čtvrtek 2. února 2017

Sliby se mají plnit


Zastupitel soudruh Peška se rozhodl konec roku 2016 oslavit svým obvyklých způsobem. Hulvátstvím, urážkami a nepravdami, zaměřenými na ty, které nemá rád. A těch co nemá rád je opravdu hodně.

Člověku je ho vlastně líto. Tak se své okolí snaží přesvědčit, jak je bdělý a bystrý, a ono se mu stále nedaří. Právě uplynulý rok pro něj totiž opravdu nebyl příliš dobrý.

Chvíli byl členem rady města Slaný, ale musel být odvolán. Těšil se, že obhájí místo v zastupitelstvu Středočeského kraje, ale voliči ho za čtyři roky prokoukli a již ho nezvolili. A tak píše a píše.

Tentokrát padlo jeho oko opět na mě a vytvořil text na svém bulvárním politickém webu. Na ten jsem mu odpověděl článkem „Další porušení dobrých mravů a principů politické kultury“. V závěru jsem slíbil, že mu v zákonem dané lhůtě odpovím. Své sliby plním a tak obdržel následující odpověď:
 
----

Zastupiteli Peško,

dne 31. 12. 2016 jste mi poslal e-mail. Co se týče požadavků, které mi v něm směřujete, jen s velkým sebezapřením je lze považovat za žádost zastupitele. Přesto jsem elektronicky 11. 1. 2017 slíbil, že na ně odpovím a v zákonem dané lhůtě tak činím. 

Vaše otázky, nazvané „Moje výzva“ byly následující:

a) Doložte, jaký váš postup na jednání orgánů VSOSO  v letech 2009 až 2012, jste si předem nechal schválit zastupitelstvem města?

b) Kdy byl zastupitelstvem města projednán a schválen rozpočet VSOSO na roky 2010, 2011 a 2012, 2013, 2014 …?

c) A doplňující otázka: Kdy a kým  jste byl zvolen zástupcem města Slaný v orgánech VSOSO a případně kdy a kým jste byl z tohoto mandátu odvolán?

Moje odpovědi k jednotlivým bodům:

a) Při jednáních v orgánech VSOSO jsem si byl vždy vědom skutečnosti, že jsem zástupcem města Slaný a činil tak vždy ve prospěch města a především jeho občanů. Při jednání představenstva VSOSO, kterého jsem byl členem, jsem tedy vždy prosazoval co nejnižší navyšování vodného a stočného a zásadně jsem odmítal navyšování nájemného pro město Slaný či pro VSOSO, neboť by to znamenalo navýšení ceny vodného či stočného o větší než nejnutnější částku. Tento svůj postoj jsem vysvětlil kolegům v radě města a nikdy mě nikdo nenutil k tomu, abych svůj postoj měnil. Základní dokumenty, kterým je pro každý rok především rozpočet, jsem si vždy nechal schválit radou města a pak zastupitelstvem, případně – ve výjimečných případech časového prodlení pouze zastupitelstvem města.

b) Rozpočet VSOSO na rok 2009 byl projednán a schválen na 15. zasedání zastupitelstva města, konaném 17. 12. 2008, pod bodem č. 8. Na tomto zasedání jste byl fyzicky přítomen.

Rozpočet VSOSO na rok 2010 byl projednán a schválen na 20. zasedání zastupitelstva města, konaném 21. 12. 2009, pod bodem č. 14. Na tomto zasedání jste byl fyzicky přítomen.

Od konce podzimu 2010 do poloviny zimy 2011 jsem byl v delší pracovní neschopnosti v délce 3 – 3,5 měsíce (po sedmi letech si to již nepamatuji zcela přesně). To bylo např. i důvodem mé absence na 3. zasedání zastupitelstva města, konaném 20. 12. 2010. Telefonicky jsem vše konzultoval s kolegy a již si přesně nepamatuji, kdo z nich za mě záležitost tehdy převzal. Následně po ukončení nemoci jsem po pár měsících resignoval – i díky zdravotním důvodům – a záležitosti VSOSO ode mě převzali bývalí kolegové, a to včetně veškerých podkladů a dokumentů. Kdyby dotaz na záležitosti VSOSO na mě byl směřován tehdy, odpověděl bych Vám zcela přesně, protože jsem měl problematiku v čerstvé paměti. Sedm let to však nikoho ze zastupitelů nezajímalo. Mohl jste se kdykoliv zeptat, nikdy jste to však neučinil. A to i přesto, že jsem obdobnou informaci, na kterou nyní reagujete – tedy, že zástupce města Slaný ve VSOSO by měl o mandát pro hlasování o rozpočtu a toho se odvíjející výši nájmu a především vodného pro všechny občany Slaného požádat zastupitelstvo města – na zastupitelstvu či v emailové komunikaci konstatoval již na podzim 2014 i na podzim 2015, tedy celkem 3x v rámci tohoto volebního období.

c) Činnost v orgánech VSOSO jsem začal vykonávat před 14 – 15 lety a ukončil jí zhruba před 6 lety. Během celého tohoto období jste se mohl zeptat na veškeré věci, které jste ohledně VSOSO nevěděl. Nikdy jste tak neučinil. Jestli jste najednou projevil zájem konečně se v problematice orientovat, doporučuji dotazy směřovat buď na pana Náprstka, který je dlouhodobým předsedou VSOSO nebo na aktuálního zástupce města Slaný ve VSOSO, zastupitele Zlámala.

Nad rámec dotazů, které jste mi zaslal, musím vyjádřit notné překvapení a především zásadní nesouhlas s velmi hrubým, neslušným a nepravdivým tónem, který užíváte. I proto dne 19. 12. 2016 přijalo zastupitelstvo města Slaný následující usnesení:

„Zastupitelstvo města Slaný vyzývá svého člena - zastupitele (za KSČM) pana Ladislava Pešku, aby dodržoval Jednací řád zastupitelstva města Slaný, ctil a naplňoval jak zásady dobrých mravů v právním a společenském smyslu, tak i principy politické kultury, a to jak při všech zasedáních zastupitelstva města Slaný, tak i ve vztahu k dalším orgánům a složkám správy města v rámci svého výkonu funkce zastupitele.“

Především jsem však překvapen, že se ptáte na skutečnosti, které jste jako dlouholetý zastupitel města měl již dávno vědět a ptáte se na problematiku, projednávanou na zasedáních zastupitelstva, kde jste byl fyzicky přítomen.

Může se stát, že občas je člověk při zasedání zastupitelstva tzv. „duchem nepřítomen“. Zdá se dokonce, že se to někomu stává i opakovaně. Není však možné vyžadovat formou tzv. „dotazů zastupitele“ po zaměstnancích úřadu či členech vedení města rešerše toho, kde že jste byl, a co se tam vlastně projednávalo. Od toho využívejte pomoc buď někoho z kolegů v zastupitelstvu, nebo si zaplaťte rešeršní službu, či najměte studenta, který by s tím mohl pomoci.

Chápu, že situace, kdy si člověk nepamatuje, co se za jeho přítomnosti projednává, není příjemná pro nikoho.  U některých jednotlivců může toto zjištění vést ke zvýšené agresi a napadání všech domnělých protivníků, kteří si tyto věci pamatují. Takové chování však opravdu není vhodnou reakcí ani v obecné společenské rovině, ani při zasedání zastupitelstva či v komunikaci s jeho členy 

S ohledem na zveřejnění nepravdivých informací na webu Slánské noviny, na které odpovídám výše uvedeným textem, žádám o zveřejnění mého textu v elektronické i papírové podobě tohoto média.


Ing. Pavel Bartoníček, v.r.
uvolněný člen rady města Slaný

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného