středa 4. března 2015

Arogance moci nebo opět jen základní neznalost spojená s neochotou přiznat chybu?


Když jsem si přečetl zdůvodnění, proč většina členů koalice – včetně starosty a místostarosty – nehlasovala dne 2. 3. 2015 pro navržený program zastupitelstva, nevěřil jsem svým očím. Každý, kdo se jen trochu orientuje v zákonu o obcích – a minimálně členové rady města by s ním měli být důkladně seznámeni – jasně ví, že celá tisková zpráva a na ni navazující vyjádření některých členů koalice jsou jednou velkou mystifikací. Pro ty, kteří to netuší, a to bohužel i včetně některých koaličních zastupitelů, si dovolím své tvrzení doložit a text tiskové zprávy z 2. 3. 2015 komentovat:Pozastavení výkonu rozhodnutí rady města č. 014/09/2015 ze dne 4. 2. 2015 o přípravě výběrových řízení na vedoucí funkcionáře městem zřizovaných organizací a zrušení již vypsaných či ukončených výběrových řízení “ (jedná se pouze o výběrové řízení na velitele Městské policie a jednatele VSH. Žádné výběrové řízení dosud ukončeno nebylo, výběrové řízení na ředitele Nemocnice Slaný rada zrušila).

 • V tuto chvíli se jedná opravdu „pouze“ o 2 výběrová řízení, ale usnesení rady města č. 014/09/2015 ze dne 4. 2. 2015 hovoří o přípravě výběrových řízení na vedoucí funkcionáře městem řízených organizací a nikdo z vedení města neřekl, že se to týká jen některých organizací. Naopak člen rady L. Peška na svém komunistickém webu Slánské noviny v článku Výběrová řízení jasně píše: “Předpokládá se, že v dalších dnech budou postupně vypsána výběrová řízení na vedoucí funkce i v dalších městem zřizovaných organizacích.“ Toto vyjádření nikdo z členů vedení města nepopřel ani nedementoval, ačkoliv na to byly opozičními zastupiteli vzneseny dotazy.

Tento bod byl projednáván již na posledním jednání zastupitelstva a nebyl zastupitelstvem schválen.
 • Tato záležitost byla projednávána v rámci diskuse na posledním uskutečněném zasedání zastupitelstva někdy po půlnoci z 11. na 12. 2 2015. Kdyby nedošlo k odchodu několika zastupitelů před koncem jednání zastupitelstva (z nichž minimálně 3 opoziční zastupitelé by pro usnesení hlasovali), usnesení navrhující pozastavení výkonu rozhodnutí rady města č. 014/09/2015 ze dne 4. 2. 2015 o přípravě výběrových řízení na vedoucí funkcionáře městem řízených organizací, by bylo schváleno.


Již tehdy byli jeho navrhovatelé upozorněni, že takto formulovaný bod je v rozporu se zákonem obcích, stejně jako i v další následné komunikaci mezi zastupiteli.

 • Usnesení, které jsem přednesl (Zastupitelstvo města žádá starostu města ing. Záloma o pozastavení výkonu rozhodnutí rady města č. 014/09/2015 ze dne 4. 2. 2015 o přípravě výběrových řízení na vedoucí funkcionáře městem řízených organizací a zrušení již vyhlášených výběrových řízení) není podle mého názoru v žádném rozporu se zákonem o obcích a jestli takový názor zazněl, což jsem ale nezaslechl, nebyl podložen žádnou relevantní citací zákona o obcích.

I přesto se rozhodla skupina zastupitelů požádat starostu o svolání mimořádné zasedání zastupitelstva. Žádost na svolání zastupitelstva byla ve formulaci usnesení od počátku v rozporu se zákonem, který navrhovaný postup neumožňuje,

 • Žádost o svolání zasedání zastupitelstva neobsahovala návrh usnesení. Z toho důvodu nemohlo být usnesení v rozporu s ničím, kromě neochoty členů rady města, projednávat záležitost, kterou již oni „mocensky a silově“rozhodli a nehodlali od ní ustoupit ani pod případným tlakem většiny zastupitelstva.

Žádost na svolání zastupitelstva byla ve formulaci usnesení od počátku v rozporu se zákonem, který navrhovaný postup neumožňuje, protože: „Pravomocí pozastavit rozhodnutí rady je nadán pouze starosta obce, a to na základě ust. § 105 zákona o obcích, pokud má za to, že je nesprávné. Věc pak má povinnost předložit k rozhodnutí na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce na základě takového návrhu může rozhodnout o zrušení usnesení rady obce dle ust. § 84 odst. 5 zákona o obcích. O pozastavení usnesení rady tak může rozhodnout pouze starosta, nikoliv zastupitelstvo." (viz. stanovisko MV)

 • Zákon o obcích hovoří zcela jasně. § 105: Starosta pozastaví výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce (§ 84 odst. 5).
 • § 84 (5): Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předložena k rozhodnutí podle § 105 odst. 1
 • Zákonným postupem tedy podle mne je, že zastupitelstvo města požádá starostu o pozastavení výkonu usnesení rady města a on následně na nejbližším zasedání zastupitelstva tuto věc předloží zastupitelstvu k rozhodnutí. Oboje by šlo realizovat v rámci jednoho jednání zastupitelstva, kdyby byla vůle, ale nic nebrání tomu, dodržet doslovné znění o nejbližším zasedání zastupitelstva.
 • I kdyby se starosta odmítl řídit usnesením zastupitelstva, což by bylo velmi neobvyklé a přineslo by patrně hlasování směřující k jeho odvolání, „MV zastává názor, že zastupitelstvo obce jakožto její vrcholný orgán může rozhodnout bez předchozího rozhodnutí starosty dle § 105 zákona o obcích o zrušení takového usnesení rady, které bylo přijato v nevyhrazené pravomoci rady“, abych citoval ze stanoviska MV, které obdržel místostarosta ing. Zlámal elektronicky 20. 2. 2015 a teprve 2. 3. s ním seznámil zastupitele města způsobem, že toto stanovisko leželo na místech jednotlivých zastupitelů. Kdyby byl zájem řešit obavu z možného rozporu se zákonem, byl pro to čas minimálně celého pracovního týdne, resp. 11 dní celkem. Zájem řešit ale vedení města a někteří s ním spojení koaliční zastupitelé evidentně neměli.

Pokud by zastupitelé hlasovali o takto formulovaném usnesení, dostali by se svým rozhodnutím do konfliktu se zákonem. Tato skutečnost byla přímo na jednání doložena stanoviskem ministerstva vnitra k dané věci.
 • Usnesení, které jsem přednesl na posledním uskutečněném zasedání (Zastupitelstvo města žádá starostu města ing. Záloma o pozastavení výkonu rozhodnutí rady města č. 014/09/2015 ze dne 4. 2. 2015 o přípravě výběrových řízení na vedoucí funkcionáře městem řízených organizací a zrušení již vyhlášených výběrových řízení) není podle mého názoru v rozporu se zákonem, ani s citovaným stanoviskem MV. A i kdyby zde byl rozpor ve formulaci, nebyl by nejmenší problém text případného usnesení upravit. Navíc program zasedání neobsahoval znění usnesení a tak ani jasnovidec nemohl vědět, o jakém usnesení by se případně hlasovalo a zda by mohlo jít o konflikt se zákonem

 Zastupitelé tak neschválili program mající jediný bod a jednání zastupitelstva bylo ukončeno.

 • Na programu zasedání byly dva body, tím druhým byla diskuze. Proč se vedení města obávalo diskuze se zastupiteli (jak opozičními tak koaličními), občany města a svými voliči je otázkou, na kterou již městem koluje řada odpovědí. Není možné nevzpomenout hesla z konce roku 1989 – Kdo se bojí opozice, ten se bojí o pozice.

Je s podivem, že pod takto formulovaný požadavek na svolání zastupitelstva připojili podpisy bývalý starosta a dva místostarostové, kteří by měli uvedené skutečnosti ze své předchozí praxe znát a naopak pomáhat novým zastupitelům v orientaci v dané tématice.

 • Bývalý starosta a dva místostarostové, z nichž jedním jsem já sám, se snaží novým zastupitelům pomáhat i poukazováním na nedokonalosti v navrhovaných usneseních, či zveřejněných zápisech. Vedení města a někteří koaliční zastupitelé však tuto věcnou pomoc vydávají za „opoziční“ boj a odmítají všechny rady. Víc dělat ze strany nás, zkušenějších zastupitelů, není možné. Námi podávané rady musí mít někdo chuť vyslechnout, ne proti nim bezhlavě útočit a vyhýbat se diskuzi či se jí snažit omezit, aby k ní raději ani nedocházelo.


Pod textem tiskové zprávy je podepsán Ing. Pavel Zlámal, místostarosta. Není pochyb, že jeho vazba s lídrem komunistické kandidátky naše město L. Peškou je těsnější než jeho vazba na většinu členů kandidátky, které byl lídrem. Při porovnání textu tiskové zprávy s článkem „Platí ve Slaném zákony České republiky?“, který již 16. 2. publikoval dlouholetý komunistický funkcionář a nyní i radní města L. Peška na svém bulvárním webu, je namístě položit si otázku, zda je autorem tiskové zprávy skutečně současný místostarosta, nebo jde mezi texty o „podobnost čistě náhodnou“.

Arogance moci, nebo opět jen základní neznalost spojená s neochotou přiznat chybu? Odpověď na tuto otázku musí každý ze čtenářů tohoto textu promyslet sám za sebe. Zastupitelé i občané, voliči i nevoliči. Především by si otázku měli položit členové a sympatizanti ČSSD a ANO 2011 ve Slaném, včetně kandidátů do komunálních voleb 2014. Do voleb šli jako samostatné politické subjekty, nyní jsou ve vleku jediného komunisty v radě města a několika dalších osob, které město řídí bez ohledu na to, co jejich politické subjekty před volbami slibovaly. Začíná to těm přemýšlivějším již docházet? Nechme se překvapit.

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň


Poznámka editora (Miloslav Nič):
 • ve vlákně http://diskuze.slansko.cz/politika-politici/diskuzni-forum-s-vedenim-mesta-moderovane-2 pánové Vratislav Renner a Vladislav Konvalinka upozornili na fakt, že současné znění tiskové zprávy, kterou diskutuje pan Bartoníček, se velmi významně liší od původně zveřejněné zprávy, kterou si můžete přečíst v přetištěném příspěvku pana Rennera
 • na změny tiskové zprávy vedení města nijak neupozornilo, pouze vyměnilo původně zveřejněnou zprávu za významně odlišný text
 • tiskové zprávy jsou oficiálním vyjádřením stanoviska měst. Významné změny prováděné tímto způsobem jsou velmi nešťastné a otřásají důvěrou v jakoukoliv informaci, kterou lze na stránkách města v danou chvíli najít.

6 komentářů:

 1. Vážený pane Bartoníčku,
  myslím, že se mýlíte. Je snad možné, že zastupitelé mohou starostu požádat o pozastavení výkonu usnesení rady (lépe navrhnout) , ale starosta nemusí vyhovět a proto nemusí věc předkládat zastupitelům k rozhodnutí. Zákon jasně stanoví, že starosta pozastaví výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné. Posouzení správnosti usnesení rady je tak výhradně na jeho vůli, nikdo mu přece nemůže nařizovat, co o čem si má myslet.
  Na zasedání ZM nechodím (nerozuměl bych, mám poškozený sluch), tak poslouchám zvukové záznamy. Tomu ze 4. zasedání však nerozumím také, takže nevím z diskuze nic kromě strohých vět u některých příspěvků. Mohl byste mi sdělit, zda jste stejný názor k možnostem pozastavení výkonu usnesení rady sdělil na jednání? Děkuji.

  Vratislav Renner

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vážený pane Rennere,

   jak jsem již psal, zákonným postupem tedy podle mne je, že zastupitelstvo města požádá starostu o pozastavení výkonu usnesení rady města a on následně na nejbližším zasedání zastupitelstva tuto věc předloží zastupitelstvu k rozhodnutí. Oboje by šlo realizovat v rámci jednoho jednání zastupitelstva, kdyby byla vůle, ale nic nebrání tomu, dodržet doslovné znění o nejbližším zasedání zastupitelstva.
   I kdyby se starosta odmítl řídit usnesením zastupitelstva, což by bylo velmi neobvyklé a přineslo by patrně hlasování směřující k jeho odvolání, „MV zastává názor, že zastupitelstvo obce jakožto její vrcholný orgán může rozhodnout bez předchozího rozhodnutí starosty dle § 105 zákona o obcích o zrušení takového usnesení rady, které bylo přijato v nevyhrazené pravomoci rady“, abych citoval ze stanoviska MV.

   Mohu se však mýlit. Nikdo není neomylný, tedy ani já ne. Proto jsem ve stejný den, kdy jsem psal polemiku s TZ města, podepsanou místostarostou Zlámalem, zaslal písemný dotaz specifikující možnosti zastupitelstva v tomto případě, na příslušný odbor MV a hovořil telefonicky i s autorem citovaného stanoviska MV.

   Na 4. ZM jsem navrhl 2 usnesení, z nichž to druhé znělo tak, jak je citováno výše. Někteří kolegové navrhovali jednu či dvě variantní úpravy ale ve smyslu toho, jak píši v prvním odstavci, jsem, pokud mě paměť neklame (byly téměř 2 hodiny ráno), nehovořil.

   Právě proto mě překvapilo a stále překvapuje tvrzení o „ formulaci usnesení od počátku v rozporu se zákonem“. Buď jsou někteří zastupitelé nadáni zvláštním darem jasnovidectví, nebo se stáváme svědky paranormálních jevů v našem městě, resp. při jednání našeho zastupitelstva.

   Také je možné, že někdo ze členů vedení města měl připraveno nějaké nezákonné usnesení, o kterém informoval jen své blízké kolegy a oni proto celé jednání tím poněkud svérázným způsobem zrušili. Ale to by již i na současné vedení města bylo přílišnou konspirací, domnívám se.

   S přátelským pozdravem

   Pavel Bartoníček

   P.S. Píšete na jiném místě“Ohrazuji se proti tomu, aby mé příspěvky byly využívány k rozdmýchání sporů!“ Domnívám se, že se mýlíte. Ti, kteří spory rozdmychávají, k tomu Vaše příspěvky nepotřebují. Mají dostatek těch vlastních, které směřují ostatním diskutujícím, a především těm, kteří nesdílí jejich názory.

   Vymazat
  2. Vážený pane Bartoníčku,

   děkuji za Vaši odezvu.

   Myslím, že na mé tvrzení ohledně výkladu znění zákona nereagujete. Pouze opakujete to, co jsem zpochybnil. Nechápu proč. Tím přece svým tvrzením větší váhu nedáte.
   Nebo si myslíte, že jsem Váš názor nepochopil? Pochopil, ale nesouhlasil a napsal názor svůj. Očekával jsem proto Vaši reakci na můj výklad zákona o obcích, konkrétně $105 (výhradní právo starosty posoudit správnost usnesení rady...).
   Pokud byste mi chtěl dát zopakováním svého tvrzení, že nic jiného neexistuje, byla by naše debata zbytečná a můžeme si každý ponechat svůj názor. Pak se ale zveřejnění našich názorů rovná tiskové zprávě: "tak to je a myslete si, co chcete".

   Je to jen můj pohled a netvrdím, že je ve všem správný. Budete-li chtít, opravte mě.

   Za další informace (o Vašem vystupování na zasedání) děkuji.

   Nevím, zda jste četl původní tiskovou zprávu (tam nebylo nic o formulaci usnesení) a mohl porovnat s novým vydáním (kde odpadlo tvrzení, že žádost na svolání 5. zasedání zastupitelstva města byla od počátku v rozporu se zákonem). Popsal jsem to v diskuzi s p. Hůlou na fóru "s vedením města 2 - moderované". Překvapilo mě sdělení p. Hůli, že znění TZ (druhé vydání) s ním p. Zlámal konzultoval.
   Napadení žádosti o svolání zasedání ZM p. Peškou byl začátek, změna pozvánky na zasedání, ze které byl odstraněn samostatný bod programu 02/05/2015/ZM - Diskuze a změna TZ (k vytvoření alibi) i průběh jednání mě utvrzují v tom, že šlo o záměrné zmaření zasedání dohodnuté předem.

   Vratislav Renner

   Vymazat
 2. Vážený pane Rennere,

  domníval jsem se, že reaguji na Váš dotaz, ale komunikace je někdy ošidná. Tedy - podle mého názoru máte pravdu, že starosta nemusí být přesvědčen o pozastavení výkonu usnesení rady města a tak o své vůli tuto věc zastupitelstvu k rozhodnutí nepředloží. Jestliže ho však o to požádá nejméně 14 členů zastupitelstva – a zastupitelstvo je nejvyšším orgánem obecní samosprávy – pak by to znamenalo, že se tomuto názoru protiví a patrně by následovalo hlasování o důvěře starostovi, který nerespektuje vůli většiny členů zastupitelstva.

  Nejsem ale právník. Proto, jak jsem Vám psal, jsem zaslal písemný dotaz, specifikující možnosti zastupitelstva v tomto případě, na příslušný odbor MV a hovořil telefonicky i s autorem citovaného stanoviska MV. Jeho názor bude mít jistě větší relevanci než názor můj a případně i Váš (čímž v žádném případě nechci zpochybňovat Vaše znalosti), přestože právně závazný výklad zákona může učinit jen soud.

  Jinak máte samozřejmě pravdu, že žádost o svolání nebyla a ani nemůže být v rozporu se zákonem, jestliže splňuje náležitosti příslušné části zákona o obcích. A to ona původní i ta, nově podaná 4. 3., samozřejmě splňuje.

  Původní tiskovou zprávu jsem četl, a když jsem se k ní chtěl vrátit, zjistil jsem, že je již zcela v jiném znění. Proto jí mohu opětovně číst jen díky Vám a M.Ničovi na tomto blogu. Ostatně, ve čtvrtek 5. 3. byl prý ukončen pracovní poměr tiskové mluvčí paní D.Lánské, která byla autorkou všech TZ města (a je otázkou, zda i těchto dvou, resp. dvojjediného, pod jehož druhou verzí je podepsán místostarosta P.Zlámal).

  Píšete-li „průběh jednání mě utvrzují v tom, že šlo o záměrné zmaření zasedání dohodnuté předem“, naprosto s Vámi souhlasím. Stačí vnímat, kolik „tvrdě koaličních“ zastupitelů chybělo, když v jiných případech dokonce někteří kvůli jednání zastupitelstva přerušili svoji dovolenou.

  Zajímalo by mne, co se konzultace p. Hůly s p. Zlámalem týče, jestli opravdu ani jeden z nich nevnímal zásadní rozpory mezi druhou verzí TZ a realitou, které jsem popsal v článku, pod kterým diskutujeme. Ať už je však odpovědí to, že je vnímali a přesto konali, jak konali, nebo že je nevnímali, oboje je špatné. Ne pro mne, ale pro město Slaný.

  S přátelským pozdravem

  Pavel Bartoníček

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vážený pane Bartoníčku,

   myslím, že si již více rozumíme.

   Nemám žádné znalosti, tak klidně má tvrzení zpochybněte nebo opravte. Jen hledám informace na internetu a z nich si vytvořím vlastní názor. Pokud argumentuji zákonem, pak jistě se svým výkladem. V tom se často neshodují ani právníci.

   Kdyby žádalo starostu 14 zastupitelů o zvážení správnosti usnesení rady, bylo by vše o něčem jiném. Soudím, že v takové situaci by starosta vyhověl. Kdyby v zastupitelstvu existovala převaha soudných zastupitelů, k událostem, o kterých diskutujeme, by nejspíš nedošlo. Situace je však jiná. Opozice nemůže jít cestou síly, když ji nemá. Dle mého je tak nezbytná připravenost a taktika.

   Bližší informace kolem propuštění mluvčí úřadu se asi nedozvíme. V záležitosti TZ k 5. zasedání ZM má jistě odpovědnost místostarosta, který ji podepsal.

   Vratislav Renner

   Vymazat
 3. Na dotaz, o kterém jsem psal v této diskuzi 6. března 2015 22:13, jsem již včera od ministerstva vnitra obdržel odpověď, která je dnes zveřejněna na blogu. Již včera, tedy stejný den, který jsem jí obdržel, jsem jí přeposlal elektronicky všem zastupitelům města.

  Pavel Bartoníček

  OdpovědětVymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného