pondělí 26. října 2015

Otevřený dopis Františka Hrabánka a Blanky Kotkové k ocenění otce Františka Hrabánka

Ve Slaném 21. října 2015

Vážený pane starosto,

Vážení zastupitelé města,

dovolte nám, abychom vyjádřili poděkování navrhovatelům, předkladatelům a té části zastupitelstva, která odhlasovala ocenění nejen našeho otce Františka Hrabánka, ale i dalších osobností u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války. Byli jsme překvapeni a příjemně potěšeni, že i po tolika letech někteří lidé nezapomínají na těžká období historie našeho státu a váží si občanů, kteří se podíleli na osvobozování naší vlasti a jejím zachování pro další generace.

Na druhou stranu však dovolte, abychom se vyjádřili k průběhu schůze slánského zastupitelstva, kde mimo jiné zaznělo z úst nejvyšších představitelů města, že by navržené osobnosti měly být prověřovány výborem ČSBS. Když přihlédneme k faktu, že náš otec byl po roce 1989 dne 8.7.1992 Rehabilitační komisí ministerstva vnitra ČSFR č.j. SP-9-684/RH-90 plně rehabilitován, přijde nám výše popsané vyjádření jako znovuzavádění kádrování. V souvislosti s otcovou rehabilitací jsme přijali omluvu za příkoří, která byla našemu otci a celé naší rodině způsobena, jako uznání za jeho nekompromisní postoje v době druhé světové války a následně v padesátých letech. Následně byl 10.11.1992 jmenován policejním poručíkem in memoriam. Toto vše můžeme doložit řadou dokumentů. Co víc je třeba poskytnout některým zastupitelům jako důkaz o pevnosti jeho postojů a charakteru jeho činů?

Náš otec sloužil jako prvorepublikový četník věrně naší republice ve smyslu přísahy a stejně nekompromisně se zapojoval do odboje proti nacistickým okupantům, aniž by k tomu byl někým pověřen. Považoval to za svou vlasteneckou povinnost. Za tuto činnost byl po válce vyznamenán. Po únoru 1948 a nástupu komunistů k moci, byl uvězněn a následně vyhozen z řad bezpečnostních sborů, kterým zasvětil celý svůj život.

Protože ctíme zásady, za které náš otec celý svůj život bojoval, rozhodli jsme se po zralé úvaze slavnostního předání nezúčastnit a ocenění od Vás nepřijmout. Myslíme si, že kdyby náš otec žil a měl převzít ocenění od představitelů města, kteří jsou členy komunistické strany, nebo s jejími členy vědomě spolupracují, jednal by stejně. Navíc by bylo pokrytecké přijmout ocenění od osob, které na zastupitelstvu vznášely pochybnosti nad výběrem osobností a nehlasovaly pro ně. Vzhledem k tomu, že náš otec již přes padesát let není mezi námi, dovolujeme si toto rozhodnutí učinit jeho jménem my.

Dopřejte mu prosím zasloužený klid.
Děkujeme za pochopení.


František Hrabánek
Blanka Kotková

P.S.: Žádáme Vás, aby náš dopis byl zveřejněn ve Slánské radnici, abychom tak předešli případným nepravdivým informacím o našem odmítnutí.

===

Pozn. editora (Miloslav Nič):
Jelikož  je v dopise zmiňován ČSBS, přikládám komentář čtenáře ke článku Ty mrtvý lež a nevstávej!:

Přiznám se, že je pro mě poněkud smutné, pokud se zastupitelé takto dohadují zda ocenit či neocenit. 

Mrzí mě, že do této diskuze byl (snad nevědomky) zatažený svaz protifašistických bojovníků, který ve skutečnosti neexistuje. 

Nicméně ani současný Český svaz bojovníků za svobodu není kádrovací organizací, která by mohla rozhodovat o oceněných. To neděláme, protože nám to nijak nepřísluší. 

Zastávám názor pana Hložka, že panu Bartoníčkovi by mělo být vyjádřeno uznání za návrhy oceněných. Seznámil jsem se se všemi návrhy a dávám palec nahoru! 

Z Kladna Vás všechny zdraví Petr Hroník, t.č. předseda Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu v Kladně! 


 

Válka v nás, my ve válce - Slaný a Slánsko ve XX. století

V sobotu 7. listopadu 2015 se v aule slánského gymnázia pod tímto názvem uskuteční 8. ročník historické konference. Organizuje ji spolek Wotrubia, Gymnázium Václava Beneše Třebízského ve Slaném a Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně.

Na význam konference, který dávno přesáhl hranice našeho města (a to nejen skutečností, že kromě Wotrubie jsou ostatní subjekty organizacemi, zřizovanými Středočeským krajem), v minulých letech upozorňoval již archeolog a znalec regionální historie PhDr. Václav Moucha, CSc., čestný občan královského města Slaný.

Je potěšující, že „po jeho bok“ se v letošním roce symbolicky zařadil i hejtman Středočeského kraje ing. Miloš Petera, který konferenci poskytl svoji osobní záštitu. Mediálním partnerem konference je Kladenský deník.

Konference začíná tradičně v 9.00 hodin, ukončení je plánováno na 16.00 hodin.  Program bude rozdělen do dvou bloků (9.00 –12.00, přestávka na oběd, 13.00– 16.00), během kterých bude dostatek prostoru na dotazy a diskusi. Moderování celého dne se ujme opět PhDr. Zdeněk Kuchyňka, ředitel kladenského Sládečkova vlastivědného muzea.

V předešlých letech se konference, úspěšně zaplňující pomyslná bílá místa naší historie, věnovala tématům:
 • Slaný a Slánsko ve 20. století (2008), 
 • Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století (2009), 
 • Slaný a Slánsko v letech 1939 – 1945 (2010), 
 • Formování občanské společnosti ve Slaném a na Slánsku na přelomu 19. a 20. století (2011), 
 • Zapomenuté osudy, zapomenuté události - Slaný a Slánsko ve XX. století (2012), 
 • Město a region v dramatickém století - Slaný a Slánsko ve XX. století (2013), 
 • Bílá místa historie - Slaný a Slánsko ve XX. století (2014). 

Během oněch uplynulých sedmi ročníků bylo představeno celkem 72 příspěvků z naší regionální a národní historie. Letošní konference (okolo jejíhož konání se objevila celé řada nepravdivých informací, které postupně uvedu na pravou míru) nabídne necelou desítku dalších, dosud nezpracovaných témat, přednesených osvědčenými autory:

 • Lubor Kunc: Válka nadporučíka Eduarda Rádla
 • Vácslav Verner: Před 100 lety v Albánii
 • Michal Plavec: Slaňáci jako letci v československých legiích na Sibiři. Limity výzkumu
 • Ing. Bc. Pavel Bartoníček: Padlí legionáři ze slánského hřbitova (1914–1919)
 • Luboš Marek: Jaromír Petelík, rodák z Kvíčku. Důstojník čs. armády?
 • PhDr. Pavel Dufek, Ph.D: Proměny vlastnických poměrů velkostatků na Slánsku za druhé světové války
 • PhDr. Milan Bárta: Několik případů kladenského gestapa ze Slánska a Velvarska
 • Mgr. David Hubený: Střípky z dějin československého odboje na Slánsku za druhé světové války
 • Mgr. Karel Drvola, DiS.: Dva odboje Marie Nedvědové, manželky kladenského stavitele

S příspěvky, které zazněly během prvních šesti ročníků konference se mohou zájemci seznámit ve sbornících ediční řady „Historie Slánska ve XX. století“. Sborník z loňské konference „Bílá místa historie - Slaný a Slánsko ve XX. století“, bude za spoluúčasti většiny autorů slavnostně představen veřejnosti právě na závěr letošní historické konference.

Zájemci o historii našeho regionu a pestré osudy jeho rodáků i obyvatel v první polovině  dramatického 20. století, ale i vojenskou historii, reflektující 100 let od vstupu „proradné“ Itálie do Velké války a 70 let od konce druhé světové války, jsou srdečně zváni. Vstup je tradičně zdarma.

Pavel Bartoníček,
zastupitel města a člen organizačního výboru konference

Příloha:

čtvrtek 22. října 2015

Ty mrtvý lež a nevstávej!

Tak by se dalo – citací Karla Jaromíra Erbena – zhodnotit vystoupení slánského starosty k materiálu „Návrh osob k ocenění u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války“.  Materiálu, který byl pod bodem č. 9 projednáván na zasedání zastupitelstva dne 5. října 2015 a kterého jsem byl zpracovatelem a předkladatelem.

V určitých politických kruzích se po podzimních volbách 2014 stalo zvykem, vydávat své subjektivní dojmy, případně urážky a nepravdy za jediný správný názor. A heslo “kdo není s námi, je proti nám“ už pocítily mnohé z osob, spojených svým zaměstnáním s městským úřadem, či jeho přidruženými organizacemi. Není to nic nového, v padesátých letech dvacátého století se děly podobné a daleko horší věci.

Při těchto mediálních mystifikacích je pravidelně a důsledně opomíjeno vše, z čeho by si aktivní spoluobčané mohli udělat vlastní názor.  Historik či publicista by řekl, že jsme zavaleni komentáři, ale chybí nám zveřejňování dokumentů, které jsou komentovány.

Proto bych rád pozornost čtenářů tohoto textu upřel na záznam ze zasedání zastupitelstva z 5. října, resp. z jeho posledních 14 minut.  Tedy času od 4.18 do 4.32 záznamu. Před poslechem záznamu je vhodné přečíst si materiál, který byl předložen a udělat si vlastní názor na vyjádření, které ze záznamu uslyší.

Nad rámec výše napsaného bych pro upřesnění uvedl, že:
 1. Žádná organizace protifašistických bojovníků v současné době neexistuje a nemůže tedy - tak jako v době komunismu – vydávat svá dobrozdání.  Svaz protifašistických bojovníků byl roku 1990 přejmenován na Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS) a do jeho řad mohli vstoupit i ti bojovníci a odbojáři, kterým to v době komunistického režimu nebylo povoleno.
 2. Materiál byl schválen těsnou většinou 14 hlasů, když nikdo nehlasoval proti a 6 zastupitelů se zdrželo (Zíma, Richtr, Drholec, Zlámal, Šmehlík, Zálom).
 3. První čtyři zastupitelé, kteří se zdrželi, hlasovali již 25. 5. 2015 proti usnesení, které předložení tohoto materiálu schválilo. Zastupitelé Šmehlík a Zálom tehdy pro přípravu materiálu hlasovali, když byl však 5. 10. předložen, náhle pro něj nehlasovali.
 4. Čtyři osobnosti, navržené v materiálu, byly válečnými veterány, dvě z nich navíc členy Československé obce legionářské. I přesto zastupitel Šmehlík, řádný člen Československé obce legionářské a Svazu válečných veteránů, pro materiál nehlasoval.
 5. Kdyby zastupitel Hrabánek nepožádal o souhlas zastupitelstva, zda může – při střetu zájmů – o materiálu sám hlasovat, materiál by nebyl odsouhlasen, protože by pro něj hlasovalo jen 13 zastupitelů.
Jako člověk, který si váží odvahy a hrdinství všech, kteří byli navrženi, jsem rád, že zastupitelé (především opoziční ale i část koaličních) tento materiál těsnou nadpoloviční většinou schválili. V materiálu jsem psal, že deset vybraných osobností je určitým průřezem těch, kteří se podíleli na osvobození naší vlasti v letech válečných, a to mnohdy i za cenu nejvyšších obětí – svých životů a že záleží plně na vůli zastupitelstva, zda bude chtít v následujících letech ocenit další jména, která tím budou připomenuta veřejnosti, a to nejen ve Slaném. Myslím, že diskuze a hlasování dalo jasnou odpověď.

Pokusí se voliči zeptat těch zastupitelů, kteří pro přijetí materiálu nehlasovali, na důvod jejich odmítnutí navržených osobností? Jestliže se zeptají, dostanou i odpověď? Nechme se překvapit.

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

Přílohy:

úterý 6. října 2015

Objev komunistických Slánských novin - 21. září je konec srpna

Na stránkách komunistických Slánských novin se v
"2015-10-06 07:50:02" objevil článek s názvem:

Bartoníček opět lhal zastupitelům

(odkaz vede na současné znění článku, po publikování mého textu Slánské noviny bez jakéhokoliv upozornění text článku změnily, naštěstí si vždy vše, co komentuji, zálohuji, takže zde si můžete přečíst původní verzi ; z textu zmizela zmínka o srpnovém zasedání, přitom tam zůstala zcela nesmyslná poznámka o neodevzdání připomínek ve stanovené době. Ve slušné společnosti se takovéto opravy vždy explicitně zmiňují a je to i důvod, proč u řady článků uvádím P.S. v případech doplnění či obsahových změn článku, a bez upozornění měním pouze pravopisné chyby a překlepy.)

Od novin patřícím zapálenému komunistovi a milionáři v jedné osobě, radnímu Peškovi, nelze očekávat takové maličkosti, že by dehonestující články nesly jméno autora, který by případně svá tvrzení obhajoval nebo se za ně omluvil.

Nicméně tento článek přesahuje i obvyklou míru ignorance faktů, kterou jsou Slánské noviny pověstné. Anonym podepsaný "redakce" zde mj. píše:

" na posledním jednání městského zastupitelstva při projednávání jeho připomínek k zápisu z posledního (srpnového) jednání zastupitelstva. "


Článek, který má za úkol demonstrovat, jaký že je pan Bartoníček lhář a zkreslovač faktů se snaží označit 21. září za srpnové zasedání.

"Nejprve jaksi nonšalantně přešel fakt, že jako určený ověřovatel nebyl schopen předat své připomínky k zápisu v zákonem stanovené době (nestačili mu na to ani 3 týdny)"

Samozřejmě, pro komunistu není obtížné vysvětlit nic, ale přece jen bych chtěl slyšet zdůvodnění jak je to možné, na základě těchto údajů:
 • zastupitelstvo, jehož byl pan Bartoníček ověřovatelem, se konalo 21. září
 • na provedení zápisu má město 10 dnů, pod neověřeným zápisem je podpis pana Cílka z 30. září
 • na zastupitelstvu pan starosta tvrdil, že obdržel připomínky pana Bartoníčka v pátek 2. října odpoledne, zatímco pan Bartoníček se ohradil, že to bylo ve čtvrtek 1.října

K dalším tvrzením se vrátím, až bude k dispozici zvukový záznam (do záznamu byli koalicí, ač záznam neslyšela, prohlasovány věci, o kterých jejich autor tvrdí, že je neřekl).

Miloslav Nič
STAN

On-line zápis 14. zasedání zastupitelstva, 5. října

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 • Zahájeno 14. zasedání zastupitelstva. Přítomno: 22 , omluveni: Rubik, Berkovec, Sircova
 • Ověřovatelé zápisu z dnešního zastupitelstva: Šmehlík, Ranková
 • Minulý zápis: ověřovatelé Cílek, Bartonicek. Cílek bez námitek, Bartonicek pripominky
 • Cílek se neztotožňuje s připomínkami Bartonicka. Nyní se vypořádávájí připomínky.
 • Doplnění času do zápisu, kdy zahájeno. Schváleno. (ranková: důležité protože máme časové limity zasedání)
 • 2. připomínka: časy , tituly atd. - schválení
 • Richtr: navrhuje sloučení všech připomínek do jednoho
 • Schválení 14 hlasy.
 • Hložek: vědí zastupitelé, co odhlasovali? Tím jste odmítly zanesení podnětných připomínek. Pokud je to vaše představa demokracie?
 • Starosta: spletl jsem se při počítání, hlasovalo 13. Neschválené.
 • Peška: nemá cenu nic diskutovat, vyjádření a schválit.
 • Bartonicek: naprostá většina připomínek malé opravy, dělal jsem to během 2 dnů od obdržení. Jsem zvyklý podepisovat věci které jsou správně
 • Dále se hlasuje o jednotlivých připomínkách.
 • Hrabanek: nehlasovali jsme o všech bodech. Starosta: hlasovali jsme komplet.
 • (ztrácím přehled, a myslím, že zastupitelé taky, tento způsob vypořádávání připomínek přijde mi poněkud nešťastným)
 • Hložek: námitky proti slučování řady bodů v jeden, kdy by část pro ale část proti) - nemluví na mikrofon,
 • Hrabanek: budeme tedy naplno citovat, to co se líbí, a co ne nebudeme.
 • Bartonicek: tohle je estráda, která porušuje vše, prosím, abych nebyl nikdy požádán.
 • Šmehlík, Peška: Bartonicek lže.
 • Bartonicek: nebudu se k ním vyjadřovat, žádá tajemníka, aby objasnil. Tajemník: v době ověření Cílek souhlasil se zapisem
 • Čím dál větší zmatek, nemluví se na mikrofon, teď nějaké dohadování, ach jo.
 • Cílek: požádal jsem tajemníka o promítnutí. Shrnuje pouze to, s čím měl rozpor.
 • Hložek: zápis je záměr, jsou tam dvě kompletní dlouhatánské citace záznamu, zbytek velmi stručně.
 • Bartonicek: upozorňuje, že Cílek vystoupil s tím, kde není rozpor, přesto se jede dál, jako by nemluvil.
 • Matoušek: upozorňuje, že v jednacím řádu je hlášení přítomnosti a odchodů zastupitelů. Zastupitelé chodí sem a tam, nic nehlásí
 • Cílek: já nemůžu hlasovat, pane starosto, necháváte hlasovat najednou o 5 připomínkách, s 3 souhlasím, s 2 ne
 • Již hodinu se hlasuje o pripominkach. Hrabanek: vím že si prohlasujete vše, ale proč mi vkládáte do úst i to, co jsem neřekl
 • Bartonicek: stane se, někdo splete, ale takhle se hlasuje o věcech , které jsem vyškrtl, protože tam nebylo, ale vy to klidně prohlasujete
 • Nepřijato to, co chtěl Hrabanek vynechat. Matoušek: takže když si odhlasujete, že jsem mluvil sprostě, tak to tam bude, jedno co řeknu
 • Hůla: navrhuje, aby před hlasováním byly vždy vyzváni ověřovatelé, až pak se hlasovalo
 • Vašek: podporuje pana Hulu, hlasujeme o něčem, co nevíme, ať se do jednacího řádu jasně zavede, že nejdříve promluví ověřovatelé.
 • Hložek: podporuje, ať se ověřovatelé sejdou, a my hlasujme až o rozporech.
 • Hrabanek: žádá, aby byly zodpovězeny otázky z minulého zastupitelstva, jak vyžaduje jednací řád
 • Na návrh Hrabanka 14 hlasy schváleno předřazení diskuze jako první bod programu.
 • Program schválen.
 • Bod 0: diskuse: Bartonicek - nové kontaktní místo městské policie: kolik stalo, proč nebylo zastupitelstvo informováno
 • Starosta: otevřena dnes, financovano z peněz městské policie, částku písemně
 • Bartonicek: v radnici, sborníky do sběru
 • Bartonicek: proč spojování školství a kultury Starosta: odbory mají blízko (pozn. dnes jsem si ověřil, že slučována není kultura a školství, ale sociální, zdravotní a školství; v sále jsem přeslechl odbor, a proto jsem se domníval, že asi tedy půjde o kulturu, o které se dříve v kuloárech mluvilo. Rád bych znal smysl takového sloučení, ale bohužel, stalo se samozřejmostí, že se i takto velmi významné změny nikdo nepokouší vysvětlit)
 • Občan: dotaz na p. starostu, Slánská radnice, jaké složení redakční rady, kdo zodpovídá, proč anonymní, starosta na vše tajemník
 • Upozorňuje, že odeslal článek, nikdo neodpověděl, proč neotištěn
 • Tajemník: máme na otištění 3 měsíce, připravuji zásady, včetně odpovědných osob
 • Zlámal: řešení parkování, citimetry nikdo nedodržuje,
 • Trvá to déle, protože je to komplikovanější, chceme nahradit jiným, chceme svolat k parkování
 • Hložek: odbor školství a sociálních věci spojení není ideální
 • Bartonicek: Koma industry reaguje na nějaký dopis, můžeme obdržet?
 • Občanka: rekonstrukce Ouvalová : Grohmann: začne tento týden, uzavření 12. října; prozatímní zastávka v Sultysove
 • Bartonicek: davate každému občanu v diskuzi max. 5 minut
 • Starosta: ve věci parkovací dům zastupuje p. Bezděk
 • Hrabanek: odvolána Karfikova, odvolán jednatel ředitel kulturního, nestandardně, proč se nečekalo na výběrové řízení
 • Na návrh Šírce diskuze přerušena, zbytek na konci zasedání.
 • Bod 1: nemocnice, plynofikace,
 • Centrální kotelna nyní obsluhována 3 lidi
 • Ranková: teď bude kotel v každé budově: Odpověď: nové budou téměř bezobslužné
 • Hložek: byla zkoumána alternativa?
 • Peška: odborníci upřednostňují plynofikaci
 • Šimák: při úvěru má město vždy lepší podmínky než nemocnice. Celkem cca 12 milionů.
 • Roční splátka cca 2 milionů, úspory zatím nejasné, nemocnice bude úvěr splácet městu
 • Ranková: dotaz na dotace, Šimák: nešlo to, několik let jsme sledovali
 • Šimák: součástí i dům s pečovatelskou službou
 • Šmehlík: o podporu nemocnice nemohla žádat
 • Grohmann: decentralizace kotelen není dotačně průchodná
 • Grohmann: na stole je jistota, parní topení zastaralé, možnost přestavby přinese úspory, dotace nejistá
 • Peška: město si vezme výhodnější úvěr než nemocnice, nemocnice nám jej bude splácet
 • Vašek: čím dříve začneme, tím větší úspory
 • Bartonicek: otázky, odpovědi: projekt vytvořen září 2012
 • Bartonicek: čtu 15 milionů, Šimák: když vysoutěžíme 14 mil., splátka 7-8 let, úspory těžké počítat
 • Šimák: do 1984 na uhlí, pak mazut, pak plyn, ale vždy převod na páru, od minulého roku už technická pára nejde na sterilizaci
 • Ranková: nevíme cenu úvěrů, není lepší vzít větší úvěr a předělat i radiátory, které lze regulovat.
 • Sejkora: Demontáž kotelny neresime, čekáme, že zaplatí železo, k nové stavbě malo překáží
 • Grohmann: staré konstrukce kovové, takže demontáž by se mohla zaplatit znovu
 • Grohmann: případný prostředník výstavby by ovlivňoval provoz.
 • Schválen záměr plynofikace kotelny nemocnice.
 • Bod 2: úvěr na Husovu ulici, Grohmann: na termínovanych účtech lepší urok
 • Nová: máme na kontech 140 milionů, úroky přes procento (číslo na kontech si nejsem jistý, možná jen 70)
 • Tak 75 milionů
 • Přijat úvěr 32 milionů na revitalizaci Husovi ulice
 • Husova nutno proplatit do 30.11.
 • Celkové náklady Husova: ztraceno 21, další očekávány až 6 milionů, celkem 30 milionů
 • Hrabanek: upozorňuje, že před prázdninami zastupitelstvo: max cena 22 mil, při nejhorším 25. Proč?
 • Ukončeni diskuze o financování: neprošlo, jen 13 hlasů
 • Diskuse přerušena, pro všichni. Přechází se na bod 8, ocenění k 28. říjnu
 • Hložek: proč je pod mým materiálem podepsán starosta, když jsem ho psal já. Nad čím rada jednala. Část mého tam není
 • To snad není precedens, vezmete část mého, část ale nezařadíte, podepíše jiný, proč tam chybí poděkování předchozí komisi
 • Hložek navrhuje doplnit Kozák a Horta za dlouholetou práci s mládeží, skaut
 • Schválení seznamu oceněných, včetně poděkování bývalé komisi
 • Bod 9: ocenění k ukončení druhé světové války
 • Starosta+Hrabanek - vyostřeny spor o ocenění, musíte poslechnout, nedokáži reprodukovat, starosta v mých očích klesl hlouběji než možné
 • Vystupuje Kulich, Hložek, všichni se staví za ocenění navržené Bartonickem.
 • Vašek: opět podporuje, chcete kádrovat přes Kladno?
 • Bartonicek: (poslechnete si, řekl to alespoň pro mne velmi výstižně)
 • Hlasování o ocenění: 14 pro, přijato ( i díky několika koaličním zastupitelum
 • Přerušeno: čas vyprsel