pátek 25. května 2018

37. zasedání zastupitelstva města - 22. květen 2018 - on-line zápis

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 • Zastupitelstvo začíná za 10 minut.
 • 16.08 - 36. zasedání zastupitelstva, náhradní, před 2 týdny pokles zastupitelů pod 14, v programu koncepční materiál Mexiko a plovárna, přítomno 20 zastupitelů.
 • Minulý zápis : připomínka Richtera, žádá zařadit jeho řeč o Blahoticich, neuspokojivý stav čištění, konstatování neschopnosti mistostarosty Záloma ohledně Blahotic, nespokojenost s odpověďmi starosty a Zaloma. Dnes poslední dvě stáhl.
 • Richtr : do programu navrhuje zařadit bod - stanovisko starosty k vyjádření Záloma v deníku MF dnes o Blahoticich a jeho neuctivé vyjádření k místním rybnikářům.
 • Zařazení bodu požár v Ouvalove ulici, způsoby řešení. Schváleno.
 • Zařazení vyjádření k článku Záloma v MF dnes neprošlo.
 • Peška žádá o 5 minut přestávku před hlasováním o programu.
 • Hlasování o programu : program schválen 18 hlasy i z řad opozice.
 • Bod 1 - koncepční materiál ubytovna Ouvalova (Mexiko). Úvod Bartoniček, nyní byl vypsán dotační program, který ale plně potřebám neodpovídá. Jako předkladatel koncepce s Filipem Krunclem doporučuje neprodávat.
 • Hrabanek : jsou třeba schválit finance a podíl města pro dodateční údaje. Bartoniček : přesnější údaje nejsou, vše směřování k prodeji. Zálom : nesouhlasí, v podmínkách dotace musíme dát to samé co dotace.
 • Smehlik : ptá se Záloma, pokud prodáme Mexiko, jaký je plan co s lidmi jak řešit socialno. Bartoniček : popisujeme, že peníze musíme dát, výpočet podle projektu, který si nechal vypracovat Zalom, to nejsou finance na dotační titul.
 • Zálom : vychází se z rozměrů projektu. Trend je lidi z Mexika rozptýlit po městě.
 • Letos budeme připravovat 10 bytů, lidi co tam bydlí jsou předluženi, nejsou schopni platit kauci. Tem pomoci.
 • Smehlik : všude Zalom používá podmiňovací způsob, ale otázka byla na skutečný plan, chce, aby o sociálním bydlení mluvil konkrétně, kde a jak. Dotace budou jen na konkrétní projekty.
 • Zálom a Šmehlik se vzájemně hádají.
 • Zálom : město nemá pozemky pro stavbu azylového domu, začneme se porozhlížet po pozemcích. Příprava 2-3 roky.
 • Hrabanek : situace je komplikovaná, chybí záruka, že pokud zvedneme nájemné, jestli opravdu bude nájemníkům kompenzace
 • Bartoniček : byly dva argumenty ztrátovost a katastrofický stav pro prodej. Stav se nepotvrdil, ohrazuje se, že koncepce má návrh zvýšení nájemného, ale právě proto, protože byla námitka ztrátovosti.
 • Hložek : lze alespoň částečně využít již existující projekt přestavby darovaný městu. Grohmann : minimálně digitální zaměření a snad další části ano. Mělo by to přípravu zlevnit.
 • Bartoníček : navrhuje usnesení, které ukládá manažerce města rozdělit Mexiko na několik čísel popisných a aktivně usilovat o dotaci. Peníze na zpracování použít z přebytku minulých let. Schváleno většinou hlasů, z koalice i opozice (16), 5 se zdrželo
 • Bod 2: navýšení dotace na ztrátovost městské plovárny na 1.1 milionu Kč
 • Hůla : žádost na posudek plovárny, tento posudek upozornil na řadu nedostatků, Technické služby Slaný vystaveny riziku návazných ztrát.
 • Hrabanek : plovárna má řadu nedostatků, většinou dlouhodobých. Bude schůzka s odborníky, kteří by měli pomoci přivést plovárnu do stavu odpovídajícím potřebám.
 • Smehlik : Technické služby mají začít 15. provozovat, šibeniční termín. Doporučuje, aby plovárna v budoucnosti měla rovněž patřit k VSH, když už teď má bazén. Technické služby jsou v nové pozici po rozdělení.
 • Hrabanek : žádná ze závad není nových, jsou řadu let, plovárna se přesto otevřela.
 • Hložek : navrhuje odložit navýšení nákladů na příští zastupitelstvo. Hůla : je proti odkladu, Technické služby nebudou mít zájem provozovat plovárnu. Nově jsou vystaveny odpovědnosti, to dříve nebyly.
 • Stálé se probírá plovárna. Kučera (technické služby ) : plovárna poslední dva roky ztráta 1.1 milionu ročně. Po rozdělení technických služeb již nebudou zisky ze svozu odpadů, již není možné ztrátu urovnat.
 • Plovárna je také ve špatném stavu, je třeba do ní investovat.
 • Hrabanek : pokud se neschválí garance, tak se plovárna pravděpodobně neotevře. Pokud se nevyčerpá celá, zůstane v rozpočtu.
 • Navýšení částky v rozpočtu pro plovárnu na 1.1 milionu schváleno. Pokud se vše podaří vyřešit otevře se 15. června.
 • Bod 3: požár v Ouvalově ulici : žadatelka občanka města, požár nevznikl její vinou. Sourek : podporuje pomoci.
 • Hrabanek i Zárubova doporučují, ať o přidělení bytu mimo pořadí rozhodne standardním způsobem.
 • Týká se to několika rodin po požáru, zatím však přišla pouze tato žádost.
 • Zastupitelstvo města doporučuje radě města přidělit byt bez kauce mimo pořadí na rok, v případě řádného placení smlouvu prodloužit.
 • Diskuse : Smehlik : vrací se k Blahoticím, k chování místostarosty Záloma ohledně řešení problémů s čističkou,
 • Hrabanek : stále není jisté, že příčinou úhynu ryb je čistička, byl úhyn i na Novasu, který je nad čističkou. Nicméně, situace je složitá.
 • Zalom: oslovil jsem provozovatele čističky a uřady, čte z dokumentu kontroly
 • Zálom čte z řady dopisů. Smehlik : Ale stále mi chybí ve vaší odpovědi, jestli jste komunikoval s občany. Je to složité, ale bez komunikace s občany
 • Zálom : o čem bych se s nimi bavil když nevím všechno.
 • Hložek : navrhuje vysadit stromy republiky
 • Judlová : upozorňuje na špatný stav slánských soch
 • 19:45 - zastupitelstvo končí
 • pátek 11. května 2018

  Mexiko se prodávat nebude

  Zastupitelstvo dne 9. 5. 2018 po rozsáhlé diskusi dospělo k většinovému názoru, odrážejícímu potřebu města Slaného uchovat ubytovací zařízení "Mexiko" ve vlastnictví města. V souladu s usnesením materiálu „ Městská ubytovna v Ouvalové ulici - koncepční materiál“, zpracovaného Pavlem Bartoníčkem a Filipem Krunclem (podrobnosti na http://oms.slany-2014.cz/2018/05/obchod-po-mexicku-aneb-prodej-misto.html), zadalo úkol manažerce rozvoje města. Směřuje k získání dotačního titulu na obnovu části budovy. Díky tomuto rozhodnutí město Slaný konečně nakročilo směrem moderního pojetí smysluplného využívání obecního majetku, reflektujícího lokální potřeby v souladu s péčí řádného hospodáře.

  Stručně řečeno, Mexiko se prodávat nebude a město požádá o dotaci na jeho rekonstrukci. A to je dobře.

  Filip Kruncl

  pátek 4. května 2018

  Obchod po mexicku aneb prodej, místo péče řádného hospodáře


  Společnost RF DEVELOPMENT CZ požádala o odprodej budovy městské ubytovny v Ouvalové ulici (dále jen „Mexiko“). Rada města 12. února 2018 doporučila zastupitelstvu města tento odprodej schválit. Zastupitelstvo města 14. března tento odprodej neschválilo, jeho projednání odložilo a těsnou většinou 14 hlasů přijalo následující usnesení: Zastupitelstvo města pověřuje Ing. Pavla Bartoníčka, uvolněného člena Rady města, aby společně s Komisí rady města pro soc. věci a zdravotnictví připravil koncepční materiál řešící problematiku městské ubytovny „Mexiko“ včetně návrhů na řešení (s termínem plnění 3 měsíce).

  Záležitost, která spojila názory i tak vzájemně oponentních osob jako jsou starosta M. Hrabánek a zastupitel L. Peška, vzbudila zájem nejen zastupitelů, ale i veřejnosti. S ohledem na určitou časovou tíseň (možnost podat žádost o dotaci končí v září 2018) byl materiál Městská ubytovna v Ouvalové ulici - koncepční materiál  dokončen v termínu jednoho měsíce a předložen na zasedání zastupitelstva 25. dubna.

  V průběhu projednávání programového bodu č. 14/36/2018/ZM - Městská ubytovna v Ouvalové ulici - koncepční materiál klesl 25. dubna počet zastupitelů pod nadpoloviční většinu a zasedání se tak stalo neusnášeníschopným. V souladu s § 92 odst. 3 zákona o obcích zasedání starosta ukončil. Nebylo proto možné reagovat na veškeré vznesené dotazy či nastíněné možné problémy. Následné jednání zastupitelstva je svoláno na 9. května. Aby nedošlo k opakování dotazů a části následné diskuze, došlo k zápisu některých dotazů a odpovědí do materiálu Městská ubytovna v Ouvalové ulici - koncepční materiál (doplnění).

  Jedním z největších problémů při žádosti o dotaci je skutečnost, že současný projekt není nijak provázán se stávající skladbou nájemníků (např. rodiny s dětmi, či dvojice nebo jednotlivci) při potřebě minimální velikost m2 na jednu osobu. Přestože v počátku spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ) byla všeobecná shoda, že „Mexiko“ by mělo být opraveno pro stávající obyvatele, konkrétní stavebně-technické otázky se s ASZ neřešily. Poté již místostarosta P. Zálom směřoval své úsilí k přípravě prodeje objektu. Zda tímto směrem postupoval již ve funkci starosty, se předkladatelům materiálu nepodařilo zjistit.  Možná dotace z programu IROP (výzva č. 80) byla avizována na listopad 2017 (harmonogram z června 2017), ale k vyhlášení došlo až 8. 3. 2018. Existoval tedy dostatečný časový prostor pro přípravu projektu, aby splňoval veškeré náležitosti pro podání žádosti o dotaci z IROP. Tímto směrem ale žádné úsilí nebylo vyvíjeno.

  Ve veřejnosti také zazněly varianty prodat objekt a postavit jakési buňky (či kontejnerový modul) v nějaké jiné lokalitě a tam současné nájemníky či jejich většinu přestěhovat. Tento nápad má však několik úskalí – životnost těchto buněk je výrazně kratší než životnost současného objektu. Nevzhledný plášť současné budovy po opravě bude vypadat výrazně lépe než jakékoliv buňky. Není zřejmé, v jaké lokalitě by buňky měly být postaveny a jak by tuto myšlenku přijali obyvatelé bydlící v okolí. Navíc se takové stavby realizují pro dlouhodobé neplatiče či problémové obyvatele města, což případ nájemníků v Ouvalové 392 v současnosti již rozhodně není.  

  Za dodržení určitých podmínek je možné získat dotaci 90% z ceny rekonstrukce, tj. dle odhadu až 27 mil. Kč.  Má to svá úskalí, ale je to šance vytvořit dostatečný finanční rámec pro udržování budovy ve stavu, který svému majiteli – městu Slaný - nebude dělat hanbu. Umožní tak se o objekt starat s péčí řádného hospodáře. Myslíme si, že to je směr, kterým by město Slaný mělo postupovat.

  Pavel Bartoníček a Filip Kruncl, kteří nechtějí občanům města Slaného prodávat střechu nad hlavou