čtvrtek 5. března 2015

Tento způsob komunikace zdá se mi poněkud nešťastným aneb dotazy starostovi města pokračují

Název článku, parafrázující větu známého českého filmu, mi přijde nejvýstižnějším, měl-li bych nějak popsat komunikaci s nejvyšším představitelem našeho města.

Přesto se ale nehodlám té výsady, dané mi zákonem o obcích, vzdát a budu se i nadále snažit získat odpovědi na dotazy, které, pevně věřím, nezajímají jen mne osobně. Dne 3. 3. jsem do podatelny městského úřadu odevzdal 3 listy otázek, na které dostanu patrně (jak již se stalo zvykem) odpověď v poslední den zákonné 30 denní lhůty na odpověď, kterou rád zveřejním. Text byl následující:

Vážený pane starosto,


protože nebyl odsouhlasen program jednání zastupitelstva dne 2. 3. 2015, písemně Vám podávám otázky, které jste elektronicky obdržel již 1. 3. 2015. Protože se neobjeví na nahrávce ze zastupitelstva, dovolím si je následně zveřejnit i na některém z webových portálů, aby se s nimi mohla seznámit i veřejnost. Dotazy č. 1 - 9 jsem poprvé položil 5. 1. 2015 a Vaše odpovědi obdržel 4. 2. 2015, bohužel v mnoha odpovědích nezaznělo to, na co jsem se tázal. Moje původní otázka pod sebou obsahuje odpověď starosty (modře), opakovaný dotaz je psán tučně a podtržen:

 1. Na řádném jednání rady města dne 3. 12. pod č. 18 schválila rada nové členy školských rad. Je možné se zeptat, na čí návrh byly tyto osoby jmenovány, na důvod nominace a na kvalifikaci těchto členů – zastupitelů Heřmana (1.ZŠ), Zímy (2.ZŠ) a Víška (3.ZŠ)? (Odpověď starosty: Jedná se o zástupce města (radní či zastupitelé) a ti byli do těchto rad jmenováni. Kvalifikace je jejich mandát.)
 2. Na řádném jednání rady města dne 3. 12. pod č. 26 rozhodla o zřízení Komise pro sport a zájmovou činnost. Její členové jsou z oddílů, které budou prosazovat a obhajovat návrh výstavby nové sportovní haly, jak bylo před volbami slíbeno v programu komunistického subjektu Naše město: Nepil (č. 4 na kandidátce Naše město), P. Žák (č. 10 na ANO 2011), Horálek (č. 2 na USZ), Kulich (č. 5 na Sdružení KDU-ČSL, SZ, NK), Řenč, Beránek, Štěpánek, Burda, J.Žák. Je možné se dozvědět:
  • a) Kdy a kde byl záměr zřízení Komise transparentně vyhlášen?
  • b) Kolik z devíti členů zastupuje sport a kolik ostatní zájmové organizace?
  • c) Kdo jmenovitě zastupuje ostatní zájmové organizace? /nový dotaz/
  • (Odpověď starosty: 
   • a) Komise je poradním orgánem rady.
   • b) Převážně zastupují sportovní organizace)
 3. Na řádném jednání rady města dne 10. 12. pod č. 12 rozhodla o zřízení Komise pro kulturu a památky: Fürstová (č. 8 na kandidátce ČSSD), Machálek (č. 10 na Naše město), Nič (č. 17 na ANO 2011), Vott, Carvan, Šimerský, Šváb. Je možné se dozvědět:
  • a) Kdy a kde byl záměr zřízení Komise transparentně vyhlášen?
  • b) Z kolika přihlášených osob bylo vybráno oněch 7 členů
  • c) Kolik ze sedmi členů zastupuje kulturu a kolik oblast památek?
  • d) Kdo jmenovitě zastupuje oblast památek? /nový dotaz/
  • (Odpověď starosty: 
   • a) Komise je poradním orgánem rady.
   • b) Výběr byl proveden za poradců dlouhodobě provozujících kulturní akce.
   • c) Za památky 2 členové a zbytek kultura.)
 4. Dne 8. 10. 2014 na ZM v rámci bodu Diskuse zastupitel M. Matoušek upozornil na problematiku vedení předvolební kampaně a apeloval na důsledné očištění veřejných ploch od polepu samolepkami. Dosud jsou ve městě samolepky s koštětem, symbolem používaným Ano 2011 ve Slaném – kupř. při vchodu do budovy úřadu na bývalém, hotelu Pošta. Je možné požádat či apelovat na odstranění?
  • (Odpověď starosty: Je možné požádat a apelovat.)
  • Očekával, jsem, že starosta bude konat. Co je třeba k tomu, aby starosta či jím pověřený zástupce v této věci konal? Jakým způsobem je třeba „požádat a apelovat“ aby to bylo pro starostu akceptovatelné? /nový dotaz/
 5. Na prosincovém jednání zastupitelstva bylo pod bodem č. 6 schváleno rozpočtové opatření (RO) č. 24/2014, které předkládala rada města. Jsem rád, že toto RO bylo schváleno, nenašel jsem však v zápisech rady z jednání 3. 12. ani 10. 12. zmínku o schválení. Kdy bylo tedy toto RO schváleno v RM?
  • (Odpověď starosty: Dohledatelné na webu města:
  • ZNĚNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 22. 12. 2014 06/02/2014/ZM (03:39)
  • Návrh na rozpočtové opatření č. 24/2014 hlasování: PRO: 25 aktuální počet přítomných zastupitelů: 25 / návrh usnesení BYL SCHVÁLEN
  • Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 24/2014, a to převedení částky 4.000,-- Kč z rozpočtu odboru kultury – ORG 605 knihovna V. Štecha (pol. 5169) do rozpočtu tajemníka na mzdové prostředky na úhradu honoráře (dohoda o provedení práce) za korektury textu do sborníku Slaný a Slánsko ve 20. století.)
 6. Zápis ze 3. řádného jednání Rady města ze dne 10. 12. 2014 byl na úřední desce města zveřejněn dne 18. 12. 2014. Zápis ze 4. řádného jednání Rady města ze dne 17. 12. 2014 byl na úřední desce města zveřejněn dne 27. 12. 2014. Podle zákona o obcích, § 101 (3) Rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady obce, schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání. V prvém případě bylo zveřejnění opožděno o 1 den, v druhém o 3 dny. Kdo je za toto porušení zákonu o obcích odpovědný?
  • (Odpověď starosty: Nechápu, o jakém porušení zákona píšete.)
 7. Jaká je výše vodného a stočného pro rok 2015, kdy byla projednána, schválena a kde a k jakému datu byla veřejně vyhlášena?
 8. Na řádném jednání rady města dne 17. 12. pod č. 13 rozhodla o zřízení Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality: Šourek (č. 2 na kandidátce ČSSD), Kocourek (č. 5 na ČSSD), Lajbl (č. 20 na ANO 2011), Kasík (č. 7 na Naše město), Kratochvíl (č. 14 na SSO), Ledvina (č. 8 na ANO 2011), Nič (č. 17 na ANO 2011). Je možné se dozvědět:
  • Kdo navrhoval kandidáty do komise?
  • Z kolika přihlášených osob bylo vybráno oněch 7 členů?
  • Jaké jsou předchozí zkušenosti členů komise s problematikou bezpečnosti a prevence kriminality (s výjimkou policejního důstojníka v. v. O. Kocourka)?
  • (Odpověď starosty: a)b)c) Viz. Váš dotaz ke komisím výše.)
 9. Již se za krátkou dobu fungování Rady města (RM) stalo pravidlem, že informace z jednání RM jsou na komunistickém páně Peškově webu Slánské noviny zveřejněny dříve, než je vyvěšen ověřený zápis na stránkách města (Parkovací karty levněji – SN 4.12., zápis z rady zveřejněn až 12.12.; Komise sportu ve Slaném – SN 8.12., zápis z rady zveřejněn až 12.12.; Prosincové zastupitelstvo, kde je určena přesná hodina konání od 16.00 – SN 11.12., zveřejnění programu s časovým údajem na stránkách města až 12.12.). Pominu-li, že je to neetické – jde vlastně o zneužití informací člena rady města - a vychází to z faktu že zastupitel a radní Peška ještě v řadách koalice nenašel svoji parketu a stále zůstává věren svým opozičním zlozvyků, chci se zeptat, zda s touto věcí hodláte Vy osobně či rada města něco podniknout, nebo zda to nikomu nevadí.
  • (Odpověď starosty: Nemám přehled o článcích Slánských novin jako vy.)
 10. Již je znám termín dalšího jednání zastupitelstva?
 11. Kdo vznesl návrh či požadavek a z jakého důvodu rada města odsouhlasila reorganizace odboru školství a kultury jejich sloučením (usnesení z jednání RM 4. 2. 2015)?
 12. Ve vyhlášeném výběrovém řízení na velitele MP Slaný je nabízena platová třída 11, zatímco současný velitel měl třídu 9. Co je důvodem tohoto navýšení a jak to koresponduje s celkovým snížením mzdových prostředků v rozpočtu města pro rok 2015?
 13. Kdo je autorem článku „Město Slaný vyhlásilo v únoru tři výběrová řízení“, zveřejněném ve Slánské radnici č. 3/2015, strana 5?
 14. V článku je konstatováno: „Vyhlašování výběrových řízení na Městském úřadě ve Slaném je a bylo zcela běžnou praxí. Nařizuje ho i zákon o úřednících a to nejen pro vedoucí úředníky, ale i na většinu úřednických pozic.“ Víte o nějakém případě, kdy ve Slaném docházelo k výběrovým řízením na místa, která byla obsazena a kdy pracovníkům na těchto pozicích nebyla doručena výpověď?
 15. Domníváte se, že se zákon o úřednících vztahuje i na ředitele nemocnice, velitel městské policie a jednatel VSH?
 16. Jaká další výběrová řízení na místa vedoucích funkcionářů městem řízených organizací jsou připravována?
 17. V článku je konstatováno, že výběrové řízení „dává možnost stávajícím pracovníkům, aby prezentovali svou koncepci a obhájili svoji vizi v konkurenci ostatních účastníků.“ V případě VŘ na ředitele VSH je však prvním ze zveřejněných požadavků na uchazeče vysokoškolské vzdělání. Toto ale současný jednatel VSH Roman Klusák, který je v této funkci od roku 2008, nesplňuje. Souhlasíte se mnou, že článek v tomto bodě není pravdivý?
 18. Kdo připravoval podmínky VŘ na ředitele VSH, kde prvním z požadavků na uchazeče je vysokoškolské vzdělání, které ale současný jednatel VSH Roman Klusák nesplňuje?
 19. Domníváte se, že – s ohledem na tvrzení, že výběrové řízení „dává možnost stávajícím pracovníkům, aby prezentovali svou koncepci a obhájili svoji vizi v konkurenci ostatních účastníků“ – je požadavek vysokoškolského vzdělání diskriminující?
 20. V článku je konstatováno: „Rada města dala přednost variantě transparentního výběrového řízení, protože se domnívá, že je to nejvhodnější způsob výběru vedoucích pracovníků.“ O jakých dalších možných, méně transparentních, způsobech výběru vedoucích pracovníků rada města Slaný uvažovala?
 21. V článku je konstatováno: „Do výběrového řízení se samozřejmě může přihlásit každý, kdo splňuje podmínky zřizovatele. Takto uvažovalo i vedení města, které má zájem mít ve vedení těchto organizací odhodlané odborníky. Jen takoví lidé totiž mohou vést organizace města účelně a efektivně – ke spokojenosti zřizovatele i občana.“ Máte dojem, že někdo z vedoucích funkcionářů městem řízených organizací nevede organizaci města účelně a efektivně – ke spokojenosti zřizovatele i občana?
 22. Jestliže ano, kdo a z čeho Váš dojem pramení?
 23. V článku je konstatováno: „Je nepopiratelným faktem, že vypsání výběrových řízení spustilo řadu emocí, což se dalo očekávat. Je dobré si ale uvědomit, že pokud by Rada města v tomto duchu nekonala, byla by jistě v budoucnu za tuto svoji nečinnost podrobena kritice.“ Z jakého důvodu by, dle Vašeho názoru, mohla být Rada města v budoucnu podrobena kritice?
 24. Rada města, které jste členem, má nějaké zásadní důvody či informace, vedoucí k plošnému vyhlášení výběrových řízení na vedoucí funkcionáře všech městem řízených organizací?
 25. V článku je konstatováno: „Svůj podíl na vyvolání těchto emocí mají i některá média, která místo zveřejňování faktů rozšiřovala spíše fámy. Příkladem může být zveřejnění nepravdivé informace o odvolání vedoucích pracovníků či ničím nepodložené informace o privatizaci či prodeji nemocnice.“ Jaká média, dle Vašeho názoru, místo zveřejňování faktů rozšiřovala spíše fámy?
 26. Domníváte se, že jedním z oněch médií je i web Slánské noviny?
 27. Je pravda, že na městský úřad byla doručena petice podepsaná všemi zaměstnanci KZMS, týkající se nesouhlasu s rozhodnutím RM o plošných výběrových řízeních?
 28. Z jakého důvodu jste Vy osobně nehlasoval pro schválení programu zastupitelstva dne 2. 3. 2015 a umožnil tak, že se toto zasedání nekonalo?
 29. Zápis rady města z 10. 12. 2014 v bodě č. 002/03/2014/RM říká, že "Rada města byla seznámena s ekonomickou analýzou chodu příspěvkové organizace prezentované ing. Prokopem". Kdo pozval ing. Prokopa na jednání rady města?
 30. Proč v zápise není uvedeno, že touto příspěvkovou organizací byla Nemocnici Slaný?
 31. Kdo se přihlásil do výběrového řízení na funkci ředitele VSH (počet osob a jména)?
 32. Kdo se přihlásil do výběrového řízení na funkci velitele MP (počet osob a jména)?

S pozdravem
Slaný, 3. 3. 2015 Pavel Bartoníček

6 komentářů:

 1. Divím se vašemu užití názvu článku parafrázujícího komunistického autora Vladislava Vančuru. Vždyť je to v rozporu s vaším názorem na tuto ideologii.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Myslím, že není třeba být úzkoprsý. Můj názor na ideologii neaplikuji pohledem "kolektivní viny". Dějiny učí, že je třeba vždy se dívat, jak se konkrétní člověk chová a projevuje, a nehodnotit ho úzkoprse jen podle členství v té či oné straně. Bohužel v období totality, tedy již od roku 1948 (a někteří odborníci toto období berou již od roku 1945, ale to by bylo na delší debatu na spíše odborné a ne ideologické úrovni) znamenalo být členem KSČ něco jiného než v období do roku 1948. O zločinech komunismu po roce 1948 je již dostatečná známost, domnívám se, a členstvím v oné organizaci člověk do určité míry tyto věci legitimizoval.

   V. Vančura podepsal roku 1929 prohlášení proti novému "gottwaldovskému" vedení a byl z KSČ vyloučen. Byl činný v odboji a popraven roku 1942. Domnívám se, pokud by se dožil období po 1948, že by nebyl nadšeným podporovatelem komunistických represí, na rozdíl od mnoha jeho uměleckých kolegů. Ale je to pouze má domněnka, vycházející z jeho životních postojů.

   Pavel Bartoníček

   Vymazat
 2. Děkuji za zcela vyčerpávající odpověď a souhlasím s vaším pohledem na mého oblíbeného autora. Obdivuji vaší vzdělanost a o to více mne zaráží vaše účast v nesmyslných sporech s vedením města.Myslím, že v oblasti kutury a historie přinášíte pro občany Slaného daleko více hodnot než na poli slovních půtek. Přicházite zcela zbytečně o zbytek svých voličů. Je to ovšem vaše volba.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je potěšitelné, že se v hodnocení V. Vančury nelišíme.
   O dění v našem městě se zajímám nejen jako zastupitel ale především jako aktivní občan.Co přesně tedy považujete za ony "nesmyslné spory s vedením města"?

   Pavel Bartoníček

   Vymazat
 3. viz váš požadavek přemístit diskusi sem...

  Milý pane Bartoníčku,no není to krásné, že se tak hezky navzájem oslovujeme :) A pak že se tu k sobě lidi chovají navzájem ošklivě, ale jak já rád říkám, vše je o lidech :)

  1) Co se týče doby dvou let, mluvím o průniku časových dob, kdy jste vy měl na starosti sport a já byl současně předsedou jednoho klubu, za tu dobu nedošlo k žádnému přímému hromadnému setkání sportovních organizací a Vaší osobou.

  2) Jak jsem psal níže, můj skromný osobní názor je, že komise pro sport a zájmovou činnost by měly fungovat samostatně, tak doufám, že třeba rada města v blízké době zřídí i komisi pro zájmovou činnost, když je obsazení této sportovní komise čistě sportovní.

  3) Psal jsem, že jste nekomunikoval přímo se sportovní organizacemi. Sám jste potvrdil, že jste komunikoval pouze se sportovní komisí. Podle mě je optimálnější komunikace přímá než zprostředkovaná.

  4) Vaše dotazy jsou relevantní a v pořádku, jen si osobně myslím, že ani Vaše působení v oblasti sportu nebylo úplně dokonalé (ve srovnání s Vaším nástupcem v mých očích)

  5) I když to vyjádření není úplně štastné, je to můj osobní názor (a vím že není zdaleka ojedinělý). Domnívám se, že lidé ve sportovní komisi mají lepší kvalifikaci tuto činnost než vy. Myslím, že rovněž v zastupitelstvu byly a jsou zastupitelé, kteří mají větší kvalifikaci na to, aby jsi vzala na svá bedra zodpovědnost za slánský sport.

  6) To jste napsal trefně o tom, že jste individualista:) . Myslím, že sport máte rád a že sám se považujete za sportovce, ale rozdíl mezi rekreačním příležitostným a organizovaným sportem fungujícím pod svazy je docela velký. Domnívám se, že ve Slaném jsou lidé s větší sportovní odbornou kvalifikací pro sport než jste vy, přeci jen ani vodní pólo se ve Slaném organizovaně nehraje a plavecký oddíl tu rovněž není. Vaše sportovní zkušenosti jsou trošku mimo slánskou sportovní realitu.

  S pozdravem
  H. Snovický

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milý pane Snovický,

   souhlasím s Vámi, že vše je o lidech. Proto není třeba polemizovat s Vašimi prvními třemi odpověďmi. Jednal jsem s představiteli mnoha slánských sportovních klubů, s Vámi však ne.

   Odpovědi č. 4 – 6 však svědčí o tom, že z polemiky o otázkách přecházíte k polemice či hodnocení toho, kdo otázky pokládá, tedy mne osobně.

   Nikdo není dokonalý, ani já ne a určitě nebylo „úplně dokonalé moje působení v oblasti sportu“ a určitě „v zastupitelstvu byly a jsou zastupitelé, kteří mají větší kvalifikaci na to, aby jsi vzala na svá bedra zodpovědnost za slánský sport“. A souhlasím s Vámi, že „rozdíl mezi rekreačním příležitostným a organizovaným sportem fungujícím pod svazy je docela velký“.

   Jakou to ale má, prosím, souvislost s tím, že jsem požádal pana starostu o vysvětlení, kdy a kde byl záměr zřízení Komise transparentně vyhlášen, kolik z devíti členů zastupuje sport a kolik ostatní zájmové organizace a kdo jmenovitě zastupuje ostatní zájmové organizace?

   Snažím se souvislost najít, ale nedaří se mi to. Nebo snad může pokládat otázky ohledně Komise pro sport a zájmovou činnost jen ten, kdo je dostatečně znalý „organizovaného sportu fungujícího pod svazy“ a musí též mít „větší sportovní odbornou kvalifikací pro sport“, než já osobně? A když už by dotyčný měl nějaké sportovní zkušenosti, nesmí být „mimo slánskou sportovní realitu“?

   S přátelským pozdravem

   Pavel Bartoníček

   Vymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného