čtvrtek 26. února 2015

Otevřený dopis panu Cílkovi - výběrová řízení a VSH

Vážený pane Cílku, kolego zastupiteli,

když jsem dne 19. 2. obdržel jako jeden ze 13 adresátů Váš e-mail, ocenil jsem otevřenost Vašeho sdělení. Následně jsem byl poněkud zaskočen zveřejněním tohoto e-mailu na bulvárním komunistickém webu Slánské noviny. Považoval jsem za vhodné reagovat a tak jsem Vám poslal e-mail, ze kterého nyní cituji:


Vážený kolego Cílku, 

děkuji za Váš názor. Podobným pocitem „uspokojení“ je patrně ovlivněn i nadpis článku v Kladenském deníku - Radnice ustoupila tlaku zastupitelů a konkurz na ředitele nemocnice zrušila. Domnívám se však, že oba názory se mýlí.

To, co se totiž stalo, zcela jasně popisuje včera vydané krátká tisková zpráva: „Rada města na svém 10. zasedání dne 18.2.2015 zrušila vypsané výběrové řízení na ředitele slánské nemocnice. Při rozhodování vzala v úvahu názory zastupitelů i odborné veřejnosti, týkající se krátké lhůty pro podání nabídek a nedostatečnou prezentaci výběrového řízení v odborném zdravotnickém tisku.“

Tedy jinými slovy, do nemocnice bude poslán audit (o kterém se v TZ nehovoří, jinde však ano), na jehož základě bude vypsáno během pár měsíců nové výběrové řízení s lhůtou delší než oněch 14+2 dní, bude presentováno i v odborném tisku a jedním z uchazečů bude pravděpodobně i ing. Prokop, který již 10. 12. 2014 radu města seznamoval „s ekonomickou analýzou chodu příspěvkové organizace“ jak zní zápis, který ovšem neříká, že ona příspěvková organizace byla právě Nemocnice Slaný.

Píšete „považuji v současné době svolání mimořádného jednání zastupitelstva za bezpředmětné a myslím, že by mělo být odvoláno. Nejsem si jist o čem by se dalo hlasovat – s nemocnicí jsem spokojen, MP a VSH jak jsem zmínil, stejně proběhnout musí.“

Nevím, zda důvodem Vašeho názoru je opravdu jen nepochopení situace, nebo spíše „přátelská rada“ lídra kandidátky, na které jste kandidoval a na jehož webu jste svůj e-mail, určený úzkému okruhu příjemců, nechal zveřejnit. Každopádně jde o názor naprosto nechápající situaci, proč byla žádost o svolání mimořádného jednání zastupitelstva města podána.

Píšete, že chcete poděkovat všem zastupitelům „za to, jak jste všichni svojí snahou přispěli k udržení stávajícího stavu našeho nemocničního zařízení a doufám v jeho další bezproblémový chod a klid pro práci všech lékařů ve Slaném.“ Bohužel se mýlíte. Usnesení rady ze dne 4. 2. 2015 o přípravě výběrových řízení na vedoucí funkcionáře městem řízených organizací zůstává stále v platnosti. A na základě tohoto usnesení dojde po nějaké době, vyplněné patrně dalšími výběrovými řízeními zatím nevypsanými, opět i na ředitele Nemocnice Slaný.

Domnívám se stále, což jsem Vám již ostatně psal, že toto usnesení v zájmu města a jeho občanů není. Je ovšem na každém z nás jak tyto informace vyhodnotíme a zda se k nim postavíme "stranicky" nebo "ideově", tedy zda nám půjde o princip, že takto – formou plošných výběrových řízení bez náležitého zdůvodnění - by vedení města postupovat nemělo, nebo zda převáží partikulární zájmy jednotlivých politických subjektů, za které jsme kandidovali. Domnívám se, že stranický pohled a zohlednění partikulárních zájmů je cestou, ze které se Slaný nemusí vzpamatovat ani po skončení tohoto volebního období. Ale je to pouze můj osobní názor. Jestli ho nebude sdílet dalších alespoň 13 zastupitelů, zůstane názorem menšinovým.


Následně na Váš e-mail reagovali ještě čtyři další zastupitelé. Až potud by nebylo nutné reagovat veřejně, kdyby však Váš e-mail nebyl brán jako jeden z následných argumentů, že výběrové řízení na funkci ředitele VSH Slaný (dále jen VŘVSH) je naprosto v pořádku.

Stále je totiž jasné, že kolem důvodů k vypsání tohoto výběrového řízení panují podobné nesrovnalosti jako okolo těch zbylých dvou, z nichž jedno – na ředitele nemocnice – bylo dočasně zrušeno.

Nejprve mi dovolte zastavit se u argumentu, že výběrové řízení „dává možnost stávajícím pracovníkům, aby prezentovali svou koncepci a obhájili svoji vizi v konkurenci ostatních účastníků.“ Citace pochází z aktuálního čísla měsíčníku Slánské radnice a není pravdivá. V případě VŘVSH totiž prvním ze zveřejněných požadavků na uchazeče je vysokoškolské vzdělání. Toto však současný jednatel VSH Roman Klusák, který je v této funkci od roku 2008, nesplňuje. Může se tedy přihlásit, ale podmínky VŘ umožňují jeho vyloučení "pro nesplnění podmínek VŘ". A to ani nepřemýšlím o faktu, že vysokoškolské vzdělání, není-li specifikováno (např. ekonomie či FTVS), může být i v oboru hudební vědy, klasické archeologie nebo orientálních jazyků. Skutečně považujete za náhodu, že prvním z požadavků, které rada města vyhlásila, je právě současný ředitel zcela diskvalifikován?

Co se VŘVSH týče, objevila se následně "aktuální" informace, že je ve střetu zájmů, protože je současně v pracovně-právním poměru na Stochově. Pominu-li skutečnost, že tento argument ještě 11. 2 či 12. 2. na jednání zastupitelstva od členů vedení města nezazněl (VŘ bylo rozhodnuto 4. 2. a vypsáno 10. 2.), věc se má opět trochu jinak, než je podávána.

Usnesením Rady města Stochov byl Roman Klusák zvolen do funkce jednatele ve společnosti Technické služby Stochov, s.r.o., kde touto funkcí je vždy pověřena osoba, která působí jako dohled vlastníka a zřizovatele, tedy Města Stochov. Původně tou osobou byl tajemník města (kterým byl v letech 1997 - 2008 právě R. Klusák) a následně jeden z radních města Stochov. Nyní byl tedy opět jednatelem jmenován R. Klusák, který je od podzimních voleb 2014 stochovským radním. Osoba jednatele je pověřena radou města dohledem nad společností TS Stochov, především ve věcech majetkových a jmenováním R. Klusákovi nevznikl pracovně-právní vztah. V Technických službách Stochov je v pracovně-právním vztahu pro výkon řízení společnosti pouze ředitel Technických služeb Stochov. Na tuto funkci nyní probíhá výběrové řízení, kterého se však R. Klusák neúčastní.

Co je tedy skutečným důvodem vypsání VŘVSH, nemáme-li věřit kuloárovým informacím, že již od prosince 2014 bylo v určitých kruzích známo, že v dubnu 2015 nastoupí do slánské VSH nový jednatel?

Vy jste zmínil obecně, že nejste s vedením VSH spokojen. I proto jsem Vám již 15. 2. psal, „zda bychom nemohli, Vy i já, sjednat schůzku s R. Klusákem, neboť i mne by zajímalo, jak by na Vaše námitky k řízení VSH bylo reagováno. Budete-li mít chuť a čas, rád R. Klusáka kontaktuji se žádostí o schůzku. Jaký termín po 22. 2. by pro Vás byl vhodný?“

Odpovědi jsem se od Vás nedočkal. Když jsem zjišťoval, kdo ze zastupitelů (kromě členů rady, kteří jako dozorčí rada VSH informace o chodu a řízení společnosti obdrželi) se na VSH zajímal o chod této organizace, zaznělo pouze jméno B. Šourka, zastupitele za ČSSD. Zdá se tedy, že Váš názor utvářejí informace „z druhé ruky“, které nepovažujete za potřebné si ověřit přímo u zdroje.

Já se snažím postupovat jinak a snad právě proto nevidím práci jednatele VSH Slaný tak kriticky. Věděl jste kupř., že:
  1. Zatímco město Slaný dotuje VSH ročně částkou mezi 8 – 10 mil Kč, v Litoměřicích, kde leží nejbližší srovnatelný sportovní areál, je to téměř trojnásobek. VSH Slaný má v rozpočtu města pro rok 2015 schválenou dotaci necelých 8,7 mil Kč, ale v Litoměřicích dotace činí 27,9 mil Kč.
  2. Zatímco VSH Slaný pronajímá kolem 40 hodin týdně ledové plochy za komerční cenu, v ostatních městech s obdobnými zimními stadiony v okolí (Kralupy, Kladno, Louny, Rakovník) je tento pronájem poloviční.
  3. Zatímco v roce 2008 byla spotřeba tepla pro zimní stadion 4.240 GJ/rok, díky úsporným opatřením klesla v roce 2014 až na 2.476 GJ/rok. V aqvaparku spotřeba v roce 2008 činila 4.472 GJ/rok, v roce 2014 díky úsporným opatřením již jen 3.198 GJ/rok.
  4. Spotřeba vody od roku 2007, kdy činila 30.095 m³, díky úsporným opatřením klesla v roce 2014 na 21.617 m³.
  5. Spotřeba elektrická energie se jen mezi roky 2010 – 2014 snížila z 1.306.313 kWh/rok na 1.164.083 kWh/rok.
  6. Ročně platí VSH za spotřebu tepla 4 mil Kč, za spotřebu elektrické energie 3,38 mil a 1,67 mil za spotřebu vody, tedy celkem přes 9 mil Kč ročně (údaje za rok 2014).
V aktuálním čísle Slánské radnice je psáno, že do „výběrového řízení se samozřejmě může přihlásit každý, kdo splňuje podmínky zřizovatele. Takto uvažovalo i vedení města, které má zájem mít ve vedení těchto organizací odhodlané odborníky. Jen takoví lidé totiž mohou vést organizace města účelně a efektivně – ke spokojenosti zřizovatele i občana.

Z údajů, které Vám sděluji, však vyplývá nejen, že je informace nepravdivá, ale že dosud na VSH vše „ke spokojenosti zřizovatele i občana“ funguje. Nikde zatím nebyl zveřejněn argument, který by to zpochybňoval.

Základní poučkou dobrého hospodáře je to, že nemění věci, které fungují. Napadá Vás objektivní důvod, proč členové rady města nepostupují jako dobrý hospodář? Víte o nějakých výtkách současnému jednateli VSH či o problémech, které delší dobu neřeší? Zajímám se o chod VSH dlouhodobě a i když vím, že je zde stále co zlepšovat, na obě předchozí věty musím odpovědět záporně.

Právě proto považuji výběrové řízení na funkci ředitele VSH Slaný za ryze účelové a odporující zájmu města a jeho občanů.

S přátelským pozdravem
Pavel Bartoníček

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného