pondělí 2. listopadu 2015

Stokrát opakovaná lež aneb tuhý život nepravdivých tvrzení

Když se na straně č. 15 červnového čísla Slánské radnice objevila „Žádost o finanční podporu tisku historického sborníku“, překvapivě zde byl připojen i text s názvem „Vyjádření Rady města Slaného“. Text, nezakládající se na pravdě, ke kterému jsem byl nucen se ohradit a napsat vysvětlení, uvádějící zveřejněné „informace“ na pravou míru.

Moje vysvětlení, sepsané v polovině června, dvakrát po sobě nebylo zveřejněno ve Slánské radnici. V září jsem ho pod názvem „Podpora historického sborníku aneb cenzura ve Slánské radnici“ zveřejnil zde na blogu. V říjnu – tedy po 4 měsících – byl totožný článek zveřejněn ve Slánské radnici. Tím mohly mystifikace vedení města ohledně konference a sborníků skončit, jak jsem doufal.

Bohužel jsem se mýlil a vedle mého článku byl opět zveřejněn nepravdivý text, tentokrát však podepsaný autorem. Tím je P. Zálom, zastupitel ve funkci starosty. V první větě svého textu mě vyzývá “Vážený pane zastupiteli, považuji za svou povinnost vyjádřit se k vašemu článku, kterým opět manipulujete se slánskou veřejností“. Proto mi  - na základě této výzvy - dovolte seznámit slánskou veřejnost s manipulacemi, které se ve Slánské radnici opět objevily. V textu říjnového čísla na str. 15 pod názvem „Odpověď starosty panu Bartoníčkovi k podpoře sborníku z konference“.

Při této mediální mystifikaci jsou totiž opět opomíjena fakta, ze kterých by si spoluobčané mohli udělat vlastní názor:

1) Text se tváří, jako by byl adresován mě, ačkoliv jsem ho viděl až vytištěn ve Slánské radnici a dříve jsem nebyl s jeho obsahem seznámen. Samozřejmě jsem neměl ani možnost se k obsahu vyjádřit. Navíc jsem p. Záloma o žádnou odpověď ani nežádal.

2) V textu p. Zálom píše o „sborníku, jehož cca 500 kusů, které byly vydány v minulých letech, jsme v rámci úklidu archivu předali do sběru“. Na zasedání zastupitelstva dne 5. 10. 2015 jsem ho veřejně požádal o informaci, o jaké sborníky se jednalo – čísla a počet výtisků od jednotlivých vydání – a také o zdůvodnění, proč nebyly sborníky raději využity pro propagaci města a jeho historie. Jasnou odpověď jsem od něj neobdržel. Písemnou odpověď budu čekat do 30 dnů.

Sborníky v počtu 500 kusů však nikdy v prostorách městského úřadu nebyly uchovávány. Vydávalo je totiž nejprve slánské muzeum a pak knihovna. Od ředitele muzea i vedoucí knihovny, kteří vedou o sbornících evidenci, jsem obdržel informaci, že na městský úřad takové množství sborníků nikdy nepředávali. 

3) V textu p. Zálom píše, že mě zastupitel Šmehlík vyzval, abych „zveřejnil rozpočty jednak na pořádání konference, jednak na vydání sborníku“. Zapomíná ovšem dodat, že mě dotaz posílal zastupitel Šmehlík elektronicky 7. 5. 2015 a já mu 8. 5. odpověděl. Následně diskuse ještě pokračovala s upozorněním, že uzávěrka přihlášek na letošní ročník konference je 30. 6. a do té doby mu nemohu detailně rozepsat jednotlivé položky. Po 30. 6. 2015 se již zastupitel Šmehlík neozval a tak jsem považoval věc za uzavřenou.

S jakého důvodu to p. Zálom po téměř 5 měsících zmiňuje způsobem, kterým může neznalý člověk nabýt dojmu, že rozpočet je nějakým tajemstvím?

4) V textu p. Zálom dále píše, že poskytnutí záštity si představuje jinak než vyjádřením: „Pane starosto, děkuji za přijetí záštity nad konferencí, toto je spojeno s poskytnutím částky 60 000 Kč na vydání sborníku.“ Vzbuzuje tím dojem, že takto jsem požádal o záštitu a finanční podporu vydání sborníku. Takovou větu jsem však nikdy neřekl ani nenapsal. Moje žádosti o možnou finanční podporu byly formulovány následujícími slovy:

  • Dne 28. 11. 2014: Vážený pane starosto, děkuji za  Vaši záštitu, poskytnutou 8. ročníku historické konference. Finanční prostředky v celkové částce 60.000,- Kč (pro uspořádání konference a vydání sborníku) byly v loňském roce schváleny v rozpočtu města roku 2014 v kapitole odboru kultury (viz bod č. 1 z 21. řádného jednání ZM dne 18. 12. 2013). Finanční prostředky zde byly alokovány až rozhodnutím zastupitelstva, neboť tato akce se odboru kultury nijak netýká, jelikož se na její organizaci nepodílí (a tedy na ní ani nemá žádný zájem) a tak je dislokování této částky v rukou Rady města, resp. Zastupitelstva města.

  • Dne 6. 12. 2014: Vážený pane starosto, v návaznosti na můj e-mail ze dne 28. 11. jsem se chtěl zeptat, zda rada města v návrhu rozpočtu pro rok 2015 schválila finanční prostředky v celkové částce 60.000,- Kč (pro uspořádání konference a vydání sborníku).

  • Dne 6. 1. 2015: Vážený pane starosto, děkuji za Vaši reakci. Jestli odpovídáte na můj delší dotaz, odeslaný 29. 12. 2014, zde se necítím jako respondent odpovědi na otázku, kterou jsem pokládal: "Rád bych se Vás pane starosto proto zeptal, zda je možné pro rok 2015 počítat s nějakou částkou, kterou můžete Vy z reprefondu či jiných finančních zdrojů, do rozpočtu města dosud nezapojených, pro historickou konferenci a sborník uvolnit."

P. Zálom mě v poslední větě svého textu vyzývá “Žádám Vás tedy, abyste příště poskytoval informace úplné a pravdivé, ne jen ty, které momentálně plní Vámi sledovaný účel.“ Proto přikládám materiál, předložený na zasedání zastupitelstva dne 12. 2. 2015, který tehdy celou problematiku dostatečně shrnoval. Navíc mohu veškeré e-maily, ze kterých cituji, každému zájemci, který o to požádá, zaslat na jeho e-mailovou adresu. Abych dokázal, že citace jsou pravdivé a že i jejich širší kontext nedává žádný prostor pro tvrzení, že by mohlo jít o nátlak či podmiňování přislíbené záštity poskytnutím částky 60 000 Kč na vydání sborníku.

Zde by bylo možné můj článek ukončit. V rámci objektivity však musím dodat, že je možné, že by se negativní vztah části vedení města ke sborníkům mohl konečně začít měnit. Dne 23. 10. 2015 jsem totiž, jako autor materiálu s navrženými osobnostmi, odeslal následující e-mail:

„Pane starosto, při oceňování členů ČSBS, kteří byli persekvováni, či se účastnili odboje, u příležitosti 65. výročí ukončení 2. sv. války, jim byly kromě jiného věnovány publikace "1939—1945 ve vzpomínkách slánských pamětníků“ (Sborník příspěvků vzpomínek pamětníků), které ocenění přijali s povděkem. Dovolte mi tedy, přestože je mi znám Váš vztah ke sborníkům (a potažmo i oceněným), navrhnout, zda by nebylo vhodné oceněným osobnostem, resp. jejich rodinným příslušníkům, věnovat rovněž tuto publikaci a případně i další z edice „Historie Slánska ve XX. století“, a to "Slaný a Slánsko v letech 1939—1945" (Sborník příspěvků z historické konference), která se tematicky obdobím druhé světové války též zabývá. V případě, že přijmete tento návrh za svůj, ony sborníky je možné si vyžádat ve slánském muzeu, které bylo jejich tehdejším vydavatelem.“

A přesto, že jsem odpověď neobdržel, na předávání pamětních listů dne 27. 10. nejen, že jsem byl požádán o pár slov oceněným ale i o to, abych sborníky zde připravené předal v rámci ceremoniálu příbuzným oceněných osobností, což jsem s radostí učinil.

Pokusí se již vedení města dále nezpochybňovat význam historických konferencí a hodnotu vydaných sborníků? Pokusí se již nepodávat nepravdivé informace?

Nechme se překvapit.

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

Příloha: Historická konference a sborník – informace o financování (Pro zasedání zastupitelstva města dne 12. února 2015)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného