čtvrtek 16. února 2017

27. zasedání zastupitelstva města - 15. únor 2017 - on-line zápis

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)

 • Zastupitelstvo začíná, 16:10, omluveni Heřman a Richtr
 • Ověřovateli dnešního zápisu zvoleni Šourek a Chyský
 • Projednání zápisu posledního zastupitelstva, Cílek zjistil rozpor v počtu hlasujících v bodě 19 - opraveno. Jiné námitky nejsou.
 • Program: Starosta navrhuje vyřadit bod odvolání Záloma navržený Šmehlikem a interpelace navržené Peškou, zdůvodnění u Pešky: máme diskuzi,
 • Smehlik : obhajuje bod odvolání místostarosty, ukazuje na příkladu z severních Čech, kde to proběhlo a tamní starosta ustál
 • Hlasování program: bod odvolání Záloma vyřazen, interpelace vyřazeny, zbytek programu schválen.
 • Přijímání účelových dotací, schváleno.
 • Zastoupení v technických službách. Zlámal rezignoval, navržen Bartoníček.
 • Smehlik: podá písemný dotaz na Bartonička, práce v komisi o technických službách.
 • Bartoniček schválen jako zástupce města na valné hromadě technických služeb. Peška proti, opozice se zdržela, schváleno.
 • Převod stavební parcely 28m2 do majetku města, sociální bydlení, masnokramska ulice. Za stavební úpravy dvora domu převede část pozemku
 • Smehlik : rozporuje pojem sociální bydlení, a exkurze do dění v parlamentu, která s bodem nijak nesouvisí
 • Starosta : název sociální bydlení z požadavků projektu, pro nízkopříjmové skupiny, smlouvy budou postaveny tak, aby se nájemce osvědčil.
 • Odkup za cenu 2000 Kč na metr. Schváleno.
 • Pozemky v Netovicich, odprodej k narovnání stavu, za standardní cenu, schváleno.
 • Projednávání změn v územním plánu : několik změn
 • 1. orná na obytnou, stavební odbor nedoporučuje, nevýhodná dopravní obslužnost. Zastupitelstvo neschválilo.
 • 2. změna výrobních prostor na rezidenční, odbor souhlasí, lokalita uvnitř města, změna z výroby na vybavenost pozitivní.
 • Zastupitelstvo schvaluje.
 • 3. změna ze smíšené plochy na rodinný dům, stavební odbor nedoporučuje, úpatí slánské hory, svažitý terén, nevýhodné panorama
 • Starosta : vychází z původního stanoviska Mouchy, který místní zástavbu v daném místě nedoporučuje.
 • Smehlik : podporuje výstavbu domu.
 • Starosta : dům na další zástavbu nenavazuje.
 • Občan : podal jsem si žádost, zdědil jsem pozemky, nyní zahrádky, teď mi je vrací, problém se o pozemek starat.
 • Dům měl být řešením tohoto problému.
 • Širc : navrhuje odložení, odbor : je třeba zahájit veřejné projednání změn územních plánů, ale rezerva zde je, možné zařadit v další fázi
 • Hložek : měli bychom nejdříve zvážit, jak to bude vypadat v celkovém pohledu. Jde o nevratný krok.
 • Peška argumentuje pro výstavbu.
 • Rankova : je to pozemek občanů, je třeba buď umožnit nebo jim nějak odmítnutí nahradit.
 • Judlová : ptá se na ochranné pásmo přírodní památky Slánská hora. Odbor : pozemek je částečně v ochranném pásmu
 • Vlastnik pozemku : byl na krajském úřadě, tam kde chci stavět není ochranné pásmo. Obdobné vyjádření i z dalších úřadů.
 • Zastupitelstvo přijalo Šircův návrh odložit hlasování a dopracovat.
 • 4. změna orná půda na skladování a výrobu v Pražské, velký pozemek na kraji města, navazuje na průmyslovou oblast, odbor doporučuje,
 • Zastupitelstvo schválilo.
 • 5. Kvic, 2 lokality, zastavěnou plochu pod vedením elektřiny na zahrady, a za to novou plochu na rodinný dům.
 • Odbor nedoporučuje, problém dopravní obslužnost a ochranné pásmo elektrického vedení.
 • Rankova : obhajuje výstavbu, teď zarostlé a neupravené.
 • Hůla : take podporuje výstavbu, zasahuje do soukromého vlastnictví.
 • Zastupitelstvo schválilo změnu a výstavbu umožňuje.
 • 6. změna na bydlení ze současné výstavby, doporučuje odbor, schváleno.
 • 7. zeleň Kvic, OVUS, pozemek zemědělská výroba na výrobu elektrické energie, odbor doporučuje, podmínky : izolační zeleň,
 • ochrana krajinného rázu,
 • Zlámal : změna aby umožnila bioplynku, jednáme o tom každý rok
 • Odbor : kdykoliv žadatel podá žádost, musíme ji přijmout.
 • Hložek : obhajuje bioplynku,
 • Smehlik : obviňuje OVUS z korupce
 • OVUS - vedoucí provozu Tehul : na Šmehlíka : asi jsme nedali, tak to nemáme, pokud něco má, ať předloží
 • Drůbežarna má velký nárok na teplo, Tehul historicky mimo zástavbu a s ochranným pásmem, potom tam byly služební byty, někteří koupili
 • OVUS zaměstnání 100 lidí, i hůře zaměstnávatelní
 • Neustále se diskutuje bioplynka.
 • Posledních 20 minut se neustále opakují procedurálni otázky.
 • Začínají hlasování o změně územního plánu, případně umožňující bioplynku OVUS
 • Územní plán změněn, bude umožňovat případné vybudování bioplynky.
 • 8. změna územního plánu, Kvíc, postavení rodinného domku, schváleno
 • 9. změna plánu, rozšíření plochy Terex, 17000 m2 z orné na skladování, dochází jim kapacita
 • Rada města doporučuje variantu pouze skladování, tedy bez možnosti jiné výroby.
 • Terex schválen.
 • Bod 14: energetický posudek, zaplacení 300000. Posudek potvrdil oprávněnost výdaje.
 • Terra prosperita, proběhly audity, vše bez závad.
 • Investiční akce: ČOV - probíhá soutěž, připomínky firem, které se potenciálně účastní, otevírání obálek březen
 • Je podána žádost na rekonstrukci mostu Scheinpflugová
 • Dohoda o spolupráci v povodí Bakovského potoka. Finančně v řádu tisíců korun.
 • Chyský - výsledky kontrol finančního výboru : BIOS - údržba ve velmi dobrém stavu, pan Hrůza výborně vede
 • BIOS - palubovka má nějaký problém, bude třeba vyřešit
 • Peška - podnět finančnímu výboru, VSH valná hromada, část financí použití na navýšení ledního hokeje a basketbalu tréninkové jednotky
 • Sportovní oddíly mají refundaci.
 • Podezření z daňového úniku vyslovuje Peška.
 • Chyský : finanční výbor nemá odbornost na takové prověření, musíme jedině najmout externí agenturu
 • Plan kontrol finančního výboru 2017 : Komenského škola, školky divadlo a, kultura, městský ples, využití vozidel města
 • Vodohospodářské sdružení, řeší se historické reminiscence ale nic záznamuhodneho
 • Začíná diskuse.
 • Starosta : obchvat, zatím pozitivní, ale teď soutěž, proběhlo první kolo, prověření způsobilosti
 • V dubnu druhé kolo, kde již cena a výběr vládou. Optimistická varianta : začne se stavět na podzim. Odhad 21 měsíců na výstavbu
 • Širc : výběrové řízení mobilního operátora pro občany na Praha 9
 • Křikava - plochá dráha : největší problém s pozemky stadionu, nejsme schopni pokrýt náklady, obrací se na zastupitelstvo s žádostí o pomoc
 • Vykoupení pozemků od původních majitelů. Podílel by se i autoklub ČR. Majitelé ochotni prodat jen městu. Třeba vyrovnat dluhy za nájem.
 • Pokud město koupí, autoklub předá bezplatně své budovy.
 • Stadion využívat víceúčelově. Odhadce ceny pozemků: přes 7 milionů, 270 Kč za metr, cena města za pozemek
 • Podle znalce ale prostor v územním plánu jako sportovní plocha a tím i nižší cena
 • V sobotu schůze autoklubu, která rozhodne o dalším bytí autoklubu.
 • Starosta : jednání s majiteli v patu, nebude jednat dokud nebudou uhrazeny pohledávky autoklubu
 • Když jsme jednali s majiteli, po nás chtěli 12 milionů
 • 21:30 konec

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného