úterý 14. dubna 2015

Konzultace se zástupcem dozoru Ministerstva vnitra


Před dvěma týdny jsem ve své polemice s Radním Peškou mj. psal o možnostech konzultací s pověřeným pracovníkem ministerstva vnitra. Díky panu Hůlovi tato konzultace včera proběhla a v následujícím textu najdete 3 emaily, které obsahují moje otázky, shrnutí odpovědí pana Hůly a moji reakci na ně. Samozřejmě jsem nejdříve pana Hůlu požádal, zda mohu naši korespondenci zveřejnit a on ochotně potvrdil.

=======


Miloslav Nič -> Jiří Hůla
7. duben


Dobrý den,
tak jsem pro první seanci dospěl k tomuto seznamu, myslím, že pokud
se dočkáme důkladných odpovědí a tyto odpovědi budou koalicí i opozicí
přijaty, tak to pomůže obrousit mnohá ostří:

----------
1)
Situace: na zasedání proběhne hlasování zastupitelů, po ukončení
hlasování je zjištěno, že bylo porušeno nějaké zákonem zaručené
právo, např. nebylo umožněno vyjádření veřejnosti, a většina
zastupitelů se shodne na tom, že toto právo bylo porušeno.

Otázky:
a) je možné hlasování opakovat na stejném zastupitelstvu?
b) pokud ano, jaký je doporučený postup v takovém případě (postačuje
výzva předsedajícího nebo musí opakování hlasování zastupitelé
přijmout hlasováním nebo předchozí odhlasovat jako neplatné)?
c) pokud ne, je možné pozastavit platnost usnesení do chvíle, kdy je
zřejmé, že porušení zákona neponese následky?

2) Situace:
Na úřední desce města je zveřejněn zápis zastupitelstva nebo rady. Po
zveřejnění se zjistí, že zápis obsahuje významnou chybu a je třeba jej
změnit.

a) je nutné, aby se ke změně vyjádřil celý dotčený orgán, nebo
postačuje, aby bezprostředně po zjištění chyby a její opravě zápis
znovu potvrdili ověřovatelé zápisu?
b) jakým způsobem se tato změna zaznamená a archivuje?

3) Zákon předepisuje informovat veřejnost o zasedání s předstihem 7
dnů. Od kdy se tento čas počítá? Pokud např. je zasedání ve středu, je
možné vyvěsit oznámení předchozí středu ráno, nebo je nutné tak učinit
již v úterý?

4) Za předpokladu, že materiály zastupitelstva obsahují pouze osobní
informace, které je možné zjistit z veřejně přístupných zdrojů ( např.
živnostenský rejstřík), nebo informace, na které se zřetelně vztahuje
zákon o svobodném přístupu k informacím:
- je z praxe znám případ, že by zveřejnění takového materiálu
způsobilo obci nějaké problémy?

5) Existuje nějaký doporučený postup, jak projevit vůli zastupitelstva
radě ve věcech radě vyhrazené ze zákona? (s vědomím, že se rada nemusí
touto radou řídit)
-------

Termíny zastupitelstva:

zvažovali jste zastupitele před každým stanovením termínu oslovit
pomocí Doodle (http://doodle.com/) ?

Dnes se to používá docela běžně, a to dokonce i v jednom českém
výboře, kde jsem členem a jehož členové nejsou počítačově o nic
vyspělejší než naši zastupitelé.

Samozřejmě se stejně nepodaří vyjít v 27 lidech vstříc všem, ale
minimálně to působí vstřícně a lze tak i prokázat, že se skutečně
vychází lidem vstříc.


MN

===========
Jiří Hůla  ->  Miloslav Nič, rada
7. duben

Dobrý den pane Niči,

na základě naší domluvy jsem byl na konzultační schůzce (možná jste tam byl přede mnou) s paní Gaňovou z oddělení dozoru MV. Níže přikládám výsledky z této schůzky.
Protože si myslím, že Vaše věcné otázky a odpovědi paní Gaňové mohou zajímat i kolegy z rady města, přeposílám jim tento e-mail v kopii.

K otázce č.1
==========
Z diskuze, kterou jsem měl s paní Gaňovou vyplynulo, že starosta nemusí zvlášť vyzývat k diskuzi občany, prostě jen otevře diskuzi k projednávanému bodu a občané se mají hlásit do diskuze. Právo vyjádřit se jim nemůže být upřeno, pokud se tak stane, mají přítomní občané ihned vznést námitku, pokud jim ani tak nebude umožněno se vyjádřit, mají žádat o zápis své námitky do zápisu ze zasedání. To je důležité pro další krok, kterým by měla být stížnost na postup řídícího zasedání směřovaná na MV.
Rozhodnutí zastupitelstva je platné vždy, i kdyby předtím nebyl dán prostor k vyjádření např. občanům, to je další závěr z mé diskuze s paní Gaňovou, rozhodují totiž zastupitelé a nikoliv občané. Nemá to žádný vliv na rozhodnutí zastupitelstva. Zastupitelstvo se samozřejmě může usnést, že bude hlasovat znovu, ale musí tento návrh vznést zastupitel a zastupitelstvo ho musí odsouhlasit (pokud si vzpomenete, tak se i již stalo, když jsem navrhl pokračování diskuze k již uzavřenému bodu a zastupitelstvo to odsouhlasilo, myslím, že tehdy požadoval pokračování diskuze kolega Martin Hrabánek).

K otázce č.2
==========
Zápisy z rady města a ze zastupitelstva se nemusí zveřejňovat na úřední desce. Pokud je v zápisu z rady chyba, je postup stejný jako u chyby v zápisu ze zastupitelstva, na dalším zasedání se prostě podají námitky k zápisu, k tomu se vyjádří ověřovatelé zápisu, o změnách v zápisu se hlasuje a záznam o námitkách a o hlasování se uvede v zápisu tohoto (dalšího) zasedání. Do původního zápisu se nezasahuje a zákon nezmiňuje, že by měl ten původní (chybný) zápis být nahrazován. Oprava je prostě uvedena v následujícím zápisu. Takto mi to bylo řečeno. Pokud tedy dojde ke zveřejnění opraveného znění zápisu, je to jaksi něco navíc, co zákon nepožaduje, protože oprava je zveřejněna v následujícím zápisu.

K otázce č.3
==========
O zasedání zastupitelstva (termínu konání) mají být informováni zastupitelé a občané 7 dní předem, doporučení je, aby to bylo 7 x 24 hodin, ale existuje i vyjádření Nejvyššího správního soudu, že do těch 7 dní se může počítat i den vyvěšení informace a den svěšení (tj. den kdy se zasedání koná), nejedná se o porušení zákona. Podklady k jednotlivým bodům, mohou dostat zastupitelé i později (opět srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu z 26. 5. 2010, č. j. 8 Ao 1/2007-94 a v něm uváděná komentářová literatura), v našem případě sice tento termín upravuje jednací řád zastupitelstva (článek 3 odst.3) rovněž na 7 dní předem, ale v případě, že budou podklady dodány později, nejedná se o porušení zákona, jedná se pouze o porušení jednacího řádu. Protože jednací řád není právním předpisem, je nutné zkoumat důsledky jeho porušení vždy podle povahy "porušovaného" ustanovení. Porušení pravidel které nestanoví přímo zákon není porušením zákona, takže nezpůsobuje nezákonnost průběhu zasedání či přijatých usnesení.

K otázce č.4
==========
Zde jsem byl dotazován, jakým způsobem by informace měly být zveřejněny. Pokud jsou zveřejněny v písemné (papírové) podobě jako podklady pro jednání zastupitelů, tak se asi nic neděje, pokud se jedná o zveřejnění např. na webových stránkách města, musí být anonymizovány v souladu se zákonem č. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

K otázce č.5
==========
Bude mi zodpovězeno později, paní Gaňové jsem na sebe předal kontakt.

Dovolil jsem si položit paní Gaňové rovněž otázku týkající se množství a způsobu odpovědí na otázky např. p.Bartoníčka na pana starostu. Bylo mi řečeno, že otázky, které obdrží pan starosta např. na zastupitelstvu a odpovídá na ně, by měly být uvedeny v zápise ze zastupitelstva (lituji paní zapisovatelku). Né doslovně, ale třeba rámcově, jakého tématu se otázka týkala a že na ní pan starosta odpověděl. Obdobně, když kdokoliv zašle panu starostovi dotaz, tak by měl být tento dotaz zaevidován (z důvodu případné stížnosti ze strany tazatele např. a následné kontroly MV) a pan starosta by na něj měl odpovědět do zákonem dané lhůty tj. 30 dní. Zákon ale neřeší, jak by měla odpověď vypadat a neposuzuje, zda je odpověď např. dostatečná. Pokud tedy např. pan Bartoníček není s odpovědí spokojen a položí svůj dotaz znovu, může mu být odpovězeno, že byl dotaz již zodpovězen a nic víc. To jen takový příklad z praxe, na který jsem si vzpomněl a na který jsem se konkrétně paní Gaňové dotazoval. To se samozřejmě netýká jen dotazů na pana starostu, ale i na zastupitele, radní atp.

Výsledky této diskuze s paní Gaňovou se tedy pokusím nyní promítnout do praxe a věřím, že i ostatní kolegové zastupitelé je vezmou na vědomí.

S pozdravem

Jiří Hůla, Svobodní

===============

Miloslav Nič -> Jiří Hůla, rada
13. duben

Dobrý den a děkuji,

z odpovědí na svůj dotaz o mé osobní účasti jsem chápal, že já jako
občan tento přístup nemám, ale nevadí, Vaše odpovědi mi plně
postačují.

ad 1) to by nemusel být špatný nápad, otevřít diskuzi najednou pro
všechny s tím, že předsedající schůze může např. u první diskuze
vždy upozornit, že zastupitelé zpravidla budou dostávat přednost pokud
se přihlásí do diskuze. To by umožnilo reagovat okamžitě na nějaké
problémy, které si občané uvědomí a přednost zastupitelů umožní
zabránit narušování průběhu zasedání.

Okamžitou platnost usnesení i bez připuštění občanů jsem vnímal
stejně, jsem ale přesvědčen na základě některých právních rozborů, že
u správního soudu by se mně nebo komukoliv jinému poměrně snadno
podařilo usnesení zvrátit. Nicméně Vaši konzultaci beru za splněný
závazek města a žádné dosavadní rozhodnutí soudně nenapadnu.

ad 2) ale není možné je již vystavený zaměnit a nikde nezaznamenat (to
není pro Vás, myslím, že si rozumíme, že se stala velmi nepříjemná
chyba, kterou ale nelze vzít zpátky, takže je hlavní, aby se to už
neopakovalo příště. Nerad bych se ale někde dočetl, že tento výklad
"odhalil neuvěřitelné lži opozice" :)

ad 3) doporučoval bych, aby se vyhlašoval termín zasedání jakmile je
znám a program se upřesnil těch zákonných 7 dnů předem - pro nás
všechny, kteří se o město zajímáme, je nepříjemné vědět vše na
poslední chvíli, týden dopředu se již řada závazků nedá změnit

ad 4) podle toho, co jsem četl a jak porovnával s našimi městskými
materiály, je takových konfliktů minimálně, prakticky by stačilo se
jen přesvědčit, že není v materiálu přesná adresa fyzických osob a pár
dalších jednotlivostí a ty jsou stejně v materiálech pro
zastupitelstvo zbytečné (jak upozorňují některé právní komentáře na
webu).

ad 5) počkám :)

ad Bartoníček) ale protože dotazy i odpovědi na ně mají značnou
pravděpodobnost zveřejnění na webu, tak je v zájmu obou stran, aby
otázky i odpovědi byly věcné

Věřím, že pokud budou tyto "připomínky uvedeny do praxe", včetně
jisté nadstavby v případech, kde je to možné a nijak výrazně
nezatěžuje, tak se atmosféra postupně zklidní.

Ještě jednou děkuji,
Miloslav Nič

4 komentáře:

 1. Můj osobní názor je, že řadě dotazů na MV by se dalo předejít, neboť na internetu je ověřených informací velmi mnoho.
  Řada sporů by neexistovala, kdyby oporu v předpisech zastupitelé hledali s vůli jednat správně a ve prospěch věci, jako to dělá p. Hůla.
  Řada sporů by neexistovala, kdyby nikdo v předpisech nehledal oporu pro činy, ke kterým se pravý důvod nezveřejní (VŘ a následná nevěrohodná zdůvodňování).
  Nebylo by následných dohadů a hádek, kdyby se předpisy nezneužívaly (JŘ, 5. ZM).
  Jinými slovy, kdyby byla v zastupitelstvu vůle pracovat ve prospěch města bez ohledu na ega jednotlivců, nevznikaly by tyto diskuze.

  K otázce č. 5 - podle mého vznikají veškerá usnesení rady zastupitelstva z vůle většiny radních a zastupitelů. Jejich pravomoce určuje zákon. Jestliže jeden či druhý orgán nemá k vlastnímu rozhodnutí pravomoce, může druhému orgánu pouze navrhovat. Pokud rada svým usnesením neporuší zákon, má pouze starosta právo výkon usnesení pozastavit a nechat rozhodnout zastupitele. Je-li většinová vůle zastupitelů taková, že pozastavení usnesení rady starostovi doporučí, pak je na starostovi, zda vyhoví. Věřím, že by náš starosta většinové vůli zastupitelů vyhověl. Pokud většinová vůle chybí, je třeba argumentovat a přesvědčovat. Skládá-li se většinová vůle z nenávisti k bývalému vedení města, pak žádný zákon ani stanovisko MV problémy nevyřeší.

  Vratislav Renner

  OdpovědětVymazat
 2. Někdy se hold program zacyklí a je třeba počítač restartovat. Doufám, že i tato výměna informací mezi mnou a panem Hůlou s využitím externí databáze tomuto restartu pomůže :) MN

  OdpovědětVymazat
 3. Nikdy není nad dobrý příklad :-)) Když se program zacyklí, obsahuje nejspíš chybný algoritmus. Restart je jen začátek dalšího cyklu, který může vyžadovat další restart.
  Jen jako odlehčení.

  A vážně.
  Ad 1) Při zasedání jedná 14 až 27 zastupitelů, schůzi někdo řídí. Pokud si většina obhájí hloupost, usnesení platí. Má-li menšina jiný názor, zas platí, že pokud nebyl porušen zákon, usnesení menšina nezmění ani s vyžádaným názorem MV. (Čím složitější program, tím více možných chyb :-)

  Ad 2) Pokud jde o chybu záměnou vhodného slova, lze ji přirovnat k překlepu. Mění-li záměna slova význam usnesení, pak je třeba zápis opravit. Jedno slovo se dá škrtnout, dopsat správné, doplnit kdo a kdy opravu udělal a požádat ověřovatele o souhlas. Je-li dokument na úřední desce nahrazen opraveným, stačí uvést do poznámky a opravit čas svěšení. Jde-li o vážnější pochybení, rozhodne zastupitelstvo. Bude-li zápis nutno vyměnit a je povinnost (nebo vůle) takový dokument zveřejňovat, bude opět zveřejněn.
  Až dodatečně čtu vyjádření k otázce, že "do původního zápisu se nezasahuje". Myslím, že mnou popsaný postup zákonu neodporuje.

  Ad 3) Názory i soudní rozhodnutí se dají najít. Protože stanoviska nejsou jednotná, je doporučováno nepočítat do lhůty ani den vyvěšení ani den jednání. Pak je jistota, že oznámení nemá chybu. Je-li důvod s jedním či dvěma dny zápasit, pak stačí uvést důvod, popř.použít další způsoby zveřejnění (weby, městský rozhlas ap.). Rozumný zastupitel problému nezneužije. Bude-li zveřejnění dostatečné, i při nedodržení lhůty, ani "nepřítel" nic nezmůže. Při dobré vůli problém nevznikne.

  Ad 4) Opět existuje dostatek ověřených informací a návodů, zákon o ochraně osobních údajů není složitý.

  Zase vidím původ problémů jinde než ve výkladu zákonů.

  Naprogramujte dobrou vůli :-))

  Vratislav Renner

  OdpovědětVymazat
 4. On ten restart nebyl míněn legislativně. :) Je to jako při uzavírání příměří. Než si obě strany začnou přiměřeně věřit je třeba několik oboustranných gest dobré vůle a shoda na procedurálních otázkách je nutný první krok. MN

  OdpovědětVymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného