pondělí 23. února 2015

Vedení města opět porušilo zákon aneb vše dobré se opět odkládá

Nemíval jsem dříve ve zvyku číst zápisy z jednání zastupitelstva, kterého jsem se  zúčastnil. Výjimkou byly jen situace, kdy jsem byl ověřovatelem, či kdy byl nějaký bod zápisu rozporován či zpochybněn.

Od podzimních komunálních voleb, kdy vedoucí členové „koalice pro změnu“ neustále zdůrazňují, jak bylo před jejich nástupem do vedení města vše špatné a
teprve nyní bude „vše dobré“, čtu pravidelně všechny zápisy. Tak jsem si přečetl i
zápis z jednání zastupitelstva, konaného 11. 2., který byl zveřejněn v pátek 20. února.

Přečetl jsem ho a byl překvapen.

Nejen některými neobratnými formulacemi a vojenskou hantýrkou (např. používání výrazu „načetl“) ale i některými chybějícími informacemi. V diskusi okolo návrhu usnesení „Zastupitelstvo města žádá starostu města ing. Záloma o pozastavení výkonu rozhodnutí rady města č. 016/08/2015 ze dne 28. 1. 2015 o pověření člena rady města k zastupování při jednání se ZP a ÚZIS“ nakonec místostarosta ing. Zlámal slíbil, že na příštím jednání rady města dojde ke změně tohoto usnesení tak, aby z něj bylo patrné, že rada města svého člena pověřila jen kontrolní funkcí a ne jednáním se ZP a ÚZIS. V zápisu však tento příslib chybí. 

Co je ale z mého pohledu nejzávažnější, je konstatování na závěr zápisu: „Vzhledem k tomu, že klesl počet přítomných zastupitelů pod 14 a zastupitelstvo se tak stalo neusnášeníschopným, bylo ve 02.02 (12. 2. 2015) ukončeno.“ 

Já jsem totiž nic takového z úst starosty při ukončení zasedání neslyšel. To co jsem slyšel bylo jen obvyklým konstatováním o ukončení jednání zastupitelstva, i když ve velmi podivné ranní době. Proto si dovolím zápis rozporovat, neboť jeho závěr nepovažuji za správný.

Protože ale nové vedení města koná věci, které se zdají nelogické či nesprávné, vždy z nějakého důvodu (někdy je, což musím připustit, důvodem pouhá neznalost), přemýšlel jsem nad důvodem nepravdivé části zápisu.

Vysvětlení nebylo až tak složité. Během projednávání 20 bodů programu se několikrát stalo, že starosta opomněl k případné diskuzi či dotazům vyzvat občany a přikročil k hlasování, ale protože nikdo z občanů zrovna netoužil diskutovat, prošlo toto pochybení bez protestu.

Bohužel se podobná věc odehrála i při ukončení diskuze na závěr programu, když však kolem 2 hodiny ranní byli v sále minimálně dvě osoby, které chtěly diskutovat a ukončením zasedání o tuto možnost přišly. Proto asi někdo z členů vedení vymyslel „geniální“ tah, jak stížnostem na předčasné ukončení 4. zasedání zastupitelstva našeho města zabránit.

Až potud by se dalo říci, že jde jen o planý povzdech opozičního zastupitele, kterého při příštím jednání starosta upozorní, že se mýlí a koaliční zastupitelé v minimálním počtu 14 osob odhlasují, že se jednání odehrálo přesně tak, jak je v zápise a ne tak, jak se opravdu odehrálo.

Problém však je daleko složitější. Zákon o obcích v § 92 (3) totiž jasně říká, že jestli v průběhu jednání zastupitelstva není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva a do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání.

Jestliže tedy dne 12. 2. ráno „zastupitelstvo se stalo neusnášeníschopným a bylo ve 02.02 ukončeno“, mělo být náhradní svoláno nejpozději do 27. února. To se však nestalo a starosta města Slaný tím porušil zákon.

Po zveřejnění tohoto textu dojde zajisté k horečnému řešení nastalé situace, protože opětovné porušení zákona o obcích není pro vedení města dobrou vizitkou. Kdyby byli v řídící funkci některé z městem řízených organizací, byl by to zajisté jeden z možných důvodů pro vypsání výběrového řízení na jejich funkce. Protože jsou však členy vedení města, výběrového řízení se obávat nemusejí.

Co můžeme nyní očekávat:

a) vyhlášení zasedání zastupitelstva dne 27. 2., aby byl splněn zákon; to však již není možné, protože nedojde k vyhlášení 7 dní předem.

b) výmluvu, že předmětný text se dostal do zápisu nedopatřením a stejným nedopatřením byl zápis podepsán starostou i ověřovateli a zveřejněn na úřední desce města Slaný; to může zaznít, ale nemění to účinnost zápisu.

c) souhlas zastupitelstva dne 2. 3. se vznesenou námitkou na správnost zápisu a
změnu zápisu tak, že nedošlo k poklesu počtu přítomných zastupitelů pod 14; bude však třeba zdůvodnit proč nedošlo k výzvě k diskuzi přítomným občanům města

d) můžeme očekávat cokoliv, nechme se proto překvapit, co vedení do 2. 3. vymyslí

e) možná si nějaké „překvapivé“ zdůvodnění přečteme v komunistickém médiu,
které nepříliš úspěšně vytváří zdání objektivity (místní bulvár Slánské noviny), které často svým čtenářům překvapivá vysvětlení situací, do kterých by se město patrně nedostalo, kdyby v jeho vedení byli osoby obeznámené s chodem města, městského úřadu a řízených organizací.

Dlouholetý komunální a krajský politik v komunistickém dresu používal v předvolební agitaci heslo „Není důležité, zda radnice či Slaný půjde doleva či doprava, ale jde o to, aby naše město šlo dopředu!

Kolik občanů a zastupitelů se po 110 dnech vlády „koalice pro změnu“ stále ještě domnívá, že eskapády současného vedení pomáhají, aby naše město šlo dopředu? Nechme se překvapit.


 • poznámka editora: zápis obsahuje elektronický souhlas pana Cílka k  zveřejnění zápisu


Pavel Bartoníček
 zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

2 komentáře:

 1. Konstatování důvodu k ukončení zasedání je až pod podpisy starosty a ověřovatelů. Může to mít vliv na řešení rozporu? Lze dokázat, zda nejde o dodatečně vložený text (po podpisech)?
  Uvnitř zápisu není konstatování o poklesu počtu zastupitelů pod 14. Poslední zaznamenaný stav je 18, o odchodu dalších není žádná zmínka. Jaký tedy byl skutečný stav v okamžiku ukončení zasedání?

  Vratislav Renner

  OdpovědětVymazat
 2. Moje vzpomínka je (a odcházel jsem mezi posledními), že se zastupitelstvo tak nějak vytratilo. Jsem přesvědčen na 99.9%, že kdyby starosta ukončil zasedání z důvodu nedostatečného počtu zastupitelů, tak bych to zaregistroval.

  Byly 2 hodiny ráno, takže by bylo rozumné tolerovat ne zcela předpisové ukončení zasedání. Podle mne se může stát, že lidé vnímají stejnou událost různě, nedokáži ale pochopit, jak se v zápise může objevit něco, co se nestalo.

  Miloslav Nič  OdpovědětVymazat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného