úterý 20. prosince 2016

26. zasedání zastupitelstva města - 19. prosinec 2016 - on-line zápis

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)

Po skončení zastupitelstva jsem obdržel vyjádření společnosti Elektromontáže k dopisu některých zastupitelů. Přikládám zde. • Zastupitelstvo začíná - 16:14 - přítomno 22, omluven Grohmann, ostatní později
 • Ověřování dnešní : Šourek a Cílek
 • Minulý zápis : ověření Kulich a Hůla, do zápisu přidán pokles počtu zastupitelů pod 14, jinak bez námitek.
 • Projednává se dnešní program. Přidávány nové body. Starosta navrhuje vyřadit hlasování o odvolání Zaloma.
 • Peška : tvrdí že poslal další bod všem a že to v programu není. Prý posílal všem, starosta neví, ostatní mlčí, takže nevím
 • Tak ten bod je zase interpelace.
 • Richtr navrhuje přesun bodu odvolání Záloma na začátek.
 • Smehlik : navrhuje bod odvolání Víška
 • Začíná hlasování o zařazení bodů, bod na odvolání Víška neprošel, predřadit odvolání Záloma neprošlo, Peškova interpelace neprošla
 • Vyřazení schválení úhrady faktury za energie audit prošlo. Vyřazení bodu odvolání Záloma z funkce místostarosty prošlo.
 • Bod schválení stočného prošel. Výzva na zařazeni bodu o Peškovi, prošlo.
 • Zařazení zásad pro zájmové organizace prošlo. Program prošel.
 • Výzva zastupiteli Peškovi, zastupitele za KSČM, za jeho porušování pravidel soužití.
 • Smehlik : chce zdůvodnění, příliš obecné.
 • Zálom : na minulém zastupitelstvu vedl výslech vůči Krčkové a Nové, nedodržuje vystoupení v diskuzi
 • Výzva k umravnění Pešky prošla. Celá koalice pro, opozice se zdržela.
 • Bartoniček : pokud nevyčerpání všech prostředků na kulturu, možno žádat v průběhu roku znovu, a to i dřívějšími žadateli. Souhlas všech.
 • Zájmové organizace zásady : všechny organizace vyzvány k diskuzi.
 • Peška : chce odůvodnění. Martinik (předseda komise pro kulturu) : hlavní důraz transparentnost (bude zveřejněno vše, nejen nad 50 000)
 • Další důraz na celoroční činnost, důležitější než papírový počet členů.
 • Peška : chce zase zdůvodnění. Bartoniček : ptejte se konkrétně, ne obecně.
 • Hůla : není specifikována nemovitost, kde musí být, aby byl nárok na dotaci.
 • Martinik : některé organizace jezdí na tábory, proto vyřazení konkrétní specifikace lokalizace
 • Peška : tvrdí rozpor článků zásad. Bartoniček : je rozdíl mezi akci a nemovitostí. Akce musí být na území.
 • Hůla : nemovitosti tedy mohou být mimo území města. Martinik :ano
 • Hůla : zdá se mu počet požadovaných akcí  příliš (20 akcí)
 • Martinik : při celoroční není příliš, ale je to jen jedno z kritérií.
 • Matoušek : ptali jsme se fungujících organizací, pro ně 20 akcí ročně není žádný problém
 • Peška pořád nechápe. Martinik potřetí vysvětluje, že je rozdíl mezi jednorázovou aktivitou a ročním provozem.
 • Hůla : považuje propagaci města za příliš vágní, nemělo by být na vůli komise
 • Bartoniček : návrat k původnímu znění. Rozdíl mezi sportem a kulturou. U kultury je složité hodnocení propagace, nemá ligy a soutěže
 • Je zde prostor pro subjektivitu, ale je obtížné nalézt lepší systém, když chybí sportovní rozvrstveni do soutěží
 • Peška : zmiňuje nějaké změny nové rady. Má podezření vůči radě.
 • Peška : hodně mluví ale těžké shrnout,
 • Peška : chce přísnost při formálních chybách.
 • Hložek : nikdy se nepodaří ideální řešení, ale vždy jsme dali pravidlům šanci, doporučuje schválit.
 • Smehlik : souhlasí s Hložkem.
 • Smehlik : z ministerstva velké peníze slíbeny, ale jen když schválen plán rozvoje sportu. Doporučuje rychle zpracovat.
 • Hůla : navrhuje snížit navržených 30 procent na reprezentaci na 10, zvýšení bodů místo toho na mládež a počet členů
 • Bartoniček : všechny organizace dostaly vše předem k připomínkám, neměli bychom teď my zastupitelé to měnit
 • Apeluje na to, že formalismus není všechno, když Slaňák podá žádost, má mít možnost se opravit a prodiskutovat
 • Cílek : ptá se na doložení počtu členů. Martinik : uvedení falešných členů je trestný čin. Budeme zveřejňovat žádost, takže velký rozpor bude zachycen občany
 • Hůla : chce doklad o platbě členských příspěvků.
 • Martinik : to tam nebylo nikdy jako podmínka.
 • Peška : některé organizace mají hodně neslánských členů, některé uměle navyšují počet schůzek
 • Peška : nechce přidružené organizace, které stínuji činnost. Kulich : my jsme je loni nepodpořili, podporuje rozšíření celoroční činnosti
 • Některé spolky mají hodně neslánských členů,
 • Kulich : otázka na propagaci. Martinik : neslánské členy omezuje bod propagace města. Souhlasí se zvýšením důrazu na mládež, ale ne na počet členů
 • Bartoniček : některé kulturní organizace nemají členské příspěvky. Vyslovuje podiv, že Peška mluví o vyhodnocení, ale nikoho s ním neseznámil
 • Peška : navrhuje drobné změny textu
 • Začíná hlasování o úpravách znění zásad pro zájmové organizace. Zatím nic neprošlo až na odkaz na webu
 • Zásady schváleny I několika hlasy opozice
 • Změny zásad pro sportovní organizace. Hrabánek : 2 větší změny : budou veřejným dokumentem, budou odstraněny příspěvek na dopravu a účast
 • Navýšení místo toho provoz a mládež.
 • Peška : nechce body za reprezentaci města. Je to vágní.
 • Předseda sportovní komise : dřívější zásady velká práce navíc, ta doprava byla šitá horkou jehlou, teď  je to lepší
 • Dva členové komise kvůli dopravě z minulé komise  rezignovali.
 • Upozornění Smehlika, plochá dráha bude mít problém. Plocha dráha a Sokol mají nemovitosti, velké problémy. Navrhuje je v zásadach vyčlenit.
 • Navrhuje samostatnou možnost žádat o příspěvek na nemovitosti pro Sokol a plochou dráhu
 • Hrabanek : Sokol má navýšení díky počtu členů a příspěvků na činnost, takže nebude tratit
 • Štěpánek (sportovní komise) Křikava nechtěl vyčlenění AMK
 • Peška : kluby fotbal basketbal a hokej za dřívější převod majetku měl slíbené výhody
 • Hrabanek : fotbalisté za hřiště neplatí (na údržbu jde z rozpočtu města přes jeden a půl milionu. Hokej a basketbal mají výhodné pronájmy.
 • Sportovní zásady schváleny. I několika hlasy opozice.
 • Bod 4_ stavební zakázka Blahotice čistička
 • Hrabanek : vše konzultace s fondem, jejich připomínky akceptovány a zahrnuty.
 • Richtr : má to cenu projednávat? Leží na fondu. Stěží můžeme měnit.
 • Richtr : domnívá se, že se počítá, že do konce 2019 bude vše provozovat Veolie
 • Chce zvýšení ekonomických kvalifikací při přihlášky do řízení.
 • Hrabanek : upozornil, že v zápisu rozporoval dobu provozování čističky, není nic dáno. Zlámal pověřen jako zástupce města zjistit.
 • Zástupce zpracovatele dokumentace: fond životního prostředí upozornění na korekce z dotace, proto nutnost obezřetnosti podmínek
 • Fondu si vyžádal zvážení požadavků na dodavatele, aby nebyly příliš vysoké. Ohrožení výše dotace.
 • Zástupkyně nabádá k opatrnosti v požadavcích, protože může být riskantní z hlediska výše dotace
 • Richtr : chce zvýšení ekonomické kvalifikace obratu na 3 roky, ne jen jeden rok, jak je teď. A navýšení že 100 na 150 milionů obratu.
 • Richtruv návrh na obrat 150 milionů, a na 3 předešlé roky. Neprošlo.
 • Bod oprava atletického stadionu, žádost o dotaci.
 • Peška : odmítá podpořit zázemí atletického stadionu, žádá výstavbu sportovní haly.
 • Hrabanek : na stadionu hlavně mládežnické závody, nyní oddíl po Sokolu asi nejpočetnější na členy
 • Žádost o dotaci na zázemí atletického stadionu schválena i řadou hlasů opozice
 • Veřejná zakázka cyklistické stezky Vítov :
 • Richtr : podmínka ovocnářů je plot kolem stezky v sadech
 • Peška se diví, že o stezce nic neví, Hrabánek: na základě studie, která se prováděla v době vaší rady
 • Studii objednával Grohmann
 • Richtr : měli bychom cyklostezku schválit jako nemovitou stavbu, aby nebyl stejný problém jako u PD
 • Příprava cyklostezky schválena
 • Cena stočného :navrhuje zůstává na loňské úrovni.
 • Zlámal : vysvětluje, jak chtějí vodárny kalkulovat
 • Po 10 minutách vysvětlování chce, aby to schválila rada, ne zastupitelstvo.
 • Nyní zase mluví Hrabanek, evidentně jde o nějaký značný spor. Ale pro všechny ostatní je to zcela nepřehledné.
 • Bartoniček : tvrdí, že Zlámal hlasoval pro zvýšení stočného bez vědomí zastupitelstva
 • A že jeho rozhodnutím nyní město platí do fondu místo malých obcí
 • A pořád se mluví, teď Peška. Nedovedu popsat merit věci.
 • Spor se přesunul na to zda je to v kompetenci rady nebo zastupitelstva
 • Zlámal : zdroje na obnovu jsou příliš nízké
 • Kulich : navrhuje ukončení diskuze
 • Hlasování o ukončení diskuze : 3 pro, neprošlo
 • Stále se vše točí v kruhu.
 • Žádná změna, neprošlo další hlasování o ukončení diskuze, vyhlášení 10 minut přestávka
 • Konečně se hlasuje. Schváleno, ale po všem zmatku tak úplně nevím co:)
 • Schvalují se rozpočtová opatření
 • Odstupné 3 členům vedení města
 • Nová : 466 000, zákon určuje výplatu odvolaným zastupitelům, z rezervy, protože logicky nebylo předpokládáno
 • Peška : nechce z rezervy ale z rozpočtu tajemníka
 • Smehlik : ptá se na Zaloma, že využil plat starosty jako odstupné. Došlo k souběhu platů jako Starosta a místostarosta
 • Nová : ze zákona, bylo souběžně vyplaceno
 • Richtr : vyzývá Záloma, aby dva platy vrátil, i když ze zákona nárok má
 • Hůla : rozpočtové opatření je zbytečné
 • Hlasování o Peškově návrhu použít peníze z fondu tajemníka. Pro jeden, Peška :)
 • Nákup služebního vozidla Škoda Octavia - Hložek : když jsem používal, tak se náhodně vybíjela baterie
 • Richtr na Zaloma : prý jste několikrát naboural služební auto
 • Zálom : odřel jsem 2x - na parkovišti a v koloně na dálnici
 • Richtr : doporučuje nekoupit
 • Zlámal : najeto 140000. Kolik najede ročně?
 • Hrabanek : nejezdíme s ním, má neustále nějakou poruchu
 • Zlámal : mám výhrady k výběrovému řízení. Konkurenční nabídky luxusní výbava a motor. Lepší Octavia není
 • Úřad : opakovali jsme řízení z roku 2008.
 • V ceně prodloužení záruky, vybraný diesel má nejvýhodnější spotřebu
 • Hůla : nemám problém se starým ukončení ani s výběrem. Ale nebyl by lepší leasing?
 • Dvořák : zabývali, být leasing ani nemusíme do zastupitelstva, ale pro nás výhodná pojistka (máme celou flotilu najednou)
 • U leasingu problém s tím, že by nebylo naše a problém s dalšími předpisy, např. výjezd do zahraničí
 • Hložek : vítá snahu vedení města, že kupuje solidní ojeté auto místo nového se spoustou nabídkou
 • Dvořák : starý Superb má zřejmě skrytou vadu. Může s tím být problém.
 • Nákup schválen, pro hlasovali i Svobodní a Cílek z opozice
 • Bod : nová rolba pro zimní stadion. Schváleno všemi, až na Pešku.
 • Zdá se, že Peška jen nedával pozor, a chce zpětně hlasovat pro.
 • Sekačka pro VSH. Neprošlo. Pro jen většina opozice.
 • Tak zpět. Neprošel návrh Pešky, aby uveden jiný datum. Nákup sekačky schválen. Už jsme tady 6 hodin.
 • A to se dnes ještě má schvalovat rozpočet.
 • Začíná se projednávat rozpočet.
 • Nová : Deficit 44 milionů, financovano z přebytku minulého (tedy nyní současného roku), který je vysoce přebytkový
 • Deficit zejména investiční akce, hlavně čistička.
 • Další část příspěvek k dotacím.
 • V příjmech nárůst ze sdílených daní.
 • Výdaje : 4 procenta nárůst platů, zákon a v některých oborech nárůst osobních ohodnocení (trh práce vyžaduje)
 • Kapitálový výdaj : plynofikace nemocnice a kotelna Na sadech
 • Rezerva pro rozsudek o parkovacím domě
 • Dolin : vybudování komunikace a chodníku
 • V rozpočtu milion na test participace (tedy spolurozhodovaní občanů)
 • Peška opět začíná s vulgarismy, mj. označil starostu za blbce.
 • Už se uklidnil a má řadu dotazů
 • Šourek : měli jsme týden na to, abychom se ptali a studovali. Teď o půl jedenácté v noci rozvíjíme teorie.
 • Hrabanek : na všech školách je nyní sjednoceno účetnictví
 • Příště pomůže v rozpočtu
 • Hůla: nižší částka na kulturní zařízení, dotaz na Bartonička
 • Chce zdůvodnění úspory.
 • Bartoniček : projednavano na radě, je tam přesun několika set tisíc na odbor kultury
 • Ředitel KZMS měl představu, je nižší než jeho, ale rada navýšila
 • Hůla : ale pokles i přes zdůvodnění o půl milionu méně. Žádá navýšení kvůli mzdám
 • Hložek : loni skokové zvýšení o 2 miliony, teď částečný návrat na dřívější stav. Teď se hodně kupovalo přes agentury.
 • Dříve KZMS si na část rozpočtu vydělávalo. Mělo by být schopno prokázat, že se dokáže sám někdy uživit
 • Proto i komerční akce.
 • Pokud se zdůvodnitelné náklady ukáží vyšší, je možné rozpočtové opatření.
 • Peška má další mnohaminutový monolog.
 • Peška odmítá uposlechnout řídícího schůze.
 • Peška otravuje a otravuje a půlnoc se blíží.
 • Nemocnice má navýšení proti dříve, ale nižší než u srovnatelných měst.
 • Navýšení o 100 procent na 5 milionů.
 • Matoušek : dnes doktoři ze Slaného jezdí do okolních nemocnic, je třeba je tady zkusit udržet
 • Hůla : já nenamítám navýšení, ale že není specifikováno
 • Začíná hlasování o připomínkách k rozpočtu
 • Hůla návrh : vyřadit AMK Slaný a jazzové dny a Valník z rozpočtu. (chce aby případně žádali v rámci grantů) Neprošlo
 • Hůla návrh : navýšení rozpočtu KZMS. Neprošlo.
 • Peška návrh: neinvestiční transfery církvím zrušit. Neprošlo.
 • Sircova návrh : projednávání všech akcí samostatně, nejen v kapitole rozpočtu. Neprošlo.
 • Hůla návrh : vyřadit kotelnu, snížit podíly k dotacím, zrušit cyklostezku, místo toho financovat plynofikaci nemocnice. Neprošlo.
 • Peška návrh : doplnění tabulek v rozpočtu. Neprošlo.
 • Hrabanek návrh : zařazení nemocnice plynofikace a kotelna Na sadech. Hrazení úvěrem. Prošlo i hlasy opozice.
 • Hrabanek návrh : Dolin, chodníky a komunikace. Prošlo, i některými hlasy opozice.
 • Hlasování o celém rozpočtu v upraveném znění. Prošlo. Pro i Smehlik a Chysky z opozice.
 • Body další k projednání.
 • Prodeje pozemků.
 • Richtr. Upozornění na cenu pozemku. Doporučuje neschvalit.
 • Smehlik : navrhuje zvýšení ceny na 1500 za m2.
 • Matoušek : V radě hlasoval pro. Nejde tam postavit barák a má věcné břemeno. Jeho hodnota reálná. Je tam trafostanice. Pro nesousedy na nic.
 • Smehlik : nerozporuje Matouška, ale byl by to precedens, kdyby levněji než ostatní.
 • Navýšení ceny neprošlo. Materiál neprošel
 • Další pozemek. Richtr. Dělala firma Mexiko. Teď chce pozemky.
 • Dotaz na Záloma, proč projekt zadal.
 • Zalom : konzultoval jsem s Grohmannem. Byla tam dotace žádost. Podmínkou hotový projekt. Ale v dotaci změna.
 • Půlnoc.
 • Smehlik navrhuje navýšení ceny na 1500 m2.
 • Širc : změna v problémové lokalitě , je to krok správným směrem
 • Navýšení ceny neprošlo, prodej prošel.
 • Vyhláška : obvody mateřských škol. Změny nutné zákonem. Schváleno.
 • Změna zřizovací listiny KZMS. Chtějí prodávat lihoviny. V divadle začal provoz barů.
 • Prodej lihovin KZMS schváleno.
 • 00:15 - začíná diskuse
 • Víšek : vyjadřuje se k dopisum o sobě.
 • Firmu jsem přepsal na syna. V elektromontazich jsem zaměstnán, nemám tam na starosti zakázky.
 • Diskutuje zakázky a prokládá zpochybněním mravní a odborné úrovně Pešky.
 • Dříve nešlo se řady zakázek účastnit, protože nebyli veřejně vypisovány
 • Očekává omluvu od všech podepsaných. Budou k tomu vyzváni.
 • Hrabanek : vrhá stín na úřad. Loni zveřejněny 4 zakázky, za nás už 22.
 • Na veřejném vypisování je rozdíl ještě větší.
 • Peška : já to nepsal, jen podepsal.
 • Hrabanek : za působení minulé rady si vzal zakázky na starost Grohmann. Nehodnotím jak to dělal.
 • Hložek : vlajky města, které nyní po Slaném visí, jsou ostuda. Doporučuje koupit nové.
 • Půl jedné. Snad už bude konec.
 • Houška : měl by tady skončit zdivočelý bolševismus.
 • Žádá mikrofon pro občany.
 • Zástupce Elektromontazi : čte veřejné prohlášení firmy. ( Přikládám zde. )
 • Tvrzení o elektromontazich jsou neúplná a zavádějící a poškozují pověst firmy.
 • Vysvětluje jednotlivé zakázky.
 • I dříve jsme se účastnily zakázek. Získaly jsme jen některé zakázky, obdobně jako další firmy.
 • Společnost vyzývá k okamžité zanechani současné praxe a k odstranění dopisu.
 • Vyzývá i k veřejné omluvě, a to včetně médií. Jinak se bude soudně vymáhat omluvy. 
 • 00:45 Konec
 • čtvrtek 8. prosince 2016

  25. zasedání zastupitelstva města - 7. prosinec 2016 - on-line zápis

  Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
  • Zastupitelstvo začíná : 17.11, přítomno 23 zastupitelů, omluveni Hložek, Rankova, Berkovec, zatím chybí Zlámal
  • Volba ověřovatelů: Kulich a Hůla schváleni
  • Minulý zápis : Peška má připomínky, ověřovatelé nic významného
  • Cílek jako ověřovatel minulého zápisu s připomínkami Pešky nemá problém. Při hlasování se koalice zdržela, připomínky Pešky nezařazeny.
  • Starosta : schůze svolána na žádost opozice podle zákona. Předložilo 11 zastupitelů. Všechny navržené body zařazeny a doplnění několika bodů
  • Peška opět trvá na zařazení interpelací. V žádosti nebyl, starosta chce nechat hlasovat individuálně
  • Starosta navrhuje vyřadit bod odvolání mistostarosty tajnou volbou, protože jednací řád předepisuje veřejnou, pokud zastupitelstvo nezmění
  • Richtr : navrhuje vyřadit podmínku tajné volby. Smehlik: bod odvolání mistostarosty nikdy neprošel, proto jsem nemohl argumentovat proč chci
  • Richtr: hlasování o odvolání Zaloma bez určení způsobu, neprošlo, koalice většinou proti, jen Kulich, Vašek, Zalom zdrželi
  • Hlasování o vyřazení bodu odvolání mistostarosty : pro 13, neprošlo
  • Hlasování o ostatních nových nekonfliktních bodech prochází.
  • Hůla : chce hlasovat o zařazení interpelací Pešky.
  • Hlasování o interpelacích neprošlo.
  • Hlasování o programu jako celek. 14 pro, program prošel, většina koalice hlasovala proti (zřejmě kvůli zařazení bodu odvolání mistostarosty)
  • Smehlik : chce tajnou volbu, protože bod schválen. Starosta: o způsobu volby se bude hlasovat.
  • Starosta: chybí důvodová zpráva, chce po Peškovi, Peška chce po starostovi.
  • Peška : o smlouvě s Green energy, tvrdí, že je rozpor, že posouzení způsobu vytápění v nemocnici zastupitelstvo neodsouhlasilo.
  • Tvrdí, že je smlouva neplatná kvůli tomu. obviňuje Hrabánka, že vše dělá úmyslně.
  • Peška nyní obviňuje Novou, že to přehlédla nebo udělala schválně.
  • Peška mluví už 5 minut. Většinou řečnicke otázky evokující zločiny koalice.
  • Širc : on sám zastánce decentralizace, chápe formální námitky, ptá se na názor odborníka
  • Hrabanek: chce hlasovat o vystoupení odborníka Green consulting. Hůla : jde nám o legální stránku, nezajímá ho názor odborníka
  • Starosta : rekapitulace vývoje, opět minuty. (Bez hlubší znalosti problematiky nejsem schopen posoudit, kde je více pravdy)
  • Starosta se odvolává na rozhodnutí bývalé rady, která řadu kroků, které nyní Peška rozporuje, chtěla. Úkoly nebyly ale splněny
  • Starosta : na žádném materiálu nejsem jako zpracovatel. Domnívá se, že vše v pořádku.
  • Hůla : nezpochybňuje posudek, rozporuje to, co rada schválila a potom zastupitelstvo schválilo.
  • Starosta: chce hlasovat o možnosti vystoupení zpracovatele energetickeho posudku. Celá opozice proti či zdrželo, 13 pro, němuže vystoupit
  • Zlámal : nehlasoval pro, protože chce, aby se vyjádřil Hrabanek.
  • Starosta žádá Jankovice a Novou z úřadu aby vše vysvětlili, jak probíhalo
  • Nová : realizovala jsem, co jste mi uložili, podsouvate mi něco, nevím, o co vám jde
  • Hůla : jste zpracovatel, na Jankovice, kdo vyjmul. Nová : já jsem finanční, proto jsem upravila tak, aby to bylo finanční
  • Nová : dostala jsem úkol předložit rozpočtové opatření, a tak jsem učinila
  • Heřman : byla již platba provedena, Nová : zatím ne.
  • A pořád se vše točí v kole.
  • Heřman : navrhuje usnesení, pozastavení plnění smlouvy do vyjasnění situace.
  • Heřmanův návrh : 13 pro, návrh neprošel
  • Peška : podá trestní oznámení na toho, kdo dá příkaz k platbě firmě.
  • Zlámal : navrhuje 5 minut na vystoupení odborníků, Green Energy consulting a projektanta plynofikace
  • Projektant plynofikace : původní projekt, 3 individuální zdroje, 1.5 MW, 6x nižší proti existujícimu stavu. Nabídka naší pomoci. Odmítnut. Posudek velmi špatný. Je psán tak, aby zvyhodnil kombinovaný. Investiční náklady na kogeneračni jednotky jsou podceněné. Naše emise jsou mnohem menší. Doporučuje posudek přepracovat, reklamovat nebo vrátit.
  • Zpracovatel posudku : je vidět, že kolega není specialista podle zákona. Emise se uspoří podle používané metodiky. Předmětem posudku plynofikace, i kogeneračni jednotka pojede na zemní plyn. Diskutuje ztráty, které vznikají v systému. Kogeneračni jednotka vyrábí přímo pro nemocnici, nepotřebuje převody. Vysvětluje metodiku postupu, strukturu definuje vyhláška. Tvrdí, že stejně by postupoval každý certifikovaný posuzovatel. Byl jsem od něj kontaktován, odpověděl jsem, že musím postupovat nezavisle. Postavil jsem jednotky 385MW
  • Richtr : pracoval jste někdy ve Slaném. Odpověď : nikdy, poprvé jsem tady byl září letos, první kontakt s Leopoldem.
  • Nikdy jsem ve Slaném pro nikoho nepracoval.
  • Zlámal : může nemocnice provozovat sama? Posuzovatel : po proškolení ano.
  • Širc: otázka na současný stav a kogeneračni jednotku. Posuzovatel : při decentralizaci ubude potřeba kotelniku
  • Decentralizace je kvalitní projekt, ale dokument vlády doporučuje dávat přednost kombinované výrobě energie.
  • Šimák, ředitel nemocnice : máme stavební povolení na plynofikaci, doběhne v září za rok. Nemocnice má záměr změnit páru.
  • Pro nemocnici nejjednodušší decentralizace, tedy více kotlů. Bude to moci dělat údržbář.
  • Nemusíme nic sekat v pokojích.
  • Navrhuje posoudit závěrečnou osobou, aby definitivně rozhodla.
  • Posuzovatel : nemocnice již má licenci na provozování tepla. Můj posudek je pro vás, osobně doporučuje kogeneraci.
  • Životnost kotlů se blíží limitu, je třeba rozhodnout rychle. Faktor času důležitý,
  • Peška : dlouho mluví, ale jako obvykle obtížné shrnout. Nic v řeči, co by už několikrát nepadlo.
  • Posuzovatel : vyhláška není přehledná, ale vše v posudku, o čem jste mluvil je.
  • Richtr : propojil jsem přes Víška na posuzovatele
  • Posuzovatel : zodpovedel jsem před tím pár dotazů. Po zkušenostech ve Slaném se zastupitelstvem doufám nikdy ani pracovat nebudu.
  • Matoušek : navrhuje svolat mimořádné zastupitelstvo do konce roku 2016 s jediným bodem, dořešení vytápění nemocnice.
  • Po dvě a čtvrt hodině jsme stale v bodě jedna.
  • Zlámal navrhuje ukončit diskuzi : neprošlo
  • Bartoniček : rád by měl manažerské shrnutí, které chybí
  • Podporuje svolání mimořádného zastupitelstva, ale až v lednu.
  • Vašek : vidím problém s přestavbou v nemocnici.
  • Matoušek vyzývá Rabase, aby vysvětlil, jak bude těžké ovládat případnou kogeneračni jednotku. Rabas : velmi jednoduché.
  • Mimořádné zastupitelstvo neprošlo.
  • Návrh na okamžité schválení decentralizace. Prošlo 15 hlasy.
  • Bod 2- členství v národní síti zdravých měst. Již několik let nejsme nijak aktivní.
  • Členství zrušeno.
  • Peškova stížnost na jeho publikování v Slánské radnici.
  • Krčková zdůvodňuje. Zní logicky, je třeba vyslechnout ze záznamu.
  • Peška se vůči ní chová značně hrubě.
  • Poslechněte si sami, já jsem zaujatý, nicméně se domnívám, že i řeznický pes má společensky vhodnější chování než Peška. 
  • Merit argumentů Krčkové, když zveřejníme dlouhatánský článek zastupitele, nevejde se spousta jiných krátkých článků
  • Krčková : listopad distribuce slánské radnice se nepovedla. Objednali jsme u České pošty, která ale nesplnila zakázku.
  • Zvolili jsme nyní jinou distribuční společnost.
  • Budou významné změny v rubrikách Slánské radnice na základě ankety.
  • Peška se chová čím dál sprostěji k paní Krčkové. Poslechněte si, jak se tento člověk chová. Bohužel, nepoužívá už ani mikrofon.
  • Kulich : nejsme tady jen proto, abychom se hádali o pismenkach v Slánské radnici
  • Bod 4: vyhodnocení provozu parkovacího domu. Předložil Hůla.
  • Z rozpočtu města na provoz parkovacího domu 1.4 milionu bez mezd
  • Navýšení počtu držitelů karet, ale počet reálných uživatelů se příliš nezměnil. Navrhuje uzavření parkovacího domu.
  • Hrabanek : napsal dopis Komě, odpověď negativní na jakékoliv jednání o výdajích
  • Dopis z června, od té doby soudní spor a žádné jednání.
  • Starosta : provoz se výrazně zlepšil proti loňsku, ale samozřejmě velký prostor k zlepšení
  • Zalom : servisní smlouvy byly součástí celkové smlouvy o PD a tam i ceny
  • Jankovic : servisní služby jsou běžně součástí smlouvy, samostatně se s Komou nic neschvalovalo
  • Žádné usnesení k parkovacímu domu neprošlo.
  • Chyský : vlastivědné muzeum i VHS zkontroloval finanční výbor, žádný problém.
  • Bod odvolání mistostarosty Záloma tajnou volbou, předložil Šmehlik.
  • Hrabanek : nesouhlasí s tajnou volbou bez předchozího hlasování, protože v jednacím řádu je default veřejné
  • Smehlik: podrobně zdůvodňuje svůj návrh, poslechněte si, obvinění závažná, nechci zkreslit, v dřívějších dobách již několikrát řečeno
  • Smehlik : Víšek dostal již 5 zakázek od města, je to pro mne skandální
  • Před tím nedostal nic.
  • Starosta: rozporuje některá tvrzení Šmehlika
  • Teď se hájí Zálom.
  • Zálom : Peška a Hůla na nás nyní píši udání na ministerstvo skoro každých 14 dnů
  • Zalom stále vysvětluje, poslechněte si, jako dnes několikrát, u takto závažných věcí nechci shrnout kvůli zkreslení
  • Opozice odchází, bod hlasování pro nesnášeni schopnost ukončeno zasedání.