úterý 2. ledna 2018

Technické služby jsou opět v majetku města Slaný

Společnost Technické služby Slaný s.r.o. (dále jen TSS) byla plně v majetku města až do roku 2006, kdy byl poloviční podíl prodán firmě MPS Kladno. Tuto firmu – a s ní i polovinu TSS - odkoupila v roce 2014 společnost AVE CZ. Celou dobu TSS fungovaly ku prospěchu města a bez vážnějších problémů. Za to patří dík dlouholetému řediteli a jednateli ing. Jiřímu Kučerovi.

Po vstupu nového partnera do TSS bylo svoláno pracovní jednání za přítomnosti zástupců AVE CZ a v březnu 2015 zastupitelstvo města vytvořilo Výbor pro koncepci Technických služeb. Tento výbor v září 2015 předložil zastupitelstvu svoji závěrečnou zprávu, ze které vyplynula spokojenost se stávajícím stavem a neochota cokoliv měnit. O to překvapivější bylo, že v listopadu 2015 bývalá rada města schválila výpovědi Smlouvy na zabezpečení veřejně prospěšných služeb mezi městem Slaný a TSS a následně i Smlouvy o nakládání s komunálním odpadem ve sběrové oblasti města Slaný.

Tehdejší starosta ing. Zálom na základě usnesení rady města ze 4. 11. 2015 odeslal Částečnou výpověď Smlouvy na zabezpečení veřejně prospěšných služeb. Tato písemnost byla ze strany TSS rozporována a následně vedla radu města dne 9. 3. 2016 k úkolu tehdejšímu místostarostovi ing. Grohmannovi, aby zaslal výpovědi obou smluv. Tyto výpovědi byly podané 29. 3. 2016, tentokrát již správnou formou. U smlouvy o nakládání s odpadem činila výpovědní doba tři měsíce. A to v situaci, kdy všichni zúčastnění – a především členové tehdejší rady města, kteří výpovědi schvalovali - museli vědět, že během tří měsíců není možné vypsat výběrové řízení, či situaci jinak vyřešit.

Po změně ve vedení města v dubnu 2016 se tedy ve spojení se společností TSS objevily tři problémy, o kterých do té doby zastupitelstvo města nebylo vůbec informováno. Dva akutní a jeden následný. Tím prvním akutním byly výpovědi obou smluv.

Jako člen vedení města Slaný, pověřený řešením koncepčních záležitostí TSS, jsem se postupně seznamoval s problémy a začal pracovat na jejich vyřešení. Rada města proto v červnu 2016 odsouhlasila Dohodu o narovnání a ukončení obou smluv až k 31.12.2017, která byla následně podepsána.

Druhým akutním problémem byly neproplacené faktury společnosti TSS za provedené činnosti. Během roku 2015 počet neuhrazených faktur vzrostl až na částku 5,634.553,- Kč, aniž by došlo k dohodě, jakým způsobem záležitost řešit. Po změně ve vedení města v dubnu 2016 bylo přikročeno i k řešení této záležitosti. Bylo vypracováno právní stanovisko, z jehož závěru bylo zřejmé, že faktury by měly být TSS proplaceny. V září 2016 proto zastupitelstvo města souhlasilo s úhradou celé částky. Tím byly vyřešeny dva zásadní problémy, které vznikly v počátku volebního období 2014 – 2018, resp. během fungování předchozí rady města.

Následným problémem, jehož řešením se zastupitelstvo města do té doby rovněž nezabývalo, byla budoucnost TSS od 1. 1. 2018 a s tím související otázka zajištění potřebných služeb pro město Slaný, když smluvní vztahy založené na Dohodě o narovnání končily k 31.12.2017. Další vývoj nabízel 5 možných variant, kdy všechny měly své klady i zápory:
 1. Ponechání současného stavu (s ohledem na podané výpovědi se ukázalo jako zcela nereálné)
 2. Odprodej podílu města druhému spoluvlastníkovi (toto AVE CZ nakonec odmítlo)
 3. Odkup podílu druhého spoluvlastníka městem (toto AVE CZ nakonec odmítlo)
 4. Rozdělení TSS mezi oba vlastníky
 5. Založení nové společnosti ve výlučném vlastnictví města
Vše bylo potřeba důkladně projednat nejen v radě a zastupitelstvu města, ale i se zástupci druhého vlastníka TSS. Byl jsem na základě svých zkušeností – a též i po komunikaci se členy dozorčí rady TSS, některými zastupiteli i odborníky - zastáncem varianty rozdělit TSS mezi oba spoluvlastníky. Aby město mohlo veškeré činnosti zadávat a kontrolovat přímo a s větší flexibilitou.

Jako člen vedení města Slaný, pověřený jednáním se zástupci AVE CZ, jsem vedl téměř roční jednání a to i na nejvyšší úrovni managementu. Zájmem města, jasně a opakovaně mnou deklarovaným, mělo být rozdělení TSS mezi oba vlastníky, v rovině PDO (pevný domácí odpad) na straně jedné a ostatní činnosti na straně druhé. Tento postoj byl v březnu 2017 potvrzen usnesením: Rada města je přesvědčena, že v případě jednání o variantě rozdělení TS Slaný s.r.o. mezi oba vlastníky, musí být vedeno v rovině PDO na straně jedné a ostatní činnosti na straně druhé.

Toto stanovisko vycházelo z ekonomických výsledků společnosti, ze kterých jasně vyplývalo, že jakékoliv vyčlenění dalších činností k odpadům a přenechání AVE CZ, by druhého vlastníka, tj. město Slaný, bez náležité finanční protihodnoty znevýhodňovalo. Prokuristé společnosti AVE CZ zastávali názor, že kromě střediska odpady mají zájem ještě o zimní a letní údržbu a také o středisko veřejné osvětlení. Bylo velmi těžké je přesvědčit, že toto nemůže být v zájmu města Slaný, a proto jednání trvala delší dobu. Jednání se zástupci velkých a finančně silných firem nejsou nikdy jednoduchá a tento případ nebyl výjimkou.

Dne 10. 4. 2017 proběhlo pracovní zasedání zastupitelstva. Přijalo závěr, že nejvhodnější variantou se jeví rozdělení TSS v rovině odpady na straně jedné a ostatní činnosti na straně druhé a v případě nedohody obou společníků zastupitelé vnímali možnost, že by se mělo město Slaný ubírat vlastní cestou s cílem založit novou společnost, nezávislou na stávajících TSS. Poté byl vypracován znalecký posudek na hodnotu TSS a vyhlášeno výběrové řízení na zajištění služeb v oblasti sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro město Slaný.

Někteří zastupitelé se i přes veškeré argumenty domnívali, že by bylo vhodné iniciovat vznik nové společnosti, která by realizovala služby, dosud poskytované městu společností TSS. Tato varianta však měla svá zákonná úskalí a navíc se jevila pro město ekonomicky nevýhodná. Především proto, že pořizovací cena nové techniky, kterou potřebují TSS pro svoji činnost, by při nákupu vozidel a strojů činila několik desítek milionů. Navíc by hrozila možnost soudního sporu s AVE CZ a na příkladu soudu města Slaný se společností KOMA je zřejmé, že dohoda je vždy lepší než vyhrocení dosavadní spolupráce, zakončené žalobou a soudním rozsudkem. Příklad obou soudních sporů ohledně parkovacího domu, ve kterých město Slaný neuspělo, je dostatečnou výstrahou. Protože však otázka TSS, jejich dalšího osudu a zároveň zabezpečení veškerých služeb pro město Slaný od 1. 1. 2018 byla nejen záležitostí odbornou, ale i politickou, bylo kolem toho některými zastupiteli řečeno i napsáno mnoho nepravdivého. I z toho důvodu definitivní souhlas se všemi smlouvami a přílohami celé transakce zastupitelstvo vyslovilo až 25. října 2017.

Předcházela tomu ještě složitá jednání, např. o konkurenční doložce, kdy bylo nutno prosadit, aby TSS mohly dále realizovat údržbu a čištění města, používat skládky, se kterými mají uzavřené smlouvy, a provozovaly i nadále sběrný dvůr. Také se postupně zvýšila cena prodávaného střediska odpady z původních 11 mil. Kč až na 13,5 mil. Kč. Vše se podařilo vyjednat ku prospěchu města i TSS, přestože to nebylo jednoduché.

Zde je výsledek:
  1. TSS prodaly část závodu (středisko odpady) společnosti AVE Kladno s. r. o. za částku 13,5 milionů
  2. Součástí byl i převod pracovněprávních smluv, takže žádný zaměstnanec v této souvislosti nepřišel o práci
  3. Město Slaný se stalo 100% vlastníkem TSS a může zadávat zakázky zjednodušenou formou tzv. in-house
  4. Polovina TSS, patřící původně AVE Kladno, byla oceněna na 16 milionů a zaplacena částí nerozděleného zisku a snížením základního kapitálu TSS
  5. Z rozpočtu města Slaný nebyly na úhradu 16 milionů použity žádné finance
  6. O rozdělení hospodářského výsledku TSS bude již plně rozhodovat pouze město Slaný a to již o výsledku, vytvořeném od 1.1.2017
  7. TSS mají opět pouze jednoho jednatele, který zastupuje společnost samostatně
  8. Členy dozorčí rady TSS jsou T.Černický, J.Hůla, P.Zlámal, M.Hrabánek, P.Bartoníček a L.Šmehlík
  9. Odpady od 1.1.208 vyváží AVE Kladno, vítěz výběrového řízení a jejich zaměstnanci se stali dosavadní „popeláři“ od TSS
  Jsou záležitosti, které jsou pro Slaný a jeho chod zásadní, a je dobře, když se je podaří realizovat, ať už je má na starosti kdokoliv. Mezi takové patří rekonstrukce ČOV, stavba obchvatu, ale i vyřešení situace okolo TSS. Jsem proto rád, že vše dospělo do zdárného konce. Nebyla to jen má zásluha, podílela se na tom celá řada dalších osob. Všem těm patří mé poděkování. Téměř dvouleté řešení problémů, které způsobili jiní, se podařilo úspěšně zakončit.

  Co bylo třeba udělat, se udělalo. Labor omnia vincit improbus (Urputná práce vše zmůže), pochválil by Vergilius. Kdybych však čekal, že mně za tuto mnohdy vyčerpávající práci někdo poděkuje, byl bych zklamán. Ve Slaném se neděkuje.

  Pavel Bartoníček, uvolněný člen rady města, který děkuje svým voličům za přízeň

  Článek je v tištěné podobě zveřejněn v lednovém čísle měsíčníku Slánská radnice
  3

  Žádné komentáře:

  Okomentovat

  Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného