pondělí 9. května 2016

20. zasedání zastupitelstva - 9. květen - část 1

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 • Zasedání zastupitelstva začíná. 16:08
 • Přítomno 21 zastupitelů, omluveni Berkovec, Drholec, Peška, Heřman, ostatní nahlásili pozdější příchod
 • Ověřování zápisu z dnes: Cílek a Kulich
 • Minulý zápis : ověření bez námitek, zastupitelstvo bez námitek
 • Program : Šmehlík doplňující návrh na změnu pořadí v programu, nejdříve společnost Slavos a Terra prosperita, až poté hlasování o zastupujících
 • Hrabanek: tyto body ne zcela souvisí. Širc : upozornění, že by přesunutí mohlo způsobit, že ještě nebude pan Zlámal
 • Hložek: navrhuje všechny body v této oblasti až na konec, aby se vyhovělo Smehlikovi a byl čas na příchod Zlámala
 • Matoušek podporuje, hlasování: všichni pro posun, schváleno
 • Hlasování o programu: schváleno všemi
 • Začíná se schvalováním rozpočtových příspěvků.
 • 250 000 pro ZŠ Komenského: počítače učebna přesun, schváleno
 • Finanční příspěvek pro naše občany, klubíčko Beroun, 2x5000.
 • Širc : technická poznámka, a přeslechl jsem, není to 2x5000, ale jen 5000.
 • Cílek : V materiálu chybí příloha. Tajemník : byla zaslána elektronicky, rozsáhlá
 • Schváleno. Bod příspěvek na provoz PD, pro druhé pololetí. Rada doporučuje. Minulé zastupitelstvo neodsouhlasilo ani uzavření ani peníze
 • Hůla : kde došlo k posunu v příjmech? Podle něj stav neměnný nebo možná horší
 • Provoz je podle něj jiný než uvádí doprovodný materiál. Jak jsou plněny úkoly pro propagaci PD.
 • Sejkora (úřad) : část opatření se ještě chystá, zatím přes infocentrum, domluva s hejtmanským domem, počet karet obdobný jako loni
 • Hložek : ve výdajích by šlo po Komě chtít snížení částek na údržbu automatického systému. Všechny ostatní běžné revize.
 • Hložek : navrhuje aby zastupitelstvo pověřilo starostu, aby jednal s Koma o snížení
 • Tajemník : založena komise pro APD, prosí o návrhy do komise. Bartoniček: někteří původní členové komise už nejsou zastupitelé
 • Bartoniček : pro letošek prodej karet znevýhodněn tím, že byla nejistota, zda se PD neuzavře. Proto podporuje částku na podzimní provoz dát
 • Navrhuje zdůraznit možnosti garážového stání v PD, který je spíš garážový než parkovací
 • Rada si vyžádala přítomnost právníka Bezděka, který město zastupoval v čase bývalé rady (doporučen Berkovcem)
 • Hůla: podle Bezděka to nebude mít vážnější vliv na soud
 • Hůla: 280000 Kč ročně vychází ze servisní smlouvy, kterou podepsal starosta Rubik. Byla ta smlouva uzavřena správně? Nenašel v zápise rady
 • Domnívá se, že se PD nezlepší, nesouhlasí, že město dotuje PD, když jsou v okolí soukromí podnikatelé v oboru
 • Smehlik: budu hlasovat pro, největší odborník mezi námi je Zálom, který se tím zabýval celý rok
 • Bartoniček: jako donedávna opoziční zastupitel jsem neměl mnoho informací o PD, proto se chce se zduvodnenim pana Bezděka osobně
 • Rankova: zavřením domu přibude 50 aut v ulicích, např. Vítězná velký problém
 • Zalom : tzv. Peškovou tabulkou bylo vše svěřeno Zlámalovi a Hůlovi, kteří se zabývali technikou, ale ne právní stránkou
 • Zlámal byl pověřen znaleckým posudkem, ale nepřipravil, Zlámal potom odstoupil, a tak jsem převzal, od té doby máme 2 posudky
 • Hůla na Sejkoru: kolik máme dálkových zásahů do automatického parkování.?
 • Sejkora: přesná čísla nemám, jeden měsíc bez překročení 6 minut nic, jiný dva krátce delší. Jisté zlepšení vidět je.
 • Richtr : minule jsem byl pro, navrhoval jsem kampaň, dům je teď prázdný
 • Navrhuje částku snížit na 500 000 a jasně určit začátek opravdové propagační kampaně
 • Richtr : kolik stály posudky na PD?
 • Hrabanek : nesouhlasí v této fázi sporu, abychom zveřejnili na jakou částku byl PD ohodnocen v posudcích
 • Mluví se o propagačních akcích.
 • Hložek : na řadě míst chybí značky zabraňující dlouhodobému stání v rizikových místech
 • Hůla : interval 6 minut na výjezd je dlouhý, narážíme na limity PD, přes ně se nedostaneme.
 • Bartoniček : stavba PD stojí, i když jsem byl tehdy proti, teď už musíme řešit existující stav
 • Dejme si rok na to, abychom se pokusili dům využit. Po městě chybí informace pro mimoslanske, že zde je parkovací dům, kde mohou zaparkovat.
 • Pokud nebude propagace, tak jsou samozřejmě všechny výdaje na PD zbytečné.
 • Do hlasování přijata podmínka o propagační akci do konce června a částka byla schválena v navrhované výši.
 • Hlasování o pověření starosty, aby jednal s Komou o nižších penězích za údržbu. Schváleno.
 • Příspěvek na výměnu osvětlení v části Dolina, koordinované s pracemi ČEZ, úspora při zemních pracích. Příspěvek cca 10000 na dokumentaci
 • Návrh na zrušení fondu bydlení města. Již několik let fond bez pohybu, na kontě téměř 300000, v návrhu převedení do fondu obnov
 • Hrabanek : V době mého odchodu schváleno 29 projektů, 16 projektů ale dosud nebylo proplaceno, což je velmi nevhodné k občanům
 • Smehlik : kolik bylo startovacích bytů? Za privatizaci bytů bylo snad 350 milionů, ve Slaném je o malé byty velký zájem.
 • Hrabanek : budeme žádat o finance na startovací byty.
 • Matoušek : chceme přenášet peníze do fondu oprav, který ale nefunguje, kde je problém?
 • Hrabanek : vyzývá k odpovědi Grohmanna, který měl na starosti
 • Grohmann : já to měl jako koníčka, neměl jsem nikoho na administraci, fond nemá platnou komisi
 • Není zřejmé, kdo je odpovědný. Začali jsme na tom letos pracovat, ale byl jsem odvolán jako místostarosta a už nepokračuji
 • Hůla: nové byty z poslední doby jen nějaké půdní vestavby. Navrhuje peníze z fondu bydlení převést do rezervního fondu.
 • Bartoníček : každé užití prostředků fondu prošlo zastupitelstvem, je pro převod do rezerv,
 • Překvapilo jej, že manažer rozvoje města považuje fond obnovy za koníček.
 • Pan Grohmann byl ve vedení města, dokonce po nějaký čas hlavní, vše se už táhne přes rok
 • Lidé se ptají, kdy dostanou schválené příspěvky. Pan Grohmann jim tvrdil, že probíhá nějaké schvalovací kolečko.
 • Hrabanek : na jednom z posledních zastupitelstev před volbami byly příspěvky schváleny, pak už jsem ve vedení nebyl.
 • Hrabanek : lidé mi říkali, že jim pan Grohmann naposledy tvrdil, že peníze budou koncem února.
 • Grohmann : já nebyl nikdy hlavní, neměl jsem loni čas.
 • Bartoniček : kdy zazněla informace, že se fond opravy nestíhá a jak na ni rada města reagovala?
 • Grohmann : V 2013 začal skluz, který pokračoval, upozorňoval jsem tehdy tajemníka
 • Bartoniček : nikdy podle mne nezazněla informace, že by byl fond obnovy koníček, kdy manažer města upozornil od podzimních voleb radu
 • Grohmann : dohodli jsme se, že připravíme nové podmínky
 • Bylo to chystané na květnové zastupitelstvo.
 • Pro rok 2015 nebylo nic vyhlášeno.
 • Cílek : starost o fond obnovy by měl být v popisu práce.
 • Řeší se stále fond obnovy města.
 • Shrnutí mého vnímání: Grohmann to zcela zanedbal a vedení města mu to nechává vyjíst až do dna.
 • Návrh Hůly převést peníze do fondu rezerv. Neschváleno. Po opakovaném hlasování pro jen 13
 • Schválen původní návrh zrušit fond a peníze převést na fond obnovy.
 • Rakosnickovo hřiště : 1 611 632 výhra na hřiště. Lokalita Arbesova vybrána občany. Ve smlouvě jisté problémy, probíhalo jednání
 • Existují rizika. Hložek varuje před riziky. Obává se, že tento typ hřiště je riskantní a laciný.
 • Při hlasování se zřejmě zdrží.
 • Starosta oceňuje snahu správy majetku, která umožnila změny ve smlouvě. Město je pojištěno pro případ škody.
 • Richtr : problém je udržitelnost, za 10 let závazku to bude dražší než dar. Podmínky smlouvy jsou nestandardní.
 • Hlasování : 13 pro, 1 proti, 7 zdržení, neschváleno.
 • Lidlu bude oznámeno, že se dar nepřijme.
 • Bod 10: ubytovací poplatky. Navrhuje se 6 Kč za využité lůžko a den.
 • Hůla: nesouhlasí, komplikace pro podnikatele
 • Poplatek schválen většinou hlasů koalice i opozice, proti pouze Hůla
 • Bod 11: poplatek za veřejné prostranství. V Husově se vybírat nemůže (podmínka dotace), jinak drobné změny
 • Hložek: upozornění na poplatky za akce zdarma, to by vedlo k významným nákladům pro nekomerční akce.
 • Rada má možnost poplatek obecně odpustit, ale doporučuje přijmout usnesení přímo k této problematice.
 • Richtr: Hejtmansky dům má 10 míst, navrhuje aby zůstala částka 10 000 Kč
 • Smehlik : podporuje Richtra, už nyní mají 10 míst, když částku snížíme, budou chtít ještě více
 • Zima: smlouva garantuje 10 míst, Hejtmansky dvůr může žádat podle smlouvy cenu stejnou jako ostatní.
 • Hůla navrhuje neplatit poplatek za reklamní plochy v celém centru jako pomoc podnikatelům
 • Hložek navrhuje odložení na příští zastupitelstvo.
 • Hlasování, Vašek navrhuje zakomponovat snížení poplatku pro Hejtmansky dvůr, jako jediného případu ve městě s vyhrazenými místy. Neprošlo.
 • Hlasování o odložení na příští zasedání. Neschváleno .
 • Vyhláška o místních poplatcích schválena, pouze koalici, opozice se zdržela.
 • Schvalovaní informační měření rychlosti. Hložek proti, Matoušek podporuje, že to podle jeho zkušenosti význam má.
 • Hůla : připomíná zpomalovací semafory při vjezdu do města.
 • Cernický : zpomalovací semafor stojí cca 250 000 Kč
 • Stále probíhá běžná agenda
 • Výsledek kontroly samostatné působnosti, předložil tajemník. Zejména procesy na zastupitelstvu, jednání rad a další procedury
 • Výtky : pokračování zastupitelstva v zákonné lhůtě. Nebyla svolávána v patřičné lhůtě.
 • Nyní se bude vyhlašovat okamžitě. Byly problémy s ověřováním zápisů, tehdy když nebyl schválen program.
 • Výtky na odpovědi voleným zástupcům v zákonné lhůtě.
 • Zlámal : je znám podnět kontroly?
 • Hercik: MV nemusí zdůvodňovat, ale neoficiálně protože si povšimli častých problémů
 • Zlámal : všichni víme proč přišla
 • Bartoniček : o tom, že je zde kontrola jste věděl o dva měsíce dříve než já. Přesto jste nic neřekli.
 • Podle mne si všimli zvýšení počtu dotazů.
 • Diskutuje se plnění opatření a jitří se historie
 • Informace o investičních akcích. Rada neprojednávala. Předložil Grohmann.
 • Je znát velké napětí mezi starostou a Grohmannem.
 • Grohmann : nemám k akcím co nového říci, čekal jsem na schválení novou radou
 • Projekt vytápění nemocnice. Může být problém se zákonem při úspoře energie
 • Hrabanek : vyčítá řadu věcí Grohmannovi, cituje z mailů o dohodě o předložené zprávě
 • Předložená zpráva je skutečně velmi krátká a neúplná.
 • Zjistili jsme nové informace o sportovní hale, ale ve zprávě nic není.
 • Grohmann : dostal jsem úkol, finanční souvislosti jsem uvedl, časové nemohu
 • Hůla: intenzifikace čistírny, už přišel aktualizovaný posudek?
 • Bylo to na popud bývalého starosty Zaloma, byl pověřen Zlámal.
 • Hrabanek : výzvu jsem obdržel, ptá se Zlámala, zda chce vystoupit
 • Zlámal : mám kopii, ale chci slyšet vedení města
 • Hrabánek: Zadavatelem jsou Středočeské vodárny. Tedy náš posudek dělala protistrana
 • Jedná se o vyžadovaný posudek kvůli kompenzaci vodárnám
 • Zlámal : byla smlouva s dodatky. Tam i odstupné.
 • V roce 2014 pověřen Hrabanek k smlouvě. Pak už úkol nemohl splnit.
 • Vyšli jsme z usnesení.
 • Platbu jsme snížili o 10%.
 • Přezkoumání částky přes vodárny jako aktualizace původního posudku.
 • Nová aktualizace, sleva významná.
 • Bartoniček : celý projev ukázka, jak diskuzi otočit jiným směrem,. Odevzdal jste zprávu, nikoliv posudek.
 • Je jasné, že zpráva vypracovaná vodárnami nezpochybni částku domluvenou s vodárnami
 • Sircova : kdo určil původní cenu?
 • Matoušek : proč jsme místo znaleckého posudku dostali zprávu vypracovanou protistranou. Takhle se jí nedozvíme.
 • Hůla : firma Proscon je znalecký ústav, proto si myslím, že má váhu
 • Firma je Proscon http://www.proscon.cz/reference/ 
 • Smehlik: posudek chtěl Zalom, Hrabanek musí postupovat takhle, aby neztratil 3 hlasy
 • Zalom : chtěl jsem aktualizaci, chtěl jsem posudek, ale ne zprávu
 • Kdyby tam bylo kulaté razítko, tak znalecký posudek nese nějakou váhu, ve zprávě je přímo řečeno, že některá data nebyla ověřena
 • Hložek : upozornění na odkloněni od tématu a navrhuje ukončení diskuze.
 • Hrabanek : proč bylo pozastavení připrav dokumentace
 • Kulich : když jsem dostal tento materiál, tak jsem si myslel, že je to legrace, tato zpráva je na nic
 • Vašek: připojuje se ke kritice Grohmanna, nemocnice už konečně potřebuje dokončení
 • Hůla: realizaci jsme chtěli
 • Hlasuje se o prodloužení zasedání. Neprošlo. Bude se brzy končit.
 • Hlasování o odložení projednávání investičních záměrů. Neprošlo.
 • Hrabanek čte z dopisu koncem prosince o vypracování energetického posudku. Úkol dostal Grohmann. Audit však nebyl vypracován.
 • Grohmann : přinesl jsem cenovou nabídku na radu, nebyly tam však peníze.
 • Proto rada nové usnesení, jestli je třeba, snažili jsme se zjistit, zda posudek potřeba.
 • Úkoly byly na mne, chtěl jsem nové informace, řešení neznám
 • Matoušek : rada měla předložit zastupitelstvu jak bylo hotovo. Hůla: Objevil se audit, od 1.1.2016
 • Hrabanek : ta povinnost byla už dříve
 • Ředitel nemocnice : smešujete energetický audit a posudek. Posudek je jen pro tento projektu. Je to otázka pár týdnů
 • Nemocnice je to ochotná i zaplatit. Pokud nedopadne dobře, bude to zase zpoždění několik let
 • 9:09 zasedání přerušeno za stavu 2:3 pro Čechy a já tvrdl tady :(

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného