úterý 20. prosince 2016

26. zasedání zastupitelstva města - 19. prosinec 2016 - on-line zápis

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)

Po skončení zastupitelstva jsem obdržel vyjádření společnosti Elektromontáže k dopisu některých zastupitelů. Přikládám zde. • Zastupitelstvo začíná - 16:14 - přítomno 22, omluven Grohmann, ostatní později
 • Ověřování dnešní : Šourek a Cílek
 • Minulý zápis : ověření Kulich a Hůla, do zápisu přidán pokles počtu zastupitelů pod 14, jinak bez námitek.
 • Projednává se dnešní program. Přidávány nové body. Starosta navrhuje vyřadit hlasování o odvolání Zaloma.
 • Peška : tvrdí že poslal další bod všem a že to v programu není. Prý posílal všem, starosta neví, ostatní mlčí, takže nevím
 • Tak ten bod je zase interpelace.
 • Richtr navrhuje přesun bodu odvolání Záloma na začátek.
 • Smehlik : navrhuje bod odvolání Víška
 • Začíná hlasování o zařazení bodů, bod na odvolání Víška neprošel, predřadit odvolání Záloma neprošlo, Peškova interpelace neprošla
 • Vyřazení schválení úhrady faktury za energie audit prošlo. Vyřazení bodu odvolání Záloma z funkce místostarosty prošlo.
 • Bod schválení stočného prošel. Výzva na zařazeni bodu o Peškovi, prošlo.
 • Zařazení zásad pro zájmové organizace prošlo. Program prošel.
 • Výzva zastupiteli Peškovi, zastupitele za KSČM, za jeho porušování pravidel soužití.
 • Smehlik : chce zdůvodnění, příliš obecné.
 • Zálom : na minulém zastupitelstvu vedl výslech vůči Krčkové a Nové, nedodržuje vystoupení v diskuzi
 • Výzva k umravnění Pešky prošla. Celá koalice pro, opozice se zdržela.
 • Bartoniček : pokud nevyčerpání všech prostředků na kulturu, možno žádat v průběhu roku znovu, a to i dřívějšími žadateli. Souhlas všech.
 • Zájmové organizace zásady : všechny organizace vyzvány k diskuzi.
 • Peška : chce odůvodnění. Martinik (předseda komise pro kulturu) : hlavní důraz transparentnost (bude zveřejněno vše, nejen nad 50 000)
 • Další důraz na celoroční činnost, důležitější než papírový počet členů.
 • Peška : chce zase zdůvodnění. Bartoniček : ptejte se konkrétně, ne obecně.
 • Hůla : není specifikována nemovitost, kde musí být, aby byl nárok na dotaci.
 • Martinik : některé organizace jezdí na tábory, proto vyřazení konkrétní specifikace lokalizace
 • Peška : tvrdí rozpor článků zásad. Bartoniček : je rozdíl mezi akci a nemovitostí. Akce musí být na území.
 • Hůla : nemovitosti tedy mohou být mimo území města. Martinik :ano
 • Hůla : zdá se mu počet požadovaných akcí  příliš (20 akcí)
 • Martinik : při celoroční není příliš, ale je to jen jedno z kritérií.
 • Matoušek : ptali jsme se fungujících organizací, pro ně 20 akcí ročně není žádný problém
 • Peška pořád nechápe. Martinik potřetí vysvětluje, že je rozdíl mezi jednorázovou aktivitou a ročním provozem.
 • Hůla : považuje propagaci města za příliš vágní, nemělo by být na vůli komise
 • Bartoniček : návrat k původnímu znění. Rozdíl mezi sportem a kulturou. U kultury je složité hodnocení propagace, nemá ligy a soutěže
 • Je zde prostor pro subjektivitu, ale je obtížné nalézt lepší systém, když chybí sportovní rozvrstveni do soutěží
 • Peška : zmiňuje nějaké změny nové rady. Má podezření vůči radě.
 • Peška : hodně mluví ale těžké shrnout,
 • Peška : chce přísnost při formálních chybách.
 • Hložek : nikdy se nepodaří ideální řešení, ale vždy jsme dali pravidlům šanci, doporučuje schválit.
 • Smehlik : souhlasí s Hložkem.
 • Smehlik : z ministerstva velké peníze slíbeny, ale jen když schválen plán rozvoje sportu. Doporučuje rychle zpracovat.
 • Hůla : navrhuje snížit navržených 30 procent na reprezentaci na 10, zvýšení bodů místo toho na mládež a počet členů
 • Bartoniček : všechny organizace dostaly vše předem k připomínkám, neměli bychom teď my zastupitelé to měnit
 • Apeluje na to, že formalismus není všechno, když Slaňák podá žádost, má mít možnost se opravit a prodiskutovat
 • Cílek : ptá se na doložení počtu členů. Martinik : uvedení falešných členů je trestný čin. Budeme zveřejňovat žádost, takže velký rozpor bude zachycen občany
 • Hůla : chce doklad o platbě členských příspěvků.
 • Martinik : to tam nebylo nikdy jako podmínka.
 • Peška : některé organizace mají hodně neslánských členů, některé uměle navyšují počet schůzek
 • Peška : nechce přidružené organizace, které stínuji činnost. Kulich : my jsme je loni nepodpořili, podporuje rozšíření celoroční činnosti
 • Některé spolky mají hodně neslánských členů,
 • Kulich : otázka na propagaci. Martinik : neslánské členy omezuje bod propagace města. Souhlasí se zvýšením důrazu na mládež, ale ne na počet členů
 • Bartoniček : některé kulturní organizace nemají členské příspěvky. Vyslovuje podiv, že Peška mluví o vyhodnocení, ale nikoho s ním neseznámil
 • Peška : navrhuje drobné změny textu
 • Začíná hlasování o úpravách znění zásad pro zájmové organizace. Zatím nic neprošlo až na odkaz na webu
 • Zásady schváleny I několika hlasy opozice
 • Změny zásad pro sportovní organizace. Hrabánek : 2 větší změny : budou veřejným dokumentem, budou odstraněny příspěvek na dopravu a účast
 • Navýšení místo toho provoz a mládež.
 • Peška : nechce body za reprezentaci města. Je to vágní.
 • Předseda sportovní komise : dřívější zásady velká práce navíc, ta doprava byla šitá horkou jehlou, teď  je to lepší
 • Dva členové komise kvůli dopravě z minulé komise  rezignovali.
 • Upozornění Smehlika, plochá dráha bude mít problém. Plocha dráha a Sokol mají nemovitosti, velké problémy. Navrhuje je v zásadach vyčlenit.
 • Navrhuje samostatnou možnost žádat o příspěvek na nemovitosti pro Sokol a plochou dráhu
 • Hrabanek : Sokol má navýšení díky počtu členů a příspěvků na činnost, takže nebude tratit
 • Štěpánek (sportovní komise) Křikava nechtěl vyčlenění AMK
 • Peška : kluby fotbal basketbal a hokej za dřívější převod majetku měl slíbené výhody
 • Hrabanek : fotbalisté za hřiště neplatí (na údržbu jde z rozpočtu města přes jeden a půl milionu. Hokej a basketbal mají výhodné pronájmy.
 • Sportovní zásady schváleny. I několika hlasy opozice.
 • Bod 4_ stavební zakázka Blahotice čistička
 • Hrabanek : vše konzultace s fondem, jejich připomínky akceptovány a zahrnuty.
 • Richtr : má to cenu projednávat? Leží na fondu. Stěží můžeme měnit.
 • Richtr : domnívá se, že se počítá, že do konce 2019 bude vše provozovat Veolie
 • Chce zvýšení ekonomických kvalifikací při přihlášky do řízení.
 • Hrabanek : upozornil, že v zápisu rozporoval dobu provozování čističky, není nic dáno. Zlámal pověřen jako zástupce města zjistit.
 • Zástupce zpracovatele dokumentace: fond životního prostředí upozornění na korekce z dotace, proto nutnost obezřetnosti podmínek
 • Fondu si vyžádal zvážení požadavků na dodavatele, aby nebyly příliš vysoké. Ohrožení výše dotace.
 • Zástupkyně nabádá k opatrnosti v požadavcích, protože může být riskantní z hlediska výše dotace
 • Richtr : chce zvýšení ekonomické kvalifikace obratu na 3 roky, ne jen jeden rok, jak je teď. A navýšení že 100 na 150 milionů obratu.
 • Richtruv návrh na obrat 150 milionů, a na 3 předešlé roky. Neprošlo.
 • Bod oprava atletického stadionu, žádost o dotaci.
 • Peška : odmítá podpořit zázemí atletického stadionu, žádá výstavbu sportovní haly.
 • Hrabanek : na stadionu hlavně mládežnické závody, nyní oddíl po Sokolu asi nejpočetnější na členy
 • Žádost o dotaci na zázemí atletického stadionu schválena i řadou hlasů opozice
 • Veřejná zakázka cyklistické stezky Vítov :
 • Richtr : podmínka ovocnářů je plot kolem stezky v sadech
 • Peška se diví, že o stezce nic neví, Hrabánek: na základě studie, která se prováděla v době vaší rady
 • Studii objednával Grohmann
 • Richtr : měli bychom cyklostezku schválit jako nemovitou stavbu, aby nebyl stejný problém jako u PD
 • Příprava cyklostezky schválena
 • Cena stočného :navrhuje zůstává na loňské úrovni.
 • Zlámal : vysvětluje, jak chtějí vodárny kalkulovat
 • Po 10 minutách vysvětlování chce, aby to schválila rada, ne zastupitelstvo.
 • Nyní zase mluví Hrabanek, evidentně jde o nějaký značný spor. Ale pro všechny ostatní je to zcela nepřehledné.
 • Bartoniček : tvrdí, že Zlámal hlasoval pro zvýšení stočného bez vědomí zastupitelstva
 • A že jeho rozhodnutím nyní město platí do fondu místo malých obcí
 • A pořád se mluví, teď Peška. Nedovedu popsat merit věci.
 • Spor se přesunul na to zda je to v kompetenci rady nebo zastupitelstva
 • Zlámal : zdroje na obnovu jsou příliš nízké
 • Kulich : navrhuje ukončení diskuze
 • Hlasování o ukončení diskuze : 3 pro, neprošlo
 • Stále se vše točí v kruhu.
 • Žádná změna, neprošlo další hlasování o ukončení diskuze, vyhlášení 10 minut přestávka
 • Konečně se hlasuje. Schváleno, ale po všem zmatku tak úplně nevím co:)
 • Schvalují se rozpočtová opatření
 • Odstupné 3 členům vedení města
 • Nová : 466 000, zákon určuje výplatu odvolaným zastupitelům, z rezervy, protože logicky nebylo předpokládáno
 • Peška : nechce z rezervy ale z rozpočtu tajemníka
 • Smehlik : ptá se na Zaloma, že využil plat starosty jako odstupné. Došlo k souběhu platů jako Starosta a místostarosta
 • Nová : ze zákona, bylo souběžně vyplaceno
 • Richtr : vyzývá Záloma, aby dva platy vrátil, i když ze zákona nárok má
 • Hůla : rozpočtové opatření je zbytečné
 • Hlasování o Peškově návrhu použít peníze z fondu tajemníka. Pro jeden, Peška :)
 • Nákup služebního vozidla Škoda Octavia - Hložek : když jsem používal, tak se náhodně vybíjela baterie
 • Richtr na Zaloma : prý jste několikrát naboural služební auto
 • Zálom : odřel jsem 2x - na parkovišti a v koloně na dálnici
 • Richtr : doporučuje nekoupit
 • Zlámal : najeto 140000. Kolik najede ročně?
 • Hrabanek : nejezdíme s ním, má neustále nějakou poruchu
 • Zlámal : mám výhrady k výběrovému řízení. Konkurenční nabídky luxusní výbava a motor. Lepší Octavia není
 • Úřad : opakovali jsme řízení z roku 2008.
 • V ceně prodloužení záruky, vybraný diesel má nejvýhodnější spotřebu
 • Hůla : nemám problém se starým ukončení ani s výběrem. Ale nebyl by lepší leasing?
 • Dvořák : zabývali, být leasing ani nemusíme do zastupitelstva, ale pro nás výhodná pojistka (máme celou flotilu najednou)
 • U leasingu problém s tím, že by nebylo naše a problém s dalšími předpisy, např. výjezd do zahraničí
 • Hložek : vítá snahu vedení města, že kupuje solidní ojeté auto místo nového se spoustou nabídkou
 • Dvořák : starý Superb má zřejmě skrytou vadu. Může s tím být problém.
 • Nákup schválen, pro hlasovali i Svobodní a Cílek z opozice
 • Bod : nová rolba pro zimní stadion. Schváleno všemi, až na Pešku.
 • Zdá se, že Peška jen nedával pozor, a chce zpětně hlasovat pro.
 • Sekačka pro VSH. Neprošlo. Pro jen většina opozice.
 • Tak zpět. Neprošel návrh Pešky, aby uveden jiný datum. Nákup sekačky schválen. Už jsme tady 6 hodin.
 • A to se dnes ještě má schvalovat rozpočet.
 • Začíná se projednávat rozpočet.
 • Nová : Deficit 44 milionů, financovano z přebytku minulého (tedy nyní současného roku), který je vysoce přebytkový
 • Deficit zejména investiční akce, hlavně čistička.
 • Další část příspěvek k dotacím.
 • V příjmech nárůst ze sdílených daní.
 • Výdaje : 4 procenta nárůst platů, zákon a v některých oborech nárůst osobních ohodnocení (trh práce vyžaduje)
 • Kapitálový výdaj : plynofikace nemocnice a kotelna Na sadech
 • Rezerva pro rozsudek o parkovacím domě
 • Dolin : vybudování komunikace a chodníku
 • V rozpočtu milion na test participace (tedy spolurozhodovaní občanů)
 • Peška opět začíná s vulgarismy, mj. označil starostu za blbce.
 • Už se uklidnil a má řadu dotazů
 • Šourek : měli jsme týden na to, abychom se ptali a studovali. Teď o půl jedenácté v noci rozvíjíme teorie.
 • Hrabanek : na všech školách je nyní sjednoceno účetnictví
 • Příště pomůže v rozpočtu
 • Hůla: nižší částka na kulturní zařízení, dotaz na Bartonička
 • Chce zdůvodnění úspory.
 • Bartoniček : projednavano na radě, je tam přesun několika set tisíc na odbor kultury
 • Ředitel KZMS měl představu, je nižší než jeho, ale rada navýšila
 • Hůla : ale pokles i přes zdůvodnění o půl milionu méně. Žádá navýšení kvůli mzdám
 • Hložek : loni skokové zvýšení o 2 miliony, teď částečný návrat na dřívější stav. Teď se hodně kupovalo přes agentury.
 • Dříve KZMS si na část rozpočtu vydělávalo. Mělo by být schopno prokázat, že se dokáže sám někdy uživit
 • Proto i komerční akce.
 • Pokud se zdůvodnitelné náklady ukáží vyšší, je možné rozpočtové opatření.
 • Peška má další mnohaminutový monolog.
 • Peška odmítá uposlechnout řídícího schůze.
 • Peška otravuje a otravuje a půlnoc se blíží.
 • Nemocnice má navýšení proti dříve, ale nižší než u srovnatelných měst.
 • Navýšení o 100 procent na 5 milionů.
 • Matoušek : dnes doktoři ze Slaného jezdí do okolních nemocnic, je třeba je tady zkusit udržet
 • Hůla : já nenamítám navýšení, ale že není specifikováno
 • Začíná hlasování o připomínkách k rozpočtu
 • Hůla návrh : vyřadit AMK Slaný a jazzové dny a Valník z rozpočtu. (chce aby případně žádali v rámci grantů) Neprošlo
 • Hůla návrh : navýšení rozpočtu KZMS. Neprošlo.
 • Peška návrh: neinvestiční transfery církvím zrušit. Neprošlo.
 • Sircova návrh : projednávání všech akcí samostatně, nejen v kapitole rozpočtu. Neprošlo.
 • Hůla návrh : vyřadit kotelnu, snížit podíly k dotacím, zrušit cyklostezku, místo toho financovat plynofikaci nemocnice. Neprošlo.
 • Peška návrh : doplnění tabulek v rozpočtu. Neprošlo.
 • Hrabanek návrh : zařazení nemocnice plynofikace a kotelna Na sadech. Hrazení úvěrem. Prošlo i hlasy opozice.
 • Hrabanek návrh : Dolin, chodníky a komunikace. Prošlo, i některými hlasy opozice.
 • Hlasování o celém rozpočtu v upraveném znění. Prošlo. Pro i Smehlik a Chysky z opozice.
 • Body další k projednání.
 • Prodeje pozemků.
 • Richtr. Upozornění na cenu pozemku. Doporučuje neschvalit.
 • Smehlik : navrhuje zvýšení ceny na 1500 za m2.
 • Matoušek : V radě hlasoval pro. Nejde tam postavit barák a má věcné břemeno. Jeho hodnota reálná. Je tam trafostanice. Pro nesousedy na nic.
 • Smehlik : nerozporuje Matouška, ale byl by to precedens, kdyby levněji než ostatní.
 • Navýšení ceny neprošlo. Materiál neprošel
 • Další pozemek. Richtr. Dělala firma Mexiko. Teď chce pozemky.
 • Dotaz na Záloma, proč projekt zadal.
 • Zalom : konzultoval jsem s Grohmannem. Byla tam dotace žádost. Podmínkou hotový projekt. Ale v dotaci změna.
 • Půlnoc.
 • Smehlik navrhuje navýšení ceny na 1500 m2.
 • Širc : změna v problémové lokalitě , je to krok správným směrem
 • Navýšení ceny neprošlo, prodej prošel.
 • Vyhláška : obvody mateřských škol. Změny nutné zákonem. Schváleno.
 • Změna zřizovací listiny KZMS. Chtějí prodávat lihoviny. V divadle začal provoz barů.
 • Prodej lihovin KZMS schváleno.
 • 00:15 - začíná diskuse
 • Víšek : vyjadřuje se k dopisum o sobě.
 • Firmu jsem přepsal na syna. V elektromontazich jsem zaměstnán, nemám tam na starosti zakázky.
 • Diskutuje zakázky a prokládá zpochybněním mravní a odborné úrovně Pešky.
 • Dříve nešlo se řady zakázek účastnit, protože nebyli veřejně vypisovány
 • Očekává omluvu od všech podepsaných. Budou k tomu vyzváni.
 • Hrabanek : vrhá stín na úřad. Loni zveřejněny 4 zakázky, za nás už 22.
 • Na veřejném vypisování je rozdíl ještě větší.
 • Peška : já to nepsal, jen podepsal.
 • Hrabanek : za působení minulé rady si vzal zakázky na starost Grohmann. Nehodnotím jak to dělal.
 • Hložek : vlajky města, které nyní po Slaném visí, jsou ostuda. Doporučuje koupit nové.
 • Půl jedné. Snad už bude konec.
 • Houška : měl by tady skončit zdivočelý bolševismus.
 • Žádá mikrofon pro občany.
 • Zástupce Elektromontazi : čte veřejné prohlášení firmy. ( Přikládám zde. )
 • Tvrzení o elektromontazich jsou neúplná a zavádějící a poškozují pověst firmy.
 • Vysvětluje jednotlivé zakázky.
 • I dříve jsme se účastnily zakázek. Získaly jsme jen některé zakázky, obdobně jako další firmy.
 • Společnost vyzývá k okamžité zanechani současné praxe a k odstranění dopisu.
 • Vyzývá i k veřejné omluvě, a to včetně médií. Jinak se bude soudně vymáhat omluvy. 
 • 00:45 Konec
 • Žádné komentáře:

  Okomentovat

  Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného