úterý 20. prosince 2016

26. zasedání zastupitelstva města - 19. prosinec 2016 - on-line zápis

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)

Po skončení zastupitelstva jsem obdržel vyjádření společnosti Elektromontáže k dopisu některých zastupitelů. Přikládám zde. • Zastupitelstvo začíná - 16:14 - přítomno 22, omluven Grohmann, ostatní později
 • Ověřování dnešní : Šourek a Cílek
 • Minulý zápis : ověření Kulich a Hůla, do zápisu přidán pokles počtu zastupitelů pod 14, jinak bez námitek.
 • Projednává se dnešní program. Přidávány nové body. Starosta navrhuje vyřadit hlasování o odvolání Zaloma.
 • Peška : tvrdí že poslal další bod všem a že to v programu není. Prý posílal všem, starosta neví, ostatní mlčí, takže nevím
 • Tak ten bod je zase interpelace.
 • Richtr navrhuje přesun bodu odvolání Záloma na začátek.
 • Smehlik : navrhuje bod odvolání Víška
 • Začíná hlasování o zařazení bodů, bod na odvolání Víška neprošel, predřadit odvolání Záloma neprošlo, Peškova interpelace neprošla
 • Vyřazení schválení úhrady faktury za energie audit prošlo. Vyřazení bodu odvolání Záloma z funkce místostarosty prošlo.
 • Bod schválení stočného prošel. Výzva na zařazeni bodu o Peškovi, prošlo.
 • Zařazení zásad pro zájmové organizace prošlo. Program prošel.
 • Výzva zastupiteli Peškovi, zastupitele za KSČM, za jeho porušování pravidel soužití.
 • Smehlik : chce zdůvodnění, příliš obecné.
 • Zálom : na minulém zastupitelstvu vedl výslech vůči Krčkové a Nové, nedodržuje vystoupení v diskuzi
 • Výzva k umravnění Pešky prošla. Celá koalice pro, opozice se zdržela.
 • Bartoniček : pokud nevyčerpání všech prostředků na kulturu, možno žádat v průběhu roku znovu, a to i dřívějšími žadateli. Souhlas všech.
 • Zájmové organizace zásady : všechny organizace vyzvány k diskuzi.
 • Peška : chce odůvodnění. Martinik (předseda komise pro kulturu) : hlavní důraz transparentnost (bude zveřejněno vše, nejen nad 50 000)
 • Další důraz na celoroční činnost, důležitější než papírový počet členů.
 • Peška : chce zase zdůvodnění. Bartoniček : ptejte se konkrétně, ne obecně.
 • Hůla : není specifikována nemovitost, kde musí být, aby byl nárok na dotaci.
 • Martinik : některé organizace jezdí na tábory, proto vyřazení konkrétní specifikace lokalizace
 • Peška : tvrdí rozpor článků zásad. Bartoniček : je rozdíl mezi akci a nemovitostí. Akce musí být na území.
 • Hůla : nemovitosti tedy mohou být mimo území města. Martinik :ano
 • Hůla : zdá se mu počet požadovaných akcí  příliš (20 akcí)
 • Martinik : při celoroční není příliš, ale je to jen jedno z kritérií.
 • Matoušek : ptali jsme se fungujících organizací, pro ně 20 akcí ročně není žádný problém
 • Peška pořád nechápe. Martinik potřetí vysvětluje, že je rozdíl mezi jednorázovou aktivitou a ročním provozem.
 • Hůla : považuje propagaci města za příliš vágní, nemělo by být na vůli komise
 • Bartoniček : návrat k původnímu znění. Rozdíl mezi sportem a kulturou. U kultury je složité hodnocení propagace, nemá ligy a soutěže
 • Je zde prostor pro subjektivitu, ale je obtížné nalézt lepší systém, když chybí sportovní rozvrstveni do soutěží
 • Peška : zmiňuje nějaké změny nové rady. Má podezření vůči radě.
 • Peška : hodně mluví ale těžké shrnout,
 • Peška : chce přísnost při formálních chybách.
 • Hložek : nikdy se nepodaří ideální řešení, ale vždy jsme dali pravidlům šanci, doporučuje schválit.
 • Smehlik : souhlasí s Hložkem.
 • Smehlik : z ministerstva velké peníze slíbeny, ale jen když schválen plán rozvoje sportu. Doporučuje rychle zpracovat.
 • Hůla : navrhuje snížit navržených 30 procent na reprezentaci na 10, zvýšení bodů místo toho na mládež a počet členů
 • Bartoniček : všechny organizace dostaly vše předem k připomínkám, neměli bychom teď my zastupitelé to měnit
 • Apeluje na to, že formalismus není všechno, když Slaňák podá žádost, má mít možnost se opravit a prodiskutovat
 • Cílek : ptá se na doložení počtu členů. Martinik : uvedení falešných členů je trestný čin. Budeme zveřejňovat žádost, takže velký rozpor bude zachycen občany
 • Hůla : chce doklad o platbě členských příspěvků.
 • Martinik : to tam nebylo nikdy jako podmínka.
 • Peška : některé organizace mají hodně neslánských členů, některé uměle navyšují počet schůzek
 • Peška : nechce přidružené organizace, které stínuji činnost. Kulich : my jsme je loni nepodpořili, podporuje rozšíření celoroční činnosti
 • Některé spolky mají hodně neslánských členů,
 • Kulich : otázka na propagaci. Martinik : neslánské členy omezuje bod propagace města. Souhlasí se zvýšením důrazu na mládež, ale ne na počet členů
 • Bartoniček : některé kulturní organizace nemají členské příspěvky. Vyslovuje podiv, že Peška mluví o vyhodnocení, ale nikoho s ním neseznámil
 • Peška : navrhuje drobné změny textu
 • Začíná hlasování o úpravách znění zásad pro zájmové organizace. Zatím nic neprošlo až na odkaz na webu
 • Zásady schváleny I několika hlasy opozice
 • Změny zásad pro sportovní organizace. Hrabánek : 2 větší změny : budou veřejným dokumentem, budou odstraněny příspěvek na dopravu a účast
 • Navýšení místo toho provoz a mládež.
 • Peška : nechce body za reprezentaci města. Je to vágní.
 • Předseda sportovní komise : dřívější zásady velká práce navíc, ta doprava byla šitá horkou jehlou, teď  je to lepší
 • Dva členové komise kvůli dopravě z minulé komise  rezignovali.
 • Upozornění Smehlika, plochá dráha bude mít problém. Plocha dráha a Sokol mají nemovitosti, velké problémy. Navrhuje je v zásadach vyčlenit.
 • Navrhuje samostatnou možnost žádat o příspěvek na nemovitosti pro Sokol a plochou dráhu
 • Hrabanek : Sokol má navýšení díky počtu členů a příspěvků na činnost, takže nebude tratit
 • Štěpánek (sportovní komise) Křikava nechtěl vyčlenění AMK
 • Peška : kluby fotbal basketbal a hokej za dřívější převod majetku měl slíbené výhody
 • Hrabanek : fotbalisté za hřiště neplatí (na údržbu jde z rozpočtu města přes jeden a půl milionu. Hokej a basketbal mají výhodné pronájmy.
 • Sportovní zásady schváleny. I několika hlasy opozice.
 • Bod 4_ stavební zakázka Blahotice čistička
 • Hrabanek : vše konzultace s fondem, jejich připomínky akceptovány a zahrnuty.
 • Richtr : má to cenu projednávat? Leží na fondu. Stěží můžeme měnit.
 • Richtr : domnívá se, že se počítá, že do konce 2019 bude vše provozovat Veolie
 • Chce zvýšení ekonomických kvalifikací při přihlášky do řízení.
 • Hrabanek : upozornil, že v zápisu rozporoval dobu provozování čističky, není nic dáno. Zlámal pověřen jako zástupce města zjistit.
 • Zástupce zpracovatele dokumentace: fond životního prostředí upozornění na korekce z dotace, proto nutnost obezřetnosti podmínek
 • Fondu si vyžádal zvážení požadavků na dodavatele, aby nebyly příliš vysoké. Ohrožení výše dotace.
 • Zástupkyně nabádá k opatrnosti v požadavcích, protože může být riskantní z hlediska výše dotace
 • Richtr : chce zvýšení ekonomické kvalifikace obratu na 3 roky, ne jen jeden rok, jak je teď. A navýšení že 100 na 150 milionů obratu.
 • Richtruv návrh na obrat 150 milionů, a na 3 předešlé roky. Neprošlo.
 • Bod oprava atletického stadionu, žádost o dotaci.
 • Peška : odmítá podpořit zázemí atletického stadionu, žádá výstavbu sportovní haly.
 • Hrabanek : na stadionu hlavně mládežnické závody, nyní oddíl po Sokolu asi nejpočetnější na členy
 • Žádost o dotaci na zázemí atletického stadionu schválena i řadou hlasů opozice
 • Veřejná zakázka cyklistické stezky Vítov :
 • Richtr : podmínka ovocnářů je plot kolem stezky v sadech
 • Peška se diví, že o stezce nic neví, Hrabánek: na základě studie, která se prováděla v době vaší rady
 • Studii objednával Grohmann
 • Richtr : měli bychom cyklostezku schválit jako nemovitou stavbu, aby nebyl stejný problém jako u PD
 • Příprava cyklostezky schválena
 • Cena stočného :navrhuje zůstává na loňské úrovni.
 • Zlámal : vysvětluje, jak chtějí vodárny kalkulovat
 • Po 10 minutách vysvětlování chce, aby to schválila rada, ne zastupitelstvo.
 • Nyní zase mluví Hrabanek, evidentně jde o nějaký značný spor. Ale pro všechny ostatní je to zcela nepřehledné.
 • Bartoniček : tvrdí, že Zlámal hlasoval pro zvýšení stočného bez vědomí zastupitelstva
 • A že jeho rozhodnutím nyní město platí do fondu místo malých obcí
 • A pořád se mluví, teď Peška. Nedovedu popsat merit věci.
 • Spor se přesunul na to zda je to v kompetenci rady nebo zastupitelstva
 • Zlámal : zdroje na obnovu jsou příliš nízké
 • Kulich : navrhuje ukončení diskuze
 • Hlasování o ukončení diskuze : 3 pro, neprošlo
 • Stále se vše točí v kruhu.
 • Žádná změna, neprošlo další hlasování o ukončení diskuze, vyhlášení 10 minut přestávka
 • Konečně se hlasuje. Schváleno, ale po všem zmatku tak úplně nevím co:)
 • Schvalují se rozpočtová opatření
 • Odstupné 3 členům vedení města
 • Nová : 466 000, zákon určuje výplatu odvolaným zastupitelům, z rezervy, protože logicky nebylo předpokládáno
 • Peška : nechce z rezervy ale z rozpočtu tajemníka
 • Smehlik : ptá se na Zaloma, že využil plat starosty jako odstupné. Došlo k souběhu platů jako Starosta a místostarosta
 • Nová : ze zákona, bylo souběžně vyplaceno
 • Richtr : vyzývá Záloma, aby dva platy vrátil, i když ze zákona nárok má
 • Hůla : rozpočtové opatření je zbytečné
 • Hlasování o Peškově návrhu použít peníze z fondu tajemníka. Pro jeden, Peška :)
 • Nákup služebního vozidla Škoda Octavia - Hložek : když jsem používal, tak se náhodně vybíjela baterie
 • Richtr na Zaloma : prý jste několikrát naboural služební auto
 • Zálom : odřel jsem 2x - na parkovišti a v koloně na dálnici
 • Richtr : doporučuje nekoupit
 • Zlámal : najeto 140000. Kolik najede ročně?
 • Hrabanek : nejezdíme s ním, má neustále nějakou poruchu
 • Zlámal : mám výhrady k výběrovému řízení. Konkurenční nabídky luxusní výbava a motor. Lepší Octavia není
 • Úřad : opakovali jsme řízení z roku 2008.
 • V ceně prodloužení záruky, vybraný diesel má nejvýhodnější spotřebu
 • Hůla : nemám problém se starým ukončení ani s výběrem. Ale nebyl by lepší leasing?
 • Dvořák : zabývali, být leasing ani nemusíme do zastupitelstva, ale pro nás výhodná pojistka (máme celou flotilu najednou)
 • U leasingu problém s tím, že by nebylo naše a problém s dalšími předpisy, např. výjezd do zahraničí
 • Hložek : vítá snahu vedení města, že kupuje solidní ojeté auto místo nového se spoustou nabídkou
 • Dvořák : starý Superb má zřejmě skrytou vadu. Může s tím být problém.
 • Nákup schválen, pro hlasovali i Svobodní a Cílek z opozice
 • Bod : nová rolba pro zimní stadion. Schváleno všemi, až na Pešku.
 • Zdá se, že Peška jen nedával pozor, a chce zpětně hlasovat pro.
 • Sekačka pro VSH. Neprošlo. Pro jen většina opozice.
 • Tak zpět. Neprošel návrh Pešky, aby uveden jiný datum. Nákup sekačky schválen. Už jsme tady 6 hodin.
 • A to se dnes ještě má schvalovat rozpočet.
 • Začíná se projednávat rozpočet.
 • Nová : Deficit 44 milionů, financovano z přebytku minulého (tedy nyní současného roku), který je vysoce přebytkový
 • Deficit zejména investiční akce, hlavně čistička.
 • Další část příspěvek k dotacím.
 • V příjmech nárůst ze sdílených daní.
 • Výdaje : 4 procenta nárůst platů, zákon a v některých oborech nárůst osobních ohodnocení (trh práce vyžaduje)
 • Kapitálový výdaj : plynofikace nemocnice a kotelna Na sadech
 • Rezerva pro rozsudek o parkovacím domě
 • Dolin : vybudování komunikace a chodníku
 • V rozpočtu milion na test participace (tedy spolurozhodovaní občanů)
 • Peška opět začíná s vulgarismy, mj. označil starostu za blbce.
 • Už se uklidnil a má řadu dotazů
 • Šourek : měli jsme týden na to, abychom se ptali a studovali. Teď o půl jedenácté v noci rozvíjíme teorie.
 • Hrabanek : na všech školách je nyní sjednoceno účetnictví
 • Příště pomůže v rozpočtu
 • Hůla: nižší částka na kulturní zařízení, dotaz na Bartonička
 • Chce zdůvodnění úspory.
 • Bartoniček : projednavano na radě, je tam přesun několika set tisíc na odbor kultury
 • Ředitel KZMS měl představu, je nižší než jeho, ale rada navýšila
 • Hůla : ale pokles i přes zdůvodnění o půl milionu méně. Žádá navýšení kvůli mzdám
 • Hložek : loni skokové zvýšení o 2 miliony, teď částečný návrat na dřívější stav. Teď se hodně kupovalo přes agentury.
 • Dříve KZMS si na část rozpočtu vydělávalo. Mělo by být schopno prokázat, že se dokáže sám někdy uživit
 • Proto i komerční akce.
 • Pokud se zdůvodnitelné náklady ukáží vyšší, je možné rozpočtové opatření.
 • Peška má další mnohaminutový monolog.
 • Peška odmítá uposlechnout řídícího schůze.
 • Peška otravuje a otravuje a půlnoc se blíží.
 • Nemocnice má navýšení proti dříve, ale nižší než u srovnatelných měst.
 • Navýšení o 100 procent na 5 milionů.
 • Matoušek : dnes doktoři ze Slaného jezdí do okolních nemocnic, je třeba je tady zkusit udržet
 • Hůla : já nenamítám navýšení, ale že není specifikováno
 • Začíná hlasování o připomínkách k rozpočtu
 • Hůla návrh : vyřadit AMK Slaný a jazzové dny a Valník z rozpočtu. (chce aby případně žádali v rámci grantů) Neprošlo
 • Hůla návrh : navýšení rozpočtu KZMS. Neprošlo.
 • Peška návrh: neinvestiční transfery církvím zrušit. Neprošlo.
 • Sircova návrh : projednávání všech akcí samostatně, nejen v kapitole rozpočtu. Neprošlo.
 • Hůla návrh : vyřadit kotelnu, snížit podíly k dotacím, zrušit cyklostezku, místo toho financovat plynofikaci nemocnice. Neprošlo.
 • Peška návrh : doplnění tabulek v rozpočtu. Neprošlo.
 • Hrabanek návrh : zařazení nemocnice plynofikace a kotelna Na sadech. Hrazení úvěrem. Prošlo i hlasy opozice.
 • Hrabanek návrh : Dolin, chodníky a komunikace. Prošlo, i některými hlasy opozice.
 • Hlasování o celém rozpočtu v upraveném znění. Prošlo. Pro i Smehlik a Chysky z opozice.
 • Body další k projednání.
 • Prodeje pozemků.
 • Richtr. Upozornění na cenu pozemku. Doporučuje neschvalit.
 • Smehlik : navrhuje zvýšení ceny na 1500 za m2.
 • Matoušek : V radě hlasoval pro. Nejde tam postavit barák a má věcné břemeno. Jeho hodnota reálná. Je tam trafostanice. Pro nesousedy na nic.
 • Smehlik : nerozporuje Matouška, ale byl by to precedens, kdyby levněji než ostatní.
 • Navýšení ceny neprošlo. Materiál neprošel
 • Další pozemek. Richtr. Dělala firma Mexiko. Teď chce pozemky.
 • Dotaz na Záloma, proč projekt zadal.
 • Zalom : konzultoval jsem s Grohmannem. Byla tam dotace žádost. Podmínkou hotový projekt. Ale v dotaci změna.
 • Půlnoc.
 • Smehlik navrhuje navýšení ceny na 1500 m2.
 • Širc : změna v problémové lokalitě , je to krok správným směrem
 • Navýšení ceny neprošlo, prodej prošel.
 • Vyhláška : obvody mateřských škol. Změny nutné zákonem. Schváleno.
 • Změna zřizovací listiny KZMS. Chtějí prodávat lihoviny. V divadle začal provoz barů.
 • Prodej lihovin KZMS schváleno.
 • 00:15 - začíná diskuse
 • Víšek : vyjadřuje se k dopisum o sobě.
 • Firmu jsem přepsal na syna. V elektromontazich jsem zaměstnán, nemám tam na starosti zakázky.
 • Diskutuje zakázky a prokládá zpochybněním mravní a odborné úrovně Pešky.
 • Dříve nešlo se řady zakázek účastnit, protože nebyli veřejně vypisovány
 • Očekává omluvu od všech podepsaných. Budou k tomu vyzváni.
 • Hrabanek : vrhá stín na úřad. Loni zveřejněny 4 zakázky, za nás už 22.
 • Na veřejném vypisování je rozdíl ještě větší.
 • Peška : já to nepsal, jen podepsal.
 • Hrabanek : za působení minulé rady si vzal zakázky na starost Grohmann. Nehodnotím jak to dělal.
 • Hložek : vlajky města, které nyní po Slaném visí, jsou ostuda. Doporučuje koupit nové.
 • Půl jedné. Snad už bude konec.
 • Houška : měl by tady skončit zdivočelý bolševismus.
 • Žádá mikrofon pro občany.
 • Zástupce Elektromontazi : čte veřejné prohlášení firmy. ( Přikládám zde. )
 • Tvrzení o elektromontazich jsou neúplná a zavádějící a poškozují pověst firmy.
 • Vysvětluje jednotlivé zakázky.
 • I dříve jsme se účastnily zakázek. Získaly jsme jen některé zakázky, obdobně jako další firmy.
 • Společnost vyzývá k okamžité zanechani současné praxe a k odstranění dopisu.
 • Vyzývá i k veřejné omluvě, a to včetně médií. Jinak se bude soudně vymáhat omluvy. 
 • 00:45 Konec
 • čtvrtek 8. prosince 2016

  25. zasedání zastupitelstva města - 7. prosinec 2016 - on-line zápis

  Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
  • Zastupitelstvo začíná : 17.11, přítomno 23 zastupitelů, omluveni Hložek, Rankova, Berkovec, zatím chybí Zlámal
  • Volba ověřovatelů: Kulich a Hůla schváleni
  • Minulý zápis : Peška má připomínky, ověřovatelé nic významného
  • Cílek jako ověřovatel minulého zápisu s připomínkami Pešky nemá problém. Při hlasování se koalice zdržela, připomínky Pešky nezařazeny.
  • Starosta : schůze svolána na žádost opozice podle zákona. Předložilo 11 zastupitelů. Všechny navržené body zařazeny a doplnění několika bodů
  • Peška opět trvá na zařazení interpelací. V žádosti nebyl, starosta chce nechat hlasovat individuálně
  • Starosta navrhuje vyřadit bod odvolání mistostarosty tajnou volbou, protože jednací řád předepisuje veřejnou, pokud zastupitelstvo nezmění
  • Richtr : navrhuje vyřadit podmínku tajné volby. Smehlik: bod odvolání mistostarosty nikdy neprošel, proto jsem nemohl argumentovat proč chci
  • Richtr: hlasování o odvolání Zaloma bez určení způsobu, neprošlo, koalice většinou proti, jen Kulich, Vašek, Zalom zdrželi
  • Hlasování o vyřazení bodu odvolání mistostarosty : pro 13, neprošlo
  • Hlasování o ostatních nových nekonfliktních bodech prochází.
  • Hůla : chce hlasovat o zařazení interpelací Pešky.
  • Hlasování o interpelacích neprošlo.
  • Hlasování o programu jako celek. 14 pro, program prošel, většina koalice hlasovala proti (zřejmě kvůli zařazení bodu odvolání mistostarosty)
  • Smehlik : chce tajnou volbu, protože bod schválen. Starosta: o způsobu volby se bude hlasovat.
  • Starosta: chybí důvodová zpráva, chce po Peškovi, Peška chce po starostovi.
  • Peška : o smlouvě s Green energy, tvrdí, že je rozpor, že posouzení způsobu vytápění v nemocnici zastupitelstvo neodsouhlasilo.
  • Tvrdí, že je smlouva neplatná kvůli tomu. obviňuje Hrabánka, že vše dělá úmyslně.
  • Peška nyní obviňuje Novou, že to přehlédla nebo udělala schválně.
  • Peška mluví už 5 minut. Většinou řečnicke otázky evokující zločiny koalice.
  • Širc : on sám zastánce decentralizace, chápe formální námitky, ptá se na názor odborníka
  • Hrabanek: chce hlasovat o vystoupení odborníka Green consulting. Hůla : jde nám o legální stránku, nezajímá ho názor odborníka
  • Starosta : rekapitulace vývoje, opět minuty. (Bez hlubší znalosti problematiky nejsem schopen posoudit, kde je více pravdy)
  • Starosta se odvolává na rozhodnutí bývalé rady, která řadu kroků, které nyní Peška rozporuje, chtěla. Úkoly nebyly ale splněny
  • Starosta : na žádném materiálu nejsem jako zpracovatel. Domnívá se, že vše v pořádku.
  • Hůla : nezpochybňuje posudek, rozporuje to, co rada schválila a potom zastupitelstvo schválilo.
  • Starosta: chce hlasovat o možnosti vystoupení zpracovatele energetickeho posudku. Celá opozice proti či zdrželo, 13 pro, němuže vystoupit
  • Zlámal : nehlasoval pro, protože chce, aby se vyjádřil Hrabanek.
  • Starosta žádá Jankovice a Novou z úřadu aby vše vysvětlili, jak probíhalo
  • Nová : realizovala jsem, co jste mi uložili, podsouvate mi něco, nevím, o co vám jde
  • Hůla : jste zpracovatel, na Jankovice, kdo vyjmul. Nová : já jsem finanční, proto jsem upravila tak, aby to bylo finanční
  • Nová : dostala jsem úkol předložit rozpočtové opatření, a tak jsem učinila
  • Heřman : byla již platba provedena, Nová : zatím ne.
  • A pořád se vše točí v kole.
  • Heřman : navrhuje usnesení, pozastavení plnění smlouvy do vyjasnění situace.
  • Heřmanův návrh : 13 pro, návrh neprošel
  • Peška : podá trestní oznámení na toho, kdo dá příkaz k platbě firmě.
  • Zlámal : navrhuje 5 minut na vystoupení odborníků, Green Energy consulting a projektanta plynofikace
  • Projektant plynofikace : původní projekt, 3 individuální zdroje, 1.5 MW, 6x nižší proti existujícimu stavu. Nabídka naší pomoci. Odmítnut. Posudek velmi špatný. Je psán tak, aby zvyhodnil kombinovaný. Investiční náklady na kogeneračni jednotky jsou podceněné. Naše emise jsou mnohem menší. Doporučuje posudek přepracovat, reklamovat nebo vrátit.
  • Zpracovatel posudku : je vidět, že kolega není specialista podle zákona. Emise se uspoří podle používané metodiky. Předmětem posudku plynofikace, i kogeneračni jednotka pojede na zemní plyn. Diskutuje ztráty, které vznikají v systému. Kogeneračni jednotka vyrábí přímo pro nemocnici, nepotřebuje převody. Vysvětluje metodiku postupu, strukturu definuje vyhláška. Tvrdí, že stejně by postupoval každý certifikovaný posuzovatel. Byl jsem od něj kontaktován, odpověděl jsem, že musím postupovat nezavisle. Postavil jsem jednotky 385MW
  • Richtr : pracoval jste někdy ve Slaném. Odpověď : nikdy, poprvé jsem tady byl září letos, první kontakt s Leopoldem.
  • Nikdy jsem ve Slaném pro nikoho nepracoval.
  • Zlámal : může nemocnice provozovat sama? Posuzovatel : po proškolení ano.
  • Širc: otázka na současný stav a kogeneračni jednotku. Posuzovatel : při decentralizaci ubude potřeba kotelniku
  • Decentralizace je kvalitní projekt, ale dokument vlády doporučuje dávat přednost kombinované výrobě energie.
  • Šimák, ředitel nemocnice : máme stavební povolení na plynofikaci, doběhne v září za rok. Nemocnice má záměr změnit páru.
  • Pro nemocnici nejjednodušší decentralizace, tedy více kotlů. Bude to moci dělat údržbář.
  • Nemusíme nic sekat v pokojích.
  • Navrhuje posoudit závěrečnou osobou, aby definitivně rozhodla.
  • Posuzovatel : nemocnice již má licenci na provozování tepla. Můj posudek je pro vás, osobně doporučuje kogeneraci.
  • Životnost kotlů se blíží limitu, je třeba rozhodnout rychle. Faktor času důležitý,
  • Peška : dlouho mluví, ale jako obvykle obtížné shrnout. Nic v řeči, co by už několikrát nepadlo.
  • Posuzovatel : vyhláška není přehledná, ale vše v posudku, o čem jste mluvil je.
  • Richtr : propojil jsem přes Víška na posuzovatele
  • Posuzovatel : zodpovedel jsem před tím pár dotazů. Po zkušenostech ve Slaném se zastupitelstvem doufám nikdy ani pracovat nebudu.
  • Matoušek : navrhuje svolat mimořádné zastupitelstvo do konce roku 2016 s jediným bodem, dořešení vytápění nemocnice.
  • Po dvě a čtvrt hodině jsme stale v bodě jedna.
  • Zlámal navrhuje ukončit diskuzi : neprošlo
  • Bartoniček : rád by měl manažerské shrnutí, které chybí
  • Podporuje svolání mimořádného zastupitelstva, ale až v lednu.
  • Vašek : vidím problém s přestavbou v nemocnici.
  • Matoušek vyzývá Rabase, aby vysvětlil, jak bude těžké ovládat případnou kogeneračni jednotku. Rabas : velmi jednoduché.
  • Mimořádné zastupitelstvo neprošlo.
  • Návrh na okamžité schválení decentralizace. Prošlo 15 hlasy.
  • Bod 2- členství v národní síti zdravých měst. Již několik let nejsme nijak aktivní.
  • Členství zrušeno.
  • Peškova stížnost na jeho publikování v Slánské radnici.
  • Krčková zdůvodňuje. Zní logicky, je třeba vyslechnout ze záznamu.
  • Peška se vůči ní chová značně hrubě.
  • Poslechněte si sami, já jsem zaujatý, nicméně se domnívám, že i řeznický pes má společensky vhodnější chování než Peška. 
  • Merit argumentů Krčkové, když zveřejníme dlouhatánský článek zastupitele, nevejde se spousta jiných krátkých článků
  • Krčková : listopad distribuce slánské radnice se nepovedla. Objednali jsme u České pošty, která ale nesplnila zakázku.
  • Zvolili jsme nyní jinou distribuční společnost.
  • Budou významné změny v rubrikách Slánské radnice na základě ankety.
  • Peška se chová čím dál sprostěji k paní Krčkové. Poslechněte si, jak se tento člověk chová. Bohužel, nepoužívá už ani mikrofon.
  • Kulich : nejsme tady jen proto, abychom se hádali o pismenkach v Slánské radnici
  • Bod 4: vyhodnocení provozu parkovacího domu. Předložil Hůla.
  • Z rozpočtu města na provoz parkovacího domu 1.4 milionu bez mezd
  • Navýšení počtu držitelů karet, ale počet reálných uživatelů se příliš nezměnil. Navrhuje uzavření parkovacího domu.
  • Hrabanek : napsal dopis Komě, odpověď negativní na jakékoliv jednání o výdajích
  • Dopis z června, od té doby soudní spor a žádné jednání.
  • Starosta : provoz se výrazně zlepšil proti loňsku, ale samozřejmě velký prostor k zlepšení
  • Zalom : servisní smlouvy byly součástí celkové smlouvy o PD a tam i ceny
  • Jankovic : servisní služby jsou běžně součástí smlouvy, samostatně se s Komou nic neschvalovalo
  • Žádné usnesení k parkovacímu domu neprošlo.
  • Chyský : vlastivědné muzeum i VHS zkontroloval finanční výbor, žádný problém.
  • Bod odvolání mistostarosty Záloma tajnou volbou, předložil Šmehlik.
  • Hrabanek : nesouhlasí s tajnou volbou bez předchozího hlasování, protože v jednacím řádu je default veřejné
  • Smehlik: podrobně zdůvodňuje svůj návrh, poslechněte si, obvinění závažná, nechci zkreslit, v dřívějších dobách již několikrát řečeno
  • Smehlik : Víšek dostal již 5 zakázek od města, je to pro mne skandální
  • Před tím nedostal nic.
  • Starosta: rozporuje některá tvrzení Šmehlika
  • Teď se hájí Zálom.
  • Zálom : Peška a Hůla na nás nyní píši udání na ministerstvo skoro každých 14 dnů
  • Zalom stále vysvětluje, poslechněte si, jako dnes několikrát, u takto závažných věcí nechci shrnout kvůli zkreslení
  • Opozice odchází, bod hlasování pro nesnášeni schopnost ukončeno zasedání.

  neděle 9. října 2016

  STAN, Babiš, povolební vyjednávání a Slaný

  Včera odpoledne skončily krajské volby a protože jsem se v předvolební kampani spolu s manželkou a dalšími přáteli výrazně angažoval, přijde mi poctivé publikovat svůj názor dříve, než bude povolební jednání uzavřeno.

  Nejdříve ale krátké připomenutí, jak jsme ve Slaném začali STANařit. Rok před komunálními volbami vzniklo sdružení OMS, Občané města Slaného, které spojovala snaha něco ve Slaném změnit, např. přístup města k řešení problémů s parkovacím domem.

  Chtěli jsme kandidovat jako místní sdružení, ale potom se objevilo ANO. Polovina OMS viděla v ANO příležitost rychle se prosadit. Pro nás ostatní bylo ANO nebezpečnou firemní pobočkou východního oligarchy. Sice jsme v OMS těsně převážili a kandidaturu s ANO odmítli, původní OMS se ale rozpadlo. Z části vzniklo místní ANO, my ostatní museli rychle vyřešit, jak dál, když do odevzdání kandidátek zbývalo pár týdnů.

  Naštěstí Pavel Martiník objevil volební stránky STANu nabízející místním sdružením kandidovat, pokud STAN uzná, že sdružení sdílí základní programové hodnoty.  Důkladně jsem prostudoval historii STANu a jejich představitelů a zjistil, že ze všech hnutí a stran mi STAN vadí nejméně.

  Během několika týdnů jsem hlavně s pomocí Martina Matouška sestavil kandidátku a zajistil souhlas STANu s naší kandidaturou. Vím, kandidátka byla politicky nesourodá, však byla šita horkou jehlou, ale po lidské stránce vůbec nelituji, že na ní byli i lidé, kteří s námi příště nepůjdou. Vždy jsem kladl na lidské vztahy větší důraz než na politické výpočty.

  Ve volbách jsme získali dva zastupitele, lídra naší kandidátky Martina Matouška a bývalého místostarostu Pavla Bartoníčka, který mne přeskočil preferenčními hlasy. Já se stal prvním náhradníkem, pyšným na to, kolik preferenčních hlasů jsem jako náplava obdržel.

  Po volbách jsem se o STAN začal hlouběji zajímat a zjistil, že ve středočeském STANu  je spousta sympatických lidí, kteří to mají v hlavě srovnané a pracují nejen pusou, ale i činy. A tak jsem se snažil přispět ke krajskému volebnímu programu v několika odborných komisích a účastnil se formálních i velmi neformálních setkání.

  Dnes je ze mne STANař, který nebere STAN jako nejmenší zlo, ale jako prostor pro prosazení vlastních představ o smysluplné správě věcí veřejných. Přistoupil jsem i k něčemu, co bych nikdy se svou nezávislou povahou nečekal.  Po uplynutí povinné dvouleté čekací doby registrovaného příznivce jsme s manželkou podali oficiální přihlášku do STANu a pokud nás celostátní výbor v prosinci schválí, staneme se řádnými členy.


  Po tomto obšírném úvodu přistoupím k hodnocení výsledků a výhledů STANu v našem kraji. Nechci si hrát na politologa, i když jsem jako knihomol leccos přečetl, ale soustředím se na vlastní pocity, protože něco takového si politolog či politik profesionál dovolit nemůže.


  Mám velkou radost z krajského úspěchu STANu, zisk 15 zastupitelských křesel ( ANO 16, ČSSD 11, ODS 10, komunisté 8, TOP09 5) byl úspěch na hranici možného.

  Úspěch ale přinesl pro mne a řadu dalších voličů STANu velký problém - co s ANO? Ať se nám to líbí nebo ne, ANO vyhrálo v kraji volby. Sice o málo, ale vyhrálo.

  Nikdy jsem se netajil tím, že Andreje Babiše považuji za neštěstí pro tento stát. I kdyby to byl anděl, tak jsem přesvědčen o tom, že setření hranice mezi světem podnikání a politiky je zaručený recept na katastrofu. Navíc, dráha Andreje Babiše poukazuje na to, že má blíže peklu než ráji.

  Další problém je, že lidé v ANO jsou velkou neznámou. Máme tady místní zkušenost. Tím vůbec neříkám, že většina členů ANO jsou podvodníci a lumpové. Předpokládám, že spousta z nich je jako dřívější předseda našeho OMS a později předseda místní organizace ANO Pavel Zlámal. Vždy jej v soukromí hájím před podezřeními, že to dělal za peníze či kšeftíky. Opravdu si myslím, že jeho motivace byla mnohem čistší. Bohužel obdiv k síle moci a majetku a víra ve vlastní neomylnost je u příznivců ANO mnohem vyšší než třeba mezi STANaři. To se projevilo ve Slaném a myslím, že tento fakt vysvětluje i zvláštní chování ANO jinde v republice. Díval jsem se na jména zvolených zastupitelů za ANO. Těžko zjistit, co si vlastně myslí, co chtějí, jací to jsou lidé. Domnívám se, že většina voličů ANO se nerozhodovalo na základě kandidátů, ale značky ANO.

  Oba důvody mluví  jasně proti spolupráci s ANO. Tak tedy s ČSSD? Nikdy jsem ji nevolil, celostátně mne provokují tím, že všude propagují jistoty (ač s některými z nich i souhlasím), ale vůbec nezmiňují nezbytnou podmínku jistot, tedy odpovědnost každého jednotlivce přiložit v mezích možností ruku k dílu.
  Sobotka není politik mých snů, ale na rozdíl od Babiše alespoň není politikem z nočních můr.

  Další výhoda je, že středočeští kandidáti za ČSSD jsou historicky čitelní. Jenže v jejich případě čitelnost mluví proti nim. Kdyby šlo jen o kandidáty, osobně bych radši risknul neznámé ANO než známé středočeské ČSSD.

  Nejít ani s ANO ani s ČSSD? To už je teprve nesmysl. Získat možnost změnit současné fungování kraje, kdy města, jako Slaný, jsou v obří nevýhodě proti mazánkům typu Cerhenic dosavadního náměstka hejtmana, a utéci z boje? Fuj!

  Je tedy třeba kousnout do kyselého jablka, a dát přednost buď ANO nebo ČSSD (byl jsem na facebooku dotázán na možnost koalice STAN+ANO+ČSSD, která je také číselně možná. Nevím jak pro ostatní, pro mne by to byl důvod stáhnout přihlášku do STANu).

  Když je rozum v koncích, vždy se řídím citem. A jako knihomol vím, že naše podvědomí umí provádět komplikované výpočty a že chování výlučně racionálních lidí je zcela neracionální.

  Lidsky věřím Vítovi Rakušanovi. Měl jsem ho možnost poznat i neformálně a pokud mravně selže, bude to pro mne hlubokou ranou. Já mu to několikrát řekl trošku jinak, ale to je tady nepublikovatelné. Proto až oznámí světu vzniklou koalici, budu ji akceptovat, pokud to nebude kombinace ANO+STAN+ČSSD, ale takovou opravdu nepředpokládám. O komunistech ani mluvit nemusím, i dnes ráno jsem ho v televizi slyšel několikrát opakovat, že s komunisty nikdy, a odpor k této totalitní straně je ve STANu silný a jednolitý.

  Jsem schopen přežít koalici s ANO, ve které bude ODS a případně TOP09. Paní Jermanová ve mne nebudí pocitový odpor. Samozřejmě si myslím, že pro kraj by bylo lepší, kdyby byl hejtmanem zkušený kolínský starosta, za kterým je vidět neuvěřitelná práce. Ale volby dopadly jak dopadly.  Doufám, že skutečná paní Jermanová je někdo jiný než člověk z televizních přenosů poslanecké sněmovny. Dostal jsem i komentáře od voličů STANU, kterých si velmi vážím, že je pro ně spojení s ANO nepřijatelné a STANu už nikdy hlas nedají. Je mi to velmi líto, ale politika je umění kompromisů.

  Jsem schopen přežít koalici s ČSSD, ve které bude ODS a případně TOP09. V tomto případě očekávám dominantní postavení STANu na kraji a pozici ODS stejně silnou jako má ČSSD, i když mají o křeslo méně. Pan Kupka je sympaťák, to o zastupitelích ČSSD  říci nemohu.

  Pokud bude STAN vyšachován spojenectvím ANO+ČSSD+KSČM, budu to považovat za závažné selhání vyjednávačů, ale nijak to neovlivní můj pozitivní náhled na lidské i profesní vlastnosti našich zastupitelů.

  Nejen ve Slaném je zvykem přehánět význam kontaktů na politiky. Netvrdím, že jsou takové kontakty zanedbatelné. Mít možnost ověřit si fakta z první ruky, včas si uvědomit nové příležitosti nebo být varován před plíživým problémem je k nezaplacení. Ale v kraji, který je představou STANu, má každé město stejná práva i povinnosti, bez ohledu na to, které straně radnice právě patří.

  Bohužel, v zastupitelstvu kraje nemáme žádného občana Slaného, nicméně  do zastupitelstva se za STAN dostala paní starostka Štrobachová ze Smečna.

  Pavel Martiník je předsedou celostátních mladých STANařů a vycházející hvězda STANu. Ještě potřebuje pár let sbírání zkušeností, ale v pozici asistenta poslance Váchy a mnoha dalších aktivitách přicházejí zkušenosti velmi rychle.

  Letos nás ve Slaném několikrát navštívili čelní představitelé STANu, starosta Rakušan, poslankyně Kovářová, poslanec Farský atd. Samozřejmě, jejich návštěvy souvisely i s předvolební agitací, ale byli zde hlavně kvůli odborným diskuzím a přednáškám, ve kterých budeme pokračovat i  v nevolebních letech.

  Ve Slaném jsme za STAN získali 456 hlasů, stejně jako ČSSD a jen o maličko méně než komunisté. Dokázali jsme překročit průměrný zisk v naší části kraje, ačkoliv tady nemáme svého starostu a tak mám pocit, že my, místní STANaři, máme podíl alespoň na pár třískách ze zastupitelských křesel.

  Osobně velmi děkuji všem, kteří dali STANu důvěru. Při počtu 456 je zřejmé, že většinu z nich neznám.  Plánujeme s kolegy rozšířit naše řady a zvát v budoucnu potenciální příznivce na naše posezení, která jsou velmi neformální a často zcela nepolitická. Lidé mi vyčítají leccos, ale nikdo mi dosud neřekl, že bych byl nudný suchar.

  A když už jsem u pocitů a místních výsledků voleb. Gratuluji starostovi Hrabánkovi k jeho hlasům, které předčily očekávání. Politika nejsou taneční a sem tam nějakou tvrdou ránu na hranici pravidel člověk očekávat musí. Jsem ale znechucen spoustou lží, které se o vedení města z komunistické otrávené žumpy šíří. Jedna věc je tvrdě kritizovat chyby vedení, ke kterým samozřejmě dochází. Jiná věc je úmyslně upravovat či převracet fakta a k tomu bez odvahy se pod své fabulace podepsat.

  Miloslav Nič
  STAN
  pondělí 19. září 2016

  Dělat svinstvo aneb na hrubý pytel hrubá záplata

  Název parafrázuje nadpis článku, zveřejněného sportovně-komunistickým zastupitelem na bulvárním webu, přezdívaném „slánské Rudé právo“. Text Martina Cílka s názvem „Opravdu děláte svinstva“ by totiž bylo možné hodnotit kladně, kdyby autor tuto poněkud expresivní výtku směřoval na některé ze svých kolegů v opozici. Bohužel se pokouší o pravý opak a je tedy třeba poukázat na jeho omyl. A i když z jeho dalšího textu vyplývá, že se považuje za „kuřátko v nově zvoleném zastupitelstvu města“, neměl by pípat tak falešně, jako ve svém článku.

  Zasedání zastupitelstva, které pan Cílek popisuje, bylo od samého začátku paralyzováno smrští výtek a samoúčelných dotazů za strany současné opozice. Proto je potřeba vyzdvihnout návrh na omezení diskuze, podaný členem rady města Pavlem Rubíkem. Návrh, vycházející ze znění platného jednacího řádu zastupitelstva města, byl podán přesně ve chvíli, kdy již většina zastupitelů neměla pro pokračování exhibicí některých zastupitelů z řad opozice sebemenší pochopení, a proto zcela jednohlasně toto omezení podpořila. Omezení směřující k možnosti smysluplně řešit a diskutovat i další z téměř 40 bodů na programu zasedání zastupitelstva, které po několikahodinových obstrukcích ze strany opozice projednávalo teprve čtvrtý bod.

  Pan Cílek subjektivně záležitost popisuje slovy “nestydatý návrh, který spočíval v omezení vystoupení zastupitelů ke všem zbývajícím šestatřiceti bodům jednání na maximálně 2x2 minuty.“  Samozřejmě se mýlí, protože platný jednací řád ve svém článku 6, bodě č. 12 konstatuje:
  „ Zastupitelstvo může v průběhu zasedání schválit níže uvedená omezující opatření diskuse:
  a) nikdo nemůže k danému programovému bodu hovořit více než dvakrát
  b) délku každého diskusního vystoupení je možno časově omezit. Délka tohoto omezení pro vystoupení v rozpravě nemůže být kratší než 2 minuty.“

  Jestliže toto znění jednacího řádu bylo schváleno v krátkém období, kdy současná opozice byla ještě koalicí, není zřejmé, jestli pan Cílek pochopil, pro co tehdy přesně hlasoval. Nebo nedával pozor až nyní a proto návrhu P. Rubíka neporozuměl? Tyto otázky nechť ale laskavý čtenář položí zastupiteli Cílkovi sám.

  Nemá cenu komentovat celý článek. Výrazy jako „absolutní pohrdání zastupitelskou demokracií“, či „tento návrh byl plivnutím do obličeje všech“ jsou zakončeny větou „na závěr si pokládám otázku, proč vlastně je svoláváno ze strany starosty zasedání zastupitelstva.“ Poněkud překvapivé sdělení zastupitele, zvoleného na podzim 2014. Člověk by očekával, že po roce a půl již i nově zvolení zastupitelé vědí, proč jsou zastupitelstva svolávána. Pan Cílek však odpověď na tuto otázku patrně ještě nenalezl.

  Nemá cenu komentovat celý článek, zastavím se však u bodu, týkajícího se cyklostezky Slaný – Vítov. Nejen proto, že jsem se na přípravě materiálu podílel, ale především proto, že zde lze nejlépe dokumentovat omyly a neznalosti zastupitele Cílka. Nejprve několik faktů:

  1. Zastupitelstvo města neprojednávalo cyklostezku, ale pouze návrh Smlouvy o spolupráci mezi městem Slaný a obcí Žižice, která by umožnila společný postup při  přípravě realizace cyklostezky mezi Slaným a Vítovem
  2. Nikdo ze zastupitelů, tedy ani pan Cílek, předem nepožádal o doplňující podklady či informace k projednávanému bodu, ani obecně k této cyklostezce či její studii.
  3. Návrh Smlouvy o spolupráci mezi městem Slaný a obcí Žižice, byl radou města projednáván dne 31. srpna 2016. Pokud tedy zastupitel Cílek píše „chtěl jsem podklady, které byly předloženy radě města na jednání dne 17.8.2016“, rozhodně nežádal o podklady, týkající se cyklostezky či návrhu Smlouvy o spolupráci.
  4. Po schválení Smlouvy o spolupráci mezi městem Slaný a obcí Žižice (kterému naštěstí ani sportovec Cílek, ani předseda středočeské krajské Komise pro sport Peška svými obstrukcemi nezabránili) bude vypsáno výběrové řízení na projektovou dokumentaci a poté podána žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Během těchto dalších kroků bude opět vyžadován souhlas zastupitelstva a to vždy obdrží adekvátní podklady.
  5. Námět na konkrétní úsek Slaný – Vítov se začal diskutovat již během roku 2014, tedy v předchozím volebním období. Následně tehdejší manažer rozvoje města Grohmann zadal studii této trasy, která byla realizována v období prosinec 2014 – duben 2015, tedy v době, kdy nejbouřlivěji diskutující zastupitelé (Peška, Zlámal) byli členy rady města.
  6. Za práce na tomto projektu bylo v letech 2014 a 2015  proplaceno celkem 81.000,-Kč (z toho městem Slaný bylo koncem roku 2014  proplaceno 59.500,-Kč-, obcí Žižice bylo v květnu 2015  proplaceno 21.500,-Kč). Přes vynaložené finance a kvalitně odvedenou práci externí firmy, nebyly ve Slaném ani záměr ani vyhledávací studie nikdy presentovány veřejnosti. Ani zastupitelstvo města Slaný nebylo o záměru a studii nikdy informováno. Stejně jako o důvodu, proč práce na realizaci tohoto projektu dále nepokračovaly. V kuloárech se nyní šíří informace o obavě „sportovců“ z kandidátky Naše město, že peníze potřebné pro realizaci cyklostezky by odčerpaly finance nutné pro výstavbu nové (a ve volebním programu této kandidátky slíbené) sportovní haly. Po neúspěchu podání žádosti o dotaci by pro tuto stavbu bylo z rozpočtu města potřeba vyčlenit asi 30 milionů Kč. 

  A nyní několik otázek k zamyšlení:

  1. Zastupitel Cílek píše „velice dobře si vzpomínám, když při návrhu záměru výstavby sportovní haly ve Slaném bylo požadováno dnešní koalicí spoustu čísel - kolik to využije lidí, proč to potřebujeme, udělali jste průzkum, jaké budou náklady, kolik bude stát údržba, kde na to vezmeme atd.“. Viděl někdo tyto komplexní podklady, zdůvodňující výstavbu haly v ceně několika desítek milionů, a finanční rozvahu následného provozu?
  2. Zastupitel Cílek píše „velice dobře si vzpomínám, když při návrhu záměru výstavby sportovní haly ve Slaném bylo požadováno dnešní koalicí spoustu čísel … Byli jsme nuceni sehnat podpisy a vytvořit petici abychom dokázali, že ve Slaném odpovídající halu opravdu potřebuje cca 600 občanů“. Viděl někdy někdo onu petici se 600 podpisy?   
  3. Zastupitel Cílek píše „prvním bodem na pořadu dne byla tak jako v minulých volebních obdobích, ve správnou chvíli načasovaná cyklostezka ze Slaného do Vítova.“ Myslí tím skutečnost, že poté, co bývalá koalice (a nyní již opozice) projekt od dubna 2015 odložila, nové vedení se ho snaží připravit do podoby, se kterou je možné v roce 2017 požádat o dotaci ze SFDI?
  4. Zastupitel Peška se velmi důrazně ptal, zda byla studie cyklostezky předložena k vyjádření sportovní komisi. Zapomněl, že v době realizace studie byl členem rady města a tak by se měl ptát sám sebe? Chtěl svým dotazem zasedání zastupitelstva zdržovat, nebo si prostě jen zkusil „soudružsky“ zažertovat?
  5. Zastupitel Zlámal se velmi důrazně ptal na trasu plánované cyklostezky a rámcové finanční náklady, které jsou ve studii obsaženy. Zapomněl, že v době realizace studie byl členem rady města a tak by se měl ptát sám sebe? Chtěl svým dotazem zasedání zastupitelstva zdržovat, nebo se o studii v době svého krátkého působení ve funkci místostarosty města nezajímal? Či opravdu studii neporozuměl?
  6. Někteří opoziční zastupitelé vyvinuli neuvěřitelné úsilí, aby Smlouva o spolupráci mezi městem Slaný a obcí Žižice nebyla schválena. Jsou opravdu příznivci výstavby nové sportovní haly ochotni takto omezovat veškeré jiné (a z jejich pohledu konkurenční) investiční aktivity v oblasti sportu? Jde jim jen o jejich potřeby a ostatní je nezajímá?


  Jestli čtenáře zajímají odpovědi, ať otázky položí libovolným zastupitelům. Já se o to několikrát pokoušel v případě komunistického zastupitele, který byl v tomto období chvíli i radním, ale bez úspěchu. Snad budou mít jiní tazatelé více štěstí. Myslím, že však výše uvedené skutečnosti jasně ukazují, proč se ti zastupitelé, kteří chtějí jednotlivé programové body projednávat věcně a bez demagogie a obstrukcí, rozhodli pro využití jednoho z článků platného jednacího řádu a omezili diskuzi. 

  Když si vzpomeneme na heslo, které lídr kandidátky pana Cílka před komunálními volbami používal (Není důležité, zda radnice či Slaný půjde doleva či doprava, ale jde o to, aby naše město šlo dopředu!) stálo by za to položit si otázku, zda pokusem o zastavení snahy realizovat cyklostezku jdeme dopředu, či zcela jinam.

  Zvláště pikantní na pokusu zastavit realizaci cyklostezky a podání žádosti o dotaci, které by mělo po podpisu Smlouvy o spolupráci následovat, je fakt, že hlavní podíl na tomto pokusu měl zastupitel Peška, předseda středočeské krajské Komise pro sport. Člověk, který o sobě tvrdí: „Takže já osobně, na rozdíl od ostatních kandidátů, mohu doložit, co jsem pro sport a jeho rozvoj v našem kraji i pro město, ve kterém žiji, opravdu udělal. Pravda, nikdy toho nebude tolik, kolik vám ostatní dokáží slíbit. Ale v tom už se musí rozebrat sám občan - volič.“ Zde tedy neudělal vůbec nic a ještě se celou akci pokusil zmařit. Výsledný účet mu za tuto činnost musí vystavit „sám občan – volič“. Nyní ve volbách krajských a za dva roky ve volbách komunálních.

  Pavel Bartoníček
  radní, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

  středa 14. září 2016

  23. zasedání zastupitelstva - 14. září 2016

  Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
  • Venku třicítky, uvidíme, na kolik se vyšplhá horko v sále dnešního zasedání zastupitelstva, které právě začíná. 16:09, přítomno 21
  • Omluveni Heřman, Pospíšil, později Širc, Kulich, Zlámal, zatím se neobjevil Drholec
  • Ověřovatelé zápisu zvoleni: Grohmann a Rubík
  • Minulý zápis (ověřovatelé Víšek a Heřman). Bez připomínek. Zápis schválen. Zápis, ověření Hůla a Berkovec vše zapracováno, rovněž schváleno.
  • Dnešní program : Richtr žádá zařadit parkovací dům, informace o soudním řízení a provozu.
  • Smehlik : navrhuje zařadit bod odvolání místostarosty Zaloma z funkce.
  • Peška : dotaz, návrh zařazení interpelace, není zařazen. Starosta : rada nedoporučila zařadit.
  • Hložek : zařazení ocenění osobností.
  • Richtr : navrhuje klub nezávislých zastupitelů , podporuje Šmehlíkovo odvolání mistostarosty
  • Hůla : navrhoval písemně zařazení technických služeb, nebylo mu vyhověno
  • Chce vyřadit bod o technických službách, chybí mu přiložené materiály. Bartoniček : tam jsou podklady, Šmehlik požádal doplnění a dostal
  • Po 30 minutách řečí se konečně dostáváme k hlasování o programu
  • Program, upravený o několik bodů prošel hlasy koalice, opozice hlasuje proti.
  • Bod 1: Hložek, ocenění osobností k 28. říjnu, Hložek navrhuje hromadné hlasování, Richtr chce po jednotlivcích, hlasuje se po jednom
  • Ovčařik všichni pro, Hampl_ Richtr a Víšek se zdrželi, Zdeněk Vostrý všichni, Pech všichni pro, Rogl všichni pro
  • Bod cyklostezka : Žižice a Slaný, rada souhlasí žádat o dotaci, třeba smlouva s Žižicemi o povinnostech
  • Bartoniček : první etapa Slaný a Vítov, jiná varianta než smlouva měst je administrativně náročnější,
  • Prokešová(manažer města) : první krok, další kroky jako výběr projektanta je v budoucnu
  • Hůla: je zbytečná, Zlámal: nezapadá do konceptu, navrhuje spíše směr Kladno, ptá se na náklady
  • Matoušek: zatím nemáme ani kousek cyklostezky, měla by být i pro inline brusle, i já víc jezdím na Kladno, ale tahle naváže již na existující
  • Hrabanek : projekt vznikal ještě za Grohmanna, tímto směrem jsou vypořádány vlastnické vztahy
  • Bartoniček : když jsem byl místostarosta, byly tři projekty, vždy problém majetkoprávní vztahy, takže se před mým odchodem nerealizovaly
  • Zatím odhad, že by stezka město stála 3 miliony.
  • Na východ je zajištěna spolupráce mezi obcemi.
  • Grohmann: před rokem Bartoniček vyčítal kvalitu materiálu, teď dělá to samé. Je zpracována prostupnost krajiny.
  • Ve smlouvě Slaný dvě třetiny nákladů, Žižice třetinu, souhlasí, ale chce strop nákladů.
  • Prokešová (manažerka města) : smlouva se týká pouze etapy Slaný Vítov, kde jsou majetkové vztahy vyřešeny.
  • Cílek : chybí údaje o nákladech na údržbu a o tom, kdy se bude pokračovat další etapou
  • Richtr : ovocnáři nebudou souhlasit s průjezdem sadů
  • Kulich : komise pro sport se po změně vedení dosud nesešla, nemohla se tedy nijak vyjádřit, zřejmě mám v poště rezignaci Nepila na předsedu
  • Peška povídá a povídá, pusťte si záznam, příliš dlouhé na sumarizaci, v podstatě vše je špatně a je jako parkovací dům
  • Peška: proč nespojit Slaný a Velvary, bylo by lepší
  • Pořád mluví Peška, už aby bylo po krajských volbách.
  • Bartoniček : kontaktovali jsme i starostu Velvar o napojení stezky na Podlesin, zatím brání majetkove právní vztahy
  • Bartoniček: Žižice říkali, že se sadaři jednali, přes Ekofrukt stezka snad nejde
  • Teď zas mluví Bartoniček, samozřejmě mi to přijde rozumnější než u Pešky, ale takhle skončíme tak v pátek
  • Šourek : navrhuje ukončení diskuze
  • Zlámal : kolik bude stát další etapa rámcově, opakuji.
  • Grohmann navrhuje stažení smlouvy a přepracování, protože nové možnosti. Bartoniček: já to konzultoval na ministerstvu, tento typ doporučen
  • Návrh na ukončení diskuze neprošel, pro nehlasoval ani starosta nebo Bartoniček
  • Uplynuly dvě hodiny, začíná se hlasovat o původním bodu č. 1 programu. Neprošel návrh Smehlika vypracovat koncepci cyklistiky
  • Hlasování o stažení materiálu předložený Grohmannem. Neprošlo.
  • Návrh Cílek : zastupitelstvo si vyhrazuje právo rozhodovat o investicích spojených se stezkou. Prošlo.
  • Záměr na cyklostezku prošel i hlasy několika členů opozice.
  • Bod 2: plnění rozpočtu města, Nová : nemáme problém, plní se příjmy, výdaje v pořádku
  • Peška mluví už 8 minut, okřikuje doktora Vaška, že ho napjatě neposlouchá, upozorňuje opět, že je krajský zastupitel,
  • Ve své podstatě mluvil s Jankovičem, a protože jsou volby, tak pocítil urgentní potřebu se podělit o detaily o drobných částkách
  • Richtr : reálně nebude vyčerpáno nic z velkých investic
  • Navrhuje, aby se peníze nedávali ze sportovní haly, ale z jiných zdrojů
  • Bod č. 3 - oprava okresního domu, návrh zařadit do kapitoly regenerace městské památkové péče, schváleno
  • Bod 4: plán prioritních investičních akcí. Manažerka města: čistička : vybraný projektant, je po výběru na role v administraci zakázky
  • Zpracovává se koncesní model. Nutno kvůli dotaci.
  • Peška : kdy bude založen Slavos. Hrabánek : založit společnost, není jen jmenovat dva lidi, opravdová příprava trvá podle konzultací rok+
  • Hlavní jsou přípravné práce na společnosti. Máme projednán rozsah majetku, je třeba postavit dispečink za cca 5 milionů
  • Finální ocenění majetku a odprodej při ukončení. A zejména třeba vyřešit personální oblast.
  • Čistička bude potřebovat 30-50 zaměstnanců
  • Manažerka města : k čističe byla řada podkladů smazána z disku
  • Grohmann mi na komunikaci neodpovídá.
  • Grohmann : já nic nemazal, jestli ano, tak někdo po mém předání Zálomovi
  • Richtr : rozporuje firmu Allowance, chce vyhradit vše pro zastupitelstvo
  • Hrabanek : připomíná projekt z prosince za 10 dnů, prý velké problémy s ní
  • Nyní se přihlásilo 6 firem
  • Tohle jsou oboustranně velmi závažné věci, to si poslechněte, cokoliv blíže zápis nutně zkresli
  • Hrabanek : výběrové řízení bylo na profilu, 6 firem přihlášeno
  • Rubik : navrhuje omezení pro projednávaný bod na 2 vystoupení na zastupitele, protože třeba dalších 20+ bodů
  • Schváleno.
  • Cílek : jste normální prasata
  • Celá opozice odešla. Musím přiznat, že po té, co Peška mluvil několik hodin, tak bych hlasoval také pro tento limit.
  Poznámka při publikování zápisu:
   • V první chvíli jsem si neuvědomil, a myslím, že to nedošlo řadě hlasujících, že právě  projednávaný bod měl řadu podbodů. Tím by se vlastně každý zastupitel nemohl na řadu investic zeptat, což bylo nešťastné.
   • Bylo by dobré jednací řád upravit tak, aby bylo možné limit rozšířit v obdobném případě na 2 otázky ke každému podbodu
   • Ale když si jeden zastupitel rozhodne pojmout zastupitelstvo jako předvolební mítink a tedy mluví a mluví a mluví, a to i o věcech, které s projednávaným bodem nesouvisí, tak je takové omezení ve výjimečných případech pochopitelné a stojím si za svou poznámkou.
   • Osobně se domnívám, že kdyby opoziční zastupitelé zůstali v sále, tak by to s vynucováním přesného limitu 2 nebylo tak horké, protože s výjimkou Pešky mi nepřišlo, že by kdokoliv z nich překročil limit standardního opozičního představitele, ale to už se nedozvíme.
  • Zůstalo 16 zastupitelů.
  • Faktury technických služeb. Probírají se přílohy. Bez opozice to ovšem ztrácí smysl probírat.
  • Matoušek : jaký bude kontrolní mechanismus u kontrol technických služeb.
  • Sekání : TS harmonogram, vše ve smlouvách, odmítá se řídit podle nás
  • Rankova : kdo to kontroluje po nich, viděla jsem pseudopráci
  • Grohmann starší provádí 4 hodiny denně kontrolu
  • Občan : u nás pořád kopřivy, nikdo neseká
  • Víšek (reakce na vedoucího životního): město je investor, to musíte řídit vy, ne technické služby
  • Hložek : jak je to právně s vyplacením prostředků
  • Bartoniček : kdokoliv nás může žalovat, autor stanoviska podporující opatření je Richtr a hlasoval by pro.
  • Musíme zaplatit vše. Nezbývá nám nic jiného.
  • Na sportovní halu nebyla získána dotace.
  • Kulich : bude se žádat znovu?
  • Hrabanek : mělo se stavět i bez dotace a použít 14 milionů, proto my chceme jasně říci ano nebo ne
  • Hrabanek : s novou dotaci o sportovní halu nemám problém zažádat, osobně mi vadí navržená lokalita
  • Divadlo pokračuje, Peška se přihlásil jako občan.
  • Proč se dělá energeticky posudek, ptá se. Hrabanek : jako radní jste schválil, teď čte usnesení rady
  • Plníme to, co jsme odsouhlasili. Peška: tvrdí, že posudek není potřeba
  • Čte posudek z úřadu, že to není nutné. Má jej 8.března
  • Zalom: proč jste nám to neřekl dříve. Hrabánek : ano, váš styl práce Peška : já to říkal
  • Hložek: odborná firma nám řekne, jestli je to dobré udělat, takže jsem pro, ať již má Peška pravdu, že ze zákona máme či ne
  • Posouzení energetické náročnosti schváleno.
  • Sirucek, městská policie : modernizace operačního střediska, od příštího roku plně digitální kamerový systém.
  • Širc : jsou nějaká čísla, jak pomůže nový systém?
  • Nový systém umožňuje směrovat kamery a sledovat pohyb. Záznamy předáváme kriminální policii, která toho bere spousta
  • Sourek : podporuje modernizaci, jsou problémy,
  • Vašek : V návrhu mi chybí více firem
  • Jankovic : firma Jirků tady působí 10 let, a naše technologie je už 16 let stará, takže když výběrové řízení, tak musíme specifikace atd.
  • Vašek: je řada firem co to umí, ptal se jich někdo?
  • Jankovic : ale potom by byl třeba nový systém.
  • Neprošlo. Zdržel se mj. pozarnik Pospíšil, a tedy pro mne známka toho, že  je nějaký zádrhel
  • Přijímána řada rozpočtových opatření
  • Háje rekonstrukce, jsou peníze na další etapu rekonstrukce
  • Probírá se rolba pro zimní stadion. Znamená to cca investice okolo milionu a výš
  • Došlo se ke shodě, že je lepší koupit novou než modernizovat starou.
  • Po krátké přestávce jednání pokračuje.
  • Další rozpočtová opatření. Připomínám, že na webu města jsou ke stažení podklady.
  • Nyní výměník tepla pro zimní stadion. Schváleno.
  • Nemocnice : navýšení částky na přístavbu na 7+ milionů
  • Ředitel nemocnice : když jsme loni předkládali, byla tam jen hrubá stavba. Neměli jsme hotové řízení s požárníky
  • Teď nám firma dodala řešení, se kterými souhlasíme my i požárníci. Stavební část, na které již bylo loni odsouhlaseno 1.5 je nyní 2 miliony
  • Ostatní je na dovybavení, instalace voda a elektřina, ale zejména vzduchotechnika, která je pro chirurgii nutnost.
  • Navýšení za stavbu je pro splnění požadavků požárníků.
  • Schváleno.
  • Dolin - odvodnění hřiště. Schváleno.
  • Jednáni o pozemcích u bunkru Podlesin odloženo
  • Bod 35 - materiál o Parkovacím domě, vypracování od včerejška na žádost p. Richtra (byl i  ve vytištěných informacích pro občany, ale v materiálech není )
  • Obchvat : v létě zjišťování vlivů na životní prostředí, není třeba velký posudek vlivů, takže významný posun, chybí 5 pozemků vykoupit
  • Má se stavět najednou
  • 21:54 konec

  pondělí 12. září 2016

  Předkladatel zákona o registru smluv Jan Farský ve Slaném - Grand, čtvrtek 15.9. v 15:00

  Ve čtvrtek 15. září se od 15:00 bude v Grandu diskutovat s poslancem Janem Farským na téma Otevřená státní správa. Diskuze se zúčastní i starosta Kolína a kandidát Starostů a nezávislých na hejtmana Vít Rakušan.

  Diskuzi moderuje kandidát slánského STANu do krajského zastupitelstva a předseda celostátního mládežnického týmu STANU (mSTANPavel Martiník.

  Ačkoliv by bylo naivní předstírat, že celá akce nijak nesouvisí s krajskými volbami, které proběhnou za 3 týdny, tak účast vřele doporučuji i voličům jiných stran. Vít Rakušan měl ve Slaném přednášku na jaře a posluchači z různých politických táborů se shodli na tom, že jim přinesla mnoho zajímavého a podnětného.


  Jan Farský je stálicí v boji za otevřený stát a vedle prosazení registru smluv se angažuje v mnoha dalších aktivitách. Je rovněž zakladatelem platformy Starostové starostům "pro sdílení následováníhodných zkušeností komunálních politiků z celé České republiky bez rozdílu politického smýšlení."

  Miloslav Nič
  STAN


  čtvrtek 1. září 2016

  9. ročník historické konference ve Slaném

  Pod názvem „Slaňáci ve světě - Slaný a Slánsko ve XX. století“, se v sobotu 12. listopadu 2016 v přednáškové aule slánského Gymnázia Václava Beneše Třebízského uskuteční další ročník historické konference. Tu opět organizuje spolek Wotrubia, spolupořadatelem jsou Gymnázium Václava Beneše Třebízského ve Slaném, Královské město Slaný a Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně.

  Letošní program nabídne následující témata:

  • Baron Honoré de Liser - Belgický podnikatel ze Slaného 
  • Zástupci Slánska ve vídeňském parlamentu 1861–1918 
  • Pobyt slánských námořníků v Pule 
  • Botanik Karel Vandas 
  • Vztahy historika a diplomata prof. Vlastimila Kybala ke kultuře Španělska a Portugalska i jejich odezva ve Slaném 
  • Cesta Gustava Kleinberga z Libušína na světová bojiště
  • Tanková výroba ve Slaném
  • Návrat plukovníka Berounského do Ruska. Osobní tragédie na pozadí druhé světové války 
  • Ze Slánska na kraj Evropy: Interbrigadisté ze Slánska ve španělské občanské válce a poté 
  • Jan Bulíř, důstojník Cyklistického praporu 1 
  • Major Václav Krejčík - Slaňák volbou, nutností a rozkazem 
  • Cesta pracovního kolektivu Pragomašiny Slaný do SSSR 
   
  Podrobnosti a kompletní program konference budou zveřejněny nejpozději začátkem října a též na www.facebook.com/Konferenceslany/.

  Ve sbornících ediční řady „Historie Slánska ve XX. století“ se mohou zájemci seznámit s příspěvky, které zazněly během prvních sedmi ročníků konference. Tyto publikace si zájemci mohou zakoupit ve Slaném na třech místech. Ve Vlastivědném muzeu, v Infocentru pod Velvarskou branou či v knihkupectví a antikvariátu Romana Kabátka na Komenského náměstí.

  Nově vydaný sborník z loňského osmého ročníku („Válka v nás, my ve válce - Slaný a Slánsko ve XX. století“), bude za spoluúčasti většiny autorů slavnostně představen veřejnosti právě na závěr letošní historické konference.

  Všichni zájemci o regionální historii Slánska a život v českých zemích ve 20. století jsou srdečně zváni a měli by si druhou listopadovou sobotu vyhradit pro návštěvu slánského gymnázia.

  Ing. Pavel Bartoníček, uvolněný člen rady města
   Zkrácená verze článku bude zveřejněna ve Slánské radnici v září 2016

  pondělí 15. srpna 2016

  Navrhněte slánské osobnosti na ocenění v roce 2016


  Od roku 2004 jsou oslavy státního svátku vzniku Československé republiky ve Slaném spojeny s udělováním pamětních listů občanům, kteří významně přispěli k rozvoji občanské společnosti královského města Slaný.

  V loňském roce Zastupitelstvo města Slaný schválilo udělení „Pamětních listů“ zasloužilým občanům města, veřejně oceněným na slavnostním zasedání u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného Československa v našem Městském divadle. Oceněni byli pan Géza TÓTH(Sport a tělovýchova), Mgr. Jana HOŘEJŠÍ in memoriam (Školství; ocenění převzal manžel Jan Hořejší), MUDr. Anna LELKOVOVÁ (Zdravotnictví a sociální péče), MUDr. Oskar FISCHER in memoriam (Zdravotnictví a sociální péče; ocenění převzal Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc - 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady), Ing. Ivo HORT a Ing. Ivan KOZÁK (Přínos občanské společnosti).

  Seznam všech oceněných osob za uplynulých 12 let je možné shlédnout na http://www.meuslany.cz/cs/o-meste-slanem-a-okoli/ocenene-osobnosti-mesta/ .

  Jako jeden z členů Komise pro oceňování osobností při příležitosti státního svátku 28. října bych Vás, slánské občany, chtěl opět vyzvat ke spolupráci. Návrhy osobností zasílejte elektronicky na krckova@meuslany.cz s krátkým zdůvodněním, a to do 9. září 2016. Ti, kteří nepoužívají elektronickou poštu, mohou do téhož data předat písemné návrhy do podatelny městského úřadu. Za Vaši ochotu a spolupráci předem děkuji.

  Pavel Bartoníček

  úterý 28. června 2016

  22. zasedání zastupitelstva - 27. červen 2016

  Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
  • První část zastupitelstva jsem strávil na letišti a na cestě do Londýna, část druhá bude opět zaznamenána :)
  • Přítomno 17 zastupitelů, je řada omluv.
  • Je to vlastně nové zasedání, ale po týdnu.
  • Minule Šmehlík navrhl hlasování o odvolání místostarosty, bude zařazen jako bod 10b.
  • Minule Hůla navrhl hlasování o novém jednateli společnosti Slavos. Grohmann odstoupil.
  • Hrabanek : díval jsem se do notářského zápisu, patří do kompetence valné hromady,
  • Hůla : domnívá se že navrhuje zastupitelstvo
  • Smehlik : souběh dvou zákonů. Právo jmenovat má podle zákona o obcích zastupitelstvo.
  • Smehlik : V zakládací listině valná hromada, jak je stará listina?
  • Hrabanek : je z roku 2016. Tady jsme ji projednávali.
  • Hůla : v zákoně o obcích zastupitelstvo má jmenovat
  • Hrabanek : ale pokud je město jediným členem, potom je to vyhrazená pravomoc rady.
  • Peška : výklad Hrabanka není správný
  • Peška : snažíte se zabránit rozjezdu Slavosu
  • (A už nám Peška zase zbrunátněl)
  • Grohmann : první jednatel nebyl zapsán do obchodního rejstříku.
  • Hůla : navrhuje pozměnit název bodu programu na navržení jednatele, jako bod 10c
  • Hložek : proč nebyl zapsán jednatel v rejstříku, ptá se zástupců dřívější rady
  • Peška : to jsme zvolili v únoru, v dubnu rada odvolána, mohla to nová
  • Hložek : já s tím nezačal, je to společný cíl, tedy mohla stará i nová, nechytat se za slovíčka, buďme konstruktivní
  • Peška : program není písemně, nejsem debil
  • Hrabanek : žádá ho o slušná slova, doufá že minulý exces byl výjimkou
  • Peška : soukmenovec Matoušek za to může (pozn. já se ptal, podle Matouška řekl spolusedícímu, co zas ten bolševik má, a Peška to uslyšel. Poté prý následovaly sprosté nadávky a náznak fyzického útoku Pešky, uvidíme co řekne záznam)
  • Hlasování o programových bodech
  • Body odvolání Záloma ani volba jednatele nebyly schváleny
  • Hlasování o celém programu, koalice pro, opozice proti, program nebyl schválen.
  • Hrabanek : podle jednacího řadu žádá dohadovací řízení
  • Bod 1 programu je Londa,
  • Přijetí peněz za Londu, dotace a dar.
  • Hrabanek : děkuje všem, kteří se účastnili, část opozice ignorovala
  • Peška opět exhibuje. Že nemá program. Ukazuje se že si ho jen nevytiskl ač dostal mailem, vlastně si stěžuje jen na to, že mu to někdo nevytiskl nyní
  • Peška s Hůlou kladou další požadavky. Pro mne jasné vydírání, každý ať si udělá vlastní názor ze záznamu.
  • Teď zas Hůla bere zpět, začínám se ztrácet.
  • Program v novém hlasování schválen. Šmehlik mezi tím odešel. Zastupitelů je 16
  • Peška úmyslně sabotuje zasedání. Poslechněte si sami, nedokáži být objektivní. Podle mne to jsou naschvály ve velmi nevhodnou dobu, kdy jde o významné peníze pro město.
  • Schvalují se dotace.
  • Nyní rozvody kotelny. Plynárenská. Náklady předpoklad něco přes 2 miliony
  • Peška : připravovali jsme na radě my, nesouhlasí se způsobem peněz které se použijí
  • Opravy rozvodů tepla schváleny.
  • Schváleno zapojení příjmů knihovny.
  • Směrnice : pracovní cesty a náhrady zastupitelů. Připravil tajemník. Schváleno.
  • Navýšení příspěvků školy Politických vězňů, dotace nebyly úspěšné na ministerstvu, proto otevření 3 prvních tříd z peněz města.
  • Peníze na družinu v Rabasově, uvolní místo pro novou třídu.
  • Peška : částka odhadovaná nebo už konečná
  • Sejkora (úřad města) : máme odborný odhad. Hlasování : schváleno
  • Rozpočtové opatření, dotace pro muzeum 300 000 Středočeský kraj
  • Peška : všechno moje zásluha
  • A nyní propagace KSČM,
  • (Peška který dokud jako radní neustále namítal, že něco není k bodu najednou ztratil o jednací řád zájem)
  • Hrabanek : ptáte se dobře, ale otázky si nechte na diskuzi
  • Hrabanek upozornění na to samé, co jsem před chvilkou psal,
  • Fond na obnovu domů, komise má mít 7 členů, je třeba nové členy.
  • Nová komise přijata.
  • Návrh na odvolání místostarosty města Záloma, opozice pro, Hložek, Judlová a Zálom se zdrželi, ostatní proti.
  • Hlasování o jednateli Slavos. Hůla: navrhuje Hrabánka.
  • Zalom : navrhuje Víška jako druhého jednatele
  • Hůla : není možné, ve statutu jen jeden
  • Návrh neschválen, pro opozice a ČSSD. Proti Hrabánek jako nesouhlas s postupem. Ostatní se zdrželi.
  • Dodatek smlouvy s ČSOB. Grohmann: byla tam velká rezerva v rozpočtu. Nikdy jsme nechtěli vyčerpat 32 milionů
  • Teď těch 10 milionů vrátit nechceme.
  • Nová (finance úřad města) : původně řízení na 32, tak i původní kalendář, Grohmann nemá úplně pravdu.
  • Pokud to chceme teď splatit, musí schválit toto zastupitelstvo.
  • Není vhodné teď splatit, nejistota PD, lepší nechat na účtu.
  • Peška : myslím že nám nikdy 32 milionů nepřišlo
  • Nová: ano, ale my teď splácíme 10 z 22
  • Nová : chce ponechat peníze z dotace v rozpočtu a okamžitě nevracet. Je to výhodné.
  • Nebylo přijato. Pro koalice, Chyský a Cílek. Přesto neprošlo, část opozice se rozhodla sabotovat i věci, které jsou podle názoru neutrálního úřadu pro město výhodné
  • Nová : žádá o nové usnesení, aby bylo možné učinit splátku z rezerv minulých let.
  • Peška zase zkouší Novou, i když tvrdí že ne. Poslechněte si to. Ať si uděláte názor sami.
  • Schváleno nové usnesení.
  • Nové rozpočtové opatření : kanalizace.
  • Sejkora : kanalizace starší, vodovod žádný. Kanalizace i vodovod výběr projektanta.
  • Grohmann : navrhuje vzít peníze z čistírny odpadních vod, tam se letos všechny nevyužijí. Schválena Grohmannova varianta
  • Začíná diskuse
  • Hložek : upozornění na Pešku - lístky na Rok na Valníku nikdy nešlo z rozpočtu města. (Nevím o co jde, ale chápu že pro komunistu rock není)
  • A je konec

  pondělí 16. května 2016

  20. zasedání zastupitelstva, část 2. - Rákosníčkovo hřiště bude

  Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
  • 20. zasedání zastupitelstva, část druhá zahájeno, přítomno 21 zastupitelu
  • Omluveni Sircova, Širc, Heřman, nejistý Zlámal
  • Dřívější odchod Bartoniček a Berkovec
  • Kulich přijde později, proto dovolba ověřovatele pro druhou část, zvolen Hložek
  • Hrabanek navrhuje stáhnout investiční akce zpráva, bude projednáván v radě, stejně jako založení Slavos
  • Navrhuje znovu zařadit do programu hlasování o Rákosníčkovu hřišti
  • Peška : namítá rozpor s jednacím řádem, že není možno zařadit nový bod (Rákosníčkovo hřiště)
  • Hrabanek : chce citovat rozpor s jednacím řádem, Peška cituje bod 2
  • Hrabanek : cituje bod 7,kde je možno zařadit, rovněž cituje Smehlika a jeho slova z minula
  • Hrabanek : ověření na ministerstvu, doplněni bodů je zcela v souladu s zákonem o obcích
  • Peška : porušujete jednací řád
  • Smehlik : namítá vyřazení bodu 18, Slavos
  • Doporučuje předběžně projednat
  • Smehlik : se zařazením Rákosníčkova hřiště problém nemá
  • Rankova : navrhuje neveřejné pracovní zasedání k Slavos, aby se nejdříve vše vyříkalo, a potom na zastupitelstvo
  • Smehlik : souhlasí s pracovním, ale chce i dnes
  • Hlasování, zařazení Rákosníček hřiště do programu, pro všichni až na Pešku, který ač sedí v sále odmítá hlasovat
  • Hlasování o stažení projednání investičních akcí, pro celá koalice, proti opozice (Grohmann zdržel, Peška trucuje)
  • Hlasování o stažení Slavos, stejné jako u investic, obojí staženo 14 hlasy
  • Hlasování o celém programu, Chysky namítá že zbytečné, Hrabanek souhlas a nehlasuje se
  • Projednávání přijetí Rákosníčkova hřiště, starosta rekapitulace, vyžádal nové materiály
  • Hůla: vedl jste jednání? Starosta ano, Lidl čeká do dnes. Hůla : smluvní pokuty. Starosta snížení smluvních pokut dojednano
  • Sejkora město: naše smlouva výhodnější než v jiných městech, zvládneme to
  • Hrabanek: 59 měst před námi s tím problém nemělo
  • Chyský : ptá se Hložka, na základě čeho tak přesvědčivě minule povídal, byl se podívat v Mělníku, hřiště velmi dobré.
  • Domnívá se, že minule nebylo schváleno kvůli němu
  • Hložek : vycházel jsem z vlastní zkušenosti, domníval se na základě fotografií
  • Za názorem si stojí
  • Chyský : viděl jste nějaké, Hložek : ne
  • Hůla : zastává se Hložka, současné materiály mnohem lepší, rozporuje umístění
  • Matoušek : já na plánovaném místě bydlím, existující hřiště jsou přeplněná
  • Starosta : občané dostali možnost hlasovat, i bývalá rada doporučovala hlasování občanů o místě
  • Hlasování o Rákosníčkovu hřišti, všichni pro, jen Smehlik zdržel
  • Schváleno i usnesení k hřišti nutná k realizaci
  • Starosta : nabízí předsedu kontrolního výboru opozici. Opozice nemá kandidáta, proto navrhuje odložení
  • Odložení schváleno hlasy koalice a Svobodných
  • Berkovec a Bartonicek odešli
  • Projednávání Terra prosperita, interpelace Pešky, odpovídá místostarosta Zalom
  • Peška : žádal jsem o kopie trestních oznámení
  • Neobdržel jsem je. Zalom : konzultoval s právníkem, není možné poskytnout o probíhajících trestních řízení, rovněž ne ochrana osobnosti
  • Peška : trestní čin měl spáchat Hložek, a pak je to zločinec a nemá tu nic dělat
  • Starosta : žádá o slušné chování Pešky, Peška : nebo je varianta, že jste udělal ze msty
  • Zalom : při inventure chyběli panely, oznámení na neznámého, ostatní měli na starosti dva pověření lidé, a to na ně
  • Byli to Hnilička a Hložek. Peška : ptá se na způsobenou škodu
  • Starosta: díval jste se do materiálů, ptal jste se Chyskeho
  • Zalom: převody, bylo to bezúplatně, a to zákon zakazuje
  • Smehlik : podle mne to na zastupitelstvo patří, protože pověřený člověk byl určen zastupitelstvem
  • Vyčítá Zalomovi, že se s nikým neradil, oznámení mělo být kolektivní. Existovala lepší řešení
  • Rankova : teď vyšetření policie, pokud vše v pořádku, tak to stáhne a bude vše jasné
  • Hložek : namítá co říká Peška, že je to tom, kamarádi kdy se hodí, zamrazilo ho
  • Pro mne to byla otázka, objekt chtěli prodat běloruským generálům, Paroubkova vláda došla k stejnému názoru
  • Za celou činnost jsem nikdy neměl ani korunu, a teď na mne trestní oznámení, namítá dopis Zaloma, nepravdy v něm
  • Panely nebyly nikdy předány, byly součástí silnic, panely si armáda sama vyráběla
  • Panely v žádném inventarnim seznamu. Zalom : bylo tam předání panelové cesty, a místo toho tam byla blátěna cesta
  • Našla se dokumentace k cestě, kde se mluví o 1500 panelech.
  • Hložek : to bylo v mailové korespondenci, kdy se někdo ptal na možnost odkupu těchto panelů
  • Soused se preptaval, na možnost panelů, ale vše se tehdy vysvětlilo
  • Hložek : u ostatního nejsou smlouvy, ale našly se faktury Toi Toi
  • Takže je jasné, že se nic neukradlo, je to dokladováno fakturami
  • Neměli jsme žádný právní servis, chyby tam určitě byly, ale vše jsme dělali na koleně
  • Zalom : V dokumentaci při předávání jsme našli korespondenci se stížnostmi sousedů
  • Se společností White Lion největší částky, ano, dělali nám ostrahu atd. proto muselo být vyrovnání
  • Tyto doklady atd, měl na starosti pan Dvořák. Takže to u něj. Zalom to předával policii
  • Zalom : při předání policii přes 30 stran příloh, konkrétně si počty nepamatuji
  • Hložek : připojný bod, tam Vás někdo vmanipuloval
  • Hložek : tehdy jsme chtěli využití fotovoltaiky, a proto potřeba dojednat připojný bod. My umožnili připojení v trafostanici, a to vše
  • Byla tam i smlouva o podílu na zisku z elektřiny, za 20 let by Terra prosperita vydělala 18 milionů
  • Hložek : pokud jste v tom ohromnem množství našel 3 věci, tak pracovitost obdivuji
  • Myslím si ale, že jste naletěl bývalému jednateli, který byl později jednomyslně odvolán.
  • Smehlik : jak jste to udávani podával
  • Zalom : to nebylo udávani ale dotaz. Měl jsem hmotnou zodpovědnost, nechtěl jsem dopadnout jako Hudeček a Svoboda v Praze a být vyšetřován
  • Hula chce částku za připojný bod, místostarosta slíbil písemně
  • Chyský potvrzuje, že se panely skutečně ztratili. Není to nic příšerného, na valné hromadě se to probíralo
  • Chyský: já oceňuji, že to trestní oznámení Zalom podal, nálada na valné hromadě byla, že se něco dělat má
  • Asi bylo lepší za soukromou osobu, ale teď tam jsou, a tak to je
  • Matoušek : pan Peška má stále ještě představu lidového soudu, ale teď to má policie, tak počkejme
  • Hložek : když to bude na Vás, budete mluvit jinak. Na valné hromadě to mohlo být pár lidí.
  • Hložek : teď je tam prodej nějakých pozemků Terra prosperita, to nejsou cenné pozemky
  • Peška : Matoušek mne označil za soudce z lidu, já se pidim po informacích. Já oznámení nepodal, vy ano
  • Peška : chce právní stanovisko Zalomova právníka
  • Richtr : seděl jsem 8 let v radě, nic jsem se o tom tehdy nedozvěděl, chce usnesení, aby se o činnosti Terra prosperita pravidelně podávalo
  • Richtr : pokud bylo oznámení na papíře města, pak to má zveřejnit, měla oznámení projednávat rada
  • Peška : dotazy na Terra prosperita, na Zaloma, jaká je ekonomika projektu, jaká hodnota byla při vzniku, jaká je nyní
  • Zalom : tehdy účetní půl miliardy, tržní 100 000 000, během času 30 milionů utrzeno, část se muselo použít na White Lions
  • Nyní máme zbytkové pozemky bez valné ceny. Když ne koupíme pozemky, můžeme přijít o bunkr pod nimi
  • Pan Černý je tvrdý vyjednavač, buď vše nebo nic
  • Peška : V dokumentaci já vidím účetní hodnotu 351 milionů. Zalom : přesné číslo zjistím
  • Hložek : kraji bylo předáno za necelou půl miliardu, jako účetní odhad kraji, ale bunkr za čtvrt miliardy, nešlo ověřit
  • Neví, že by byla nějaká tržní hodnota, nabízeli jsme k od prodeji po částech i celku, největší nabídka (nerealizovana) byla 22 milionů
  • Zalom: vycházeli jsme z materiálu vojáků při odhadu částky
  • Občan : připadám si jako v parlamentu, tohle občany nezajímá, 500 nebo 1000 panelů
  • Hlasování o ukončení diskuze, navrhl Richtr, schváleno všemi hlasy až na Pešku a Rubika
  • Hlasování o návrhu usnesení Richtra, aby Zalom pravidelně informoval zastupitelstvo o Terra prosperita
  • Zastupitelé doplňují termín čtvrtletně.
  • Přichází Zlámal
  • Schváleno, o Terra prosperita se bude informovat každý čtvrtrok
  • Bod : zastoupení města v řídících orgánech Technických služeb (navržen Bartoniček) a do vodohospodářského sdružení (navržen Hrabanek)
  • Návrh: V TS výměna Zlámala za Bartoniček, ve vodohospodářské Zalom výměna Hrabánkem
  • Smehlik chtěl slyšet záměr navržených zástupců o infrastruktuře, vodohospodářské, zda chceme hospodařit sami
  • U technických služeb cílový stav, převzít TS zpět.
  • Smehlik : podle těchto odpovědí budu hlasovat
  • Hrabanek : vodohospodářské sdružení, momentálně tam nejsem, ale cíl ve shodě s předsedou sdružení nové stanovy
  • Pozice Slaného by opět měla být větší, nelze oddělit zájmy města od zájmu sdružení, infrastruktura je společná
  • Nedokážeme tuto infrastrukturu provozovat bez kooperace a domnívám se, že by to vedlo ke zdražení
  • Cílem je spolupráce se sdružením.
  • Bartoniček momentálně nepritomen, odpovídá Hrabanek, v dozorčí radě TS zůstává kontinuitou Hůla i Cernický
  • Volba zástupců, a) odvolání Zaloma z vedení technických služeb, pro koalice, proti a zdržela opozice, pro 13, návrh nebyl přijat
  • Zpět, Zlámala, ne Zaloma
  • Stejný výsledek hlasování o technických službách. Zde nehlasoval i Kulich.
  • Stejně ve vodohospodářskych službách
  • Vodohospodářské sdružení ani Technické služby nezměnilo
  • Rankova : pan Zlámal chodí na zastupitelstvo pozdě, doufám že to bude v orgánech lepší
  • Zlámal: Bartoniček taky není
  • Peška : přijeti pracovníka na hvezdarnu
  • Zalom : vždy jsem si myslel, že paní Trnková má zůstat
  • Hula : dozorčí rady služeb
  • Někdo rozhodl, že valná hromada nebyla, jak se to mohlo stát.
  • Kučera jednatel přítomen, nechce odpovídat
  • Richtr : ten Richtr v Terra prosperita nejsem já, Grohmann nenastupuje do Ekofruktu, jak se po městě povídá
  • Judlová : kdo odpovídá za pořádek hřiště u Kocoura hřiště, proč jeden ze záhonů není osazen
  • Starosta : obojí spadá pod odbor životního prostředí
  • Hůla : změna vedení, jak spolupráce s Grohmannem, celé oddělení podalo výpověď
  • Starosta : informace o výpovědi je správná, musíme vypsat výběrové řízení
  • Občan : stočné, účtování dešťovneho, proč se to účtuje
  • Jak příprava obchvatu Slaný?
  • Jak Benar, Hlaváčkovo náměstí, jak kamerový systém
  • Zlámal : stočné, dešťovné_ dešťovné koalici neviděl, stočné můžeme ovlivnit jen nájmem, vše ostatní dělají Středočeské vodárny
  • Starosta obchvat: minulý týden setkání starostu, chybí vykoupit cca 10 pozemků, na podzim budeme vědět, zda příští rok se bude stavět
  • Grohmann : na rekonstrukci okresaku projektová dokumentace, náklady 60-70 milionů, nebyly dostatečně vysoké výzvy grantové
  • Kamerový systém : momentálně musíme investice do oprav a rekonstrukce
  • Kučera : valná hromada byla svolaná, pak řádně odvolání
  • Peška : proč nezveřejněna výzva zastupitelů
  • Hrabanek : V odhadu znalecký posudek vypracovaly Středočeské vodárny, zakázáno zveřejnit vodárnami
  • Stále probíhá diskuse.
  • Nyní o posudku vodohospodářské soustavy vypracované Středočeskými vodárnami
  • Občan zpomalení dopravy : velmi špatně se bydlí
  • 19;03 ukončení zasedání

  pondělí 9. května 2016

  20. zasedání zastupitelstva - 9. květen - část 1

  Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
  • Zasedání zastupitelstva začíná. 16:08
  • Přítomno 21 zastupitelů, omluveni Berkovec, Drholec, Peška, Heřman, ostatní nahlásili pozdější příchod
  • Ověřování zápisu z dnes: Cílek a Kulich
  • Minulý zápis : ověření bez námitek, zastupitelstvo bez námitek
  • Program : Šmehlík doplňující návrh na změnu pořadí v programu, nejdříve společnost Slavos a Terra prosperita, až poté hlasování o zastupujících
  • Hrabanek: tyto body ne zcela souvisí. Širc : upozornění, že by přesunutí mohlo způsobit, že ještě nebude pan Zlámal
  • Hložek: navrhuje všechny body v této oblasti až na konec, aby se vyhovělo Smehlikovi a byl čas na příchod Zlámala
  • Matoušek podporuje, hlasování: všichni pro posun, schváleno
  • Hlasování o programu: schváleno všemi
  • Začíná se schvalováním rozpočtových příspěvků.
  • 250 000 pro ZŠ Komenského: počítače učebna přesun, schváleno
  • Finanční příspěvek pro naše občany, klubíčko Beroun, 2x5000.
  • Širc : technická poznámka, a přeslechl jsem, není to 2x5000, ale jen 5000.
  • Cílek : V materiálu chybí příloha. Tajemník : byla zaslána elektronicky, rozsáhlá
  • Schváleno. Bod příspěvek na provoz PD, pro druhé pololetí. Rada doporučuje. Minulé zastupitelstvo neodsouhlasilo ani uzavření ani peníze
  • Hůla : kde došlo k posunu v příjmech? Podle něj stav neměnný nebo možná horší
  • Provoz je podle něj jiný než uvádí doprovodný materiál. Jak jsou plněny úkoly pro propagaci PD.
  • Sejkora (úřad) : část opatření se ještě chystá, zatím přes infocentrum, domluva s hejtmanským domem, počet karet obdobný jako loni
  • Hložek : ve výdajích by šlo po Komě chtít snížení částek na údržbu automatického systému. Všechny ostatní běžné revize.
  • Hložek : navrhuje aby zastupitelstvo pověřilo starostu, aby jednal s Koma o snížení
  • Tajemník : založena komise pro APD, prosí o návrhy do komise. Bartoniček: někteří původní členové komise už nejsou zastupitelé
  • Bartoniček : pro letošek prodej karet znevýhodněn tím, že byla nejistota, zda se PD neuzavře. Proto podporuje částku na podzimní provoz dát
  • Navrhuje zdůraznit možnosti garážového stání v PD, který je spíš garážový než parkovací
  • Rada si vyžádala přítomnost právníka Bezděka, který město zastupoval v čase bývalé rady (doporučen Berkovcem)
  • Hůla: podle Bezděka to nebude mít vážnější vliv na soud
  • Hůla: 280000 Kč ročně vychází ze servisní smlouvy, kterou podepsal starosta Rubik. Byla ta smlouva uzavřena správně? Nenašel v zápise rady
  • Domnívá se, že se PD nezlepší, nesouhlasí, že město dotuje PD, když jsou v okolí soukromí podnikatelé v oboru
  • Smehlik: budu hlasovat pro, největší odborník mezi námi je Zálom, který se tím zabýval celý rok
  • Bartoniček: jako donedávna opoziční zastupitel jsem neměl mnoho informací o PD, proto se chce se zduvodnenim pana Bezděka osobně
  • Rankova: zavřením domu přibude 50 aut v ulicích, např. Vítězná velký problém
  • Zalom : tzv. Peškovou tabulkou bylo vše svěřeno Zlámalovi a Hůlovi, kteří se zabývali technikou, ale ne právní stránkou
  • Zlámal byl pověřen znaleckým posudkem, ale nepřipravil, Zlámal potom odstoupil, a tak jsem převzal, od té doby máme 2 posudky
  • Hůla na Sejkoru: kolik máme dálkových zásahů do automatického parkování.?
  • Sejkora: přesná čísla nemám, jeden měsíc bez překročení 6 minut nic, jiný dva krátce delší. Jisté zlepšení vidět je.
  • Richtr : minule jsem byl pro, navrhoval jsem kampaň, dům je teď prázdný
  • Navrhuje částku snížit na 500 000 a jasně určit začátek opravdové propagační kampaně
  • Richtr : kolik stály posudky na PD?
  • Hrabanek : nesouhlasí v této fázi sporu, abychom zveřejnili na jakou částku byl PD ohodnocen v posudcích
  • Mluví se o propagačních akcích.
  • Hložek : na řadě míst chybí značky zabraňující dlouhodobému stání v rizikových místech
  • Hůla : interval 6 minut na výjezd je dlouhý, narážíme na limity PD, přes ně se nedostaneme.
  • Bartoniček : stavba PD stojí, i když jsem byl tehdy proti, teď už musíme řešit existující stav
  • Dejme si rok na to, abychom se pokusili dům využit. Po městě chybí informace pro mimoslanske, že zde je parkovací dům, kde mohou zaparkovat.
  • Pokud nebude propagace, tak jsou samozřejmě všechny výdaje na PD zbytečné.
  • Do hlasování přijata podmínka o propagační akci do konce června a částka byla schválena v navrhované výši.
  • Hlasování o pověření starosty, aby jednal s Komou o nižších penězích za údržbu. Schváleno.
  • Příspěvek na výměnu osvětlení v části Dolina, koordinované s pracemi ČEZ, úspora při zemních pracích. Příspěvek cca 10000 na dokumentaci
  • Návrh na zrušení fondu bydlení města. Již několik let fond bez pohybu, na kontě téměř 300000, v návrhu převedení do fondu obnov
  • Hrabanek : V době mého odchodu schváleno 29 projektů, 16 projektů ale dosud nebylo proplaceno, což je velmi nevhodné k občanům
  • Smehlik : kolik bylo startovacích bytů? Za privatizaci bytů bylo snad 350 milionů, ve Slaném je o malé byty velký zájem.
  • Hrabanek : budeme žádat o finance na startovací byty.
  • Matoušek : chceme přenášet peníze do fondu oprav, který ale nefunguje, kde je problém?
  • Hrabanek : vyzývá k odpovědi Grohmanna, který měl na starosti
  • Grohmann : já to měl jako koníčka, neměl jsem nikoho na administraci, fond nemá platnou komisi
  • Není zřejmé, kdo je odpovědný. Začali jsme na tom letos pracovat, ale byl jsem odvolán jako místostarosta a už nepokračuji
  • Hůla: nové byty z poslední doby jen nějaké půdní vestavby. Navrhuje peníze z fondu bydlení převést do rezervního fondu.
  • Bartoníček : každé užití prostředků fondu prošlo zastupitelstvem, je pro převod do rezerv,
  • Překvapilo jej, že manažer rozvoje města považuje fond obnovy za koníček.
  • Pan Grohmann byl ve vedení města, dokonce po nějaký čas hlavní, vše se už táhne přes rok
  • Lidé se ptají, kdy dostanou schválené příspěvky. Pan Grohmann jim tvrdil, že probíhá nějaké schvalovací kolečko.
  • Hrabanek : na jednom z posledních zastupitelstev před volbami byly příspěvky schváleny, pak už jsem ve vedení nebyl.
  • Hrabanek : lidé mi říkali, že jim pan Grohmann naposledy tvrdil, že peníze budou koncem února.
  • Grohmann : já nebyl nikdy hlavní, neměl jsem loni čas.
  • Bartoniček : kdy zazněla informace, že se fond opravy nestíhá a jak na ni rada města reagovala?
  • Grohmann : V 2013 začal skluz, který pokračoval, upozorňoval jsem tehdy tajemníka
  • Bartoniček : nikdy podle mne nezazněla informace, že by byl fond obnovy koníček, kdy manažer města upozornil od podzimních voleb radu
  • Grohmann : dohodli jsme se, že připravíme nové podmínky
  • Bylo to chystané na květnové zastupitelstvo.
  • Pro rok 2015 nebylo nic vyhlášeno.
  • Cílek : starost o fond obnovy by měl být v popisu práce.
  • Řeší se stále fond obnovy města.
  • Shrnutí mého vnímání: Grohmann to zcela zanedbal a vedení města mu to nechává vyjíst až do dna.
  • Návrh Hůly převést peníze do fondu rezerv. Neschváleno. Po opakovaném hlasování pro jen 13
  • Schválen původní návrh zrušit fond a peníze převést na fond obnovy.
  • Rakosnickovo hřiště : 1 611 632 výhra na hřiště. Lokalita Arbesova vybrána občany. Ve smlouvě jisté problémy, probíhalo jednání
  • Existují rizika. Hložek varuje před riziky. Obává se, že tento typ hřiště je riskantní a laciný.
  • Při hlasování se zřejmě zdrží.
  • Starosta oceňuje snahu správy majetku, která umožnila změny ve smlouvě. Město je pojištěno pro případ škody.
  • Richtr : problém je udržitelnost, za 10 let závazku to bude dražší než dar. Podmínky smlouvy jsou nestandardní.
  • Hlasování : 13 pro, 1 proti, 7 zdržení, neschváleno.
  • Lidlu bude oznámeno, že se dar nepřijme.
  • Bod 10: ubytovací poplatky. Navrhuje se 6 Kč za využité lůžko a den.
  • Hůla: nesouhlasí, komplikace pro podnikatele
  • Poplatek schválen většinou hlasů koalice i opozice, proti pouze Hůla
  • Bod 11: poplatek za veřejné prostranství. V Husově se vybírat nemůže (podmínka dotace), jinak drobné změny
  • Hložek: upozornění na poplatky za akce zdarma, to by vedlo k významným nákladům pro nekomerční akce.
  • Rada má možnost poplatek obecně odpustit, ale doporučuje přijmout usnesení přímo k této problematice.
  • Richtr: Hejtmansky dům má 10 míst, navrhuje aby zůstala částka 10 000 Kč
  • Smehlik : podporuje Richtra, už nyní mají 10 míst, když částku snížíme, budou chtít ještě více
  • Zima: smlouva garantuje 10 míst, Hejtmansky dvůr může žádat podle smlouvy cenu stejnou jako ostatní.
  • Hůla navrhuje neplatit poplatek za reklamní plochy v celém centru jako pomoc podnikatelům
  • Hložek navrhuje odložení na příští zastupitelstvo.
  • Hlasování, Vašek navrhuje zakomponovat snížení poplatku pro Hejtmansky dvůr, jako jediného případu ve městě s vyhrazenými místy. Neprošlo.
  • Hlasování o odložení na příští zasedání. Neschváleno .
  • Vyhláška o místních poplatcích schválena, pouze koalici, opozice se zdržela.
  • Schvalovaní informační měření rychlosti. Hložek proti, Matoušek podporuje, že to podle jeho zkušenosti význam má.
  • Hůla : připomíná zpomalovací semafory při vjezdu do města.
  • Cernický : zpomalovací semafor stojí cca 250 000 Kč
  • Stále probíhá běžná agenda
  • Výsledek kontroly samostatné působnosti, předložil tajemník. Zejména procesy na zastupitelstvu, jednání rad a další procedury
  • Výtky : pokračování zastupitelstva v zákonné lhůtě. Nebyla svolávána v patřičné lhůtě.
  • Nyní se bude vyhlašovat okamžitě. Byly problémy s ověřováním zápisů, tehdy když nebyl schválen program.
  • Výtky na odpovědi voleným zástupcům v zákonné lhůtě.
  • Zlámal : je znám podnět kontroly?
  • Hercik: MV nemusí zdůvodňovat, ale neoficiálně protože si povšimli častých problémů
  • Zlámal : všichni víme proč přišla
  • Bartoniček : o tom, že je zde kontrola jste věděl o dva měsíce dříve než já. Přesto jste nic neřekli.
  • Podle mne si všimli zvýšení počtu dotazů.
  • Diskutuje se plnění opatření a jitří se historie
  • Informace o investičních akcích. Rada neprojednávala. Předložil Grohmann.
  • Je znát velké napětí mezi starostou a Grohmannem.
  • Grohmann : nemám k akcím co nového říci, čekal jsem na schválení novou radou
  • Projekt vytápění nemocnice. Může být problém se zákonem při úspoře energie
  • Hrabanek : vyčítá řadu věcí Grohmannovi, cituje z mailů o dohodě o předložené zprávě
  • Předložená zpráva je skutečně velmi krátká a neúplná.
  • Zjistili jsme nové informace o sportovní hale, ale ve zprávě nic není.
  • Grohmann : dostal jsem úkol, finanční souvislosti jsem uvedl, časové nemohu
  • Hůla: intenzifikace čistírny, už přišel aktualizovaný posudek?
  • Bylo to na popud bývalého starosty Zaloma, byl pověřen Zlámal.
  • Hrabanek : výzvu jsem obdržel, ptá se Zlámala, zda chce vystoupit
  • Zlámal : mám kopii, ale chci slyšet vedení města
  • Hrabánek: Zadavatelem jsou Středočeské vodárny. Tedy náš posudek dělala protistrana
  • Jedná se o vyžadovaný posudek kvůli kompenzaci vodárnám
  • Zlámal : byla smlouva s dodatky. Tam i odstupné.
  • V roce 2014 pověřen Hrabanek k smlouvě. Pak už úkol nemohl splnit.
  • Vyšli jsme z usnesení.
  • Platbu jsme snížili o 10%.
  • Přezkoumání částky přes vodárny jako aktualizace původního posudku.
  • Nová aktualizace, sleva významná.
  • Bartoniček : celý projev ukázka, jak diskuzi otočit jiným směrem,. Odevzdal jste zprávu, nikoliv posudek.
  • Je jasné, že zpráva vypracovaná vodárnami nezpochybni částku domluvenou s vodárnami
  • Sircova : kdo určil původní cenu?
  • Matoušek : proč jsme místo znaleckého posudku dostali zprávu vypracovanou protistranou. Takhle se jí nedozvíme.
  • Hůla : firma Proscon je znalecký ústav, proto si myslím, že má váhu
  • Firma je Proscon http://www.proscon.cz/reference/ 
  • Smehlik: posudek chtěl Zalom, Hrabanek musí postupovat takhle, aby neztratil 3 hlasy
  • Zalom : chtěl jsem aktualizaci, chtěl jsem posudek, ale ne zprávu
  • Kdyby tam bylo kulaté razítko, tak znalecký posudek nese nějakou váhu, ve zprávě je přímo řečeno, že některá data nebyla ověřena
  • Hložek : upozornění na odkloněni od tématu a navrhuje ukončení diskuze.
  • Hrabanek : proč bylo pozastavení připrav dokumentace
  • Kulich : když jsem dostal tento materiál, tak jsem si myslel, že je to legrace, tato zpráva je na nic
  • Vašek: připojuje se ke kritice Grohmanna, nemocnice už konečně potřebuje dokončení
  • Hůla: realizaci jsme chtěli
  • Hlasuje se o prodloužení zasedání. Neprošlo. Bude se brzy končit.
  • Hlasování o odložení projednávání investičních záměrů. Neprošlo.
  • Hrabanek čte z dopisu koncem prosince o vypracování energetického posudku. Úkol dostal Grohmann. Audit však nebyl vypracován.
  • Grohmann : přinesl jsem cenovou nabídku na radu, nebyly tam však peníze.
  • Proto rada nové usnesení, jestli je třeba, snažili jsme se zjistit, zda posudek potřeba.
  • Úkoly byly na mne, chtěl jsem nové informace, řešení neznám
  • Matoušek : rada měla předložit zastupitelstvu jak bylo hotovo. Hůla: Objevil se audit, od 1.1.2016
  • Hrabanek : ta povinnost byla už dříve
  • Ředitel nemocnice : smešujete energetický audit a posudek. Posudek je jen pro tento projektu. Je to otázka pár týdnů
  • Nemocnice je to ochotná i zaplatit. Pokud nedopadne dobře, bude to zase zpoždění několik let
  • 9:09 zasedání přerušeno za stavu 2:3 pro Čechy a já tvrdl tady :(

  neděle 8. května 2016

  O sportovních halách, kácení zeleně či otevřenosti města s Vítem Rakušanem

  Nevím čím to je, ale člověk si vždycky myslí, že za měsíc bude mít více času než dnes. Když jsem zval starostu Kolína Víta Rakušana do Slaného, netušil jsem, že se strefím do důležitých milníků dvou projektů.

  Víta Rakušana jsem samozřejmě pozval i jako kandidáta STANu na našeho hejtmana, ale hlavně proto, že mi přijde Kolín jako dobrá inspirace pro Slaný. Kolín není rájem na zemi. Některá města jsou hezčí a řada měst bohatších. Před šesti lety byl Kolín nejvíce zadluženým městem v republice a když tehdy Rakušan vyhrál volby, tak jej znechucení lidí vyneslo na místo starosty téměř samospádem. Tvrdí, že sám z toho byl překvapen nejvíce ze všech.

  Ale koneckonců, takových měst se v Čechách najde, že? :) Jenže na rozdíl od jiných měst se místo řečí jednalo. Když vyhrál podruhé, tentokrát 64% hlasů, tak to už nebyla žádná náhoda.

  Jsem rád, že v úterý 3. května si s ním mohlo několik starostů a radních dvě hodiny povídat o strastech i radostech řízení města či vesnice. A jsem ještě radši, že si jej mohli poslechnout a vyzpovídat všichni, kdo vážili cestu do salónku Městského centra Grand.

  Potěšilo mne složení publika, kde seděli nezaujatí občané vedle zástupců různých volebních uskupení, ať už jsou právě v koalici nebo opozici. Pravda, nezahlédl jsem nikoho od komunistů, ale snad najdu sílu toto hořké zklamání nějak překonat. :)

  Mluvilo se o spoustě věcí a věřím, že se některé nápady brzy projeví i v životě Slaného. Koneckonců, naprostá většina toho, o čem se mluvilo, dává smysl, ať už je starostou Pavel, Šavel nebo Hrabánek. Dnes zmíním pár věcí, které vzbudily v Grandu velký ohlas.

  Tak především i v Kolíně se měla stavět velká sportovní hala. A nestaví se. Už slyším jemná slůvka na svoji adresu od našich florbalistů, které jsem popudil   článkem  Rozpočet na rok 2016 - sportovní hala 14 000 000 Kč.

  A tak jsem neodolal použít nejdříve větu holou. Protože věta rozvitá zní: nestaví se hala původně navržená, ale jiná, navržená po důkladném průzkumu dopadů a potřeb.  Původní hala by nebyla dopoledne využita a na její provoz by oddíly přispívaly méně, než tvrdily. Změněná hala mnohem lépe vystihuje potřeby Kolína a každý, tedy i odpůrci výstavby, měl reálnou možnost obhájit svá stanoviska.

  Ještě víc než výstavba haly ovšem lidi nadzvedne kácení stromů. To neříkám já, to jen cituji Rakušanovy zkušenosti z Kolína. Mne samozřejmě také nic nenaštve tak, jako když vidím kácet na pohled zdravé stromy, a netuším proč. V Kolíně se nejdříve sezvou lidé, aby se vše probralo, při větším kácení se přizve i  dendrolog, aby vysvětlil, proč se i zdánlivě zdravé stromy musí porazit.

  Mluvilo se o mnohém a k některým tématům se budu postupně vracet. Vše ale začínalo u nutnosti co největší otevřenosti města. Vít Rakušan často říkává: "Lidé odpustí i nepovedené věci, pokud mají pocit, že jim nelžete, a pokud mají možnost se předem smysluplně vyjádřit." Pevně věřím, že se v podobném duchu naučíme  řídit i naše město.

  Miloslav Nič
  STAN