný posudek konstatoval havarijní stav. Vystupuje autor posudku (arborista) : na bázi kmene infekce dřevokaznou houbou způsobující rozklad pařezu a kořenů, jejichž sanace velmi obtížná. Akutní hrozba zlomu nebo vývratu. Zřejmě brzy.
 • Judlová : prořezávání ostatních stromů, proč v červenci? Odpověď experta: vegetační klid jako dobrá doba je mýtus, např. zdravotní a bezpečnostní řezy se mohou kdykoliv.
 • Další stromy : na náměstí prohlédnuty, všechny v pořádku, U Kocoura vyšetření stromů v přípravě.
 • Bod 1 - Benar: Starosta : návrh dohody s vlastníky na základě několika jednání. Jednatel za společnost vlastnící Benar: mluví anglicky s tlumočníkem. Objasňuje developerský projekt. Mají povolení schválené úřady. Nechtějí sahat na zeleň. Zeleň a zámeček 3 možnosti.
 • 1. zeleň na malé pozemky pro budoucí klienty jako zahrádky, 2. prodej zahradnické škole, 3. předat zdarma městu s tím, že obec ji přetvoří v rekreační park jako byl dříve.
 • Využití budovy na obci. V případě daru nechceme nic jiného, než aby platilo vše, co už bylo schváleno.
 • Starosta : součástí dohody i další projekt a převzetí komunikací. Developer: nechceme nic nového, jen potvrzení toho, co již máme. U Rudné máme podobný projekt v 3. fázi, ač začal podobně. Naším cílem zde je navázat spolupráci s městem a pohnout se z místa.
 • Šmehlik : Jednal bych na vašem místě stejně. Ale končí naše volební období, příští měsíc bude nové zastupitelstvo. Dotaz: jste ochotni počkat do listopadu na nové složení?
 • Jednatel : pokud je dohoda dobrá, pak ji můžete nechat následovníkům. Řada z vás zde bude znovu. My už čekáme roky, a je jasné, že nové rozhodnutí nebude za dva měsíce. Ano, můžeme a jsme ochotni čekat, ale proč neuzavřít dobrou smlouvu ihned.
 • Šmehlik: Jaké předpokládáte náklady na rekonstrukci zámečku? 
 • Developer: zámeček jsme nechtěli rekonstruovat, chtěli jsme fabriku za milion.
 • Širc : podporuje převedení na město. Hložek : plán projektu odpovídá tomu, co jsme chtěli. Dotaz: zůstane v rezidenční oblasti něco z původní budovy. Odpověď : továrna bude zdemolovaná a vyroste její přesná kopie. Hložek : bude se jednat o změně územního plánu u dalších pozemků?
 • Jednatel : původní návrh byl založen na přání dřívějšího starosty, jsme koupili a zdemolovali ubytovny. Pokud změníme něco v plánech, tak jen typ domů, řadové na dvojdomky, jejich výška zůstane zachována.
 • Jednatel : máme povolení na 5 budov okolo zámečku, asi 13 jednotek. Dva zastupitelé tam mají domky v okolí. Ač máme platné povolení, vyšli jsme jim vstříc. Naším cílem jsou kladné vztahy s místními obyvateli.
 • Šmehlik : Hrabanek a Širc byli proti výstavbě v Borovskeho, když jsme o tom hlasovali dříve. Zálom měl na starosti pracovní zasedání k Benaru, a nesplnil. Hrabánek : tehdy jsme byli stejně jako místní občané proti zastavení k cestě.
 • Širc : tehdy to bylo za výměnu v Nosačické, teď bez výměny. Pracovní zasedání bylo.
 • Bartoniček : námitky k několika bodům smlouvy, např. obsahuje závazky k smlouvě o budoucí spolupráci, která ale dosud nebyla předložena. Navrhuje, aby město vyjádřilo podporu projektu, ale aby uzavření smlouvy bylo až po písemném vyjádření odborů úřadu.
 • Developer: víceméně souhlasí se všemi připomínkami, bylo jen málo času, tohle byla první příležitost k diskuzi. Jsem původně městský architekt. Zeleň Benaru by měla pokračovat k plovárně. Jsme připraveni o smlouvě dále jednat. Potřebujeme dobrou spolupráci v budoucnu.
 • Jednatel : Jsme spokojeni s tím co máme. Chceme pouze to, co by mělo dělat zastupitelstvo a úřady. Nechceme nic navíc.
 • Jednatel : v budoucnosti bude připraven dokument, který specifikuje časový plán a náklady.
 • Širc : nyní se zavazujeme k tomu, že budeme pracovat na smlouvě, která se teprve bude schvalovat. Jednatel : Předložené je "Letter of intent". V budoucí smlouvě se může vše změnit. Toto je pouze vyjádření ochoty se na této smlouvě dohodnout.
 • Richtr : jak dlouho prodáváte zámeček. Developer : nejsem oprávněn sdělit částku, nyní jednáme se zahradnickou školou. Kdybych to opravdu chtěl prodat, povedlo by se to.
 • Richtr : co jste udělali v areálu? Jednatel : připravovali jsme projekty, které dále měnili na základě požadavků zastupitelů, ztratili jsme mnoho let. Vycházeli jsme vstříc námitkám. Poprvé v mém životě vycházení se sousedy nepřineslo výsledky.
 • Ve Slaném jsme ztratili spoustu času, chceme začít znovu. Richtr : Když smlouvu neodsouhlasíme? Jednatel : Budeme usilovat o uskutečnění druhých dvou variant. Richtr : Kdo inicioval jednání.? Jednatel : Jsem developer, nezatahujte mne do interní politiky.
 • Ranková : proč se Bartoniček ptá nyní, když je ve vedení města. Proč se nestará. Bartoniček : Nikdo mne o tom neinformoval. Dostal jsem materiály ve stejnou chvíli jako ostatní zastupitelé.
 • Jednatel : Předložený dokument je starý 2 týdny, poslední verze právníkem, nebyl čas na diskuzi. Tohle není commitment. To je vyjádření dobré vůle. Samotná smlouva bude trvat měsíce.
 • Bartoniček : čte kompromisní návrh usnesení založený na jeho návrhu a upravený po komentářích jednatele a zastupitelů.
 • Hlasování : Schválen záměr převzít park Benar se zámečkem v upraveném znění navrženém Hrabánkem (16 pro, většina těch, co se zdržela souhlasila s převzetím, jen chtěli jinou formulaci usnesení)
 • Schválen úkol odboru životního prostředí, aby se připravila kontrola množství odváženého odpadu, které nám fakturuje AVE. Jde o preventivní opatření, nikoliv o reakci na nějaká zjištěná fakta.
 • Úřad : v předloženém návrhu i rezervy. Manažerka rozvoje : u čistírny víceprace u výkopu, u asfaltu nalezen azbest, po vypuštění biologických části problém se statikou, nic z toho nešlo předem vědět
 • Při hlasování o převodech v rozpočtu neschváleno navýšení pro skateboard hřiště
 • Schvalování bezpečnostního zabezpečení muzea. ředitel muzea: 17. srpna krádež v muzeu, stahuje předložený návrh, protože nebyl systémový, je třeba nejdříve bezpečnostní audit a až potom vypracování plánu zabezpečení a investice do něj.
 • Dotace sportovních organizací, řeší se, zda je Sauna klub sportovní organizace. Richtr tvrdí, že za ně bojoval v radě Berkovec. Berkovec : je tady 15 let, občanský spolek, který žádá příspěvek na vyrovnání nájmu. Nikdy dříve příspěvek nedostal. Dříve měl nájem zdarma.
 • Obtížné zařadit do kategorie, kde žádat o podporu. Podle směrnic je to tzv. wellness sport. Peška: čte z dopisu, poděkování majiteli budovy, kde se píše, že klub dluží rok na nájmu, a že Berkovec půjčil Sauna klubu 120 000 Kč. Vyjadřuje údiv, že Berkovec se z hlasování nestáhl.
 • V žádosti budoucí výdaje, ale dotace je na minulé výdaje. Berkovec : nic jsem neslíbil, jen nabízím pomoc. Peška : v dopise je, že Berkovec slíbil dotaci. Berkovec : jen jim pomáhám, možná neobratné vyjádření.
 • Zasedání se začíná zvrhávat. Velké množství osobních útoků. Ale týká se to pouze menší části zastupitelů, většina z koalice i opozice mlčí či vystupuje kultivovaně.
 • Fond obnovy domů, termín na ukončení prací prodloužen do června 2019, protože se schvaluje až nyní a vzhledem k datu a blížící se zimě, konec roku 2018 je šibeniční.
 • Projednávání Mexika : Zálom urputně hájí prodej. Hložek : tím, že zrušíme Mexiko se vyloučené lokality nezbavíme. Musíme mít městskou ubytovnou v naší režii.
 • Hložek : podporuje přijetí dotace na rekonstrukci Mexika. Peška : podporuje přijetí dotace. Hrabánek : je proti přijetí dotace, Richtr : navrhuje usnesení zakazující prodej Mexika,
 • Zastupitelstvo schválilo, že nesouhlasí s prodejem Mexika. Zastupitelstvo nesouhlasí s podáním dotace na Mexiko.
 • Záměr vypsat výběrové řízení - Nová digitálně technická mapa města. Projektantka města : GIS bude obsahovat garantovaná data. Návrh nebyl přijat. Počet zastupitelů klesl na 17, šance, že se něco prosadí neustále klesá. Je 22:45.
 • Plovárna : náklady na velkou rekonstrukci 130 milionů, navrženo přijmout skromnější variantu. Hložek : mělo by rozhodnut příští zastupitelstvo. Schválena příprava skromné varianty v řádu několika milionů, umožňující otevření plovárny v příštím létě.
 • Spor s Komou: město zastupuje advokát Vachtl, který má slíbenou odměnu 25%, podle Richtra zcela nezvyklá výše na hranici lichvy, měl jej doporučit Berkovec. (dodatečná poznámka zapisovatele: originál smlouvy je dostupný na https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/6538072/639_1.pdf, v textu uvedeno "3.2. Smluvní strany se dohodly, že Advokátovi náleží smluvní odměna ve výši 25 % z případného rozdílu, ve prospěch klienta, mezi výší povinnosti, jak definována a vyčíslena v čl. 2. 1. této smlouvy, a výši povinnosti Klienta uloženou výrokem budoucího meritorního pravomocného rozhodnutí v Soudním řízení." a "3.4. Pokud by Klient vypověděl Advokátovi tuto smlouvu o právní pomoci před meritorním pravomocným rozhodnutím v Soudním řízení, pak nárok Advokáta na odměnu dle čl. 3. 2. této smlouvy nezaniká a Klient je povinen zaplatit Advokátovi odměnu postupem dle článku 3.2, to znamená ve výši, v jaké by měl Klient povinnost platit odměnu Advokátovi ")
 • Zálom : potom, co se stal Bezděk krajským radním nestíhal, proto byl nahrazen dalším právníkem na doporučení Berkovce. Peška : ve smlouvě je klauzule, že i když nic nebude dělat, tak stejně odměnu dostane.
 • Zpráva o činnosti Terra prosperita. Zálom : je návrh na změnu jejího právního postavení, ne sdružení obcí.
 • Příspěvek na technické služby Slaný : jednatel : město nyní 100% vlastník. Všechny náklady na něj, ale změny se v rozpočtu neprojevily. Došlo k řadě změn. Z odhadu vývoje se dostaneme do ztráty několika milionů.
 • Žádost o příspěvek 6.8 milionů technickým službám na provoz. Neschváleno. Pro 13, zastupitelů ze zbývajících 16. Proti Zálom, zdrželi se Peška a Berkovec. Šmehlik navrhl dohadovací řízení. Schůze přerušena.
 • 23:50 - přerušené zasedání obnoveno. Z žádosti odebráno 1.7 milionů. Peška nyní rovněž pro. 14 hlasů, schváleno. Zdrželi se Zálom a Berkovec.
 • Hlasování o navrzích k ocenění města : Judlová navrhuje Rubíka na čestného občana. Za něj byla jednání zastupitelstva mnohem konstruktivnější. Dnes plkáme a hádáme se.
 • Judlová : pokud neprojde, pak ocenění za zásluhy o občanskou společnost.
 • Čestného občana pro Rubíka podpořili Peška a Hložek. Hlasování o čestného občana pro Rubíka. Neprošlo, pro 13, zdrželi se Zálom a Hůla.
 • Ocenění k 28. říjnu schváleno, včetně ocenění Rubíka im memoriam za zásluhy o občanskou společnost.
 • Parkovací dům. Hůla : příští rok ztráta 5 milionů. Parkovací dům aktivně používá 40 aut. Levnější by bylo zaplatit jim garáže. Je to ekonomický nesmysl. Navrhuje parkovací dům od nového roku zavřít.
 • Návrh na ukončení provozu parkovacího domu neprošel.
 • 00:13 - začíná poslední bod - diskuse. Šmehlik : ve slánské radnici mi neotiskli před volbami nic, lidem z koalice ano.
 • Hrabanek : já chtěl také publikovat pozvání na akce ODS a neuspěl jsem.
 • Občan. : Zazněla tu bezpečná cesta do škol. Jsem tu za spolek rodičů. Samotný projekt je širší.
 • 00:22 - Konec zastupitelstva.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného