pátek 25. května 2018

37. zasedání zastupitelstva města - 22. květen 2018 - on-line zápis

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 • Zastupitelstvo začíná za 10 minut.
 • 16.08 - 36. zasedání zastupitelstva, náhradní, před 2 týdny pokles zastupitelů pod 14, v programu koncepční materiál Mexiko a plovárna, přítomno 20 zastupitelů.
 • Minulý zápis : připomínka Richtera, žádá zařadit jeho řeč o Blahoticich, neuspokojivý stav čištění, konstatování neschopnosti mistostarosty Záloma ohledně Blahotic, nespokojenost s odpověďmi starosty a Zaloma. Dnes poslední dvě stáhl.
 • Richtr : do programu navrhuje zařadit bod - stanovisko starosty k vyjádření Záloma v deníku MF dnes o Blahoticich a jeho neuctivé vyjádření k místním rybnikářům.
 • Zařazení bodu požár v Ouvalove ulici, způsoby řešení. Schváleno.
 • Zařazení vyjádření k článku Záloma v MF dnes neprošlo.
 • Peška žádá o 5 minut přestávku před hlasováním o programu.
 • Hlasování o programu : program schválen 18 hlasy i z řad opozice.
 • Bod 1 - koncepční materiál ubytovna Ouvalova (Mexiko). Úvod Bartoniček, nyní byl vypsán dotační program, který ale plně potřebám neodpovídá. Jako předkladatel koncepce s Filipem Krunclem doporučuje neprodávat.
 • Hrabanek : jsou třeba schválit finance a podíl města pro dodateční údaje. Bartoniček : přesnější údaje nejsou, vše směřování k prodeji. Zálom : nesouhlasí, v podmínkách dotace musíme dát to samé co dotace.
 • Smehlik : ptá se Záloma, pokud prodáme Mexiko, jaký je plan co s lidmi jak řešit socialno. Bartoniček : popisujeme, že peníze musíme dát, výpočet podle projektu, který si nechal vypracovat Zalom, to nejsou finance na dotační titul.
 • Zálom : vychází se z rozměrů projektu. Trend je lidi z Mexika rozptýlit po městě.
 • Letos budeme připravovat 10 bytů, lidi co tam bydlí jsou předluženi, nejsou schopni platit kauci. Tem pomoci.
 • Smehlik : všude Zalom používá podmiňovací způsob, ale otázka byla na skutečný plan, chce, aby o sociálním bydlení mluvil konkrétně, kde a jak. Dotace budou jen na konkrétní projekty.
 • Zálom a Šmehlik se vzájemně hádají.
 • Zálom : město nemá pozemky pro stavbu azylového domu, začneme se porozhlížet po pozemcích. Příprava 2-3 roky.
 • Hrabanek : situace je komplikovaná, chybí záruka, že pokud zvedneme nájemné, jestli opravdu bude nájemníkům kompenzace
 • Bartoniček : byly dva argumenty ztrátovost a katastrofický stav pro prodej. Stav se nepotvrdil, ohrazuje se, že koncepce má návrh zvýšení nájemného, ale právě proto, protože byla námitka ztrátovosti.
 • Hložek : lze alespoň částečně využít již existující projekt přestavby darovaný městu. Grohmann : minimálně digitální zaměření a snad další části ano. Mělo by to přípravu zlevnit.
 • Bartoníček : navrhuje usnesení, které ukládá manažerce města rozdělit Mexiko na několik čísel popisných a aktivně usilovat o dotaci. Peníze na zpracování použít z přebytku minulých let. Schváleno většinou hlasů, z koalice i opozice (16), 5 se zdrželo
 • Bod 2: navýšení dotace na ztrátovost městské plovárny na 1.1 milionu Kč
 • Hůla : žádost na posudek plovárny, tento posudek upozornil na řadu nedostatků, Technické služby Slaný vystaveny riziku návazných ztrát.
 • Hrabanek : plovárna má řadu nedostatků, většinou dlouhodobých. Bude schůzka s odborníky, kteří by měli pomoci přivést plovárnu do stavu odpovídajícím potřebám.
 • Smehlik : Technické služby mají začít 15. provozovat, šibeniční termín. Doporučuje, aby plovárna v budoucnosti měla rovněž patřit k VSH, když už teď má bazén. Technické služby jsou v nové pozici po rozdělení.
 • Hrabanek : žádná ze závad není nových, jsou řadu let, plovárna se přesto otevřela.
 • Hložek : navrhuje odložit navýšení nákladů na příští zastupitelstvo. Hůla : je proti odkladu, Technické služby nebudou mít zájem provozovat plovárnu. Nově jsou vystaveny odpovědnosti, to dříve nebyly.
 • Stálé se probírá plovárna. Kučera (technické služby ) : plovárna poslední dva roky ztráta 1.1 milionu ročně. Po rozdělení technických služeb již nebudou zisky ze svozu odpadů, již není možné ztrátu urovnat.
 • Plovárna je také ve špatném stavu, je třeba do ní investovat.
 • Hrabanek : pokud se neschválí garance, tak se plovárna pravděpodobně neotevře. Pokud se nevyčerpá celá, zůstane v rozpočtu.
 • Navýšení částky v rozpočtu pro plovárnu na 1.1 milionu schváleno. Pokud se vše podaří vyřešit otevře se 15. června.
 • Bod 3: požár v Ouvalově ulici : žadatelka občanka města, požár nevznikl její vinou. Sourek : podporuje pomoci.
 • Hrabanek i Zárubova doporučují, ať o přidělení bytu mimo pořadí rozhodne standardním způsobem.
 • Týká se to několika rodin po požáru, zatím však přišla pouze tato žádost.
 • Zastupitelstvo města doporučuje radě města přidělit byt bez kauce mimo pořadí na rok, v případě řádného placení smlouvu prodloužit.
 • Diskuse : Smehlik : vrací se k Blahoticím, k chování místostarosty Záloma ohledně řešení problémů s čističkou,
 • Hrabanek : stále není jisté, že příčinou úhynu ryb je čistička, byl úhyn i na Novasu, který je nad čističkou. Nicméně, situace je složitá.
 • Zalom: oslovil jsem provozovatele čističky a uřady, čte z dokumentu kontroly
 • Zálom čte z řady dopisů. Smehlik : Ale stále mi chybí ve vaší odpovědi, jestli jste komunikoval s občany. Je to složité, ale bez komunikace s občany
 • Zálom : o čem bych se s nimi bavil když nevím všechno.
 • Hložek : navrhuje vysadit stromy republiky
 • Judlová : upozorňuje na špatný stav slánských soch
 • 19:45 - zastupitelstvo končí
 • Žádné komentáře:

  Okomentovat

  Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného