čtvrtek 30. dubna 2015

Efektivita nula aneb koaliční subotniky nepomáhají

Statistika činnosti současné koalice na poli zastupitelském je tristní. Porušování zákona o obcích a porušování jednacího řádu zastupitelstva se stalo pravidlem, stejně jako účelová ukončování či přerušování jednotlivých zasedání částí koaličních zastupitelů, včetně některých členů rady a místostarosty města. Jejich útěky ze zasedání, přestože se ještě jedná, nejsou jen ukázkou nevychovanosti a neúcty k ostatním, ale především ukázkou nového politického stylu.

Do tohoto stylu patří i pravidelné upozorňování na „kauzy z minulosti“ (mnohdy ovšem zcela vymyšlené), ale naprosté přehlížení problémů i porušování zákona, které vytváří současné vedení města. Do tohoto stylu patří i opakovaně nepravdivá tvrzení některých členů vedení města, po kterých ale nenásleduje žádná omluva, když se ukáže, že tvrzení se nezakládala na pravdě. Tento nový styl je podporován nejen vystoupeními některých koaličních zastupitelů přímo na jednotlivých zasedáních, ale i příspěvky na diskusních fórech a texty v bulvárních Slánských novinách. Zásadní součástí tohoto stylu je dehonestace oponentů. Namísto věcné diskuze o problémech se odehrávají opakované osobní útoky proti těm, kteří dotazy vznášejí. V jednotlivých záznamech ze zasedání (ale i v e-mailové komunikaci) je možné to slyšet např. ve vystoupeních L. Pešky, T. Richtra i L. Šmehlíka.

Statistika činnosti současné koalice na poli zastupitelském je tristní. Za čtyři měsíce roku 2015 už se konalo více zasedání, než v předchozích letech během celého roku. Došlo i na účelové a bezdůvodné neodsouhlasení programu zasedání, ale i na opakovaná přerušování a pokračování jednotlivých zasedání. Jediné, co ještě zatím nenastalo, je svolání zasedání zastupitelstva na neděli od 8.00 hodin.

Koalice se snaží vytvořit zdání, že vše je vinou opozice, která svými dotazy zdržuje a narušuje „pracovní atmosféru“, kterou by jednotlivá zasedání mohla mít. Podívejme se tedy na pracovní atmosféru a efektivitu zblízka:

1. Dne 11. 3 2015 rada města na svém jednání č. 13 navrhuje pozastavit další finanční plnění za výstavbu Parkovacího domu. V zápise z  jednání rady, který ověřil J.Zíma, však o této skutečnosti není ani zmínka.

2. Dne 13. 3 2015 rada města na svém jednání č. 14 má na programu dva body – Příprava zastupitelstva města a Seznámení s možnostmi Podpory výstavby podporovaných bytů formou dotace. Jednání o těchto 2 bodech trvalo od 15.00 do 19.32, tedy přes 4,5 hodiny. V zápise z  jednání rady, který ověřil J.Hůla, však o chybějící informaci ohledně pozastavení dalšího finančního plnění za výstavbu Parkovacího domu, není ani zmínka.

3. Dne 23. 3 2015 se koná 6. zasedání zastupitelstva města, které má v programu bod č. 3: Návrh na pozastavení dalšího finanční plnění za výstavbu Parkovacího domu. Celý text materiálu (tzv. Zdůvodnění), zní: „Rada města na základě svého jednání ze dne 11. 3. 2015 navrhuje pozastavit další finanční plnění za výstavbu Parkovacího domu ve výši současné aktuální splátky splatné k 31. 3. 2015 ve výši 12.767.261,40 Kč bez DPH“.
Materiál pro zastupitelstvo se tedy odkazuje na jednání rady, o kterém neexistuje žádný písemný záznam. I přesto dokázalo k tomuto materiálu několik členů rady navrhovat doplňující znění. Radní J.Zíma např. navrhoval přesunout celou částku do rezervy Finančního odboru, což ale nebylo schváleno.

4. Dne 25. 3 2015 rada města na svém jednání č. 16 schvaluje převod splátky za výstavbu Parkovacího domu ve výši 15.449.000,- Kč z kapitálových výdajů do rezervy Finančního odboru. Tento návrh, který již před 2 dny nebyl schválen zastupitelstvem, rada prosadila těsnou většinou 4 hlasů (3 se zdrželi).

5. Dne 11. 4 2015 se koná 7. zasedání zastupitelstva města, které má v programu bod č. 6: Návrh rozpočtového opatření č.10/2015 -  převod splátky za výstavbu Parkovacího domu z kapitálových výdajů do rezervy Finančního odboru.

6. Při projednávání bylo z řad opozice navrženo tento bod stáhnout z jednání a nadpoloviční většina takový návrh na stažení odsouhlasila.

7. Při ověřování zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva města se ukázalo, že bylo hlasování zmatečné. Součet hlasů byl v rozporu se jmenovitým deklamováním jmen (pro, proti, zdrželi se). Tato neprofesionalita se stává současnému vedení města pravidelně, ale poprvé k ní došlo až po ukončení zasedání, při ověřování zápisu.

8. Dne 23. 4 2015 se koná 8. zasedání zastupitelstva města. Do jeho programu je navrženo několik dalších bodů, z nichž některé jsou schváleny, jiné nikoliv. Jako bod 1A je vedením města znovu navrženo zařadit: Návrh rozpočtového opatření č.10/2015 -  převod splátky za výstavbu Parkovacího domu z kapitálových výdajů do rezervy Finančního odboru. Většina zastupitelů však zařazení tohoto bodu do programu zastupitelstva neschválila.

Kolik času tedy museli věnovat zastupitelé věci, která nejprve nebyla uvedena v zápise z rady, pak neodsouhlasena zastupitelstvem, aby však jí rada navrhla znova a členové vedení města nakonec nedokázali správně sečíst pár hlasů, je z výše uvedeného zřejmé. Výsledkem je, že návrh na převod splátky za výstavbu Parkovacího domu z kapitálových výdajů do rezervy Finančního odboru muselo zastupitelstvo odmítat 3x. Poprvé 23. 3., podruhé 11. 4. a potřetí 23. 4. 2015.

Efektivita nula. A naprostá neúcta k práci zastupitelů a jejich časovému vytížení. Ve Slánských novinách či ve Slánské radnici se o tom ale nedočtete.

Politický matador a jeden ze „stratégů“ a „metodiků“ slánské koalice, komunistický radní RNDr. Peška, před volbami tvrdil, že není důležité, zda radnice či Slaný půjde doleva či doprava, ale jde o to, aby naše město šlo dopředu. Domnívá se ještě někdo, že výše popsaným případem posunuje většina současné koalice město Slaný dopředu?  Objeví se „Návrh na převod splátky za výstavbu Parkovacího domu z kapitálových výdajů do rezervy Finančního odboru“ opět na programu některého z dalších zasedání zastupitelstva? Nechme se překvapit.   

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

pondělí 27. dubna 2015

Stokrát opakovaná lež se stává pravdou - Slánské noviny informují

Ne všichni mají čas a chuť účastnit se zasedání slánského zastupitelstva. Ne všichni mají čas a chuť poslechnout si záznam ze zasedání, poté co je zveřejněn. Právě proto mohou někteří členové vedení města, „skalní“ koaliční zastupitelé a jejich příznivci v mezidobí mezi zasedáním a zveřejněním záznamu a zápisu z jednání, vytvářet paralelní „virtuální“ realitu a líčit věci jinak, než se udály. A protože stokrát opakovaná lež se může stát či zdát pravdou, vždy se najde někdo, věřící oné virtuální informaci více, než té opravdové.

Kromě diskuzí na serveru Slánsko (kde se zdá, že nejaktivnější anonymní diskutující jsou někteří nepřihlášení koaliční zastupitelé a jejich nejbližší), je typickým příkladem slánský politický bulvár -  komunistický web Slánské noviny. I poslední zde zveřejněný článek „Zmar“ (www.slanske-noviny.cz/clanek/zmar) je toho názornou ukázkou. V některých částech poměrně odpovídá pravdě, některé věci podává zcela nepravdivě a některé kupodivu nezmiňuje vůbec. Jak to tedy bylo opravdu (a kdo nevěří, může si poslechnout záznam, až bude zveřejněn):

SN: Zastupitel Bartoníček zničil další jednání městského zastupitelstva.
 • Zastupitel Bartoníček trval na dodržování jednacího řádu a chtěl znát vysvětlení, proč vedení města porušuje opakovaně zákon o obcích. Protože navíc některé jeho připomínky či sdělení byly nepochopeny částí koaličních zastupitelů, byl je nucen opakovat. Zda je dotyční jedinci poté pochopili, není však zřejmé. Kdyby se výraz „zničit jednání městského zastupitelstva“ vztahoval k ukončení tohoto zasedání, musel by znít „část koaličních zastupitelů, včetně místostarosty Zlámala, není schopná vydržet ani do konce zasedání a odchází dříve, i když jednání ještě probíhá a neskončilo“. Jejich odchodem došlo k poklesu počtu zastupitelů pod 14. Zasedání se stalo neusnášeníschopné, bylo ukončeno a do 15 dnů je potřeba svolat nové.

SN: Čtvrteční zastupitelstvo bylo opět poznamenáno neuvěřitelnou smrští  vystoupení ing. Bartoníčka, který jen v prvních hodinách dokázal zdržovat celé jednání více než dvěma desítkami diskusních vystoupení prakticky o ničem. Občas se mu některý ze zastupitelů snažil oponovat, ale opět jsme byli svědkem obsesivní potřeby pana Bartoníček vyjadřovat se ke všemu, kdykoliv a pro jistotu opakovaně.  Své oponenty označoval za pomýlené osoby, neboť jen on, z jeho pohledu, věci rozumí nejlépe a patrně též jako jediný v jednacím sále.
 • Ona „neuvěřitelná smršť  vystoupení“ spočívala především v upozornění na jednací řád zastupitelstva (článek 9 - Dotazy členů zastupitelstva, body 3 a 4) a snahu o jeho aplikaci do schvalovaného zápisu z předchozího zasedání. Bylo nad moje síly vysvětlit tuto věc většině členů vedení města – nejen starostovi a místostarostovi, ale i radnímu L. Peškovi, který je „garantem“ pověřeným koordinací přípravy nového jednacího řádu zastupitelstva města. Po veřejném příslibu starosty, že alespoň nejdůležitější věc – právní zdůvodnění svého tvrzení, že bývalý jednatel VSH spol. s r.o. pan Roman Klusák byl ve střetu zájmů – dodá písemně po ukončení zasedání, jsem raději své připomínky stáhl. Zdálo se mi totiž, že jednací řád nemají členové vedení města nastudovaný tak, aby chápali, o čem hovořím. Jak se s takovými neznalostmi vyrovnal radní L. Peška je zřejmé z jeho článku. 
SN: Téměř hodinu tak trvalo jen projednání úvodních procedurálních návrhů. Sám ing. Bartoníček navrhl  řadu doplňujících návrhů do programu jednání. Jen jediný z jeho dlouhého seznamu byl však zastupiteli přijat.  Na jeho projednání však ani tak nedošlo.

 • Onu „řadu doplňujících návrhů do programu jednání“ tvořily 4 následující body:
  • Souhrnná zpráva o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. (Dle jednacího řádu zastupitelstva - článek 13, Zabezpečení a kontrola usnesení, bod 3 - Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí rada a informuje čtvrtletně zasedání zastupitelstva. Nová rada města však nic takového od svého zvolení dosud nepředložila. Pro přijetí tohoto  bodu hlasovalo 12 zastupitelů z 22 přítomných, proti byl radní L. Peška. Pro přijetí bodu by stačily dva další hlasy. Ve znění “Souhrnná zpráva o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města do 31. 3. 2015” je  tento bod  zařazen do programu dalšího zasedání.)
  • Poděkování jednateli VSH spol. s r.o. (Po neuvěřitelných a ryze účelových zdůvodněních, proč je třeba „vyměnit“ osobu jednatele, se zapomnělo na kvalitní práci, kterou R. Klusák ve své funkci odvedl a veřejně mu za ní nikdo ze současného vedení města nepoděkoval. Proto jsem navrhl usnesení: “ZM děkuje panu Romanu Klusákovi za kvalitní práci, kterou od roku 2008 odvedl ve funkci jednatele VSH spol. s r.o. ve Slaném“. Souhlas s tímto vyslovilo 13 zastupitelů z 22 přítomných, proti byl L. Šmehlík. Pro přijetí bodu by stačil jeden další hlas.) 
  • Informace o porušení zákona o obcích starostou a některými členy rady města Slaný (Dne 3. 3. jsem do podatelny městského úřadu podal písemný dokument s dotazy starostovi, na které jsem měl podle zákona obdržet odpověď nejpozději do 30 dnů, tedy do 2. 4., což se nestalo. Odpověď jsem následně 2x urgoval, protože tím došlo k porušení zákona o obcích, a žádal ing. Záloma o urychlenou nápravu. Starosta nijak nereagoval. Dne 13. 4., tedy 11 dní po uplynutí zákonné lhůty, jsem poštou obdržel písemnou odpověď na své dotazy. Bez zdůvodnění, proč došlo k porušení zákona o obcích o téměř 2 týdny. Porušení zákona o obcích starostou města považuji za velmi nešťastné a domnívám se, že by se k tomu měl veřejně vyjádřit právě na zasedání zastupitelstva. Souhlas s tímto vyslovilo 11 zastupitelů z 22 přítomných, což znamená, že 11 koaličních zastupitelů nezajímá, že starosta porušil zákon a nijak se tím nechtějí zabývat.)
  • Informace o aktuálním stavu investičních akcí (Pro přijetí tohoto  bodu hlasovalo 14 zastupitelů z 22 přítomných, byl tedy přijat. Na jeho projednávání však již nedošlo, protože část koaličních zastupitelů, v čele s místostarostou Zlámalem, odešla ze zasedání ještě před jeho koncem beze slova omluvy či vysvětlení.)

SN: Další hodinu se především pan Bartoníček stavěl proti navrženému seznamu osob na udělení pamětních listů při příležitosti oslav 70. výročí osvobození. I když sám nebyl schopen navrhnout žádné rozumné a odůvodnitelné doplnění předloženého návrhu, dokázal desítky minut předložený seznam kritizovat. Je smutné, že takové "pozornosti" se dostalo hrdinům protifašistického odboje, vesměs lidem starším devadesáti let, v předvečer 70. výročí osvobození naší republiky od fašismu. 
 • Před pěti lety vedení města Slaný ocenilo všechny navržené členy, kteří splňovali kritérium, že opravdu bojovali, nebo byli věznění. Nyní rada města předložila materiál, který obsahoval i dvě pozůstalé po politických vězních z období druhé světové války, které však nijak perzekvovány nebyly. Zatímco jedna z žen se stala manželkou již před válkou a tudíž utrpení svého manžela zažila a prožívala, druhá z žen se stala manželkou bývalého politického vězně až v roce 1955, tedy 10 let po skončení války. Pro mne osobně už je zde velmi slabý důvod k ocenění, proto jsem navrhoval - aniž bych však vznesl požadavek některou z pozůstalých žen ze seznamu vyškrtnout – doplnit seznam o další jména pozůstalých. Jmenoval jsem tři jména (pozůstalých, kteří si ocenění zaslouží, je však mnohem více) a navrhl jasný postup, jak by bylo možné seznam k ocenění doplnit. Bohužel někteří kolegové můj návrh neustále modifikovali, až se mi zdál neproveditelný a tak jsem v rámci diskuze vystupoval opakovaně. Mnou navrhovaná jména byla: 
  • Jana Petráňová - dcera JUDr. Mirko Hakena, popraveného roku 1942 za protinacistický odboj
  • Bohdana Koubková – manželka vojáka čs. zahraniční armády v letech 1939 - 1945
  • Anna Hofmanová -  dcera  protinacistického odbojáře a skauta Antonína Rosenkranze

SN: Další hodinu zastupitelé debatovali o nesplnění některých podmínek basketbalového oddílu a školního sportovního oddílu pro přidělení financí na reprezentaci města. Ukázalo se, že důvodem bylo nedodání požadovaných podkladů. Nakonec byl však návrh na rozdělení finančních příspěvků projednávaným sportovním a zájmovým organizacím schválen. Nad plán pak zastupitelé, s vyjímkou Bartoníčka a Pospíšila, kteří pro tento návrh nehlasovali, podpořili 20.000 Kč i slánského triatlonového reprezentanta, Tomáše Řenče.
 • K bodu rozdělení finančních příspěvků na činnost a na granty starosta bez jakéhokoliv vysvětlení dodal, že navrhuje 20.000,- Kč pro Tomáše Řenče. Nebyl schopen vysvětlit, proč zrovna tuto částku, jestliže dva přítomní členové sportovní komise (pp. Štěpánek a Kulich) tvrdili, že žádost byla na 25.000,- Kč a měla být financována z reprefondu starosty. Ani na doplňující dotazy, proč není možné věnovat kupř. 30. 000,- Kč, nebyl schopen starosta reagovat. Navrhl jsem proto tuto věc odložit a schválit podporu T. Řenče na příštím zasedání, kdy by mohla být částka i vyšší. Jestliže starosta navrhuje věc, kterou není schopen ani vysvětlit, ani obhájit, hlasuje se mi pro ni jen velmi těžce, když se navíc domnívám, že podpora T. Řenče měla být opravdu vyšší.

SN: Další bodem byl opět návrh na změnu územního plánu v lokalitě parku U Benaru. Do debaty se vedle zastupitelů zapojila i řada občanů. Názor občanů bydlících v této lokalitě byl k navrhované změně územního plánu, která by umožnila turecké firmě zahájit v této lokalitě výstavbu bytových domů, vesměs negativní. Názor občanů podpořil jak Mgr. Hrabánek, tak i dr. Peška. Naopak zastupitelé Šmehlík, Zlámal či Matoušek podporovali požadavek současného vlastníka na změnu územního plánu. Návrh na změnu územního plánu však nakonec přijat nebyl.

 • Tento bod byl velmi těžký k rozhodnutí, a to i přesto, že k němu v pondělí 20. 4. proběhlo pracovní jednání zastupitelstva. Fakt, že jsem „názor občanů“ podpořil v diskuzi a při hlasování i já, se komunistickému funkcionáři do článku nehodil.

SN: Dalším bodem programu, který byl na  program jednání zařazen dodatečně na žádost zastupitele Matouška, byla tzv. ferrata na Slánské hoře. Na vybudování této  horolezecké trasy měli někteří přítomní zastupitelé odlišné názory. Bohužel, konce  debaty k této otázce se účastníci jednání opět nedočkali. Po další téměř  hodině málo plodných diskusí se přiblížila devátá hodina večerní a starosta města opět vyzval přítomné zastupitele, aby rozhodli, zda chtějí stanovenou pěti hodinou jednací dobu prodloužit o další hodinu. Jako obvykle pro pokračování v jednání hlasovali  koaliční zastupitelé.

 • Tzv. via ferrata na Slánské hoře je věcí, která je již hojně komentována. Já mohu jen dodat, že radě města byl materiál týkající se této utajené akce předložen 22. 4., tedy den před zasedáním zastupitelstva. Důvodem byl patrně fakt, že opoziční zastupitel Matoušek požadoval zařazení tohoto bodu do programu zastupitelstva a bylo vhodné, aby rada města o tomto měla informaci alespoň den předem. Celou záležitost obhajoval manažer rozvoje města ing. Grohmann, zastupitel a přítel T. Richtra, který toto poškození Slánské hory „sponzorsky“ financoval. Při projednávání se navíc ukázalo, že písemný podklad, který byl v materiálech pro veřejnost, neobdržela většina zastupitelů (možná žádný). Starosta přislíbil jeho dodatečné zaslání elektronicky, ale nijak toto selhání v přípravě materiálů nevysvětlil. Pro pokračování v jednání „jako obvykle“ nehlasovali jen koaliční zastupitelé.

SN: Naopak přítomní opoziční zastupitelé pro pokračování  v jednání  nehlasovali. Po té, co bylo jasné, že zastupitelstvo opět  nedokáže projednat všechny v programu navržené body a za několik minut musí skončit, část koaličních zastupitelů opustila jednací sál. Tím počet přítomných zastupitelů klesl pod 14 a starosta města prohlásil z těchto důvodů jednání 8. zastupitelstva města za ukončené. Další, v pořadí deváté zasedání tak můžeme očekávat opět do 15 dní.   

 • Osobně jsem hlasoval pro pokračování jednání, ale možná mě již – vzhledem k častým připomínkám – bere soudruh Peška jako člena koalice. Nebo že by lhal vědomě? Část koaličních zastupitelů opustila jednací sál necelou čtvrthodinu před koncem lhůty 5 hodin. Té lhůty, kterou navrhl JUDr. Richtr, a schválila převážná většina koalice. Tedy právě ti, kteří utíkali jak malí kluci, aby nedošlo k ukončení jednání a nebylo nutné se scházet v sobotu od 8. 00 hodin ráno. Přitom by stačilo iniciovat změnu jednacího řádu zastupitelstva a mohli by přestat být paralyzováni obavou, že nebudou mít volnou sobotu.  

SN: Smutné na celé skutečnosti je to, že neustálé obstrukční připomínky ing. Bartoníčka v podstatě již paralyzují schopnost zastupitelstva přijímat potřebná usnesení.  Podstatné věci se ztrácí pod lavinou tisíců zbytečných slov a sáhodlouhých vystoupení jediného zastupitele, který, řečeno slovy klasika, svými obsáhlými deklamacemi zahlcuje nejen sám sebe, ale i všechny další osoby přítomné v sále. Ke skutečné práci se ing. Bartoníček postavit neumí. Dokáže kritizovat zápis z jednání zastupitelstva, ale je-li navržen na ověřovatele zápisu, pak se této funkce vzdá pro tzv. "časové zaneprázdnění".

 • Vždy je potřeba najít viníka. Nemůže být z koalice, i když jména zastupitelů, kvůli kterým se občas jednání neúměrně protahují, jsou známa. Stačí si poslechnout jednotlivé záznamy ze zasedání. Z nich je patrné, že jednotlivé body zasedání zastupitelstva jsou často připraveny tak, že je třeba pokládat doplňující dotazy a že zdaleka ne všichni členové zastupitelstva postupují dle platného jednacího řádu zastupitelstva a zákona o obcích. Dlouholetý komunistický funkcionář tak dlouho píše a říká polopravdy, až jim sám začíná věřit. Proč se místo statistiky, kolikrát kdo vystoupil či místo svých dřívějších odchodů ze zasedání zastupitelstva (často se zdá, že jenom kvůli zveřejnění tendenčního textu v bulvárních Slánských novinách) prostě kvalitně nepřipravuje na zasedání a jednotlivé projednávané body? Proč vyhledává údajná porušení zákona před 5, 10 a více roky a naprosto ignoruje porušování zákona současným starostou, místostarostou a dalšími členy vedení města? Píše, že „ke skutečné práci se ing. Bartoníček postavit neumí“ aby tím zakryl vlastní neschopnost? Jsou známy nějaké kladné výsledky jeho činnosti radního za více než půl roku?
 • Jestliže vím, že moje povinnosti mi v nejbližších 10 dnech, kdy má být zápis vytvořen, ověřen a zveřejněn, neumožňují se tomu dostatečně věnovat, nezbývá, než odmítnout být ověřovatelem. Kdyby se mě někdo zeptal předem, než mě navrhl, ušetřili jsme čas. Dříve se to tak dělo, což potvrdil i zastupitel Šmehlík.

Politický matador slánského i krajského zastupitelstva, komunistický radní L. Peška zapomíná, že jako člen koalice by se měl nyní snažit pro město Slaný pracovat a ne neustále jen kritizovat, co kdo udělal špatně, jako to činil v opozici. Začínají jeho někteří koaliční spojenci chápat, že jeho aktivity směřují pro Naše město (za které byl zvolen) ale ne pro naše město Slaný?

Pokusí se někdy začít naplňovat svoji předvolební tezi, že není důležité, zda radnice či Slaný půjde doleva či doprava, ale jde o to, aby naše město šlo dopředu? Článkem „Zmar“ se mu to opět nepovedlo. Dokáže to někdy jindy? Nechme se překvapit.

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

neděle 26. dubna 2015

Na Slánské hoře budou i železné stupně, celková trasa 80m

Byl jsem upozorněn, že existuje materiál, projednávaný radou, ve kterém se píše něco o železných stupních a 80 metrech celé trasy.

Z toho mi jasně vyplývá, že to, co nakonec na Slánské hoře vznikne, bude mnohem výraznější než současná lana.

Existuje nějaký důvod, proč by rada, která se slovně hlásí k transparentnosti, nemohla okamžitě tento materiál předložit veřejnosti?

A ocenil bych, kdyby mi někdo vysvětlit, proč máme být všichni postaveni před hotovou věc.

Miloslav Nič

sobota 25. dubna 2015

Koaliční převolební sliby - I (a dodatečně připojená výzva k zveřejnění dokumentů kraje)

Ve čtvrtek večer jsme na zasedání zastupitelstva mohli sledovat v přímém přenosu skutečné představy  koalice o transparentnosti a vztahu k životnímu prostředí.


Připomínám, že
 • zastupitel za Unii pro sport a zdraví Richtr se rozhodl zřídit lezeckou stěnu v přírodní památce Slánská hora,
 • starosta města Zálom (ČSSD) se osobně angažoval při získávání povolení pro tuto stavbu na kraji,
 • radními jsou dále pánové Zlámal a Zíma (ANO), Drholec a Heřman (Unie pro sport a zdraví), Hůla (Strana svobodných občanů), Peška (Naše město/KSČM),
 • o záměru zřídit lezeckou stěnu na přírodní památce nebyl nikdo informován, takže se nemohl případně účastnit povolovacího řízení, jak to zákon např. umožňuje ekologickým organizacím
 • ačkoliv kraj dosud povolení nevydal, na lezecké stěně jsou již připevněna ocelová lana, takže ani v případě zamítnutí žádosti nelze stěnu vrátit do původního stavu, město provádí zásah do geologické přírodní památky bez příslušných povolení 

A nyní tedy z volebních programů, vycházím z přehledu na stránkách OMS:

ANO leták (nic jiného ANO před volbami nepředložilo):
 •  zlepšení Vaší informovanosti
ČSSD - volební program
 • o transparentnosti jsem nic nenašel, mylně jsem se domníval, že nepřítomnost zmínky o transparentnosti znamená, že pro ČSSD je transparentnost samozřejmostí, dnes je mi jasné, že tím od začátku jasně dávala najevo, že lidé nemají do městských záležitostí co mluvit

Naše město / KSČM
 • v žádném ze zálohovaných dokumentů jsem nenašel nic relevantního, platí tedy to samé co pro ČSSD
  
Unie pro Sport a zdraví
 • Město je však ze všech stran obklopeno lokalitami, které lákají k výletům a odpočinku (zejména Háje, Slánská hora, Boží hrob, okolí místních rybníků). Tyto lokality je třeba uchovat a trvalou péčí umožnit jejich aktivní využívání občany a návštěvníky města. - takže vlastně ano, pro svoje voliče zřejmě lezeckou stěnou plní svůj závazek a názor ostatních či snaha o nalezení rozumných kompromisů je nezajímá

 Strana Svobodných Občanů

 • Transparentnost prioritou programu, ale nic jasně použitelného pro tento případ jsem nenašel

Takže s trochou překvapení zjišťuji:

 • Žádná z koaličních stran se nezavázala k péči o přírodu, žádná se nezavázala, že bude informovat veřejnost o akcích, pokud nejsou finančně náročné, žádná ze stran se nezavázala, že bude čekat na příslušná povolení, než začne něco budovat.

Koaliční strany tím, že nedodržují ducha ani doslovné znění zákona o ochraně přírody nijak neporušují své předvolební sliby a očekávám, že v tom budou dále pokračovat. 

----------
Tento článek jsem psal  odpoledne a nakonec jsem se ho rozhodl nepublikovat, dokud nezjistím reakci města na tyto události.

Dnes večer jsme při procházce zjistili, že lana ze skály byla odstraněna (úchyty na ně samozřejmě ne, ty jsou trvale zapuštěny). Po návratu domů jsem předpověděl na svém FB:

V pondělí očekávám tiskovou zprávu města, jak se u nás již stalo dobrým zvykem, že jsme si ta lana vymysleli.
Jen co jsem jej odeslal, byl jsem upozorněn na článek na FB města:

https://www.facebook.com/mestoslany

který mj. tvrdí:

"Příprava ferraty ve Slaném byla přitom od počátku prováděna v souladu s podmínkami, které dal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí i v souladu s instrukcemi odborů Městského úřadu ve Slaném. "


"Přesto na jednání zastupitelstva ve Slaném ve čtvrtek 23.4.2015 zastupitelé ODS, nebo ex ODS Hrabánek, Bartoníček a zejména Matoušek , který se k překvapení všech vydával za zkušeného horolezce, napadli tento projekt naprosto nehoráznými, většinou naprosto lživými argumenty"

Takže místo toho, aby město alespoň dodatečně projevilo alespoň trochu lítosti nad nedodržením zákona, přešlo, přesně jak jsem očekával,  do protiútoku.

Rovněž se objevil program dalšího zastupitelstva, který vůbec neobsahuje bod projednávající Slánskou horu, ačkoliv právě při jeho projednávání koaliční zástupci odešli a tím bylo jednání ukončeno (v jednání bylo ještě možné pokračovat 10-15 minut).

Možná jsem velká naivka, ale nedomnívám se, že s takovým způsobem jednání souhlasí všichni spolustraníci a spolukandidáti našich radních, kteří přestali respektovat i ta nejzákladnější pravidla politické korektnosti.

Prosím je tedy, aby neuvěřili všemu, co jim budou jejich radní zajisté velmi barvitě vysvětlovat, ale nechali si ukázat dokument, který dokazuje, že:

"Příprava ferraty ve Slaném byla přitom od počátku prováděna v souladu s podmínkami, které dal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí"

Nevěřím, že krajský úřad dovolil provádět před vydáním stanoviska  jakékoliv nevratné změny. Město má podle mne dvě možnosti, buď zveřejní dokumenty krajského úřadu, ze kterých vyplývá, že mohou být prováděny trvalé změny, nebo uzná, že se dopustilo protizákonného jednání a pokusu o oklamání zastupitelů a veřejnosti a vyvodí z tohoto závěru důsledky.


Miloslav Nič
STAN

P.S. - I : podle p. Pešky stránky https://www.facebook.com/mestoslany nemají nic společného s městem ani s p. PeškouOznámení pro koalici města od rozzuřeného a aktivního občana

Od rána se snažím pracovat, ale nejsem schopen se na práci soustředit. A když už jsem napsal veřejný příspěvek na FB, tak jej zkopíruju i sem:

Od zasedání zastupitelstva už uplynuly 2 dny, ale soptím čím dál více, natolik, že se mi ani nedaří pracovat, což mne naštvává ještě více.

Jelikož vím, že mne občas sledují na FB i lidé z koalice, upozorňuji je, že moje veškeré snahy o jakoukoliv vstřícnost skončily. Slánskou horu prostě nejsem schopen rozdýchat.

Kdyby se nakonec něco postavilo a při nejhorším i na místě, kde je to teď, ale po obsáhlé diskuzi, byl bych smutný, ale ne naštvaný. Jsem zvyklý na to, že naprosté většině lidí v Čechách sice příroda nevadí, ale cokoliv jiného má přednost.

Ale aby město jezdilo na kraj vyprošovat povolení pro zásah do přírodní památky, aniž se komukoliv ve městě cokoliv řekne, a pak se ani nepočká, až se povolení bůhví jak získané obdrží, a už se vrhne na věc, je pro mne zcela neodpustitelné.

Dokud z města nepřijde jasný signál, který by mne přesvědčil, že si opravdu uvědomili, že to, co spáchali, není jen připevnění pár lan na jednu skálu, tak nevidím důvod, proč bych měl považovat jakýkoliv čin či výzvu koalice za něco jiného než sbírání hlasů pro to, aby mohli realizovat další geniální nápady, které se jejich partě hodí.

Když nejsou schopni dodržovat pravidla i v těch nejjednodušších případech, do kterých vidí každý, proč bych si měl myslet, že jsou poctiví v případech, kterým plně nerozumím?


Miloslav Nič

pátek 24. dubna 2015

8. Zasedání zastupitelstva čtvrtek 23. dubna [on-line]

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič (provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)
 • Čtvrtá hodina je tady, tentokrát máme čtvrteční zastupitelstvo a který den bude příště? Úterý nebo neděle? Ať to máme komplet.
 • 16:07 začínáme, omluveni Širc, Višek, Berkovec. První bod úprava, předřazení schvalování ověřovatelů před programem.
 • Starosta navrhuje jednorázově, Bartoníček doporučuje změnu trvale v jednacím řádu. Peška proti, že by se mělo až po projednání
 • Starosta: zatím pro toto zasedání, schváleno. Bartoníček: připomínky k poslednímu zápisu. Upozorňuje na chybějící části zápisu.
 • Hůla: upozorňuje, že změny nemusí být v původním zápise. Peška: opět peskuje Bartoníčka, (je to náš génius)
 • Bartoníček: pokračuje, chtěl by vědět jak budou opraveny chyby v zápisu. Odpověď: nijak.
 • Starosta dává okamžitě hlas Peškovi, ani se nemusel hlásit, Peška přesto mluví, (komunisté mají ve Slaném přednost)
 • Bartoníček trvá na tom, ze chce odpovědět jak bude naloženo s jeho námitkami. Opět se ptá na právní stanovisko k nákupu pozemků čistička
 • Bartoníček: vyzývá starostu, aby poslal všem zastupitelům právní stanovisko, jak slíbil, a potom stahuje námitky. Starosta slíbil poslat.
 • Hlasování o minulém zápisu, schváleno. Ověřovatelé současného zápisu: Drholec, Chyský. Schváleno.
 • Starosta: Došlo k zmatečnému hlasování v minulém zastupitelstvu o PD, proto bude v programu jako bod 1a.
 • Bartoníček: podivuje se nad genezi tohoto hlasování, bod se už hlasuje po třetí, navíc byl i v radě. Žádá vysvětlení.
 • Starosta: v zápisu jsou zmatky, nejdříve jsem měl 14, potom je tam 13 zjištěno ověřovateli zápisu, proto znovu
 • Bartoníček: pro mne toto nové, dosud se v mé praxi nestalo, chce vědět, jak se tomu příště zabrání
 • Tak už řešíme, jak se bude hlasovat, a jak se budou všichni chovat. Tohle je smutné,
 • Hrabanek: navrhuje zařadit bod vyjadřující podporu Šimáčkovi z Agentury pro sociální začlenění.
 • občan Hruška: prosí zastupitelstvo zařadit do programu dokončení rekonstrukce gynekologie, Zlámal navrhuje zařadit, Hložek namítá, že najednou
 • Bylo by lepší nejdříve připravit, pak projednat. Bartoníček: navrhuje další bod : kontrola
 • Navrhuje další bod: poděkování jednateli VSH Klusakovi za odvedenou práci
 • Další bod: informace o investičních akcích, bylo dříve domluveno, že to bude na každém zastupitelstvu
 • Bartoníček: poslední navržený bod: porušování zákona o obcích vedením, nedostal zákonnou odpověď do 30 dnů
 • Zlámal: bod poděkování, byla valná hromada Bartoníček: teď není diskuze k tomuto bodu
 • Nově v programu, opakované hlasování o zmatečném posledně, 13 pro, návrh nepřijat
 • Program: dopis na podporu Šimáčka, 13 pro, zařazení nepřijato, diskuze o gynekologii, 18 pro, diskuze bude
 • Souhrnná správa o plnění zastupitelstva, 12 pro, nepřijato, poděkování Klusakovi, 13 pro, nepřijato, stav investičních akcí, 14 pro přijato
 • Porušení zákona některými členy vedeni, pro 11, nepřijato. V programu nebude. Program schválen.
 • Bod 1: pamětní listy bojovníků za svobodu, 8 lidí navrženo, Hrabánek: materiál neúplný, chybí zdůvodnění, zpracoval Sikorsky
 • Šikorsky: naším partnerem svaz bojovníků za svobodu, my schvalujeme jejich návrh, je to jiné než v říjnu
 • Prosí zastupitele, aby nešli nad tento rámec, svaz má podkladové materiály, Jedná se o bojovníky v pokročilém věku, má to úskalí.
 • Jsme v časovém tlaku ne naši vinou. Hložek podporuje doporučení podpořit. Navrhuje medailonky dodatečně do Slánské radnice.
 • Bartoníček: posledně jsem byl garantem, proto vím, že se město zapojilo, Dotaz: kdo byl garantem z rady?
 • Šourek: doporučuje podpořit v plném rozsahu. Šikorský: před 5 lety bylo více času, ale i nyní je podpořeno důvěryhodnými materiály,
 • Bartoníček upozorňuje, že jedna z navržených byla narozena v roce 1935, nelíbí se mu model, že dostaneme model, schválíme a nic
 • Proč nebyl někdo navržen za město? Takhle jsou jen lidé, členové svazu, co ale ti ostatní, kteří jsou pozůstalí, ale nejsou členy svazu
 • Sikorsky: všichni jsou ze svazu, ale je právo zastupitelů odmítnout.
 • Šmehlík: tvrdí, že je neetické zjišťovat, kdy si kdo koho vzal. Bartoníček: já chci zdůraznit, že jsou tady jiní, Jana Petranova, otec
 • Popraven, když ji bylo 12, žije tu řada lidí, kteří by si to zasloužili. Navrhuje pověřit zastupitele, aby byl seznam doplněn.
 • Bartoníček: příčí se mi oceňovat jen ty, kteří jsou v nějakém spolku, ale lépe ocenit všechny, kteří jsou obdobni
 • Hložek: já pana Bartoníčka plně chápu, město není jen ekonomika, rada to v nezkušenosti podcenila, podporuje návrh předložit další nominace
 • Peška: Hložek hrubá nepravda, my na to měli několik hodin, je to vina všech, proč jste nedali písemně, opět uráží Bartoníčka
 • Bartoníček: důkladně jsem prostudoval, upozornil, proto máme aktualizované znění, připomínal jsem i sekretářku, diskutoval s Sikorskym
 • Návrh na ukončení diskuze, 13 pro, nepřijato. Diskuze pokračuje. Nyní návrh na prodloužení. (Nepřijat. Schválen původní. )
 • Bod 2: granty pro sportovní organizace, Hrabánek: položka reprezentace, jak hodnotíme? Proč nic nedostal basketbal?
 • Peška: proč uvádí 2000 pro sportovní školní, Hrabánek: viděl posledně, teď se ptám na basketbal
 • Peška: odkud čísla berete, já mám jiná, Hrabánek: tato čísla nesedí, Peška: je to jinak
 • Teď jsou zase nějaké zmatky. Štěpánek: položka reprezentace několik druhů započtu
 • Hrabánek: upozorňuje, že zásady jiné, takže kluby, které nemají zastoupení v sportovní komisi nevěděli, že teď se dávají další věci
 • Podle basketbalistů např. vůbec nevěděli, ze to mají dodat, proto ačkoliv mají hodně podkladů, tak nedali, nevěděli, že mají
 • Kulich: Peška tam má na reprezentaci 11 000, sportovní školní taky Peška: je tam 11 400 u obou
 • Hrabánek: asi máte jiné tabulky, můžete mi říci kolik dostali, Peška říká jiné číslo než Hrabánek. Hrabanek: máme jiná data
 • Hrabánek: v me celkové tabulce mám pořad 34 700. Data mi nesedí. Máme to v tabulce pro zastupitele.
 • Karfikova: s každou sportovní komisí, nepředložili materiály, my je upozornili
 • Stále panuje zmatek v sále, teď se probírají čísla a zároveň p. Karfikova se zaručuje, že byli vyzváni
 • Kulich: u Pešky peníze jsou, jestli je někdo škrtnul nevím, víme ale, že jsme malé město, reprezentují , měli by dostat
 • Hrabánek navrhuje: 10000 pro basketbalový klub za reprezentaci Peška: omlouvá se Hrabankovi, v jeho číslech byl návrh, čísla Hrabánka přesná
 • Hrabánek: v zásadách po nich nic takového nechtěli, zásady splnili Peška: tvrdí, že nedodali, nedoložili
 • Pořád o sportovních penězích, Hrabánek: navrhuje basketbalisty odložit, rozpory o taktech, Hůla: peníze pro Renče v zastupitelstvu,
 • Ve snaze zabránit spekulacím, kdyby rozhodla jen rada. Bartoníček, navrhuje odložit, protože žádost nedostal
 • Kulich: návrh Renče nebyl v žádné vhodné kolonce, proto jsme navrhli starostovi použít jeho fond
 • Dnes je ještě větší zmatek než obvykle, je velmi těžké zaznamenávat.
 • Schváleny granty sportovcům + 20000 pro Řenče
 • Zacina bod 3: Benar, diskuze spojena i s bodem 4, změna územního plánu.
 • Zlámal: v pondělí schůzka s firmou, mají celý areál, jsem ochoten podpořit změnu územního plánu, když splněny naše podmínky
 • Občanka z ulice od Benaru: připomíná jednání z 2013, žádný pokrok. Argumentuje proti. Upozorňuje, že povodí se zatím nevyjádřilo.
 • Bude občany požadovat hydrogeologický průzkum, už nyní podmáčené, ve sklepech čerpadla
 • Občanka 2: to budou krychle a ubytovny, doporučuje nechat ladem a neměnit územní plán
 • Zlámal: pozemek není města, budovy spadnou, Občanka: jak mohu důvěřovat firmě, která už 10 let na nic nesáhla
 • Občanka: opět připomíná, že ve sklepech tam jedou čerpadla na plný výkon, když se zaveze zeminou, bude ještě hůř
 • Matoušek: park nám nepatří, všechna řešení špatná, třeba vybrat to nejméně špatné
 • Občanka: proč nestaví tam, kde už dříve něco stálo ( přádelna atd.)
 • Zástupce investora Slabecky: obhajuje plán, zdůrazňuje že město získá park.
 • Slabecky tvrdí, že výstavba vodu odvede do retenčních nádrží, investor nebude akceptovat demolici jako podmínku
 • Peška: je proti změně plánu, Hruška: je zavážka možná?
 • Zlámal: včera firma podala demoliční žádost
 • Hrabánek: cestu výměny jsme řádně nevyzkoušeli, jak je to s návrhem usnesení? Zlámal: v pondělí jednání s investorem
 • Šmehlík: v pondělí jsme se shodli, žádný náhradní pozemek město nemá, máme jen ten, který příliš cenný
 • Občanka: proběhla řada petic na podporu Benaru s velkým množstvím podpisů.
 • Bartoníček: v pondělí řada zastupitelů s názorem, budu zřejmě odmítat změnu plánu, ale je to složité
 • Ředitelka investora: dementuje ubytovny, nikde je nastavíme, nutně potřebujeme rozhodnutí.
 • Ranková: kdysi slibovali spoustu věci, když kupovali, není splněno nic. Zástupce investora: to byla dřívější firma, my od 2011
 • Začíná se hlasovat. Benar: změna územního plánu neprošla
 • Grohmann povolení: via ferrata už vytyčena, velké sportovní vyžití
 • Hrabánek: proč materiál mezi občany lepší než u zastupitelů?
 • Hrabánek:: kdo se o projekt stará, kdo to objednal, kdo je sponzor? Grohmann: Richtr
 • Richtr:: co dělají zastupitelé s odměnami,
 • Hrabánek: proč to děláme, jak se to nedělá, je to přírodní památka
 • Hrabanek: máme už povolení? Richtr: nejde o stavbu Hrabánek: staví se ve chvíli, kdy nesmíme, poškodili jsme přírodní památku
 • Richtr: kde všude jednali o stavební povolení
 • Richtr pořad hájí
 • Matoušek: býval jsem první krajský předseda horolezců, budeme prvni s via ferratou na přírodní památce, budeme první s čedičovým podkladem
 • Máte stavební podklady, na to jsou normy. Kdy o tom rozhodla rada?
 • Matoušek: máte k tomu projekt. Jsem horolezec, ale proti tomuto jsem rozčílen.
 • Richtr: projekt není třeba,
 • Bartoníček: je to akce v hlubokém utajení, ptal jsem se Heřmana, v lednu, chtěl jsem detaily
 • Hlasuje se o prodloužení jednání: už je to 5 hodin, neprošlo, bude se končit
 • Rubikova: dotaz na starostu, upozorňuje na to, že jako učitelka biologie, co mám vysvětlovat, proč je u nás vše jinak
 • Konec: odešli zastupitelé včetně Zlámala, konec, do 15 dnů nové

Konec byl náhlý, sebralo se několik koaličních zastupitelů a odešlo, i když chybělo do konce ještě asi 12 minut. I já se hlásil do diskuze, ale už jsem nedostal pro úprk koaličních zastupitelů  slovo. Je to asi dobře, projednávání Slánské hory bylo pro mne utrpením, nikdy bych nevěřil, kolik pohrdání základními pravidly   veřejného života lze vtěsnat do jednoho bodu.

Popsáno v předešlém článku:
Slánská hora v sevření arogance a moci peněz
čtvrtek 23. dubna 2015

Slánská hora v sevření arogance a moci peněz

Obvykle nepíši články po pětihodinovém zasedání zastupitelstva, zvláště když jsem  před něj vtěsnal 9 hodin programování a studia, ale dnes udělám výjimku. Potřebuji se trošku uklidnit.

Do ruda (nebo raději do běla:) mne rozpálil vztah našich radních a některých zastupitelů k přírodě. Netušil jsem ani v nejhorším snu, jak naprosto lhostejné jsou jim poslední zbytky krásné přírody, které v bezprostředním okolí máme

Dnes se na zastupitelstvu projednával Benar a změna územního plánu. Změna by umožnila výstavbu na větší ploše výměnou za převzetí části parku městem.
Město mých snů má parky všude a je obklopené pralesem, takže pocitově je mi každý zábor zeleně nepříjemný.

Hlasování bylo těsné. Někteří zastupitelé hlasovali pro změnu územního plánu, jiní proti.  Změna neprošla a v platnosti zůstává původní stav, včetně vydaného stavebního povolení na vějířovité stavby. Uvidíme, zda investor podle něj začne stavět.

To ale nebyl důvod mnohanásobného navýšení hladiny adrenalinu v mé krvi. Rozhodování bylo velmi složité. Asi bych hlasoval proti změně územního plánu, ale chápu i důvody těch, kteří hlasovali pro. Odmítnutí změny možná zachránilo park v plném rozsahu, možná však zpečetilo jeho osud. Existují rozhodnutí, kde není dobro a zlo jasně odděleno, a je velmi těžké poznat, jak se správně chovat.

Slova jako nepochopitelné, odporné, velikášské, arogantní (a mnohá další, která tady nemohu napsat, ač jsem je i vyslovil) mne napadala při projednávání lezecké stěny na Slánskou horu.

Čtenáře, kteří na dnešním zastupitelstvu nebyli přítomní, asi překvapí, proč se rozčiluji kvůli něčemu, o čem již před několika měsíci psal Dr. Heřman v komunistických Slánských novinách: Co bych chtěl v rámci svého působení na radnici ... zbudování lezecké stěny (via ferrata) v lokalitě bývalého lomu na Slánské hoře. Vybudování bikrosové trati tamtéž.

Pravda, i tehdy jsem byl velmi nepotěšen. Snaha vybudovat lezeckou stěnu na přírodní památce svědčí o tom, že dotyčnému radnímu je příroda lhostejná, ale politiku města nedělá jediný radní. Jenže před několika dny jsem se doslechl, že se lezecká stěna již staví. A to mne již řádně nadzvedlo.

Nic mne však nepřipravilo na to, co se bude dít dnes. Informaci o práci na stěně jsem měl od pana Matouška, na jehož žádost se dnes tato záležitost dostala na program zastupitelstva.  Ani tato vakcinace mi však nijak nepomohla před náporem arogance moci a naprosté lhostejnosti k tomu, že ne všichni lidé považují horolezce lezoucí po stěně lomu za příjemné oživení.


Ano, jsem si vědom toho, že se jedná o dílo lidských rukou, jenže o dílo, které bylo lidmi opuštěno, a nyní ve spojení s místní vegetací dodává celému místu velké kouzlo, které pravidelně obdivuji. Pro mne je to asi nejkrásnější místo v blízkém okolí Slaného, a jelikož zde bydlím 18 let a každý rok nachodím po okolí několik set kilometrů, věřte mi,  že mám okolí řádně prošlapáno.


K této kráse patří i to, že až na pár lidiček občas vykukujících nad skálou, či dětí pobíhajících dole, je celá stěna liduprostá.  Když pak scenérii dokreslí  kroužící rodinka krahujců či jednou i jestřáb,  je to nádhera.


Jenže Unie pro sport a zdraví  se ústy svých zastupitelů Heřmana a Richtra rozhodla, že plevel (např. chráněná tařice skalní) musí ustoupit náporu horolezců. Vždyť je to přece prima pozorovat místo ptáků co nejvíce lidí.


Jelikož zastupitel Richtr má peníze, tak proč se zdržovat takovými maličkostmi, jako jsou názory ostatních lidí. Prostě to postavíme, však si zvyknou, a když ne, tak je to stejně jejich věc.


A proč se zdržovat nesmysly, jako jsou dobré mravy? Lezecká stěna se staví, aniž se někdo obtěžoval zjistit, jestli třeba některým lidem nemůže být naše přírodní památka citově blízká. Dokonce není třeba čekat na završení povolovacího řízení, ten kdo má peníze a známé, stojí nad zákony, které jsou určeny pro prostý lid.

Martin Matoušek je horolezec, který tvrdí, že tato lezecká stěna je nesmysl i z hlediska sportovního, ale Unie pro sport a zdraví tomu přece musí rozumět nejlépe. Koneckonců i na námitku, že to je nebezpečné a může dojít ke zranění dětí (až děti uvidí žebříky ... však je známe)  JUDr. Richtr odpověděl, že to zjišťoval, a že to nevadí, protože v takovém případě není právní odpovědnost na straně města.

Jsem zvyklý na to, že je těžké se před lidmi schovat. Zkuste si  v okolí zajít do lesa, a do půl hodiny vás najde nějaký motorkář či mnohem pravděpodobněji letadlo z našeho letiště.  Teď už i Slánská hora přestane být místem, kde se dá stát a stát a pozorovat skálu. Vždyť je to málo akční a nehodné budovatelů světlých zítřků.

A na závěr: očekávám, že někteří radní budou tvrdit, že za nic nemohou. Mohou!!

Určitě o akci věděli a kdyby měli základní povědomí o demokracii a lásce k přírodě, tak nemohli vše odbýt mávnutím rukou.

Každému jen trochu přemýšlejícímu člověku muselo být jasné, že zasahovat v těchto místech vyžaduje obezřetný postup. Vždyť šlo o plánech na vybudování stěny napsat do Slánské radnice.  Osobně bych byl vždy proti, ale třeba by se podařilo alespoň dojít k nějakému šetrnému kompromisu.

Po hodině psaní jsem již klidnější, ale mnohem smutnější. Nu nic, ideální stav na úpravy a zveřejnění zápisu z dnešního opět přerušeného zasedání.

Miloslav Nič
STAN


P.S.: ráno jsem obdržel následující email od Martina Matouška:

"ta cesta nevede lomem, naopak, původní neporušenou skálou!!!! Nejhodnotnější lokalitou celé PP Slánská hora!" 


P.S. II: Před chvilkou jsem se vrátil z obhlídky dotyčného místa. V sále sedím vzadu a na plátno už takhle večer špatně vidím, takže jsme promítané fotografie neviděl dostatečně zřetelně, abych poznal místo.

Navíc se opět projevila moje naivita. Vůbec mne nenapadlo, že někdo plánuje horolezeckou trasu mimo lom. Jenže nejen že plánuje, krásný blok skály je už nyní z druhé strany lomu hned na svém začátku zohyzděn křížícími se lany. Vypadá to mnohem hůře, než jsem si představoval. Estetická hodnota daného místa byla výrazně znehodnocena. Bohužel, tohle je nepřenosné, části čtenářů to bude ihned jasné, ale ty nemusím přesvědčovat, té další časti nemám jak vysvětlit, co dva tlusté "hromosvody" táhnoucí se na začátku něčeho krásného dovedou.

Nechápu, jak může město doufat, že dostane povolení vytvořit na geologické přírodní památce něco podobného. Nechápu, jak tam něco takového už může být, když žádné povolení dosud nebylo vystaveno. Nechápu, proč nikdo ani slůvkem nezmínil, že se něco podobného chystá, ačkoli máme poslední dobou zastupitelstvo každých čtrnáct dnů.  Ale chápu, že v přímém přenosu můžeme  sledovat, odkud v Čechách pramení  hluboká nedůvěra k voleným orgánům.

P.S. III:

Zákon č.114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
§ 36
Přírodní památka


(1) Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk, může orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní památku; stanoví přitom také její bližší ochranné podmínky.

(2) Změna nebo poškozování přírodní památky nebo její hospodářské využívání vedoucí k jejímu poškození jsou zakázány.

pátek 17. dubna 2015

Celostátní sněm STAN - pátek 17. duben 2015 [on-line zápis]

Dnes jsem se zúčastnil celostátní konference STAN, vřelé přivítání ukrajinského velvyslance mne natolik dojalo, že jsem odeslal první zprávu na svůj hlavní účet na síti twitter (https://twitter.com/ecomole_com), a když už jsem odeslal první , druhou, třetí tak jsem během chvíle automaticky přepnul do svého obvyklého režimu  ze zasedání slánského zastupitelstva.

Domnívám se, že podrobnější zápis ze sněmu nejžádanější nevěsty české politiky nikde jinde nenaleznete. :)

Připomínám, že jako vždy je vše psáno v přímém přenosu, jen s dodatečnou korekcí nejzávaznějších chyb, a že twitter má omezení na 140 znaků, poté je třeba začít novou zprávou. 
Miloslav Nič
STAN
=======

 • Konference STAN: velvyslanec Ukrajiny přivítán dlouhotrvajícím, silným, spontánním potleskem
 • STAN: Schwarzenberg: blahopřání ke vzdálení od Agro Průhonic do Vysočan
 • STAN: Schwarzenberg: přichází těžké chvíle, držte se zásad, přeji hodně štěstí
 • STAN:Kalousek: děkuje za spolupráci v klubu, zdůrazňuje našich v kandidátkách při volbách, zřejmé precizace priorit, respektujeme emancipaci
 • STAN: Kalousek- krajvolby budeme konkurenti, ale slušní, Půtovi věříme, naprostá většina z nás myslí, že obvinění vykonstruované
 • STAN: Kalousek: oligarchizace Čech, média selhávají
 • STAN: Hamáček ČSSD: co vyprodukujeme v parlamentu, starostové musí vyplnit, těžké
 • #STAN Bělobrádek: zdůrazňuje velké regionální zapojení KDU stejně jako STAN, končí: máme vás rádi, doufám oboustranné
 • #STAN Jurečka: mohl jsem být u porodu 5 potomka, zatím ale OK, naše spolupráce funguje
 • #STAN Jurečka: oceňuji vaši férovost a slušnost v parlamentu,
 • #STAN Faltýnek v zastoupení Babiše, ten v US: jako první přivítání čte, ostatní hovořili, oceňuje, ze berete ANO jako sílu v politice
 • #STAN Faltýnek: máme 1600 zastupitelů, v několika městech jsme v koalici, byl jsem 20 let zastupitel.
 • #STAN Faltýnek: (můj dojem: velmi dlouhé, takový průměrný referát občanské nauky v 2. ročníku gymnázia, a mluví a mluví)
 • #STAN Fiala: velké změny, nově pozvaní i nově nepozvaní:) v sále potlesk
 • #STAN Fiala: jste bohatá nevěsta, nepřijel jsem s nabídkou sňatku, ale zatím na zkoušku nemanželský poměr - proč ne?
 • #STAN Fiala: připomínka Bati jako starosty, je třeba kapitál, vědomosti, svoboda. (Také dlouhé, ale je to vtipné, lze vydržet)
 • #STAN Drápalová (zelení): slavíme 25 let zelených v ČR, jsme pro evropští, prý jsme proti všemu, ale to není pravda
 • #STAN Drápalová: máme shodu o nesouhlasu s prolomením těžebních limitů, nechci, aby váš sněm takový, jako jiný nedávný moc moc klidný
 • #STAN Gazdík: plná důvěra Půtovi, nechápeme, jak na základě tak mála a nepřímých důkazů možné obvinit
 • #STAN Půta: Výhoda starostů: žijí každodenním životem, v Praze není kouzelná kancelář, kam stačí zavolat
 • #STAN Půta: před 5 měsíci zážitek, na který jsem nebyl připraven, nenapadlo mne obvinění z toho, proti čemu jsem bojoval
 • #STAN Půta: děkuje za podporu, zažil nepříjemné chvíle, být obviněn je snadné, a může se to stát i těm, kdo se dnes usmívají
 • #STAN Půta: byl jsem naivní, že do sněmu bude nějaký vývoj, už jsem vyléčen, žádná změna, jen zamítnutí těsně před sněmem
 • #STAN Půta: nedostal informace telefonicky, ale státní zástupce obvolával regionální novináře
 • #STAN Půta: budu se bránit, stížnost proti zamítnutí stíhání odmítnuta, proto úřadující předseda bude stále Gazdík.
 • #STAN Půta: cítím se stíhán nespravedlivě, žádný úplatek nepřijal, financování kostela schváleno před nástupem, neproplaceno nic
 • #STAN Půta: budeme žádat pražské zastupitelstvo o dohled nad krajským v usti
 • #STAN Půta: chápu všechny s černobílým vidění krajské politiky, těžké vidět, chci soud brzy, (velmi dlouhý hlasitý potlesk)
 • #STAN Gazdík: chceme co nejrychlejší postup soudů, Půtovi věříme
 • #STAN - volba do předsednictva návrh nový člen: kandidát Plamínková Praha
 • #STAN Jana Plamínková: členka 5 let, starosta Slivenec vedle Barrandova, nyní i radní
 • #STAN Plamínková: když jsem začínala v Praze, bylo nás 5, teď kandidátek 20, skoro všude úspěch
 • #STAN Plamínková: v Praze na radnici spolupráce lepší než to v médiích vypadá,
 • #STAN Plamínková: radní infrastruktura, a životní prostředí, jsem vystudovaný přírodovědec
 • #STAN Polčák: už nejsme jen venkovní strana, již v Praze silní a celá mapa Čech téměř pokryta
 • #STAN: výsledek volby: 175 účastníků, odevzdáno 164, neplatných 11, souhlas 153, Plamínková členem republikové rady
 • #STAN: promítány úryvky z "Jistě pane ministře"
 • #STAN Polčák: pro nás volby říjen 2016 primárně důležité, v předsednictvu shoda, každý kraj vlastní strategie oslovení nezávislých
 • #STAN: požadavek byl, první oslovení vždy TOP09 na vyjasnění stanovisek a možnost spolupráce
 • #STANPolčák : jsou tady zástupci řady nezávislých, naše snaha spolupracovat, pokryt politicky střed, budou koalice i nezávislí na STAN kandidátkách
 • #STAN Polčák: priority: financování krajů, otevřenost, registr smluv, který předložil náš Farský,
 • #STAN Polčák: nás hlavní prioritní bod pro volby do kraje bude otevřenost
 • #STAN Polčák: po odchodu komunistů jsme se dostali do vedeni karlovarského kraje
 • #STAN Polčák: včera uzavřena dohoda v moravskoslezském kraji s Ostravakem, bude společná kandidátka pro krajské volby
 • #STAN: čteno memorandum o spolupráci mezi STAN a Ostravak
 • #STAN Šesták (Ostravak senátor) vítá spolupráci
 • #STAN : přivítán právě prišedší senátor Štětina
 • #STAN dopoledne řídí poslankyně Kovářová, velmi dobře a vtipně
 • #STAN Michalík (předseda středočeského kraje) navazuje na Schwarzenberg alpinismus, přichází čas přejít z nížin obcí do krajských pahorkatin
 • #STAN Michalík: približme se ve volbách kraje komunálním, nevolit kluky z plakátů, představit konkrétní lidi a činy
 • #STAN Kulhánek (KV): dohoda i u nás, s KOA, půjdeme spolu, v KV došlo na naše slova, jediná dlouhodobá možnost široká koalice bez KSČM
 • #STAN právě hrána scénka - dávky na úřadě,( překvapivě vtipná, čekal bych něco řekněme ne tak vtipného, v sále spontánní opakovaný smích)
 • #STAN: je to předehra k domovskému právu, snaha demonstrovat, že dávky v místě zabrání lhaní o skutečném majetkovém stavu některých žadatelů
 • #STAN: nejlepší vtip: Paní starostko, my vás nechceme vytunelovat, no řekni, že ne Blanko (hraje p. starostka Blanka ... příjmení nestihl )
 • #STAN: promítání podpory k domovskému právu, nyní vysvětluje Polčák.: existuje k tomu i tým (vede dřívější ústavní soudce Balík)
 • #STAN: Polčák: nechceme nikoho vázat k místu, ale jsou věci v tomto právu z 19, které lze uzpůsobit 21. století
 • #STAN Polčák: tam kde obce zajišťovat povinnosti vůči občanům, tam má domovské právo místo, řešit skutečný vztah občanů k obci
 • #STAN Polčák : poskytovat přednostně služby právě těm lidem, které mají dlouhodobý vztah k obci
 • #STAN Polčák: MV uznalo, ze současný způsob nedostačují, občan by měl být nahlášen tam, kde skutečně bydlí.
 • #STAN: moje shrnutí: žádné nevolnictví, ale pokud chci od obce čerpat služby, pak bych tam měl i skutečně bydlet
 • #STAN Polčák: žádná libovůle, ze zákona v jistém rozmezí, vždy možnost odvolat, ale pomohla by lokální znalost a velké úspory
 • #STAN starostka Kunovic, u nás hodně lidí ze Slovenska, které se u nás hlásí o výhody, nemáme možnost zabránit., jsem pro domovské právo
 • #STAN Polčák: na domovské právo zákonný nárok, nikdo by nebyl diskriminován
 • http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Dopady-auditni-zpravy-MMR-hleda-reseni-ve-prospech-Ceske-republiky …
 • #STAN: probírá se tisková zpráva ministerstva pro rozvoj, nebudou se zatím čerpat peníze evropské unie, na sněmu nevole
 • #STAN Půta: Financování krajů, námitky proti návrhu nového rozpočtového určení daní, pokud mají být kraje samosprávné, potřebují finance
 • #STAN Půta: 15% pokles daňových příjmů za první čtvrtletí, ted se už mluví o tom, že dorovnání až v červnu, snad. Je třeba vědět včas.
 • #STAN Půta: obce a kraje mohou ovlivnit daně minimálně, na příjmech závisí od státu, je zde velký problém
 • #STAN Kovářová: nová úprava RUD se týká pouze krajů, nikoliv obcí, žádáme příspěvek pro obce
 • #STAN Kovářova: požadujeme rozdělení peněz podle krajů, středočeský kraj např. nárůst o 250000 lidí, peněz nikoliv.
 • #STAN Kovářová: obce na rozdělení daní doplácejí, vratky z daní mohou být tak vysoké, že pro obci negativní výnos
 • #STAN Michalík: krajské rozpočtové určení daní je paskvil z doby, kdy vznikaly kraje, je třeba novelizovat
 • #STAN Gazdík o vnitřní bezpečnosti, ve Zlíně jsme takové testovací místo, jako poslanec musím konstatovat, nejsme připraveni vůbec.
 • #STAN Gazdík: dívám se na starostu Vrbětic, každý se staral jen o media, ne o věc
 • #STAN Gazdík: znám osobně Uherský Brod, zásah byl policejní katastrofa, vím o tom více, než mohu říci
 • #STAN Gazdík: policie hodně funkcionářů, ale málo lidí v terénu, chybějí plány,je to zlé
 • #STAN Gazdík: častá vyšetřování jsou nebezpečím pro demokracii, pokud to bude pokračovat, nikdo nebude chtít kandidovat
 • #STAN Gazdík: slibuje konzultace policie na kraji, připravené plány na různé krizové situace.
 • #STAN Gazdík: energetická bezpečnost, nové technologie umožní větší samostatnost obcí, technologie již jsou, ale zákony pokulhávají
 • #STAN Gazdík: místo podpory nových technologií podporuje stát škodlivá biopaliva první generace. To je velká chyba.
 • #STAN Gazdík: až přijde krize, např. nepůjde elektřina 5 dnů, starostové budou první na ráně
 • #STAN Šesták: možná se blíží čas pro STAN vytvářet stínovou vládu, starat se o celospolečenská témata
 • #STAN Šesták: jsme ohroženi Ruskem. Musíme si říci kam patříme. Co  s kým a jak máme bránit.
 • #STAN Šesták: socialismus vše pokřivil, my ale patříme k západní civilizaci.
 • #STAN Šesták: Chceme bránit příslušnost k západu? Za naši obranu se musíme zasadit hlavně my sami.
 • #STAN Šesták: profesionální armáda, 16 000 vojáku na to nestačí, přesto o posílení nechceme reálně usilovat.
 • #STAN Šesták: apeluje na zesílení obrany, protest proti našim spojeneckým závazkům je ohrožení demokracie
 • #STAN Šesták: Naše příslušnost k NATO je stěžejní.
 • #STAN Šesták: Ruská federace odmítá posledních 20 let, anektuje území Ukrajiny, cvičí u Pobaltí, stejně jako u nás v roce 1968
 • #STAN Šesták: naše ozbrojené síly jsou zkušenější než v roce 2006, ale méně lidi a zásob, někde nevystačíme ani týden
 • #STAN Šesták: koalice se stále ještě dožaduje a celkovém cíli, sice můžeme mobilizovat 1.5 mil lidí, zbraně ale pro desetinu
 • #STAN Šesták: rozpočet 1.08 DPH, po odečtení výsluh a důchodů ještě méně, závazek 2%, předali jsme vlastní odpovědnost na druhé
 • #STAN Šesták: armáda se nestaví pro mír, ale pro válku. Mějme pud sebezáchovy. Vybudovat obrannou armádu může trvat 10 let. Jednejme.
 • #STAN Šesták: obrana musí být jedním z pilířů politiky, jinak z opakujeme Mnichov, politické kariéry jednotlivců nejsou hlavní věc.
 • #STAN Kolářová: současná vláda přijala 200 nových úředníků, od června už nebude moci, starosta musí zvládnout 3700 předpisů
 • #STAN poslanec Vácha: Debyrokratizace, to slovo tak příšerné, že problém výborně vystihuje.
 • #STAN Vácha: zákony píší úředníci, poslanci se k nim dostanou na poslední chvíli, my jako opozice máme obzvláště malou možnost
 • #STAN Vácha: vzniká spousta zákonů bez patřičných konzultací, vzniká nedůvěra, populistická hnutí se pak dostanou třeba i do vlády
 • #STAN Vácha: České Budějovice zveřejňuje smlouvy od roku 2011.
 • #STAN Vácha: zjednodušení zákonů je proti přirozenosti úředníků i poslanců. Mysleme jinak, nosné téma zákonů méně, ne více
 • STAN Kolářová: utkvěla mi hlavně věta: V poslanecké sněmovně musíme myslet (smích)
 • #STAN starosta obce 5000 lidí, páté období, věčný boj se státem mne už zmáhá. Trojky města teď nám dělají cesty, teď vše trvá 4x déle
 • #STAN Vácha: teď chtěli i místní komunikace, i povolení lešení by muselo být ve velkých městech. Snad jsme zachytili včas.
 • #STAN Plamínková: chceme stručné, přehledné zákony, současnost nám starostům ničí život
 • #STAN Polčák: výzva k tomu, aby starostové posílali zbytečné zákony, každý měsíc zhodnocení, a předložení do parlamentu
 • #STAN, živnostník roku: velká obava z elektronických účtenek, jde po nás místo velkých firem zodpovědných za 90%
 • #STAN Sršeň: elektronická evidence tržeb, je to drahé, ale to podstatné, aby se podnikatelé legálně přihlásili neřeší
 • #STAN Sršeň: náklady evidence okolo 500 KČ měsíčně, bude evidence na zmrzliny, ale ne na obří zakázky
 • #STAN Sršeň: loni slíbena podpora EU přes Czechinvest ministrem Mládkem, teď se dozvídám, že byl vyškrtnut. Jak budou EU operační inovace?
 • #STAN Sršeň: podpora mikropodniků a malých podniků by měla být priorita, ale neděje se nic.
 • #STAN Sršeň: podle mých informací se nevyčerpá až 81 miliard korun ze současných operačních programů EU
 • #STAN Sršeň: je velká shoda mezi tím, kam se investuje a odkud pochází hejtmani a další. Určitě náhoda, jsou to přece odborné komise.
 • #STAN Sršeň: program rozvoje venkova je ve skutečnosti program rozvoje zemědělství, to je špatně
 • #STAN Sršeň: selhávají naší vyjednavači, v Polsku či Slovensku lépe cílené investice
 • #STAN Sršeň: smáli jsme se Polsku, teď oni prosadí co potřebují, zato my jsme na tom nyní podobně jak Rumunsko či Bulharsko
 • #STAN Macháček: zjednodušený systém vydávání řidičských průkazů (např. zjistil, že papírové fotky jsou proto, že schvalují 2 ministerstva)
 • #STAN Macháček: Jurečka mi odpověděl na interpelaci, ale evidentně nečetl, kdyby četl, zkazil bych si o něm mínění (ze sálu: tady sliboval)
 • #STAN Macháček: nejsme Svobodní, je řada věci, kde jsem rád, že stát máme, ale své úkoly má stát plnit zodpovědně a neobtěžovat
 • #STAN Macháček: systémové řešení: dát zákonem lidem právo, odmítnout podat znovu informaci, kterou již jednou státu poskytlo.
 • #STAN Macháček: návrh - zahraniční účastníci by se měli k volbám zaregistrovat, ne jako nyní
 • #STAN Macháček: Volby jsou vždy v pátek, a máme zákonnou povinnost být 40 dnů předem , takže vždy služba v neděli
 • #STAN Macháček: takových volovin jsou v ČR mraky- víme o nich a změníme je
 • #STAN Macháček: žádá, aby nejhlavnější priorita STAN bylo vzdělání.
 • #STAN Kolářová: velké téma e-Government, zatím jsme 25 z 28 v EU
 • #STAN Kolářová: Teď byla konference eGovernment v HK, a byl tam klid, protože se nic neděje.
 • #STAN Litvínov: návrh usnesení k prolomení limitu těžby uhlí, ministerstvo a těžaři limity zpochybňují
 • #STAN: těžaři straší nezaměstnanosti bez prolomení, ale už dříve propustili stovky lidí a nikdo se o ně nestaral.
 • #STAN: myslí si někdo, že těžba uhlí severočeský kraj obohatilo? Ne, naopak. Je třeba přestat mluvit, ale pro zdraví a budoucnost pracovat.
 • #STAN: Návrh usnesení: trváme na limitech a zanesení do koncepcí státu.
 • #STAN Kolářová: přiznala se k rodinné slávistické tradici,( to je stejné jako u mne, být slávistou zoceluje:)
 • #STAN: Brdy, památky: velká administrativní náročnost u malých akcí u kulturních památek, není rozdíl mezi velkou a malou akcí
 • #STAN: péče o památky finančně pod hodnocena,
 • #STAN Kolářová: památky jsou vždy až na konci programu, snad tady nejlepší na konec,
 • #STAN Kolářová: plán na obnovu památek zamítnut v parlamentu, protože se nelíbil ministrovi financí,
 • #STAN Kolářová:'40 000 kulturních památek již nebude moci být proplaceno z EU, pouze UNESCO a národní památky mohou
 • #STAN Kolářová: navrhuji navýšení na památky na 10% rozpočtu, MK, tedy cca miliardu
 • #STAN Kolářová: ministerstvo stále nemá analýzu přínosu obnovy kulturních památek. My teď alespoň malou máme.
 • #STAN : na památku dá stát půlku, zadavatel zaplatí DPH, pracovníky atd. a od státu reálně zaplatí tak 5-10% nákladů, zbytek zadavatel
 • #STAN: přijato několik usnesení: pravidelné rušení zbytečných zákonů, urychlení vyřešení monitoringu systému dotaci EU
 • #STAN: schválena podpora zachování limitů těžby uhlí a zanesení do závazných usnesení vlády. 6 zdrželo, 150+ podpořilo
 • #STAN: Gazdík ukončuje dnešní sněm. Výzva ke krajským volbám. Velký krok udělat z nás velkou vlivnou stranu.
 • #STAN Gazdik: proti ostatním je naše síla v množství silných osobností. The END

úterý 14. dubna 2015

Konzultace se zástupcem dozoru Ministerstva vnitra


Před dvěma týdny jsem ve své polemice s Radním Peškou mj. psal o možnostech konzultací s pověřeným pracovníkem ministerstva vnitra. Díky panu Hůlovi tato konzultace včera proběhla a v následujícím textu najdete 3 emaily, které obsahují moje otázky, shrnutí odpovědí pana Hůly a moji reakci na ně. Samozřejmě jsem nejdříve pana Hůlu požádal, zda mohu naši korespondenci zveřejnit a on ochotně potvrdil.

=======


Miloslav Nič -> Jiří Hůla
7. duben


Dobrý den,
tak jsem pro první seanci dospěl k tomuto seznamu, myslím, že pokud
se dočkáme důkladných odpovědí a tyto odpovědi budou koalicí i opozicí
přijaty, tak to pomůže obrousit mnohá ostří:

----------
1)
Situace: na zasedání proběhne hlasování zastupitelů, po ukončení
hlasování je zjištěno, že bylo porušeno nějaké zákonem zaručené
právo, např. nebylo umožněno vyjádření veřejnosti, a většina
zastupitelů se shodne na tom, že toto právo bylo porušeno.

Otázky:
a) je možné hlasování opakovat na stejném zastupitelstvu?
b) pokud ano, jaký je doporučený postup v takovém případě (postačuje
výzva předsedajícího nebo musí opakování hlasování zastupitelé
přijmout hlasováním nebo předchozí odhlasovat jako neplatné)?
c) pokud ne, je možné pozastavit platnost usnesení do chvíle, kdy je
zřejmé, že porušení zákona neponese následky?

2) Situace:
Na úřední desce města je zveřejněn zápis zastupitelstva nebo rady. Po
zveřejnění se zjistí, že zápis obsahuje významnou chybu a je třeba jej
změnit.

a) je nutné, aby se ke změně vyjádřil celý dotčený orgán, nebo
postačuje, aby bezprostředně po zjištění chyby a její opravě zápis
znovu potvrdili ověřovatelé zápisu?
b) jakým způsobem se tato změna zaznamená a archivuje?

3) Zákon předepisuje informovat veřejnost o zasedání s předstihem 7
dnů. Od kdy se tento čas počítá? Pokud např. je zasedání ve středu, je
možné vyvěsit oznámení předchozí středu ráno, nebo je nutné tak učinit
již v úterý?

4) Za předpokladu, že materiály zastupitelstva obsahují pouze osobní
informace, které je možné zjistit z veřejně přístupných zdrojů ( např.
živnostenský rejstřík), nebo informace, na které se zřetelně vztahuje
zákon o svobodném přístupu k informacím:
- je z praxe znám případ, že by zveřejnění takového materiálu
způsobilo obci nějaké problémy?

5) Existuje nějaký doporučený postup, jak projevit vůli zastupitelstva
radě ve věcech radě vyhrazené ze zákona? (s vědomím, že se rada nemusí
touto radou řídit)
-------

Termíny zastupitelstva:

zvažovali jste zastupitele před každým stanovením termínu oslovit
pomocí Doodle (http://doodle.com/) ?

Dnes se to používá docela běžně, a to dokonce i v jednom českém
výboře, kde jsem členem a jehož členové nejsou počítačově o nic
vyspělejší než naši zastupitelé.

Samozřejmě se stejně nepodaří vyjít v 27 lidech vstříc všem, ale
minimálně to působí vstřícně a lze tak i prokázat, že se skutečně
vychází lidem vstříc.


MN

===========
Jiří Hůla  ->  Miloslav Nič, rada
7. duben

Dobrý den pane Niči,

na základě naší domluvy jsem byl na konzultační schůzce (možná jste tam byl přede mnou) s paní Gaňovou z oddělení dozoru MV. Níže přikládám výsledky z této schůzky.
Protože si myslím, že Vaše věcné otázky a odpovědi paní Gaňové mohou zajímat i kolegy z rady města, přeposílám jim tento e-mail v kopii.

K otázce č.1
==========
Z diskuze, kterou jsem měl s paní Gaňovou vyplynulo, že starosta nemusí zvlášť vyzývat k diskuzi občany, prostě jen otevře diskuzi k projednávanému bodu a občané se mají hlásit do diskuze. Právo vyjádřit se jim nemůže být upřeno, pokud se tak stane, mají přítomní občané ihned vznést námitku, pokud jim ani tak nebude umožněno se vyjádřit, mají žádat o zápis své námitky do zápisu ze zasedání. To je důležité pro další krok, kterým by měla být stížnost na postup řídícího zasedání směřovaná na MV.
Rozhodnutí zastupitelstva je platné vždy, i kdyby předtím nebyl dán prostor k vyjádření např. občanům, to je další závěr z mé diskuze s paní Gaňovou, rozhodují totiž zastupitelé a nikoliv občané. Nemá to žádný vliv na rozhodnutí zastupitelstva. Zastupitelstvo se samozřejmě může usnést, že bude hlasovat znovu, ale musí tento návrh vznést zastupitel a zastupitelstvo ho musí odsouhlasit (pokud si vzpomenete, tak se i již stalo, když jsem navrhl pokračování diskuze k již uzavřenému bodu a zastupitelstvo to odsouhlasilo, myslím, že tehdy požadoval pokračování diskuze kolega Martin Hrabánek).

K otázce č.2
==========
Zápisy z rady města a ze zastupitelstva se nemusí zveřejňovat na úřední desce. Pokud je v zápisu z rady chyba, je postup stejný jako u chyby v zápisu ze zastupitelstva, na dalším zasedání se prostě podají námitky k zápisu, k tomu se vyjádří ověřovatelé zápisu, o změnách v zápisu se hlasuje a záznam o námitkách a o hlasování se uvede v zápisu tohoto (dalšího) zasedání. Do původního zápisu se nezasahuje a zákon nezmiňuje, že by měl ten původní (chybný) zápis být nahrazován. Oprava je prostě uvedena v následujícím zápisu. Takto mi to bylo řečeno. Pokud tedy dojde ke zveřejnění opraveného znění zápisu, je to jaksi něco navíc, co zákon nepožaduje, protože oprava je zveřejněna v následujícím zápisu.

K otázce č.3
==========
O zasedání zastupitelstva (termínu konání) mají být informováni zastupitelé a občané 7 dní předem, doporučení je, aby to bylo 7 x 24 hodin, ale existuje i vyjádření Nejvyššího správního soudu, že do těch 7 dní se může počítat i den vyvěšení informace a den svěšení (tj. den kdy se zasedání koná), nejedná se o porušení zákona. Podklady k jednotlivým bodům, mohou dostat zastupitelé i později (opět srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu z 26. 5. 2010, č. j. 8 Ao 1/2007-94 a v něm uváděná komentářová literatura), v našem případě sice tento termín upravuje jednací řád zastupitelstva (článek 3 odst.3) rovněž na 7 dní předem, ale v případě, že budou podklady dodány později, nejedná se o porušení zákona, jedná se pouze o porušení jednacího řádu. Protože jednací řád není právním předpisem, je nutné zkoumat důsledky jeho porušení vždy podle povahy "porušovaného" ustanovení. Porušení pravidel které nestanoví přímo zákon není porušením zákona, takže nezpůsobuje nezákonnost průběhu zasedání či přijatých usnesení.

K otázce č.4
==========
Zde jsem byl dotazován, jakým způsobem by informace měly být zveřejněny. Pokud jsou zveřejněny v písemné (papírové) podobě jako podklady pro jednání zastupitelů, tak se asi nic neděje, pokud se jedná o zveřejnění např. na webových stránkách města, musí být anonymizovány v souladu se zákonem č. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

K otázce č.5
==========
Bude mi zodpovězeno později, paní Gaňové jsem na sebe předal kontakt.

Dovolil jsem si položit paní Gaňové rovněž otázku týkající se množství a způsobu odpovědí na otázky např. p.Bartoníčka na pana starostu. Bylo mi řečeno, že otázky, které obdrží pan starosta např. na zastupitelstvu a odpovídá na ně, by měly být uvedeny v zápise ze zastupitelstva (lituji paní zapisovatelku). Né doslovně, ale třeba rámcově, jakého tématu se otázka týkala a že na ní pan starosta odpověděl. Obdobně, když kdokoliv zašle panu starostovi dotaz, tak by měl být tento dotaz zaevidován (z důvodu případné stížnosti ze strany tazatele např. a následné kontroly MV) a pan starosta by na něj měl odpovědět do zákonem dané lhůty tj. 30 dní. Zákon ale neřeší, jak by měla odpověď vypadat a neposuzuje, zda je odpověď např. dostatečná. Pokud tedy např. pan Bartoníček není s odpovědí spokojen a položí svůj dotaz znovu, může mu být odpovězeno, že byl dotaz již zodpovězen a nic víc. To jen takový příklad z praxe, na který jsem si vzpomněl a na který jsem se konkrétně paní Gaňové dotazoval. To se samozřejmě netýká jen dotazů na pana starostu, ale i na zastupitele, radní atp.

Výsledky této diskuze s paní Gaňovou se tedy pokusím nyní promítnout do praxe a věřím, že i ostatní kolegové zastupitelé je vezmou na vědomí.

S pozdravem

Jiří Hůla, Svobodní

===============

Miloslav Nič -> Jiří Hůla, rada
13. duben

Dobrý den a děkuji,

z odpovědí na svůj dotaz o mé osobní účasti jsem chápal, že já jako
občan tento přístup nemám, ale nevadí, Vaše odpovědi mi plně
postačují.

ad 1) to by nemusel být špatný nápad, otevřít diskuzi najednou pro
všechny s tím, že předsedající schůze může např. u první diskuze
vždy upozornit, že zastupitelé zpravidla budou dostávat přednost pokud
se přihlásí do diskuze. To by umožnilo reagovat okamžitě na nějaké
problémy, které si občané uvědomí a přednost zastupitelů umožní
zabránit narušování průběhu zasedání.

Okamžitou platnost usnesení i bez připuštění občanů jsem vnímal
stejně, jsem ale přesvědčen na základě některých právních rozborů, že
u správního soudu by se mně nebo komukoliv jinému poměrně snadno
podařilo usnesení zvrátit. Nicméně Vaši konzultaci beru za splněný
závazek města a žádné dosavadní rozhodnutí soudně nenapadnu.

ad 2) ale není možné je již vystavený zaměnit a nikde nezaznamenat (to
není pro Vás, myslím, že si rozumíme, že se stala velmi nepříjemná
chyba, kterou ale nelze vzít zpátky, takže je hlavní, aby se to už
neopakovalo příště. Nerad bych se ale někde dočetl, že tento výklad
"odhalil neuvěřitelné lži opozice" :)

ad 3) doporučoval bych, aby se vyhlašoval termín zasedání jakmile je
znám a program se upřesnil těch zákonných 7 dnů předem - pro nás
všechny, kteří se o město zajímáme, je nepříjemné vědět vše na
poslední chvíli, týden dopředu se již řada závazků nedá změnit

ad 4) podle toho, co jsem četl a jak porovnával s našimi městskými
materiály, je takových konfliktů minimálně, prakticky by stačilo se
jen přesvědčit, že není v materiálu přesná adresa fyzických osob a pár
dalších jednotlivostí a ty jsou stejně v materiálech pro
zastupitelstvo zbytečné (jak upozorňují některé právní komentáře na
webu).

ad 5) počkám :)

ad Bartoníček) ale protože dotazy i odpovědi na ně mají značnou
pravděpodobnost zveřejnění na webu, tak je v zájmu obou stran, aby
otázky i odpovědi byly věcné

Věřím, že pokud budou tyto "připomínky uvedeny do praxe", včetně
jisté nadstavby v případech, kde je to možné a nijak výrazně
nezatěžuje, tak se atmosféra postupně zklidní.

Ještě jednou děkuji,
Miloslav Nič

sobota 11. dubna 2015

7. Zasedání zastupitelstva sobota 11. dubna [on-line]

Na tabletu zapsal: Miloslav Nič
(provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook)

 • 8:02 zastupitelstvo začíná
 • Omluveni judlova, pospisil, Šourek, visek, rankova, zatim 21 přítomno
 • Ověřovatelé dnešního zápisu: Chyský a Peska
 • Bartonicek a starosta: spor o pořadí schvalování zápisu
 • Hrabánek: protestuje proto nešťastnému sobotnímu zápisu. Upozorňuje, že jednací řád dosud nebyl změněn
 • Bartonicek: minuly zápis: bod 10, debata o střetu zajmu jednatele, VSH, byla zadost o písemné právní zdůvodneni. V zápise chybí.
 • Zadal jsem pravni zaklad ve smlouve k Netovicke ulici, písemně. V zápise chybí.
 • Peska: v zápise x let zpátky nic takového nezaznamenáno, pokud to byl Jen výrok, tak to nejde
 • Smehlik: taky mi sobota vadí, má se o tom hlasovat (návrh Bartoníčka doplněni zápisu)
 • Bartonicek: protestuje proto tomu, že nemohl reagovat na Pesku
 • Hula: diskuze nema k zápisu být
 • Peska: křičí na Bartonicka
 • Herman: jako overovatel, v diskuzi neprobehlo hlasovani, proto jsem připomínky nepotřeboval zminit
 • Písemná odpověď do 30 dnu postaci. Do zápisu by se melo na osobní zadost
 • Starosta odmítá poskytnout Bartonickovi slovo aby se vyjadril k Peskovi
 • Hrabánek: upozornuje , ze oba overovatele nebyli fyzicky pritomni.
 • Starosta okřikuje hrabanka.
 • Hrabánek: rozporuje ukončeni zastupitelstva, hovořil jste o přerušeni, ne ukončeni
 • Starosta: ze zákona musi byt ukončeno.
 • Kdyz jste přerusoval, peska tady byl, takže jste mohl prerusit.
 • Herman: ja byl přitomen do konce fyzicky
 • Hlasovani o pripominkach k zapisu. První neprosla
 • Hlozek: je to zavazne, prosi zastupitele, aby na veci, ktere chteji do zapisu predem upozornili
 • Bartonicek: navrh do zapisu o zařazeni zmínky o proplaceni plesu : prošlo
 • Do zápisu pisemne pravni stanovisko VSH: neprošlo
 • Ale jinak komedie, berkovec nejdřive hlasoval pro, a pak to zase bral zpět, to se pozná poslanec
 • do zapisu: pravni rozklad prodeje v netovicke ulici (1 mil, zamena za pozemky u cisticky) 13 pro, těsne neprošlo
 • Tak asi neprošlo vice hlasy, teď je to 10-4-8
 • Oveřovateli schváleni Chyský a Peska
 • Bartonicek: 2 návrhy do programu: informace o investičních akcích, porušení zákona , nedostal jsem odpovědi do 30 dnů
 • Porušení zákona starostou obce je nešťastná
 • Hrabanek: nebudu hlasovat pro program, bylo přerušeno, ne ukončeno, Vašek podporuje, nechci sobotní, dokončeme minulé
 • Vašek: nechceme tradiční sobotní zasedání, chce zrušit všechny dnešní body
 • Richtr: odcházel jsem když končila diskuze, mohlo se končit
 • Jinak je milý jako vždy.
 • Zatím nejvzteklejší zastupitelstvo. Starosta okamžitě okřikuje každého
 • Hlasování: zrušit doplňující body
 • Starosta vyčítá hrabankovi, ze nemá porad ruku nahoře.
 • Zrušení bodů neprošlo.
 • Porušení zákona starostou: neodpovezeno do 30 dnu - 12 pro, nepřijato
 • Investiční akce: do programu - opět neprošlo
 • Kulich nyní systematicky hlasuje s koalici. Uvidíme, zda je to náhoda.
 • Hlasování o programu, zda se, ze se opozice zdržela, včetně Kulicha, schváleno 14 hlasy
 • Bartonicek: připomíná, ze hlasování bylo zmatečné, hrabankova poznamka
 • Hula: přítomni nehlasuji, tedy zdrží, je to opakovaně
 • V sále atmosféra zatím největší historické hustoty, a to je co říci
 • Schválena rozpočtová opatření pro příjmy.
 • Zapojeni 10 000 Kč z mimořádných příjmů knihovně schváleno
 • Smlouva o dílo, rekonstrukce a financování zimního stadionu
 • Grohmann: reg. program střední Čechy, dotace přidělena, uzavřena smlouva loni září
 • Podmínka zastupitelů bylo schválení smlouvy o dílo. Od te doby se ukázalo, projekt podpořen v plné výši
 • Vysvětluje smlouvu o dílo, včera hodnotící komise, doporučen dodavatel, nic nebrání schválení
 • Hrabanek: je možné probrat doplnění? Grohmann: jen byl doplněn zhotovitel, doba plnění, realizační cena.
 • Hložek: kdy vyplaceny peníze, Grohmann: až na podzim
 • Hložek: je návrh na čerpání? Ma se platit každý měsíc. Peska: pripravujeme se, bylo včera
 • menší část z běžného rozpočtu, zbytek buď úvěr pokud současné podmínky, nebo přebytek z loňska.
 • Bartoníček: ledová plocha: Grohmann: je větší než trend, bude se zmenšovat
 • plocha zůstane, deska menší Bartoníček: odhad více nákladů
 • Bartoníček: je tady 60 milionů přebytek, proto mne překvapují změny v rozpočtu
 • Zlámal: nedokážeme říci, jak peníze, budeme vědět příště
 • Richtr technická: s tou smlouvou nejde nic dělat, není možné změnit, na co diskuze
 • Bartonicek: Odstoupení od smlouvy - Grohmann pojistka, kdyby zastupitelstvo neschválilo
 • Bartoníček: žádost o zaslání harmonogramu Grohmann, az se podepíše
 • Bartoníček: jak se posunou částky, můžeme dostat finální částky?
 • Grohmann: máme ještě 30 dnů na změny.
 • Náklady pro město: 3 500 000 zhruba
 • Občan: žádá o webové stránky k teto věci, měli jste to v programu
 • A moje osobní poznámka: opravdu mi vadí otrávené tváře našeho vedení, když se chci já či opozice cokoli zeptat.
 • Tím nemyslím otázky, které sam cítím jako se skrytým ostnem, ale naprosto standardní na cenu, dílo, atd. Ach jo :(
 • Zlamal: odvolání a jmenování VSH, postup konzultován s právníky.
 • Hrabanek: nelíbí se mi celkový postup, nedá nám rada nic na vědomí, a pak po nás chce vše schválit
 • Nedostal jsem relevantní důvody pro odvolání, na základě čeho mám schválit pana Hlavateho, nic o něm nevím
 • Hlavatý(nový VSH) : absolvent v telesne výchovy a sportu
 • Hrál jsem hokej za slaný. Chci více rozhýbat ekonomiku akci a vice akci pro lidi včetně senioru
 • 8 let jsem byl profi hokejista, potom osobní trenér, pod sebou řadu cvičitelu
 • Hložek: jsou peníze z rozpočtu dostatečné? Hlavatý: zatím předčasné, mám nějaké představy, ale zatím brzy, snaha na investice vydělat
 • Bartoníček: fascinuje mne sled události, to není nic proti p. Hlavatemu, ale porad se tvrdilo ze hlavni je koncepce
 • Ale doteď nevím nic ani o jeho koncepci ani Klusáka. Co když se zase znelíbi za rok či dvě
 • Zlámal: úvod je rozvláčný, chci otazky
 • Bartoníček: proč to máme schvalovat, čím se Klusák znelíbil, zatím nemám nic konkrétního.
 • Zlamal chce odpovědět, ale náhle Peska: to odvolání není žádný trest
 • Odmítá, ze rada chtěla Klusáka trestat, seznámila se řada s činností, byli nedostatky, řízení VSH nebylo dobre
 • Komentuje podklady Klusáka: rozpočet na 2015 , tam navýšení o 3 miliony korun, špatná odpověď na ztrátu firmy
 • ekonomika provozu, slušný plavecký, zimní a fotbal zanedbáno.
 • Podstatné: přehled o pracovní náplni, nebyl schopen vysvětlit, valná hromada uložila řadu úkolů, splnil část
 • V hotelové části 3 zaměstnanci, ale nikdo neubytovan, duplicita, noční strážný navíc
 • Moje poznámka: peska porad řečni, ale proč teda to same nebylo řečeno před 3 měsíci?
 • Hložek: toto je poprvé, kdy tohle zaznělo, proč tedy zpráva o souběhu a vše ostatní a ne tohle? Ted ale Klusák nemá možnost se vyjádřit.
 • Hložek: rada rozhoduje v pozici valné hromady, ale proč vám to tedy teď máme schválit, když jsme výběr nemohli ovlivnit
 • Zlámal: souběh zaměstnání, nastal později, body valné hromady, 'navýšení mzdových, zvýšení výtěžnosti, nízká návštěva bazénu
 • Chtěli jsme nabídku akci, využití ledové plochy, elektronický harmonogram, zadali jsme konkrétní úkoly
 • Vypsali jsme výběrové řízení na základě tohoto. Právní konzultace, musíme provést rozhodnutím zastupitelstva.
 • Zlamal nyní tvrdí, že to nemůže rada ale musí zastupitelstvo
 • Hložek: nezpochybňuji právo rady, ale jste schopni sebereflexe? Tohle je alibusmus rady. Kdybychom tyto argumenty znali dříve
 • tak bych neměl problém, ale vy jste dělali vše podle sebe, když nás příště přiberete, bude to jiné
 • Pořad jste zdůrazňovali souběh, a najednou je to jinak. Proto nebudu hlasovat, protože nevím.
 • Sirc: je důležité podpořit hlavateho, ale souhlasim s argumenty hlozka,, Bartonicka, hrabanka
 • Zlamal: ale zákon jsme neporusili
 • Zlamal: zmíněn výběr hlavateho, byla shoda v komisi výběrové, termín neni uveden, ale jakmile bude souhlas bude valná hromada
 • Bartonicek: zákon nebyl porušen, ale byl obejít. Rada nikde oficiálně nic nezveřejnila, vše jsou pocity. V médiích oficiálně něco jiného
 • V podmínkách byl Klusák znemožněn, věci proti němu se objevují postupně.
 • Zlamal a bartonicek se hádají
 • Poslechnete si to.
 • Bartonicek konci větou: takže mi neodpovídate a berete mi slovo
 • Matoušek: nemám VŠ vzdělání, mohu mluvit? Co se stane, když zastupitelstvo tento bod neodhlasuje. Zlamal: nemůžeme valnou hromadu.
 • Hrabanek: Peška tahá argumenty jak králíky z klobouku, hala nám patří dva tři roky, na Bartonicka jste neodpovedel
 • Zlamal: rada vypsat může. a zase se mluví, mám pocit ze se otázky a odpovědi kříží
 • Na chvíli jsem byl pryč, ale stále se diskutuje k vyberovemu řízení.
 • Hůla: když se neschválí, sejdeme se znovu. Mám informace, že Klusák bude na Stochove tajemníkem.
 • Jak malí kluci : (tohle bylo na dalších deset minut, ne na pana Hůlu :)
 • Hula: souhlasí, ze VŠ vzdělání bylo vůči Klusakovi diskriminační a ze se ze současných pouči, příště se zeptáme zastupitelů
 • Bartoníček: děkuje hulovi,
 • Klusák: k rozpočtu, dal jsem tam vše, jak mi bylo řečeno, pak jsem snížil podle požadavků města.
 • VSH není jen zimní stadion, všude dostávají podobná zařízení vice
 • Úkoly jsem splnil, někdy později, to někdy v termínu neslo
 • Zaměstnanci pracuji za minimální mzdu, bez odměn, .. Prosí o to, aby jeho odvolání schválili, VSH to potřebuje.
 • Nechce již dělat rozhodnutí, která ovlivní budoucnost.
 • Odvolání schváleno 15 hlasy, ostatní zdrželi
 • Bartonicek: návrh poděkovat. Starosta: to s nim probereme na valné hromadě. (Guth-Jarkovsky by se divil.)
 • Prevod peněz kvůli parkovacimu domu do rezerv, Bartoníček: chybí mi zdůvodnění
 • Hložek: v minulosti jsme měli právní konzultace, tohle nám nijak jako projev dobré vůle nepomůže u případného soudu.
 • Zima: my to poslat nemůžeme,
 • Hůla: peníze by měli zůstat tak jak jsou, pokud Koma splní podmínky , pak to můžeme letos poslat, přesouvat nemusíme
 • Hrabanek: souhlasí s Hulou, není důvod přesouvat.
 • Peška: změna situace minulý týden, komerční banka nás informovala, že nemáme hradit kome ale komerční bance
 • Matoušek: jakto, pane Peško, že se to dozvídáme teď, když to víte 14 dnů
 • Starosta, víme to týden, požádal jsem o upřesnění, zatím ho nemáme
 • Hrabanek: nestáli jsme vám za to, abyste nás informovali
 • Peška: dopis je nejasně napsán, starosta požádal o další výklad. Nám jen přišlo, že to bylo na jiný účet
 • Hložek: podobný dopis jsme dostali loni, nevím co máte teď, asi to bude to samé
 • Co získáme tím přesunem? Vašek: souhlasí s Hložkem, nová informace, pro nás teď tma.
 • Bartoníček: nepostřehl jsem, že nám něco Koma nahlásila. S komerční bankou nemáme vztah.
 • Podporuje tento bod odložit. Richtr: prosí paní Novou, a jako vždy neopomene urazit celou opozici. (Kartágo musí být zničeno)
 • Nová: když to nepřesuneme, nic se neděje, pokud přesunete, je riziko, že zastupitelstvo použije na něco jiného
 • Hlasování o stažení bodu: 14 pro, včetně Svobodných a Šircových staženo.
 • Revokace usnesení - nákup vozidla pro MP. Škoda yetti. Analýza ukázala později nadbytečný nákup.
 • Raději použít na posílení hlídek personálně.
 • Matoušek: rada vypsala řízení, pak vypsala znovu za lepší peníze, a teď že nepotřebuje
 • Na druhé straně chceme více na okrajových částech, jak se RAM bude dostávat?
 • Starosta: ma 2 automobily, nepřetržitě 1, ve všední dny další přes den, minulý velitel nabral strážnice beze zbraně
 • Rozpor s metodikou, rada navrhuje zrušit hlídku, pracovnice převést do směn, přibrat 2 nové, k tomu stačí 2 auta
 • Matoušek: ale neodpověděl jste, proč změna a kdo provedl analýzu
 • Starosta: situace se zhoršila, ...
 • Hrabanek: je fatální, že starosta sdělil informace o poctu hlídek.
 • Hrabanek: dvakrát jste soutěžili, nejmenované noviny se pochvalili
 • Hložek: je to jen pro letošek? Starosta: letos, příští rok musí být na strážníky v rozpočtu.
 • Starosta: loví nám tam děti, klesají prodejní ceny na pražské
 • Hložek: prozkoumali se všechny možnosti? Jdete okamžitě primitivní cestou navýšení lidí Starosta: to bylo laciné
 • Sirc: jaké náklady jsou spojeny s 2 strážníky v 2016? Existuje koncepce?
 • Zlámal: to předkládal Štěpánek po měsíci naší funkce. Byl jeden dodavatel, proto jsme nechali nové
 • Bartoníček: materiál je slepen ze dvou věci, které nesouvisí. Výběrové řízení na automobil a počet strážníků
 • Komunikoval jsem s Andršem (MP), nemáme věcnou analýzu, původní koncepce byla jedna dvoučlenná a jeden strážník se psem
 • Vase vyjádření o nich jako kynologickém ženském klubu je velmi nešťastné. (kynologický ženský klub to řekl v předchozí době starosta )
 • Pan Andrs se nebude hlásit do výběrového řízení. Počkejme na nového velitele. Máme teď podstav proti tabulkám.
 • Bavme se, jak to budeme řešit. Nejdříve koncepci, pak až přibírat. Pan Štěpánek navýšení navrhoval, a tato rada odmítla.
 • Chybí nám letos pravidelná informace o stavu kriminality.
 • Šmehlík: dávám všem za pravdu, ale nestahujme z programu, to auto nemusíme koupit.
 • Starosta: novy velitel MP bude do 2 měsíců
 • Bartoníček: domnívám se, že automobil potřebuje, ta stará auta postupně dosluhuji
 • Chybí jim auto do terénu. Zase ušetřime na opravách.
 • Starosta: z kladná se nám přesunuli sem do Luk a na pražskou
 • Bartoníček: máme tady socialku, pokud tvrdíte ze je tady 700 lidi tak už máte činit kroky
 • Paní Nová: my jsme žádnou částku ještě nepoužili, tak ji nemůžeme nikam vracet
 • Takže po této informaci nové hlasování o odložení jak navrhla paní Nová, 16 pro, odloženo
 • Projednávají se záležitosti Benaru.
 • Sirc: konzultoval jsem s 2 architekty, shoduje se s názorem našeho úřadu: první návrh zcela nevhodný
 • Nový návrh šetrnější, ale stále nevhodné, 4 podlaží, Širc doporučuje ne odsouhlasit bod 8
 • a varianta 3 v bodu 9
 • Hrabanek: v návrhu jsou nepřesnosti, směnu navrhli zastupitelé, a jeden z iniciátorů byl i Peška
 • Proč nemáme naceněnou naši lokalitu. Starosta: protistrana nechtěla
 • Hrabanek: ale proč nemáme naceneno? Starosta: nikdo nedal nacenit. Hrabanek: je to v ukolu zastupitelstva
 • Starosta: zjistím do příště Bednarikova: byl to úkol na nás, my vyzvali tu společnost
 • Měli jsme na ně požadavky, oni v jednání vstoupili v lednu, tam řečeno, že je to zájem města
 • Při jednání jsme nedošli k žádnému závěru, když necháme ocenit naše, nebudeme vědět, co druhá strana
 • Bednarikova: společnost směna, nabízíme něco, co nemusíme
 • Starosta: u hřbitova pozemky, společnost by nedala žádnou kompenzaci
 • Zástupce společnosti: jde o majetek společnost FNS Slaný, ne jako v zápisu
 • Jsme připraveni akceptovat jakoukoliv variantu. Pokud směna, dáme park, jiné kompenzace ne
 • Zástupce II: jaký význam bude mít ocenění pozemku? Pro mne irelevantní,
 • Buď Benar za Nosacickou, víme, že to pro město není finančně výhodné, ale je to služba
 • Bartoníček: nejsem příznivcem směny, pro město je to nevýhodné. Navrhuje od směny upustit.
 • Bavíme se o výstavbě za zámečkem, vidím problémy: odvodnění dešťové vody, park musí být oplocen, nový vstup.
 • Stav parku není dobrý, velká částka za jeho rekultivaci. Zámeček je problémová stavba, možná není prodejní?
 • Zatím mám málo dat, nejdříve vyresme tyto věci, až potom změňme územní plány
 • Hrabanek: měli bychom znát hodnotu, park má svoji cenu, nejen finanční, nejde jen o peníze
 • Sirc: pro mne jako zastupitele, zachovejme park, i v Norsku, kde jsou pozemky velmi drahé je všude park
 • Matoušek: pokud budeme rozhodovat o směně pozemku bez ocenění, riskujeme stíhání, nemůžeme
 • Širc: tímto rozhodnutím změníme územní plán, bude to vysoké, 3 a půl patra nad zem
 • Úřad: nedostaneme se výškově nad okolí, podrobnosti bude řešit až stavební povolení. Každá výstavba samozřejmě bude mít dopad
 • Hrabanek: Navrhuje bod stáhnout, udělat pracovní schůzku, domluvit se a pak schválit.
 • Bartoníček: podporuje odložení, Šmehlík: i ty Háje s Bartoníček souhlasím, ale chybí informace
 • Hložek: jsou možné jiné výměny, máme další pozemky, třeba projednat., dává přednost uliční čáry, v.2
 • Výstavba varianta 2 je lepší než vějířová výstavba.
 • stále se projednává Benar
 • Zlámal: kloním se spíše k variantě 2, navrhuje v co nejkratší době pracovní zasedání a sdělit více informací.
 • Bednarikova: po změně plánu bude snaha převést pozemky na město. Můžete si dát podmínky, dnes není konečná možnost rozhodovat.
 • Drholec: podpořil stažení materiálu. Ptá se zástupců společnosti, kdy chtějí stavět
 • Firma: nabírají problémy, akcionářům dochází trpělivost, apeluje na rychlost, když pracovní jednání do 2 týdnů můžeme, ale déle asi ne
 • Zastupce: jsme soukromá firma, podrobnosti předání až budeme vědět přesně jak budeme
 • Občan: firma, co tam chce stavět, nebere na nás ohled, na vliv na nás s námi nikdo nekomunikoval
 • Po revoluci jsme po nějaký čas udržovali sami, společnost se o to nestará, je zde možnost pronájmu
 • Občanka: areál společnosti je v dezolátním stavu, chtějí stavět i tam?
 • Zástupce: v plánu to je, samozřejmě mnohaletém. Teď je to ostuda města, ale plánujeme z jedné strany nebo druhé
 • Park neudrzujeme, protože čekáme na rozhodnutí, už dva a půl roku.
 • Občan: neměl jsem k materiálům o kterých diskutujeme přístup. Pak bude pracovní, tam nemůžeme
 • Skoro všichni zastupitelé chtěli hlasování odložit, ale je jich už tak malo, že stačilo pár hlasů, a neprošlo. Další hlasování rovněž ne
 • Teď hlasování o původních návrzích. Také nic neprošlo.
 • Bod 10, a za 17 minut končí limit 5 hodin, a teď zase nějaké zmatky.
 • Starosta teď upozorňuje, že přes neschválení sám pracovní schůzku svolá a pozve i zástupce firmy.
 • Granty pro sportovní organizace, položky nad 50 000.
 • Hrabanek: na minulém zasedání jsem tvrdil, že došlo k porušení zásad sportovní komise. Našel jsem, ze vše na odbor, nic o komisi
 • Hrabanek: sportovní komise ma přístup k citlivým datům. Zlamal: vše je v pořádku. Hrabanek: čte jména členů sportovní komise
 • Všichni členové komise žádali o grant s jednou výjimkou, a dostali peníze
 • Starosta navrhuje prodloužení zasedání: 10 pro, neprošlo, koncime za 2 minuty
 • Peška vysvětluje: ze tři okruhy Hrabanek: proč školní sportovní klub 2220, a hraje velmi vysokou soutěž
 • Odchází Zlámal a Drnholec. Pokles na 13 členů. Ukončeno, do 15 dnů musí být nové.