pondělí 27. dubna 2015

Stokrát opakovaná lež se stává pravdou - Slánské noviny informují

Ne všichni mají čas a chuť účastnit se zasedání slánského zastupitelstva. Ne všichni mají čas a chuť poslechnout si záznam ze zasedání, poté co je zveřejněn. Právě proto mohou někteří členové vedení města, „skalní“ koaliční zastupitelé a jejich příznivci v mezidobí mezi zasedáním a zveřejněním záznamu a zápisu z jednání, vytvářet paralelní „virtuální“ realitu a líčit věci jinak, než se udály. A protože stokrát opakovaná lež se může stát či zdát pravdou, vždy se najde někdo, věřící oné virtuální informaci více, než té opravdové.

Kromě diskuzí na serveru Slánsko (kde se zdá, že nejaktivnější anonymní diskutující jsou někteří nepřihlášení koaliční zastupitelé a jejich nejbližší), je typickým příkladem slánský politický bulvár -  komunistický web Slánské noviny. I poslední zde zveřejněný článek „Zmar“ (www.slanske-noviny.cz/clanek/zmar) je toho názornou ukázkou. V některých částech poměrně odpovídá pravdě, některé věci podává zcela nepravdivě a některé kupodivu nezmiňuje vůbec. Jak to tedy bylo opravdu (a kdo nevěří, může si poslechnout záznam, až bude zveřejněn):

SN: Zastupitel Bartoníček zničil další jednání městského zastupitelstva.
 • Zastupitel Bartoníček trval na dodržování jednacího řádu a chtěl znát vysvětlení, proč vedení města porušuje opakovaně zákon o obcích. Protože navíc některé jeho připomínky či sdělení byly nepochopeny částí koaličních zastupitelů, byl je nucen opakovat. Zda je dotyční jedinci poté pochopili, není však zřejmé. Kdyby se výraz „zničit jednání městského zastupitelstva“ vztahoval k ukončení tohoto zasedání, musel by znít „část koaličních zastupitelů, včetně místostarosty Zlámala, není schopná vydržet ani do konce zasedání a odchází dříve, i když jednání ještě probíhá a neskončilo“. Jejich odchodem došlo k poklesu počtu zastupitelů pod 14. Zasedání se stalo neusnášeníschopné, bylo ukončeno a do 15 dnů je potřeba svolat nové.

SN: Čtvrteční zastupitelstvo bylo opět poznamenáno neuvěřitelnou smrští  vystoupení ing. Bartoníčka, který jen v prvních hodinách dokázal zdržovat celé jednání více než dvěma desítkami diskusních vystoupení prakticky o ničem. Občas se mu některý ze zastupitelů snažil oponovat, ale opět jsme byli svědkem obsesivní potřeby pana Bartoníček vyjadřovat se ke všemu, kdykoliv a pro jistotu opakovaně.  Své oponenty označoval za pomýlené osoby, neboť jen on, z jeho pohledu, věci rozumí nejlépe a patrně též jako jediný v jednacím sále.
 • Ona „neuvěřitelná smršť  vystoupení“ spočívala především v upozornění na jednací řád zastupitelstva (článek 9 - Dotazy členů zastupitelstva, body 3 a 4) a snahu o jeho aplikaci do schvalovaného zápisu z předchozího zasedání. Bylo nad moje síly vysvětlit tuto věc většině členů vedení města – nejen starostovi a místostarostovi, ale i radnímu L. Peškovi, který je „garantem“ pověřeným koordinací přípravy nového jednacího řádu zastupitelstva města. Po veřejném příslibu starosty, že alespoň nejdůležitější věc – právní zdůvodnění svého tvrzení, že bývalý jednatel VSH spol. s r.o. pan Roman Klusák byl ve střetu zájmů – dodá písemně po ukončení zasedání, jsem raději své připomínky stáhl. Zdálo se mi totiž, že jednací řád nemají členové vedení města nastudovaný tak, aby chápali, o čem hovořím. Jak se s takovými neznalostmi vyrovnal radní L. Peška je zřejmé z jeho článku. 
SN: Téměř hodinu tak trvalo jen projednání úvodních procedurálních návrhů. Sám ing. Bartoníček navrhl  řadu doplňujících návrhů do programu jednání. Jen jediný z jeho dlouhého seznamu byl však zastupiteli přijat.  Na jeho projednání však ani tak nedošlo.

 • Onu „řadu doplňujících návrhů do programu jednání“ tvořily 4 následující body:
  • Souhrnná zpráva o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. (Dle jednacího řádu zastupitelstva - článek 13, Zabezpečení a kontrola usnesení, bod 3 - Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí rada a informuje čtvrtletně zasedání zastupitelstva. Nová rada města však nic takového od svého zvolení dosud nepředložila. Pro přijetí tohoto  bodu hlasovalo 12 zastupitelů z 22 přítomných, proti byl radní L. Peška. Pro přijetí bodu by stačily dva další hlasy. Ve znění “Souhrnná zpráva o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města do 31. 3. 2015” je  tento bod  zařazen do programu dalšího zasedání.)
  • Poděkování jednateli VSH spol. s r.o. (Po neuvěřitelných a ryze účelových zdůvodněních, proč je třeba „vyměnit“ osobu jednatele, se zapomnělo na kvalitní práci, kterou R. Klusák ve své funkci odvedl a veřejně mu za ní nikdo ze současného vedení města nepoděkoval. Proto jsem navrhl usnesení: “ZM děkuje panu Romanu Klusákovi za kvalitní práci, kterou od roku 2008 odvedl ve funkci jednatele VSH spol. s r.o. ve Slaném“. Souhlas s tímto vyslovilo 13 zastupitelů z 22 přítomných, proti byl L. Šmehlík. Pro přijetí bodu by stačil jeden další hlas.) 
  • Informace o porušení zákona o obcích starostou a některými členy rady města Slaný (Dne 3. 3. jsem do podatelny městského úřadu podal písemný dokument s dotazy starostovi, na které jsem měl podle zákona obdržet odpověď nejpozději do 30 dnů, tedy do 2. 4., což se nestalo. Odpověď jsem následně 2x urgoval, protože tím došlo k porušení zákona o obcích, a žádal ing. Záloma o urychlenou nápravu. Starosta nijak nereagoval. Dne 13. 4., tedy 11 dní po uplynutí zákonné lhůty, jsem poštou obdržel písemnou odpověď na své dotazy. Bez zdůvodnění, proč došlo k porušení zákona o obcích o téměř 2 týdny. Porušení zákona o obcích starostou města považuji za velmi nešťastné a domnívám se, že by se k tomu měl veřejně vyjádřit právě na zasedání zastupitelstva. Souhlas s tímto vyslovilo 11 zastupitelů z 22 přítomných, což znamená, že 11 koaličních zastupitelů nezajímá, že starosta porušil zákon a nijak se tím nechtějí zabývat.)
  • Informace o aktuálním stavu investičních akcí (Pro přijetí tohoto  bodu hlasovalo 14 zastupitelů z 22 přítomných, byl tedy přijat. Na jeho projednávání však již nedošlo, protože část koaličních zastupitelů, v čele s místostarostou Zlámalem, odešla ze zasedání ještě před jeho koncem beze slova omluvy či vysvětlení.)

SN: Další hodinu se především pan Bartoníček stavěl proti navrženému seznamu osob na udělení pamětních listů při příležitosti oslav 70. výročí osvobození. I když sám nebyl schopen navrhnout žádné rozumné a odůvodnitelné doplnění předloženého návrhu, dokázal desítky minut předložený seznam kritizovat. Je smutné, že takové "pozornosti" se dostalo hrdinům protifašistického odboje, vesměs lidem starším devadesáti let, v předvečer 70. výročí osvobození naší republiky od fašismu. 
 • Před pěti lety vedení města Slaný ocenilo všechny navržené členy, kteří splňovali kritérium, že opravdu bojovali, nebo byli věznění. Nyní rada města předložila materiál, který obsahoval i dvě pozůstalé po politických vězních z období druhé světové války, které však nijak perzekvovány nebyly. Zatímco jedna z žen se stala manželkou již před válkou a tudíž utrpení svého manžela zažila a prožívala, druhá z žen se stala manželkou bývalého politického vězně až v roce 1955, tedy 10 let po skončení války. Pro mne osobně už je zde velmi slabý důvod k ocenění, proto jsem navrhoval - aniž bych však vznesl požadavek některou z pozůstalých žen ze seznamu vyškrtnout – doplnit seznam o další jména pozůstalých. Jmenoval jsem tři jména (pozůstalých, kteří si ocenění zaslouží, je však mnohem více) a navrhl jasný postup, jak by bylo možné seznam k ocenění doplnit. Bohužel někteří kolegové můj návrh neustále modifikovali, až se mi zdál neproveditelný a tak jsem v rámci diskuze vystupoval opakovaně. Mnou navrhovaná jména byla: 
  • Jana Petráňová - dcera JUDr. Mirko Hakena, popraveného roku 1942 za protinacistický odboj
  • Bohdana Koubková – manželka vojáka čs. zahraniční armády v letech 1939 - 1945
  • Anna Hofmanová -  dcera  protinacistického odbojáře a skauta Antonína Rosenkranze

SN: Další hodinu zastupitelé debatovali o nesplnění některých podmínek basketbalového oddílu a školního sportovního oddílu pro přidělení financí na reprezentaci města. Ukázalo se, že důvodem bylo nedodání požadovaných podkladů. Nakonec byl však návrh na rozdělení finančních příspěvků projednávaným sportovním a zájmovým organizacím schválen. Nad plán pak zastupitelé, s vyjímkou Bartoníčka a Pospíšila, kteří pro tento návrh nehlasovali, podpořili 20.000 Kč i slánského triatlonového reprezentanta, Tomáše Řenče.
 • K bodu rozdělení finančních příspěvků na činnost a na granty starosta bez jakéhokoliv vysvětlení dodal, že navrhuje 20.000,- Kč pro Tomáše Řenče. Nebyl schopen vysvětlit, proč zrovna tuto částku, jestliže dva přítomní členové sportovní komise (pp. Štěpánek a Kulich) tvrdili, že žádost byla na 25.000,- Kč a měla být financována z reprefondu starosty. Ani na doplňující dotazy, proč není možné věnovat kupř. 30. 000,- Kč, nebyl schopen starosta reagovat. Navrhl jsem proto tuto věc odložit a schválit podporu T. Řenče na příštím zasedání, kdy by mohla být částka i vyšší. Jestliže starosta navrhuje věc, kterou není schopen ani vysvětlit, ani obhájit, hlasuje se mi pro ni jen velmi těžce, když se navíc domnívám, že podpora T. Řenče měla být opravdu vyšší.

SN: Další bodem byl opět návrh na změnu územního plánu v lokalitě parku U Benaru. Do debaty se vedle zastupitelů zapojila i řada občanů. Názor občanů bydlících v této lokalitě byl k navrhované změně územního plánu, která by umožnila turecké firmě zahájit v této lokalitě výstavbu bytových domů, vesměs negativní. Názor občanů podpořil jak Mgr. Hrabánek, tak i dr. Peška. Naopak zastupitelé Šmehlík, Zlámal či Matoušek podporovali požadavek současného vlastníka na změnu územního plánu. Návrh na změnu územního plánu však nakonec přijat nebyl.

 • Tento bod byl velmi těžký k rozhodnutí, a to i přesto, že k němu v pondělí 20. 4. proběhlo pracovní jednání zastupitelstva. Fakt, že jsem „názor občanů“ podpořil v diskuzi a při hlasování i já, se komunistickému funkcionáři do článku nehodil.

SN: Dalším bodem programu, který byl na  program jednání zařazen dodatečně na žádost zastupitele Matouška, byla tzv. ferrata na Slánské hoře. Na vybudování této  horolezecké trasy měli někteří přítomní zastupitelé odlišné názory. Bohužel, konce  debaty k této otázce se účastníci jednání opět nedočkali. Po další téměř  hodině málo plodných diskusí se přiblížila devátá hodina večerní a starosta města opět vyzval přítomné zastupitele, aby rozhodli, zda chtějí stanovenou pěti hodinou jednací dobu prodloužit o další hodinu. Jako obvykle pro pokračování v jednání hlasovali  koaliční zastupitelé.

 • Tzv. via ferrata na Slánské hoře je věcí, která je již hojně komentována. Já mohu jen dodat, že radě města byl materiál týkající se této utajené akce předložen 22. 4., tedy den před zasedáním zastupitelstva. Důvodem byl patrně fakt, že opoziční zastupitel Matoušek požadoval zařazení tohoto bodu do programu zastupitelstva a bylo vhodné, aby rada města o tomto měla informaci alespoň den předem. Celou záležitost obhajoval manažer rozvoje města ing. Grohmann, zastupitel a přítel T. Richtra, který toto poškození Slánské hory „sponzorsky“ financoval. Při projednávání se navíc ukázalo, že písemný podklad, který byl v materiálech pro veřejnost, neobdržela většina zastupitelů (možná žádný). Starosta přislíbil jeho dodatečné zaslání elektronicky, ale nijak toto selhání v přípravě materiálů nevysvětlil. Pro pokračování v jednání „jako obvykle“ nehlasovali jen koaliční zastupitelé.

SN: Naopak přítomní opoziční zastupitelé pro pokračování  v jednání  nehlasovali. Po té, co bylo jasné, že zastupitelstvo opět  nedokáže projednat všechny v programu navržené body a za několik minut musí skončit, část koaličních zastupitelů opustila jednací sál. Tím počet přítomných zastupitelů klesl pod 14 a starosta města prohlásil z těchto důvodů jednání 8. zastupitelstva města za ukončené. Další, v pořadí deváté zasedání tak můžeme očekávat opět do 15 dní.   

 • Osobně jsem hlasoval pro pokračování jednání, ale možná mě již – vzhledem k častým připomínkám – bere soudruh Peška jako člena koalice. Nebo že by lhal vědomě? Část koaličních zastupitelů opustila jednací sál necelou čtvrthodinu před koncem lhůty 5 hodin. Té lhůty, kterou navrhl JUDr. Richtr, a schválila převážná většina koalice. Tedy právě ti, kteří utíkali jak malí kluci, aby nedošlo k ukončení jednání a nebylo nutné se scházet v sobotu od 8. 00 hodin ráno. Přitom by stačilo iniciovat změnu jednacího řádu zastupitelstva a mohli by přestat být paralyzováni obavou, že nebudou mít volnou sobotu.  

SN: Smutné na celé skutečnosti je to, že neustálé obstrukční připomínky ing. Bartoníčka v podstatě již paralyzují schopnost zastupitelstva přijímat potřebná usnesení.  Podstatné věci se ztrácí pod lavinou tisíců zbytečných slov a sáhodlouhých vystoupení jediného zastupitele, který, řečeno slovy klasika, svými obsáhlými deklamacemi zahlcuje nejen sám sebe, ale i všechny další osoby přítomné v sále. Ke skutečné práci se ing. Bartoníček postavit neumí. Dokáže kritizovat zápis z jednání zastupitelstva, ale je-li navržen na ověřovatele zápisu, pak se této funkce vzdá pro tzv. "časové zaneprázdnění".

 • Vždy je potřeba najít viníka. Nemůže být z koalice, i když jména zastupitelů, kvůli kterým se občas jednání neúměrně protahují, jsou známa. Stačí si poslechnout jednotlivé záznamy ze zasedání. Z nich je patrné, že jednotlivé body zasedání zastupitelstva jsou často připraveny tak, že je třeba pokládat doplňující dotazy a že zdaleka ne všichni členové zastupitelstva postupují dle platného jednacího řádu zastupitelstva a zákona o obcích. Dlouholetý komunistický funkcionář tak dlouho píše a říká polopravdy, až jim sám začíná věřit. Proč se místo statistiky, kolikrát kdo vystoupil či místo svých dřívějších odchodů ze zasedání zastupitelstva (často se zdá, že jenom kvůli zveřejnění tendenčního textu v bulvárních Slánských novinách) prostě kvalitně nepřipravuje na zasedání a jednotlivé projednávané body? Proč vyhledává údajná porušení zákona před 5, 10 a více roky a naprosto ignoruje porušování zákona současným starostou, místostarostou a dalšími členy vedení města? Píše, že „ke skutečné práci se ing. Bartoníček postavit neumí“ aby tím zakryl vlastní neschopnost? Jsou známy nějaké kladné výsledky jeho činnosti radního za více než půl roku?
 • Jestliže vím, že moje povinnosti mi v nejbližších 10 dnech, kdy má být zápis vytvořen, ověřen a zveřejněn, neumožňují se tomu dostatečně věnovat, nezbývá, než odmítnout být ověřovatelem. Kdyby se mě někdo zeptal předem, než mě navrhl, ušetřili jsme čas. Dříve se to tak dělo, což potvrdil i zastupitel Šmehlík.

Politický matador slánského i krajského zastupitelstva, komunistický radní L. Peška zapomíná, že jako člen koalice by se měl nyní snažit pro město Slaný pracovat a ne neustále jen kritizovat, co kdo udělal špatně, jako to činil v opozici. Začínají jeho někteří koaliční spojenci chápat, že jeho aktivity směřují pro Naše město (za které byl zvolen) ale ne pro naše město Slaný?

Pokusí se někdy začít naplňovat svoji předvolební tezi, že není důležité, zda radnice či Slaný půjde doleva či doprava, ale jde o to, aby naše město šlo dopředu? Článkem „Zmar“ se mu to opět nepovedlo. Dokáže to někdy jindy? Nechme se překvapit.

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

1 komentář:

 1. To se nedá komentovat. Jeden čehý druhý hot. Tak se nikam nedostanem. Doporučuji prostudovat Vzpouru deprivantů. Je to dokonalé zrcadlo dnešních mocných a rádobymocných.

  OdpovědětVymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného