čtvrtek 26. února 2015

Otevřený dopis panu Cílkovi - výběrová řízení a VSH

Vážený pane Cílku, kolego zastupiteli,

když jsem dne 19. 2. obdržel jako jeden ze 13 adresátů Váš e-mail, ocenil jsem otevřenost Vašeho sdělení. Následně jsem byl poněkud zaskočen zveřejněním tohoto e-mailu na bulvárním komunistickém webu Slánské noviny. Považoval jsem za vhodné reagovat a tak jsem Vám poslal e-mail, ze kterého nyní cituji:


Vážený kolego Cílku, 

děkuji za Váš názor. Podobným pocitem „uspokojení“ je patrně ovlivněn i nadpis článku v Kladenském deníku - Radnice ustoupila tlaku zastupitelů a konkurz na ředitele nemocnice zrušila. Domnívám se však, že oba názory se mýlí.

To, co se totiž stalo, zcela jasně popisuje včera vydané krátká tisková zpráva: „Rada města na svém 10. zasedání dne 18.2.2015 zrušila vypsané výběrové řízení na ředitele slánské nemocnice. Při rozhodování vzala v úvahu názory zastupitelů i odborné veřejnosti, týkající se krátké lhůty pro podání nabídek a nedostatečnou prezentaci výběrového řízení v odborném zdravotnickém tisku.“

Tedy jinými slovy, do nemocnice bude poslán audit (o kterém se v TZ nehovoří, jinde však ano), na jehož základě bude vypsáno během pár měsíců nové výběrové řízení s lhůtou delší než oněch 14+2 dní, bude presentováno i v odborném tisku a jedním z uchazečů bude pravděpodobně i ing. Prokop, který již 10. 12. 2014 radu města seznamoval „s ekonomickou analýzou chodu příspěvkové organizace“ jak zní zápis, který ovšem neříká, že ona příspěvková organizace byla právě Nemocnice Slaný.

Píšete „považuji v současné době svolání mimořádného jednání zastupitelstva za bezpředmětné a myslím, že by mělo být odvoláno. Nejsem si jist o čem by se dalo hlasovat – s nemocnicí jsem spokojen, MP a VSH jak jsem zmínil, stejně proběhnout musí.“

Nevím, zda důvodem Vašeho názoru je opravdu jen nepochopení situace, nebo spíše „přátelská rada“ lídra kandidátky, na které jste kandidoval a na jehož webu jste svůj e-mail, určený úzkému okruhu příjemců, nechal zveřejnit. Každopádně jde o názor naprosto nechápající situaci, proč byla žádost o svolání mimořádného jednání zastupitelstva města podána.

Píšete, že chcete poděkovat všem zastupitelům „za to, jak jste všichni svojí snahou přispěli k udržení stávajícího stavu našeho nemocničního zařízení a doufám v jeho další bezproblémový chod a klid pro práci všech lékařů ve Slaném.“ Bohužel se mýlíte. Usnesení rady ze dne 4. 2. 2015 o přípravě výběrových řízení na vedoucí funkcionáře městem řízených organizací zůstává stále v platnosti. A na základě tohoto usnesení dojde po nějaké době, vyplněné patrně dalšími výběrovými řízeními zatím nevypsanými, opět i na ředitele Nemocnice Slaný.

Domnívám se stále, což jsem Vám již ostatně psal, že toto usnesení v zájmu města a jeho občanů není. Je ovšem na každém z nás jak tyto informace vyhodnotíme a zda se k nim postavíme "stranicky" nebo "ideově", tedy zda nám půjde o princip, že takto – formou plošných výběrových řízení bez náležitého zdůvodnění - by vedení města postupovat nemělo, nebo zda převáží partikulární zájmy jednotlivých politických subjektů, za které jsme kandidovali. Domnívám se, že stranický pohled a zohlednění partikulárních zájmů je cestou, ze které se Slaný nemusí vzpamatovat ani po skončení tohoto volebního období. Ale je to pouze můj osobní názor. Jestli ho nebude sdílet dalších alespoň 13 zastupitelů, zůstane názorem menšinovým.


Následně na Váš e-mail reagovali ještě čtyři další zastupitelé. Až potud by nebylo nutné reagovat veřejně, kdyby však Váš e-mail nebyl brán jako jeden z následných argumentů, že výběrové řízení na funkci ředitele VSH Slaný (dále jen VŘVSH) je naprosto v pořádku.

Stále je totiž jasné, že kolem důvodů k vypsání tohoto výběrového řízení panují podobné nesrovnalosti jako okolo těch zbylých dvou, z nichž jedno – na ředitele nemocnice – bylo dočasně zrušeno.

Nejprve mi dovolte zastavit se u argumentu, že výběrové řízení „dává možnost stávajícím pracovníkům, aby prezentovali svou koncepci a obhájili svoji vizi v konkurenci ostatních účastníků.“ Citace pochází z aktuálního čísla měsíčníku Slánské radnice a není pravdivá. V případě VŘVSH totiž prvním ze zveřejněných požadavků na uchazeče je vysokoškolské vzdělání. Toto však současný jednatel VSH Roman Klusák, který je v této funkci od roku 2008, nesplňuje. Může se tedy přihlásit, ale podmínky VŘ umožňují jeho vyloučení "pro nesplnění podmínek VŘ". A to ani nepřemýšlím o faktu, že vysokoškolské vzdělání, není-li specifikováno (např. ekonomie či FTVS), může být i v oboru hudební vědy, klasické archeologie nebo orientálních jazyků. Skutečně považujete za náhodu, že prvním z požadavků, které rada města vyhlásila, je právě současný ředitel zcela diskvalifikován?

Co se VŘVSH týče, objevila se následně "aktuální" informace, že je ve střetu zájmů, protože je současně v pracovně-právním poměru na Stochově. Pominu-li skutečnost, že tento argument ještě 11. 2 či 12. 2. na jednání zastupitelstva od členů vedení města nezazněl (VŘ bylo rozhodnuto 4. 2. a vypsáno 10. 2.), věc se má opět trochu jinak, než je podávána.

Usnesením Rady města Stochov byl Roman Klusák zvolen do funkce jednatele ve společnosti Technické služby Stochov, s.r.o., kde touto funkcí je vždy pověřena osoba, která působí jako dohled vlastníka a zřizovatele, tedy Města Stochov. Původně tou osobou byl tajemník města (kterým byl v letech 1997 - 2008 právě R. Klusák) a následně jeden z radních města Stochov. Nyní byl tedy opět jednatelem jmenován R. Klusák, který je od podzimních voleb 2014 stochovským radním. Osoba jednatele je pověřena radou města dohledem nad společností TS Stochov, především ve věcech majetkových a jmenováním R. Klusákovi nevznikl pracovně-právní vztah. V Technických službách Stochov je v pracovně-právním vztahu pro výkon řízení společnosti pouze ředitel Technických služeb Stochov. Na tuto funkci nyní probíhá výběrové řízení, kterého se však R. Klusák neúčastní.

Co je tedy skutečným důvodem vypsání VŘVSH, nemáme-li věřit kuloárovým informacím, že již od prosince 2014 bylo v určitých kruzích známo, že v dubnu 2015 nastoupí do slánské VSH nový jednatel?

Vy jste zmínil obecně, že nejste s vedením VSH spokojen. I proto jsem Vám již 15. 2. psal, „zda bychom nemohli, Vy i já, sjednat schůzku s R. Klusákem, neboť i mne by zajímalo, jak by na Vaše námitky k řízení VSH bylo reagováno. Budete-li mít chuť a čas, rád R. Klusáka kontaktuji se žádostí o schůzku. Jaký termín po 22. 2. by pro Vás byl vhodný?“

Odpovědi jsem se od Vás nedočkal. Když jsem zjišťoval, kdo ze zastupitelů (kromě členů rady, kteří jako dozorčí rada VSH informace o chodu a řízení společnosti obdrželi) se na VSH zajímal o chod této organizace, zaznělo pouze jméno B. Šourka, zastupitele za ČSSD. Zdá se tedy, že Váš názor utvářejí informace „z druhé ruky“, které nepovažujete za potřebné si ověřit přímo u zdroje.

Já se snažím postupovat jinak a snad právě proto nevidím práci jednatele VSH Slaný tak kriticky. Věděl jste kupř., že:
 1. Zatímco město Slaný dotuje VSH ročně částkou mezi 8 – 10 mil Kč, v Litoměřicích, kde leží nejbližší srovnatelný sportovní areál, je to téměř trojnásobek. VSH Slaný má v rozpočtu města pro rok 2015 schválenou dotaci necelých 8,7 mil Kč, ale v Litoměřicích dotace činí 27,9 mil Kč.
 2. Zatímco VSH Slaný pronajímá kolem 40 hodin týdně ledové plochy za komerční cenu, v ostatních městech s obdobnými zimními stadiony v okolí (Kralupy, Kladno, Louny, Rakovník) je tento pronájem poloviční.
 3. Zatímco v roce 2008 byla spotřeba tepla pro zimní stadion 4.240 GJ/rok, díky úsporným opatřením klesla v roce 2014 až na 2.476 GJ/rok. V aqvaparku spotřeba v roce 2008 činila 4.472 GJ/rok, v roce 2014 díky úsporným opatřením již jen 3.198 GJ/rok.
 4. Spotřeba vody od roku 2007, kdy činila 30.095 m³, díky úsporným opatřením klesla v roce 2014 na 21.617 m³.
 5. Spotřeba elektrická energie se jen mezi roky 2010 – 2014 snížila z 1.306.313 kWh/rok na 1.164.083 kWh/rok.
 6. Ročně platí VSH za spotřebu tepla 4 mil Kč, za spotřebu elektrické energie 3,38 mil a 1,67 mil za spotřebu vody, tedy celkem přes 9 mil Kč ročně (údaje za rok 2014).
V aktuálním čísle Slánské radnice je psáno, že do „výběrového řízení se samozřejmě může přihlásit každý, kdo splňuje podmínky zřizovatele. Takto uvažovalo i vedení města, které má zájem mít ve vedení těchto organizací odhodlané odborníky. Jen takoví lidé totiž mohou vést organizace města účelně a efektivně – ke spokojenosti zřizovatele i občana.

Z údajů, které Vám sděluji, však vyplývá nejen, že je informace nepravdivá, ale že dosud na VSH vše „ke spokojenosti zřizovatele i občana“ funguje. Nikde zatím nebyl zveřejněn argument, který by to zpochybňoval.

Základní poučkou dobrého hospodáře je to, že nemění věci, které fungují. Napadá Vás objektivní důvod, proč členové rady města nepostupují jako dobrý hospodář? Víte o nějakých výtkách současnému jednateli VSH či o problémech, které delší dobu neřeší? Zajímám se o chod VSH dlouhodobě a i když vím, že je zde stále co zlepšovat, na obě předchozí věty musím odpovědět záporně.

Právě proto považuji výběrové řízení na funkci ředitele VSH Slaný za ryze účelové a odporující zájmu města a jeho občanů.

S přátelským pozdravem
Pavel Bartoníček

středa 25. února 2015

K charakteristickým znakům ČSSD patří snaha dát veřejnosti co nejširší prostor k vyjádření

Když se v únorové Slánské radnici objevil článek „Slaňáci si svůj novoroční ohňostroj obhájili“, byl jsem potěšen, že se konečně nově zvolený starosta Ing. Pavel Zálom (ČSSD) rozhodl napsat svůj první článek po zvolení do funkce. Bylo to sice krátké a ne zcela obratné, ale nikdo nejsme dokonalý.

Poněkud mne překvapila některá sdělení, svědčící o tom, že pro nového starostu to bylo asi poprvé, kdy se slánského ohňostroje účastnil (Pohled z balkonu radnice na zaplněné Masarykovo náměstí ve čtvrtek 1. ledna 2015, kde bylo dle různých zpráv 4 až 5 tisíc lidí, je pro mě jasným signálem toho, že konání novoročních ohňostrojů žádné ankety ani referenda nepotřebuje.), nebo to, že podceňuje profesionalitu tvůrců a organizátorů každoročního ohňostroje (Ohňostroj se pořádá před budovami muzea a knihovny, které obsahují celou řadu historicky významných dokumentů a písemností. V případě nehody by pak mohly být tyto unikáty navždy ztraceny. ... Bezpečnostní riziko pak musíme minimalizovat důkladnou a propracovanou přípravou.).

Nejvíce jsem ale přemýšlel o sdělení ukrytém uprostřed textu:
„K charakteristickým znakům sociální demokracie patří snaha dát veřejnosti co nejširší prostor k vyjádření, ať už formou ankety, či referenda. V poslední době se hodně mluvilo například o vnitrostranickém referendu ČSSD v otázce programových priorit. Podobnou anketu jsem měl v úmyslu vypsat také právě k otázce konání novoročních ohňostrojů.“

To mne ohromilo. Starosta a volební lídr slánské ČSSD měl v úmyslu vypsat anketu k otázce konání novoročních ohňostrojů. Znamená to, že slánský ohňostroj považuje ČSSD jeho ústy za zásadní téma pro chod města a jeho občany? Kde by byla anketa zveřejněna, když významná část návštěvníků přijíždí z okolí Slaného? Jakou odezvu starosta očekával, když na zásadní otázky, zveřejněné v minulosti ve Slánské radnici odpovídalo mezi 10 – 20 občany? Když by například 15 z 20 osob (tedy cca 0,1% obyvatel Slaného) odpovědělo, že ohňostroj chce či naopak nechce, starosta by se řídil jejich hlasem?

Připusťme, že text pana starosty byl první vlašťovkou a ne vše se hned napoprvé
povede. Jsou tu ale i další náměty na zajímavé články. Například výrazné navýšení ceny stočného.

Na řádném jednání rady města dne 17. 12. pod č. 12 totiž rada rozhodla o úpravě ceny nájmu vodohospodářské infrastruktury na 5,5 mil. Kč (plus DPH). Jednalo se o zvýšení z původních 4 milionů (plus DPH).

Pomiňme fakt, že snaha o zvýšení příjmů a snížení výdajů v rozpočtu města, sama o sobě jistě chvályhodná, vedla k několika nepříliš šťastným rozhodnutím při schvalování rozpočtu města pro rok 2015. Pomiňme i dojem, že důvodem bylo nalézt především finanční prostředky pro plnění volebního programu komunisty vedeného seskupení Naše město, jak bylo zřejmé ze snahy o prosazení výstavby sportovní haly již na jednání zastupitelstva dne 11. 2. 2015. To možná většinu Slaňáků zatím tolik nezajímá.

Jak je ale možné, že byla zdražena cena stočného všem obyvatelům města i
organizacím navíc o necelé 2 Kč (1,97) na m3, aniž by o tom někdo z vedení města (nemluvě o jejich tiskovém orgánu bulvárního charakteru – Slánských novinách) informoval?

Stočné je nyní ve výši 33,47/m3, kdyby však vedení města nepožadovalo do rozpočtu navýšení o 1,5 mil. Kč (plus DPH), zůstalo by pro nás všechny stočné ve výši 31,51/m3.

Protože “k charakteristickým znakům sociální demokracie patří snaha dát veřejnosti co nejširší prostor k vyjádření, ať už formou ankety, či referenda“, zkusil jsem se ptát. Mám známé a kamarády mezi současnými i bývalými členy ČSSD, bývalými zastupiteli za ČSSD i voliči ČSSD. Nikdo o snaze byť jen informovat je o nadbytečném zdražení stočného neslyšel, nemluvě o snaze „dát veřejnosti co nejširší prostor k vyjádření, ať už formou ankety, či referenda“.

Je zcela zřejmé, že slánská ČSSD je ve vleku KSČM a ANO 2011 a kvůli funkci pro svého zastupitele je schopna a ochotna překousnout mnohé. Komunální volby jsou přece až v roce 2018, tedy za 3 a půl roku.

Slánská ČSSD a především její nadřízené stranické orgány by však neměly zapomínat, že už v příštím roce jsou volby krajské. Středočeská ČSSD bude zajisté chtít obhájit svoji pozici ve vedení kraje a odliv přízně voličů – například i ve Slaném – by jí neměl být lhostejný. Pochopí to někdo z prozíravějších politiků ČSSD, nebo budou ve Slaném sociální demokraté dál hlasovat pro vše, co jim lídři KSČM a ANO 2011 doporučí? Pochopí někdo z prozíravějších politiků ČSSD, že zisk funkce starosty ve Slaném je pro sociální demokraty Pyrrhovo vítězství? Nechme se překvapit.

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

úterý 24. února 2015

Otevřený dopis obviňující pana starostu ze zneužití městské policie

Před několika hodinami jsem obdržel ke zveřejnění velmi závažný dopis od bývalého zastupitele pana Varvařovského.

Podle mého názoru by se měl pan starosta buď bránit s vynaložením všech dostupných prostředků nebo zvážit svoji rezignaci.
 Miloslav Nič


Ing. Pavel Zálom
Starosta města Slaný 
Velvarská 136 
274 01 Slaný

Ve Slaném, dne 23. února 2015 


Vážený pane starosto,

dovolte mi, abych touto cestou zareagoval na incident ze dne 10. 1. 2015 na Masarykově náměstí ve Slaném, kdy jste na náš do té doby klidný a přátelský rozhovor začal reagovat agresivně poté, kdy jsem se Vás zeptal, zda se můžete vyjádřit ke skutečnosti, zda jste nebo nejste důvodně zapsán na seznamech spolupracovníků bývalé Státní bezpečnosti. Na tento můj v klidu položený dotaz jste reagoval velmi podrážděně a agresivně a začal jste se dožadovat omluvy. Vzhledem k tomu, že jsem se Vás pouze zeptal a z ničeho Vás nenařkl, jsem požadovanou omluvu odmítl. Vy jste mě vzhledem k mému odmítavému postoji začal intenzivněji slovně napadat.

Po dalším odmítnutí omluvy z mé strany jste přivolal jako starosta města Slaný cca tři sloužící strážníky Městské Policie Slaný, která sídlí na Masarykově náměstí, a domáhal jste se omluvy pod nevyslovenou, ale zjevnou pohrůžkou užití sil Městské Policie proti mé osobě. Pod agresivním nátlakem z Vaší strany jsem se Vám omluvil, ačkoliv k žádné omluvě nebyl důvod, přičemž jste se nadále po této mé omluvě dožadoval jejího zopakování s oslovením „pane starosto“. S ohledem na přítomnost strážníků Městské Policie jsem i této zjevně nedůvodné žádosti pod nátlakem vyhověl.

 Jakkoliv se v této chvíli odmítám zabývat myšlenkou, zda se jednalo či nejednalo o zneužití pravomoci veřejného činitele, tak se domnívám, že je naprosto nepřípustné, abyste Vy - jako veřejný činitel placený z veřejných prostředků z veřejného rozpočtu - zneužíval svého postavení k řešení odůvodněných dotazů voličů a daňových poplatníků tím, že na ně budete za nepříjemné dotazy přivolávat silové složky.

 S ohledem na shora uvedené Vás tímto žádám o vyjádření se k Vašemu nestandardnímu jednání a k celé situaci, zveřejnění záznamů z osobních kamer, které měli strážníci Městské Policie připnuty na sobě v době incidentu, a ústní a písemnou omluvu za své jednání vůči mé osobě a zneužití svého postavení starosty města Slaného. Své jednání, prosím, vysvětlete a kamerové záznamy zveřejněte také na nejbližším zasedání zastupitelstva města Slaný.

S pozdravem

Pavel Varvařovský 

pondělí 23. února 2015

Vedení města opět porušilo zákon aneb vše dobré se opět odkládá

Nemíval jsem dříve ve zvyku číst zápisy z jednání zastupitelstva, kterého jsem se  zúčastnil. Výjimkou byly jen situace, kdy jsem byl ověřovatelem, či kdy byl nějaký bod zápisu rozporován či zpochybněn.

Od podzimních komunálních voleb, kdy vedoucí členové „koalice pro změnu“ neustále zdůrazňují, jak bylo před jejich nástupem do vedení města vše špatné a
teprve nyní bude „vše dobré“, čtu pravidelně všechny zápisy. Tak jsem si přečetl i
zápis z jednání zastupitelstva, konaného 11. 2., který byl zveřejněn v pátek 20. února.

Přečetl jsem ho a byl překvapen.

Nejen některými neobratnými formulacemi a vojenskou hantýrkou (např. používání výrazu „načetl“) ale i některými chybějícími informacemi. V diskusi okolo návrhu usnesení „Zastupitelstvo města žádá starostu města ing. Záloma o pozastavení výkonu rozhodnutí rady města č. 016/08/2015 ze dne 28. 1. 2015 o pověření člena rady města k zastupování při jednání se ZP a ÚZIS“ nakonec místostarosta ing. Zlámal slíbil, že na příštím jednání rady města dojde ke změně tohoto usnesení tak, aby z něj bylo patrné, že rada města svého člena pověřila jen kontrolní funkcí a ne jednáním se ZP a ÚZIS. V zápisu však tento příslib chybí. 

Co je ale z mého pohledu nejzávažnější, je konstatování na závěr zápisu: „Vzhledem k tomu, že klesl počet přítomných zastupitelů pod 14 a zastupitelstvo se tak stalo neusnášeníschopným, bylo ve 02.02 (12. 2. 2015) ukončeno.“ 

Já jsem totiž nic takového z úst starosty při ukončení zasedání neslyšel. To co jsem slyšel bylo jen obvyklým konstatováním o ukončení jednání zastupitelstva, i když ve velmi podivné ranní době. Proto si dovolím zápis rozporovat, neboť jeho závěr nepovažuji za správný.

Protože ale nové vedení města koná věci, které se zdají nelogické či nesprávné, vždy z nějakého důvodu (někdy je, což musím připustit, důvodem pouhá neznalost), přemýšlel jsem nad důvodem nepravdivé části zápisu.

Vysvětlení nebylo až tak složité. Během projednávání 20 bodů programu se několikrát stalo, že starosta opomněl k případné diskuzi či dotazům vyzvat občany a přikročil k hlasování, ale protože nikdo z občanů zrovna netoužil diskutovat, prošlo toto pochybení bez protestu.

Bohužel se podobná věc odehrála i při ukončení diskuze na závěr programu, když však kolem 2 hodiny ranní byli v sále minimálně dvě osoby, které chtěly diskutovat a ukončením zasedání o tuto možnost přišly. Proto asi někdo z členů vedení vymyslel „geniální“ tah, jak stížnostem na předčasné ukončení 4. zasedání zastupitelstva našeho města zabránit.

Až potud by se dalo říci, že jde jen o planý povzdech opozičního zastupitele, kterého při příštím jednání starosta upozorní, že se mýlí a koaliční zastupitelé v minimálním počtu 14 osob odhlasují, že se jednání odehrálo přesně tak, jak je v zápise a ne tak, jak se opravdu odehrálo.

Problém však je daleko složitější. Zákon o obcích v § 92 (3) totiž jasně říká, že jestli v průběhu jednání zastupitelstva není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva a do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání.

Jestliže tedy dne 12. 2. ráno „zastupitelstvo se stalo neusnášeníschopným a bylo ve 02.02 ukončeno“, mělo být náhradní svoláno nejpozději do 27. února. To se však nestalo a starosta města Slaný tím porušil zákon.

Po zveřejnění tohoto textu dojde zajisté k horečnému řešení nastalé situace, protože opětovné porušení zákona o obcích není pro vedení města dobrou vizitkou. Kdyby byli v řídící funkci některé z městem řízených organizací, byl by to zajisté jeden z možných důvodů pro vypsání výběrového řízení na jejich funkce. Protože jsou však členy vedení města, výběrového řízení se obávat nemusejí.

Co můžeme nyní očekávat:

a) vyhlášení zasedání zastupitelstva dne 27. 2., aby byl splněn zákon; to však již není možné, protože nedojde k vyhlášení 7 dní předem.

b) výmluvu, že předmětný text se dostal do zápisu nedopatřením a stejným nedopatřením byl zápis podepsán starostou i ověřovateli a zveřejněn na úřední desce města Slaný; to může zaznít, ale nemění to účinnost zápisu.

c) souhlas zastupitelstva dne 2. 3. se vznesenou námitkou na správnost zápisu a
změnu zápisu tak, že nedošlo k poklesu počtu přítomných zastupitelů pod 14; bude však třeba zdůvodnit proč nedošlo k výzvě k diskuzi přítomným občanům města

d) můžeme očekávat cokoliv, nechme se proto překvapit, co vedení do 2. 3. vymyslí

e) možná si nějaké „překvapivé“ zdůvodnění přečteme v komunistickém médiu,
které nepříliš úspěšně vytváří zdání objektivity (místní bulvár Slánské noviny), které často svým čtenářům překvapivá vysvětlení situací, do kterých by se město patrně nedostalo, kdyby v jeho vedení byli osoby obeznámené s chodem města, městského úřadu a řízených organizací.

Dlouholetý komunální a krajský politik v komunistickém dresu používal v předvolební agitaci heslo „Není důležité, zda radnice či Slaný půjde doleva či doprava, ale jde o to, aby naše město šlo dopředu!

Kolik občanů a zastupitelů se po 110 dnech vlády „koalice pro změnu“ stále ještě domnívá, že eskapády současného vedení pomáhají, aby naše město šlo dopředu? Nechme se překvapit.


 • poznámka editora: zápis obsahuje elektronický souhlas pana Cílka k  zveřejnění zápisu


Pavel Bartoníček
 zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

pátek 20. února 2015

Svolat či nesvolat mimořádné zastupitelstvo - polemika s panem Cílkem

Na webu komunistických Slánských novin byl zveřejněn e-mail pana zastupitele Cílka (Naše město) pod názvem

Vyjádření člena zastupitelstva města


ve kterém vyjadřuje svůj následující názor:

"Z tohoto pohledu považuji v současné době svolání mimořádného jednání zastupitelstva za bezpředmětné a myslím, že by mělo být odvoláno."


Nijak nezpochybňuji nárok na změnu názoru pana Cílka. Podepsat žádost o svolání mimořádného zastupitelstva pro něj, jakožto koaličního zastupitele kandidujícího za seskupení pana radního Pešky (KSČM), muselo být velmi obtížné.

Dovolím si ale poskytnout své důvody, proč považuji svolání mimořádného zastupitelstva za potřebné, i když výběrové řízení na ředitele nemocnice bylo odloženo.

1) Poslední zastupitelstvo trvalo přes 9 hodin, současná personální politika rady vzbudila mezi zastupiteli i ve městě tak velkou pozornost, že pokud neproběhne zasedání zastupitelstva, které se bude věnovat pouze tomuto bodu, je velmi pravděpodobné, že příští zasedání bude opět mnohahodinové.

2) Nyní již zrušené výběrové řízení na ředitele nemocnice bylo podle mého názoru vedeno diletantsky. Vedení města je zodpovědná práce, na jejíž výsledcích více či méně závisí osud každého z nás.

Ostatní výběrová řízení probíhají dál a podle radního Pešky (KSČM) se řada dalších v nejbližší době připravuje. (Předpokládá se, že v dalších dnech budou postupně vypsána výběrová řízení na vedoucí funkce i v dalších městem zřizovaných organizacích. - http://www.slanske-noviny.cz/clanek/vyberova-rizeni).

Myslím si, že nejsem sám, koho zajímá, jak bude zajištěna objektivita výběrových řízení a jak je/bylo zajištěno oslovení dostatečného počtu uchazečů.

3) Při diskuzích na http://diskuze.slansko.cz/politika-politici/diskuzni-forum-s-vedenim-mesta-moderovane-2 se ukázalo, že 10. prosince na zasedání rady http://www.meuslany.cz/data/ke_stazeni/rada/2014/03zapis1210.docx 
 vystupoval:

------
002/03/2014/RM
Ekonomický rozbor, konzultace – Ing. Prokop
Rada města byla seznámena s ekonomickou analýzou chodu příspěvkové organizace prezentované Ing. Prokopem.
-------

Pan radní Hůla o této schůzce napsal (17.2.2015 - 19:00):

"Ing.Prokop byl pozván na zasedání rady města, aby nás seznámil z ekonomického hlediska s chodem běžné nemocnice. Neřeknu Vám, kdo konkrétně Ing.Prokopa pozval, protože jsem to nezjišťoval, ale nebráním se informacím z více zdrojů abych si byl sám schopen utvořit vlastní názor. Ing.Prokopa blíže neznám, vím o něm z internetových diskuzí, že vedl nemocnici v Teplicích"
--------
a já mu věřím.

Udělal jsem si rešerši na jeho jméno (17.2.2015 - 19:42). Pan ing. Prokop  vystudoval vysokou školu obor ekonomie, pracuje nebo nedávno pracoval jako statutární zástupce SVP, DDŠ, DD a ZŠ Dobřichovice. (http://www.polabskenoviny.cz/aktualne/litomerice-rozhovor-s-lidrem-litomericke-cssd) a byl 1 rok ředitelem Nemocnice Teplice (http://www.homerlive.cz/teplicka_nemocnice_ma_noveho_reditele.html ; http://www.homerlive.cz/zpravodajstvi/kraj_odvolal_reditele_nemocnic.html)

Pro mne však bylo velkým překvapením, když jsem zjistil, že pan ing. Prokop byl v roce 2014 leaderem kandidátky ČSSD v Litoměřicích (ve volbách ale neuspěl, preferenční hlasy jej sesadily z 1. pozice na 4. místo, a protože v Litoměřicích ČSSD propadla, stal se druhým náhradníkem do zastupitelstva.

Myslím, že si zasloužíme od pana starosty odpovědi na následující otázky:
 • přihlásil se (nebo byl osloven) pan ing. Prokop  jako možný nový ředitel nemocnice?
 • jaké jsou osobní vztahy mezi panem starostou Zálomem (ČSSD) a panem ing. Prokopem, jakožto regionálně významnými představiteli ČSSD?
Zajímavé informace k dalším výběrovým řízením zveřejnil zastupitel za OMS pan Bartoníček v Kladenském deníku.
Radnice ustoupila tlaku zastupitelů a konkurz na ředitele nemocnice zrušila

Zatím jsem neměl možnost s ním vše prodiskutovat, ale opět myslím že nejen mne by zajímala vysvětlení vedení města u následujících bodů:
 • na jednatele Veřejné sportovní haly ve Slaném (VSH), kde je šéfem Roman Klusák
  • Radnice tvrdí, že tento manažer je ve střetu zájmů, protože je současně v pracovně právním poměru na Stochově coby jednatel tamního podniku Technických služeb. Rada města Stochova rozhodla o jeho dosazení jednomyslně a Roman Klusák byl do funkce zvolen 1. února.
  • V Technických službách Stochov je jednatelem vždy osoba, která působí jako dohled vlastníka a zřizovatele, tedy Města Stochov. Původně tou osobou byl tajemník města (kterým byl v letech 1997 2008 právě Roman Klusák) a následně jeden z radních města. 
  • Nyní byl jednatelem opět jmenován Roman Klusák, jenž je od podzimních voleb stochovským radním.Osoba jednatele je pověřena radou města dohledem nad společností TS Stochov, především ve věcech majetkových. Jmenováním Romanu Klusákovi tudíž nevznikl pracovně právní právní vztah.
  • „Jedním z argumentů rady města Slaného a jeho vedení je, že se současní vedoucí pracovníci mohou do vyhlášených výběrových řízení rovněž přihlásit a bude vybrán ten nejlepší.
  • V případě konkurzu na jednatele VSH však toto není pravdou, protože prvním z požadavků na uchazeče je vysokoškolské vzdělání. To však současný jednatel VSH Roman Klusák, který je v této funkci od roku 2008, nesplňuje.
 • výběrové řízení na velitele Městské policie Slaný přináší také jeden překvapivý fakt. Pavel Štěpánek, jenž svoji funkci po letech pod tlakem okolností raději sám složil 12. února při zasedání zastupitelstva, byl dosud zařazen v deváté platové třídě.
  • Přestože nové vedení radnice hlásá od počátku, že bude především šetřit a škrtat, vypsané výběrové řízení nabízí nově vybranému veliteli jedenáctou platovou třídu.

Změna názoru pana zastupitele Cílka samozřejmě nevede k zániku zákonné povinnosti zastupitelstvo svolat. Domnívám se ale, že svolání tohoto zastupitelstva je důležité nejen z hlediska zákona, ale i pro to, aby se počala obnovovat důvěra mezi vedením města a slánskými občany, která je v řadě případů, např. u mne, velmi otřesena.

Miloslav Nič
STAN

středa 18. února 2015

Město plné zločinců

Ráno jsem obdržel fotokopii článku z dnešního Kladenského deníku, ve kterém jsou mimo jiné citována slova starosty:
 •  "vedení města má podezření, že jsou z nemocnice vyváděny peníze"
Toto je velmi závažné obvinění. Věta říká: ředitel nemocnice a zřejmě i jeho někteří kolegové páchají závažný trestný čin.

Před týdnem jsem měl na zastupitelstvu při slovech pana starosty pocit, že pan bývalý místostarosta Hložek je zatvrzelý recidivista.

V Kladenském deníku jsem se před měsícem dočetl že:


To vše jsou velmi závažná podezření, po kterých by měl následovat konkrétní čin.  Rovněž připomínám trestní zákoník (40/2009 Sb.):

§ 368 - Neoznámení trestného činu

(1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin .... přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332), účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 2 a 3, .... a takový trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu  ...  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.


 Nemohu si pomoci, ale pokud na tato vyjádření použiji své vědecké či programátorské vzdělání, mohu dojít jen ke dvěma závěrům:
 1. Starosta má indicie, že v našem městě působila organizovaná zločinecká skupina. V takovém případě je jeho zákonnou povinností obrátit se na policii.
 2. Starosta se ve svém úřadě chová stejně jako v hospodě u piva. V tom případě by měl okamžitě změnit způsob svého chování nebo rezignovat na svoji funkci.
Miloslav Nič
STAN


P.S.1:
Ve večerních hodinách se na webu města objevila následující tisková zpráva:

Tisková zpráva– vyjádření rady města Rada města prohlašuje, že na žádném svém zasedání neprojednávala informace o vyvádění finančních prostředků z městské nemocnice ve Slaném. Tímto dementujeme zprávy z médií, která toto uvádějí mj. jako důvod vypsání výběrového řízení na ředitele slánské nemocnice. S tímto stanoviskem rady města byl seznámen i ředitel nemocnice MUDr. Šimák. Ve Slaném 18.2.2015

 
P.S.2: Pan radní Hůla v diskuzní skupině http://diskuze.slansko.cz/politika-politici/zastupitelstvo-mesta-aneb-to-jsme-to-dopracovali  (18.2.2015 - 14:12 ) mj. uvedl:

----------
s podobným článkem jsem konfrontoval již včera pana starostu a bylo mi řečeno, že nic takového - "vedení města má podezření, že jsou z nemocnice vyváděny peníze" - neprohlásil. Ten článek, na který jsem byl upozorněn já, byl zde:
http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/z-domova/vedeni-slaneho-asi-zrusi-vyhlaseny-konkurs-na-reditele-nemocnice-478035

Autor u článku chybí, je tam jen ČTK.
---------

Můj názor vyjádřený ve stejném vlákně (18.2.2015 - 14:45 ) zněl takto:

  pokud to [starosta]  neřekl, měl by žádat na novinách omluvu. Domnívám se, že paní Husárová má rozhovor zaznamenaný na diktafonu.

Na zastupitelstvech jsem přímo  z úst pana starosty slyšel řadu vyjádření, která se nesla v podobném stylu. Proto mi přijde to, co údajně pravil v rozhovoru, uvěřitelné.

Ale jak již jsem psal, pokud toto závažné obvinění nikdy neřekl, měl by okamžitě žádat otištění omluvy.P.S.3. : Kladenský deník (19. 2. 2015)
Radnice ustoupila tlaku zastupitelů a konkurz na ředitele nemocnice zrušila
 • Starosta s tím nesouhlasí, jak sdělil ČTK, podle něj nebyla například dostatečně vypracována výroční zpráva nemocnice a vedení města má podezření, že jsou z nemocnice vyváděny peníze. „Zkusíme se dohodnout tak, že v případě nemocnice výběrové řízení prozatím zrušíme a nejdříve situaci necháme prověřit nezávislou auditorskou firmou," řekl starosta.
 • Ředitel slánské nemocnice Jiří Šimák Kladenskému deníku včera řekl, že zmíněná forma výroční zprávy dřívějšímu vedení města postačovala a nepovažuje ji tudíž za důvod k vypsání výběrového řízení. "Žádné peníze se z nemocnice nevyvádějí," trvá na svém ředitel. Zdravotníci na podporu manažera špitálu už navíc sepsali, kterou podepsala valná část doktorů. Pro Kladenský deník ještě ředitel slánské nemocnice Jiří Šimák včera doplnil: „Zaměstnancům nemocnice jsem slíbil, že se do výběrového řízení přihlásím," uzavřel Šimák.

úterý 17. února 2015

Prohlášení zastupitelů královského města Slaný

My, níže podepsaní zastupitelé královského města Slaný cítíme velké znepokojení nad rozhodnutím vedení a rady města vypsat výběrová řízení na nové obsazení míst ředitelů městem zřizovaných zařízení. V první fázi se jedná o městskou policii, víceúčelovou sportovní halu a především městskou nemocnici. Neznamená to, že bychom jakkoliv zpochybnili zákonné právo rady delegovat do funkcí kohokoliv. Obáváme se však, že rozhodnutí rady nevychází ze znalostí skutečné situace a mnohdy je zřetelně deformováno jednostrannou a neověřenou informací z jediného zdroje. Otázky, které jsme vedení města kladli při posledním jednání zastupitelstva, zůstaly mnohdy bez odpovědí, což ještě prohloubilo naše obavy o naprosté bezkoncepčnosti tohoto kroku. Navíc, podle vyjádření jednoho z radních, lze očekávat další plošné vypisování konkurzů na vedoucí místa.

Naprosto souhlasíme s potřebou důsledné kontroly práce a hospodaření organizací, do kterých plynou veřejné prostředky. Mělo by se ale postupovat koncepčně a standardními kroky. Především včas a korektně informovat vedoucího o nedostatcích, které rada města považuje za závažné a dát mu šanci, aby se k nim vyjádřil. Názor vedení města, že se dotyčný může opět přihlásit do konkurzu a při něm se obhajovat, nám připadá absurdní.

Chápeme, že nové vedení města nemá a ani nemůže mít relevantní znalosti problematiky jednotlivých zařízení. Chceme jen, aby znovu zvážilo svá rozhodnutí. Vždyť nemocnice je největší zaměstnavatel v našem městě. Je to zároveň velmi citlivý organismus, závislý na celé řadě okolností (smlouvy se zdravotními pojišťovnami, zdravotnické zákony), které těžko ovlivní. Nelze ji proto srovnávat s průmyslovým podnikem, ve kterém lze utlumit výrobu nebo ji úplně zrušit. Jakékoliv rozkolísání její současné dobré stability pravděpodobně povede k odchodu vynikajících odborníků a k postupnému ohrožení celkové existence. Taková situace nastala před několika lety v Lounech. Na začátku byl též jen jeden konkurz, na konci privatizace a výrazné omezení služeb nemocničního zařízení. Pevně doufáme, že to není něčí záměr, ale „jen“ neznalost a nepochopení. Stejné důsledky by se mohly projevit i v jiných zřizovaných zařízeních našeho města. Nyní je vypsán konkurz na místo ředitele nemocnice, jednatele Víceúčelové sportovní haly a velitele Městské policie. Další na řadě jsou Kulturní zařízení města Slaného, Pečovatelská služba Slaný, Knihovna V. Štecha a Infocentrum Slaný, Vlastivědné muzeum ve Slaném, Městská hvězdárna ve Slaném.

Chceme proto využít jedinou poslední možnost, kterou nám zákon o obcích dává, a požádali jsme starostu o svolání mimořádného jednání zastupitelstva, při kterém budeme usilovat o znovu-projednání této znepokojivé situace. Vyzýváme také ostatní zastupitele, jimž není lhostejný život našeho města, aby se k této výzvě připojili. Teď už opravdu nejde o střet ideových a politických názorů, ale o budoucnost našeho města. Většina politických stran a hnutí deklarovala ve svých volebních programech potřebu transparentnosti a zdravého rozumu. Nyní mají příležitost dokázat, že to mysleli upřímně. Byli bychom rádi, aby se jednání mimořádného zastupitelstva zúčastnili v co největší míře i občané a mohli si sami utvořit názor, zda jsou naše obavy liché nebo oprávněné. Pokud seznají oprávněnost našich obav, nechť se obrátí na své zastupitele a žádají je o nápravu.

Po svém zvolení jsme skládali slib, že funkci zastupitele budeme vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů. Rozhodnutí rady města ze 4. 2. 2015 o přípravě výběrových řízení na vedoucí funkcionáře městem řízených organizací však v zájmu města a jeho občanů není. Neexistují ani objektivní důvody pro vypsání takových výběrových řízení. Důvody, které jsou nám sdělovány, svědčí o manažerském selhání vedení města a ne o selhání vedoucích pracovníků městem řízených organizací.

Ve Slaném dne 14. 2. 2015


Ing. Pavel Bartoníček (OMS)
Martin Cílek (Naše město)
Jaroslav Hložek (VPS)
Mgr. Milan Grohmann (ODS)
Mgr. Martin Hrabánek (ODS)
RNDr. Vladimír Kulich (KDU-ČSL, SZ, NK)
Martin Matoušek (OMS)
Mgr. Libor Pospíšil (VPS)
Mgr. Pavel Rubík (ODS)
RNDr. Jakub Širc, Ph.D. (ANO 2011)
MUDr. Miroslava Šircová (ANO 2011)
MUDr. Bohumil Vašek (KDU-ČSL, SZ, NK)

Otázky pro čtenáře Slánských novin

Ráno jsem při svém pravidelné ranním přehledu otevřel jako vždy i komunistické Slánské noviny a přivítal mne článek našeho radního za KSČM pana Pešky:

Platí ve Slaném zákony České republiky?

O svolávaném zasedání zastupitelstva i  výběrových řízeních se bude ještě hodně psát nejen na našem blogu.

Měl bych však dvě otázky na všechny, kteří článek četli:

1) Zvolená slova pana Pešky alespoň ve mne evokují 50. léta:  "Skupina zastupitelů kolem pánů Bartoníčka, Hložka a Hrabánka" . Myslíte, že se pan Peška alespoň na chvilku zamyslel, proč podepsali i tito zastupitelé?

 • Martin Cílek (Naše město)
 • RNDr. Jakub Širc, Ph.D. (ANO 2011)
 • MUDr. Miroslava Šircová (ANO 2011)
 • Ing. Milan Šourek, CSc. (ČSSD)


2) Dokážete z článku poznat, že 2/5 zastupitelů, kteří žádost podepsali, jsou koaliční zastupitelé?

Miloslav Nič
STAN

pondělí 16. února 2015

Neschválená žádost o dotaci na sportovní halu - doplňující informace

Komunistické Slánské noviny prezentovaly neschválení žádosti o dotaci na novou sportovní halu jako zradu na slánských sportovcích.

Pokud vás zajímají vyváženější informace, doporučuji přečíst článek v Kladenském deníku:

či případně sledovat diskuzní skupinu:
Z této diskuzní skupiny vybírám svůj příspěvek z 14.2.2015 - 14:51, ve kterém shrnuji své argumenty v neprospěch předložené žádosti a odkazuji na fotokopie projednávaných dotačních bodů.

--------

Pan Peška publikoval ve svých Slánských novinách 11.02.2015 22:45:48, (tedy během probíhajícího zastupitelstva) článek s názvem: Opozice hodila slánské sportovce přes palubu

- v tomto článku mj. opomněl zmínit, že sice opozice odmítla možnou dotaci až 14 750 000 Kč na výstavbu haly, ale s tím, že by město muselo již v letošním roce (nebo částečně v příštím roce) vynaložit dalších minimálně 14 750 000 Kč na výstavbu této haly.
- Nezmínil rovněž, že zastupitelstvo nezískalo žádné informace o očekávaných provozních nákladech, a že sportovní komise nedoporučila vybudovat halu v místě, které je obsaženo v žádosti (pan Grohmann později potvrdil, že v případě udělení dotace by nebylo možné halu umístit někde jinde)

Vzápětí se projednával další bod, žádost o dotaci na vybudování zázemí atletického stadionu:

- žádost o 8 465 000 Kč, příspěvek města 3 705 000 Kč.

Během projednávání tohoto bodu i při hlasování byl pan Peška přítomen v sále (ale v bufetu), a hlasování se nezůčastnil. Je možné ověřit, že se zapojil do diskuze v následujících bodech programu zastupitelstva.

Dovolil bych si to shrnout větou: Pan Peška hodil slánské sportovce přes palubu.

fotokopie bodu projednávající zázemí stadionu: http://slany-2014.cz/zazemi.png

fotokopie bodu projednávající novou halu: http://slany-2014.cz/hala.png

-----------

Pravidla programu 133510 pro rok 2015 (Státní podpora sportu), kam obě žádosti směřovaly: http://slany-2014.cz/inv_program_133510_2015.pdf


Miloslav Nič
STAN

sobota 14. února 2015

Rada města destabilizuje Královské město Slaný

Před podzimními komunálními volbami někteří současní zastupitelé slibovali, že nebude koalice či opozice a všichni budou usilovat o blaho města. I když to byla tvrzení značně naivní a především účelová, po volbách se ukázalo, že tyto přísliby sami jejich autoři nemysleli vážně.

Již hlasování o úpravě volebního řádu, navrženého dlouholetým komunistickým zastupitelem L. Peškou na první části ustavujícího jednání zastupitelstva, odhalilo smutnou skutečnost. Připomínky k němu vznesené, zcela konstruktivní a věcné, nebyly schváleny jen proto, že byly předneseny členy opozice. Samozřejmě, že na dalším jednání zastupitelstva pak schváleny byly, protože byly zcela oprávněné. Schváleny byly však proto, že je již přednesli členové koalice.

Všichni zastupitelé nemohou mít vždy na věc jednotný názor a ani všechny politické subjekty, jejichž zástupci byli do slánského zastupitelstva zvoleni, nemohou mít na vše vždy stejný názor. Přesto ale není nutné z každé věcné připomínky vytvářet zdání o politickém boji a o obstrukcích opozice, jak se to doposud děje.

Zdá se však, jako by členové rady města, včetně starosty a místostarosty, odmítali naslouchat věcným připomínkám a za vším hledali pouze politický boj. Jako by po pár měsících ve funkcích získali dojem, že rozumí všemu, co se chodu města, jím řízených organizací i městského úřadu týče. A že tomu rozumí jen oni sami.

Mnozí koaliční zastupitelé však nerozumí krokům svých stranických kolegů, kteří se ani nenamáhají jim své počínání nějak vysvětlit. Tak vypadá arogance moci. Členové rady však za všemi dotazy či kritikou vidí jen politický boj.

Kdyby šlo o politický boj, nadpis tohoto textu by zněl “Současná koalice škodí městu”. Nebyl by to ale pravdivý nadpis. Tomuto městu škodí jen někteří zastupitelé koalice, především členové rady města. Patrně zapomněli na slib zastupitele, který skládali: “Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony ČR.“

Rozhodnutí rady města ze 4. 2. 2015 o přípravě výběrových řízení na vedoucí funkcionáře městem řízených organizací totiž rozhodně v zájmu města a jeho občanů není. Nejsou ani objektivní důvody pro vypsání takových výběrových řízení. Důvody, které jsou sdělovány, svědčí o manažerském selhání vedení města a ne o selhání vedoucích pracovníků městem řízených organizací. Je jen arogance moci, která radě města taková výběrová řízení umožňuje vyhlásit, aniž by je jakkoliv zdůvodnila.

Je obdivuhodné, že i v atmosféře politického boje, kdy na opačné názory je při jednání zastupitelstva reagováno návrhy na omezení či ukončení diskuze, se naleznou zastupitelé, kteří tomuto tlaku nepodlehnou. Nejen zastupitelé opoziční, ale i zastupitelé koaliční – z kandidátek ČSSD, ANO 2011 a NM.

Určitě pro ně není jednoduché hlasovat proti svým stranickým či koaličním kolegům ale chápou, že zájem města a jeho občanů je třeba hájit napříč politickým spektrem. Bez ohledu na skutečnost, zda jsou v koalici či opozici. Najdou se mezi členy koalice ještě další zastupitelé, kterým není osud našeho města a jím řízených organizací lhostejný? Nechme se překvapit.

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

pátek 13. února 2015

Žádost o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva města Slaný


V pátek 13. února 2015, byla do podatelny Městského úřadu ve Slaném podána žádost o svolání zasedání zastupitelstva obce dle ustanovení § 92, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, adresovaná starostovi města  Ing. Zálomovi. Deset z celkového počtu 27 zastupitelů, a to bez ohledu na skutečnost, zda jsou v koalici či opozici, žádá o svolání zasedání zastupitelstva s jediným bodem programu:

Pozastavení  výkonu  rozhodnutí  rady  města  č.  015/09/2015  ze  dne  4.  2.  2015  o přípravě  výběrových  řízení  na  vedoucí  funkcionáře  městem  řízených  organizací  a zrušení již vypsaných či ukončených výběrových řízení.

Návrh na svolání mimořádného zasedání zastupitelstva podepsali:

Ing. Pavel Bartoníček (OMS)
Martin Cílek (Naše město)
Jaroslav Hložek (VPS)
Mgr. Martin Hrabánek (ODS)
Olga Judlová (VPS)
RNDr. Vladimír Kulich (KDU-ČSL, SZ, NK)
RNDr. Jakub Širc, Ph.D. (ANO 2011)
MUDr. Miroslava Šircová (ANO 2011)
Ing. Milan Šourek, CSc. (ČSSD)
MUDr. Bohumil Vašek (KDU-ČSL, SZ, NK)

S  touto žádostí souhlasí ještě další zastupitelé, kterým není osud našeho města a jím řízených  organizací  lhostejný.  Nestihli  však  připojit  své  podpisy  v  časovém  termínu do 14.00 hodin, kdy provozní hodiny podatelny končí a do kterého musela být žádost podána.

Jednání zastupitelstva musí být svoláno nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena městskému úřadu,  tedy do 6. března. Bylo by však vhodné, i s ohledem na již vyhlášená výběrová řízení, zveřejněná 10. února (termín podání přihlášek do 26. 2., předpokládaný  termín  konání  výběrového  řízení  27.  2.)  aby  ke  svolání  zastupitelstva přikročil starosta města co nejdříve. Nechme se překvapit.   

         Pavel Bartoníček
---

Zasedání zastupitelstva 11. únor 2014 - přehled hlavních událostí

Včera jsem zveřejnil on-line zápis zasedání zastupitelstva (které se podle dosavadních statistik návštěvnosti stalo vekým  hitem). Nyní shrnu hlavní body zasedání. Pokusil jsem se oddělit  fakta od osobních dojmů, i když je to velmi obtížné.

Ověřitelná fakta:

 • většina zastupitelů odmítla projednávat koncepci sportu, ale zároveň rozhodovala o výstavbě nové haly, na jejíž výstavbu  bylo vedení města připraveno uvolnit z letošního rozpočtu 15 milionů korun
 • během jednání padlo více návrhů na omezení diskuse než za celé předchozí volební období, ale žádný návrh nakonec neprošel, vždy nesouhlasilo i několik koaličních zastupitelů
 • rada města podala v lednu žádost o dotaci na výstavbu nové sportovní haly (od státu žádáno cca 15 milionů, vlastní spoluúčast 15 milionů)
 • podmínky dotace vyžadují souhlas zastupitelstva a ten nebyl získán, pro hlasovalo 13 zastupitelů
 • rada města podala v lednu obdobnou žádost o dotaci na zázemí atletického stadionu (cca 9 milionů od státu a 4 miliony z vlastních zdrojů), naprostá většina zastupitelů návrh podpořila
 • byla projednávána kogenerační jednotka do kotelny, v jejíž souvislosti napsal starosta do Kladenských listů, že zvažuje podání trestního oznámení na bývalého starostu Hrabánka, v podání místostarosty Zlámala celá záležitost s kogenerační jednotkou zdaleka nepůsobila tak dramaticky, na závěr bylo původní rozhodnutí o kogenerační jednotce revokováno 14 hlasy koalice a je možné, že bude obnoveno v závislosti na dalším jednání. 
 • starosta obvinil bývalého místostarostu Hložka z velmi závažných provinění v materiálu, který předložil zastupitelům v den zasedání zastupitelstva. S výjimkou starosty a pana Chyského všichni zastupitelé po velmi emotivní a bouřlivé rozpravě hlasovali pro stažení materiálu.
 • pan Šourek z  ČSSD navrhl pozastavit všechna plošná výběrová řízení (ředitel nemocnice, ředitel městské policie, ...) Po dvouhodinové diskusi pro toto odložení či zrušení hlasovalo 12 zastupitelů. Návrh tedy neprošel (nutnost 14 hlasů), v té době ale již dříve přítomný opoziční zastupitel Matoušek seděl v letadle a další opoziční představitelé  paní Judlová a Ranková již ze zasedání odešli (hlasovalo se ve 2 hodiny ráno, paní Judlová již byla velmi unavená a paní Ranková musela zohlednit lékařskou praxi). 
 • velitel městské policie ve 2 hodiny ráno s okamžitou platností složil svoji funkci a požádal o přeřazení na běžného strážníka

Co mne osobně zaujalo:
 • radního Pešku přestalo po neschválení výstavby nové sportovní haly zastupitelstvo zajímat, místo podpory dalšího projektu z oblasti sportu odešel k baru a po nějaké době i ze zastupitelstva, aby místo zasedání, které probíhalo ještě mnoho dalších hodin, napsal článek do svých Slánských novin: "Opozice hodila slánské sportovce přes palubu"
 • důvodem pro možné odvolání ředitele nemocnice  (vypsání konkursu na jeho místo lze takto interpretovat, neexistuje žádný zákonný důvod, proč měl být konkurs vypsán) bylo to, že špatně plánuje platby od zdravotních pojišťoven a nedokáže zaručit, kolik nemocnice vydělá
 • důvodem konkursu na ředitele městské policie je to, že starosta má pochybnost, že konkurs v roce 2001 proběhl v pořádku, a že si dva nebo tři městští policisté  stěžovali jednomu radnímu
 • během jednání se opět několikrát ukázalo, že i běžní koaliční zastupitelé či členové poradních orgánů rady jsou informováni stejně mizerně, jako my ostatní
 • několikrát jsem si vzpomněl na citát z mého oblíbeného filmu: "tady se zhroutilo lidství"

Včera jsem na slánské diskuzní skupině zveřejnil tento příspěvek a dovolím si jej zde přetisknout, protože si za ním plně stojím:

---  http://diskuze.slansko.cz/politika-politici/zastupitelstvo-mesta-aneb-to-jsme-to-dopracovali - 12.2.2015 - 10:34 --

a tentokrát si neodpustím osobní poznámku:
- dva roky jsem razantně kritizoval minulou koalici
- dodnes se domnívám, že řada jejich rozhodnutí bylo nesprávných a o plném zvládnutí organizačních náležitostí pana bývalého místostarosty Hložka mám své pochyby

ale:
- vystupování pana starosty v některých chvílích bylo odporné a porušovalo ty nejzákladnější pravidla slušného lidského chování

Proto cítím jako svoji povinnost:
a) veřejně vyjádřit svůj názor, že pan bývalý místostarosta Hložek není bezcharakterní lump, který spáchal řadu trestných činů
b) nejsem schopen posoudit, jaké jsou skutečné důvody pro vypsání výběrových řízení a zda dotyční pracovníci jsou či nejsou lidé na svých místech. Oficiálně uváděné důvody jsou ale směšné.

---Miloslav Nič
STAN

čtvrtek 12. února 2015

On-line zápis zasedání zastupitelstva - 11. únor 2015

Na tabletu zapsal:
Miloslav Nič
(provedeny drobné úpravy kvůli přehlednosti a opraveny některé pravopisné chyby, důkladná revize by zabrala příliš času a ubrala na autentičnosti zápisu, který je průběžně odesílán na Twitter a Facebook
 • Zastupitelstvo zahájeno: 16.06, program opět slibuje dlouhodobou zábavu
 • Omluveni: Víšek, Berkovec, Heřman později, Ranková zatím nejistá
 • Neustále se jedná o zařazení bodů, podle opozice koalice nezařadila některé body, přesto, že je včas dodali
 • Šmehlík: Hrabankův materiál velmi dobrý, ale měl by se stáhnout, aby se ještě vylepšil  (editační poznámka: koncepce sportu)
 • Hrabanek: koncepci stáhnu, ale pak tedy stáhněte i sportovní halu výstavbu, aby bylo na vše čas
 • Richtr: navrhuje ukončení rozpravy Zlamal: valná hromada technických služeb, navrhuje rozdělit na dva body
 • Starosta opět vynechává diskuzi občanů a přímo nechává hlasovat, což samozřejmě nesmí, tak alespoň doufám, ze u dalších bodů nezapomene.
 • Hlasování o koncepci sportu do jednání, se zařazením souhlasí i část koalice, zařazení nezískalo 14 hlasů. Takže hala ano, koncepce ne
 • Schvalování celého programu, schváleno, neproběhla diskuse s veřejností, takže je vlastně celé hlasování nezákonné.
 • Návrh odměn členům zastupitelstva a členům výborů a komisí. Rankova: vy tedy nepočítáte s uvolněným místostarostou?
 • Peska: o odměnách uvolněného nerozhoduje zastupitelstvo. Upozorňuje na posun termínu ve vyplacení odměn.
 • Matoušek: opakuji, pro zastupitelé 0 Kč, raději navyšte školky
 • Hrabanek: v návrzích setkání chybí maximální strop, nevíme jestli rozpočet unese (editační poznámka: setkání komisí)
 • Bartonicek: já vnímal, ze p. Rankova diskutovala alespoň možnost odměn pro neuvolněné místostarosty.
 • V návrhu p.Pěšky vidím disproporci mezi odměnou členů komisi a zastupitelů. Členové komisí mají větší částky, ale malou zodpovědnost
 • Hložek: z materiálu Pěšky nevyplývá, zda se odměny týkají i zaměstnanců města.
 • Peška: chtěl jsem reagovat na dřívější stav, Rubik navrhuje omezit stropem maximální částku za rok na odměnu
 • Hlasování o odměnách ukončeno a schváleno podle původního návrhu.
 • Finanční příspěvky pro pořádání kulturních akcí - zásady, Bartonicek: máme komisi, proč to nepřipravil a komise, ale odbor kultury
 • Jaké budou termíny vyhlášení, proč není vymezeno, kdo a kde může žádat, komise bude mít neuvěřitelnou pravomoc
 • Finanční příspěvek určen na spoluúčast, jak je míněna tato spoluúčast, může být např. grant? Proč je omezeno jen na bezhotovostní převod?
 • Zlamal: více využívat bezhotovostní platbu kvůli úsporám a dohledatelnosti.
 • Bartonicek: já jsem za obcanske sdružení Otrubia, my nemáme dost peněz, abychom mohli mít vlastní účet, za jeho vedení je zaplaceny koncert.
 • Peška: vyjadřuje své názory na termíny, bylo by snadné doplnit Slaný, ale co když jinde
 • Hložek: většinu připomínek za mne řekl Bartonicek, ale souhlasím, aby příslušnost k Slanemu nebyla podmínka, třeba nám něco nabídne cizí
 • Jak budou zveřejňovány důvody přidělení prostředků, nemělo by to být jen na libovůli komise, ale měla by zdůvodnit
 • Rankova:: celkově rozdělujeme 210000, neměla by tam být maximální částka, aby vše nespolkla jedna akce?
 • Richtr: ztrácíme na tom čas, ukončeme diskusi, je to částka prkotina
 • Řada zastupitelů: kdy jindy máme diskutovat než tady.
 • Starosta: vše bylo odpovězeno, Bartonicek: ale ne, proto jsem zadal, aby to bylo postupně, jak je to s akci a vztahem ke Slanemu
 • Bartonicek: v jiných zásadách jsou přesné datumy, navrhují stáhnou a mít je ve stejné podobě jako sport a zájmové spolky
 • Nevíme kdo a kolik může žádat, proč je to jiné. Mluvil jsem se dvema členy komise, a oni nevěděli, ze se tento materiál připravuje.
 • Šmehlík: když ho dámě příště, zase se Bartonickovi nebude líbit.
 • Hložek: jsem fanda otevřenosti, ale nevkladejte mi do úst, ze to považují za dokonalé, nějak by tam Slany byt mělo. Odlozme.
 • Hložek: dejte komisi, dopracujte, schvalme příště. Richtr: ukonceme diskusi. Malem opět nebyla vyzvána veřejnost. Ach jo.
 • Hlasování: stažení materiálu: neprošlo, Bartonicek: v návrhu je uveden odbor, který jste už na radě zrušili, vždyť je to nesmysl
 • Schválena možnost hotovostnich plateb, schválen celý záměr
 • U bodu tři jsem se vzdálil na několik minut z pochopitelných důvodu:), spory o počet hlasu
 • Výstavba haly. Rankova,, jak to ma vypadat, informací je strašně malo, nevíme ani, kde se bude stavět, kolik bude provoz, kdo se bude starat
 • Hrabanek: toto je odlehčená verze, termín je tam 30. Leden, o čem to je
 • Už víme kam s tím? Grohmann: podrobnost odpovídá záměru, nemáme halu rozpracovánu, konkrétní hala
 • mela by uspokojit potřebu sportu, vždy možno použít hřiště jen pro jeden sport. Bude nad atletickým stadionem.
 • Podání: bylo odevzdáno dřív, žádost už byla podána, ale je třeba doložit schválení zastupitelstvem.
 • Širc: výdaje na sportovní zařízení, ve Slaném jsou výdaje na sport 3 x vyšší než v porovnání se srovnatelnými městy
 • Pokud bude schváleno: kdy se dokončí, kdy začnou provozní náklady?
 • Grohmann: pokud projde, bude obtížné určit, kdy se bude stavět, dlouhý monolog, ale nic konkrétního nepadlo
 • Rankova:: co ostatní, proč stavíme další halu. Proč se nezadalo na opravu zimního stadionu
 • Pospíšil: mne tento bod zaskočil, před dvěma měsíci jsme bojovali s každou korunou, teď najednou máme spoustu peněz
 • Mluvíme o dalších 15 milionech, teď se bavit o sportovních halách je nevhodné.
 • Hrabanek: tak raději predelejme BIOS. Proč nemáme na stole konkrétní návrh. Nemáme referenční stavbu.
 • Hložek: někdy v budoucnu ano, ale je to priorita tohoto roku či tohoto volebního období. Kdysi tam kde se plánuje bylo hřiště pozemní hokej
 • Pane starosto: četl jsem vas volební program: starejme se o stávající majetek, nestavme nic noveho
 • Co změnilo vas názor, Starosta: bylo mi vysvětleno, uspěje ten, kdo žádá opakovaně, letos je mala šance. Hlozek: tvrdili jste něco jineho
 • Hlozek: proč nikdo nezadal na BIOS, co když dotaci dostaneme, co pak budeme dělat? Peška zveřejňuje tragické fotky z hotelu Grand a souhlas
 • Je sportovní hala priorita. Hrabanek: chceme tedy uspět? Starosta:ano. Hrabanek: BIOS jsem se ptal, je to možné za 25 milionů dle architekta
 • Rankova: proč radši nerekonsruujeme. Vašek: stáhli jsme koncepci sportu, a ted to řešíme, za 3 roky bude kolega Berkovec zpívat co jsme tady
 • Grohmann: bude to standardní hala, máme schválenou koncepci sportu na úrovni strategického plánu, máme to v koncepci, to tam
 • Judlova: máme tady tělocvičny, nemáme nic jiného, ale pořád máme jen sport, co ostatní lidi
 • Tohle je to poslední, co potřebujeme, můj selský rozum to nechápe, proč. Kulich:sportovní komise vzala na vědomí, ale nesouhlasime s polohou
 • BIOS je obsazen dopoledne školami, večer obsazena, u nádraží nebude využití, pro školy je to moc daleko.
 • Bartonicek: volební sdružení naše město to má jako bod programu, takže chápu, proč prosazují. Pamatuji na parkovací dum
 • tehdy to řadu současných zastupitelů vyburcovalo, ted je to jako tehdy, obecný návrh, pak se uvidí, ....
 • Proč ne žádost na rekonstrukci VHS, proč nova. Peška: chce odpovídat , Bartonicek chtěl odpověď od starosty. Peška presto odpovídá.
 • Bartonicek žádá odpověď od starosty, Máme možnost požádat o rekonstrukci plavecaku a zimaku, presto odmitame, a chceme raději novou halu.
 • Starosta: přislíbili hokejisté, Bartonicek: z materiálu není zřejmé, o co zadáme, asi stavime něco jako BIOS, tam nebudou 2 hřiště
 • Otázka na hulu: v čem je návrh transparentní, hula:: jedname jen o žádost, o žádnou výstavbu nejde, (Naší svobodní jsou fakt boží)
 • Hula zdůvodňuje, ze musíme postavit, protože naše nemá rozměry, provoz by mohly zaplatit kluby
 • Bartonicek: na starostu, jako člena ČSSD, ve volebním programu mate: jasně se stavime proti megalomanskym projektum
 • V programu mate referenda a ankety o náročných finančních projektech. Bude tedy referendum, které jste slíbili?
 • Z čeho bude spoluúčast města, co když záměr vyjde.O co zadáme, jaká bude dokumentace, zadejte její zpracování, at víme, kolik vše i provoz
 • Grohmann: zatím jsme s podobnými žádostmi neuspěli, dotace jsou obvykle okolo 10 milionů,
 • Zlamal: museli jsme podat, abychom to stihli.Financování je komplexní, je tady petice s žádostí o novou halu.
 • Starosta: zájem je peticí, všechno ostatní vlastně ostatní řekli. Hrabanek: petici podepisovali zástupci klubu, ne občané, tedy 15 lidi
 • Starosta: k nám se to nějak dostalo, anketě se nebranim, pak nebudeme diskutovat jestli 17 nebo 670
 • Hrabanek na Cilka: kolik lidi z futsalu musí dojíždět pryč, nenaboura nám to vytíženost BIOS?
 • Šmehlík: postavil se atletický stadion, tenkrát to vadilo, ted jsme radí, po tartanu občané běhají, ale atleti nezavodi
 • Šmehlík dlouhatansky monolog, třeba poslechnout v záznamu.Peska;: otevřete veřejnosti, aby se mohli vyjádřit ti sportovci, co to podporují.
 • Peška obhajuje výstavbu a uráží Rankovou a Hrabanka.
 • Peška: nikdy jsme dříve návrh neschvalovali, (a asi omylem zapomněl zmínit, ze Grohmann řekl, že to je požadavek státu.)
 • Hrabanek vrací úder. Nyní mluvíme o hale na míčové sporty, ty ostatní haly v zahraničí jsou jiné použití.
 • Cílek: problém je, ze půlka klubů , co nyni hraje v Biosu nemůže hrát vyšší soutěže,
 • Palubovka v BIOSu byla nebezpečná, hala u nás by se podle obyvatel uživila. Zabrzdili jsme florbal a futsal.
 • Hrabanek: můj dotaz byl, kolik sportovních klubu tady netrénuje a nemůže hrát zápasy. Máme tady spoustu tělocvičen.
 • Kolik mužstev se přesune z BIOS, bude pak vytížená? Nezpochybňuji, ze pro vyšší soutěže tyto parametry potřebujeme.
 • Sirc: úroveň priorit, opravdu je tato výstavba prioritou vzhledem k jiným oblastem?
 • Heřman: navrhuje ukončení rozpravy zastupitelů. Starosta odmítl dat slovo Hlozkovy, ač se hlásil před Hermanem. ukončení ale neprošlo.
 • Hložek: podporuje Šírce. Dozvídáme se, ze rada klubu nemůže hrát extraligu, je to ale hlavni problém?
 • Zlamal: chce hlasovat, Bartonicek: když žádá město, tak tedy musíme vědět, z čeho budeme financovat. a
 • Hala ve Stochove mela pres 2 miliony dotaci města na provoz a další statisíce na kluby
 • Zlamal: situace může byt jiná, peníze třeba budou. Vašek: říkáte, zadáme, ale chraň bůh, abychom ji dostali. Pamatujte Murphy zákony.
 • Rubik: co když ji dostaneme, pak to tedy odmitneme? Když dostaneme, nebudeme moci přestěhovat jinam.
 • Peška: dovedeme se vypořádat s financováním, vše se rozhodne až na podzim, takže zahajime az příští rok, máme přebytky hospodaření.
 • Rankova:: proč se s tím nepočítalo v rozpočtu, sebrali jsme prachy skolkam a knihovně
 • Začíná diskuse s veřejnosti: předseda futsalu, iniciátor petice, petici podepsali statutární zástupci, ti maji právo mluvit za zakladnu
 • Hrabanek: hala v Bohumíně ma jiné stěny než se plánuje u nás, vy první těmi stěnami proletite.
 • Zástupce Barakuda Slany, upozorňuje na význam florbalu ve slaném, ale nemá halu
 • Starosta odmítl dat slovo hlásícímu se Hlozkovi, az po velkém přesvědčování ostatních zastupitelů mu slovo uložil.
 • Hlasování o stažení návrhu: pro vedle opozice i oba sircovi
 • Stazeni neprošlo, bude se hlasovat o přijetí, ted chce starosta znovu hlasovat o stažení, protože předtím podal Vašek. (Komedie.)
 • Schválení návrhu získalo 13 hlasů, sircovi byli proti, Grohmann pro, Berkovec a Visek z koalice chybí. Neprošlo.
 • Hlozek podporuje dotaci na stadion. Bartonicek: , (Hrabanek , starosta mají vzrušenou diskusi, doporučuji poslechnout, nedokáži shrnout)
 • Starosta: Bartonicek od začátku zavádějící, (starosta velmi vzrušený, nechápu proč. Bartonicek stahuje otázku.)
 • Hlasování o podpoře záměru na podporu zázemí atletického stadionu. Všichni pro, az na Pesku,, který je v bufetu a o stadion nejeví zájem
 • Ted se schvalují body běžné agendy, zatím vše probíhá hladce. Osvětlení, voda atd.
 • Začíná kogenerační jednotka o které starosta tvrdí v Kladenském deníku, že zvažuje trestní oznámení na Hrabanka.
 • Matoušek: jste pane starostu textu k pozastavení, a zda má k dispozici právní rozbor, o kterém píše v Slanských listech
 • Ptá se, kdo vyhotovil, a proč ho nemáme k dispozici. Starosta: nechapu, proč byste ho měli mít. To je pro mně.
 • Hrabanek: jaký mate způsob řešení. Starosta, mám 4 a jmenuje. Zlámal: zasahuje, že starosta špatně pochopil.
 • Hrabanek se ptá znova, a vysvětluje možnosti, které vedli k danému rozhodnutí a proč zvolili danou variantu.
 • Zlamal: odpovídá za starostu, kotel je podle něj odstaveny, benefity tam jsou, to mate pravdu, chceme to provozovat sami
 • Po roce 2020 není jisté, kdo bude provozovat, oprášili jsme i nabídku jiné firmy, která nabídla 800000
 • Nechceme zdražování, ale chceme mít otevřené možnosti pro další jednání.
 • Starosta nedal slovo několik minut se hlasícímu Hlozkovi, a dal je Peškovi kratince po té, co se přihlásil.
 • Peška: byl nalezen dokument, ze jste měli výhodnější nabídku o 300000 výhodnější.
 • Hložek se ptá Zlamala na životnost, Zlamal: 10 let, uvádí dvě firmy, Hložek tvrdí 7-8 let
 • Dotaz: kde jsou peníze na kogeneracni jednotku, jaká je ta jiná firma,
 • Na Pesku:: nevzpomínám si, ze bys někdy požadoval písemné dohody, kde jsou ustni
 • Žádá starostu, aby neobviňoval z páchání závažných přestupků.
 • Richtr: diskutuje zřízení sluzebnosti, a další podmínky, odměna 20000Kc, kabely zaplatí 72 000
 • Čte úryvky ze smlouvy, ... Peška: nevím, jak byli evidovány , tady mám nabídku , která byla lepší
 • Bartonicek: Tomas Richtr cituje z nějakého dokumentu, když ji ma zastupitel Richtr, proč ji nemáme všichni v materiálech
 • Peška něco má, ale my ji nemáme. Před rokem jsme to měli to samé v opačném gardu, pak jsme dostali, teď je to to samé
 • Žádá všechny, aby se chovali slušně, a aby pamatovali, ze i jejich volební období končí. Už zase budeme zvedat ruku, jen proto, ze máme věřit?
 • Šmehlík: Richtr a Peška se připravili a na všechno mame právo
 • Matoušek: proč chci rozbory, jsou za peníze města, pokud existují rozbory, tak je potřebujeme pro odpovědné rozhodnutí
 • Hložek: firmu, se kterou šermuje Peška neznám, nepamatují si na ni, ale takových nabídek je 7 do měsíce
 • Začíná opět vzájemné obviňování a vyčítáni a obhajoby. Doporučují poslechnout, ale po 4.5 hodinách psaní už nestíhám.
 • (Nemohu si pomoci, ale zkuste si poslechnout nezávisle to co říká starosta a Richtr. Na mne to působí velmi špatně.)
 • Bartonicek: pozastavení výkonu rady, má 6 otázek. Pozastavuje se nad tvrzeními v textu pozastavení, k jehož autorství se hlásí starosta
 • Peška: chce omezit diskusi, pro 13, neprošlo, diskuse bude pokračovat, tentokrát neprošlo díky svobodnym
 • Rankova: neustále snahy omezit diskusi jde proti všem demokratickým pravidlům, zastupitelstvo není tak často, kdy se máme vyjádřit,
 • Zlamal: vysvětluje varianty budoucího vývoje , v jeho pojetí vše zní zcela jinak než v pojetí jiných vystupujících koaličních zástupců
 • Hlozek: souhlasí se Zlamalem, vyhrazuje se proti konfrontačnímu tonu , který zvolila koalice
 • Vašek: já v radě byl, tuhle smlouvu, co ukazuje Peška jsem neviděl. Jinak souhlasí se Zlamalem.
 • Hula: já ty podklady nemám taky a souhlasim, ze by je zastupitelé měli mít a byla to chyba.
 • Richtr: obhajuje starostuv text zdůvodňující pozastavení.
 • Hrabanek: kdy bude ekonomická analýza? Upozorňuje na to, ze může dojít ke zvýšení nákladů RDK a cen tepla
 • Grohmann: vnímám materiál jako odstranění procesní chyby. RDK se chovalo korektně. Je třeba napravit smluvní vztah.
 • Hula: máme jiné řešení, např za 6-8 měsíců konkurenční firmu
 • Bartonicek: podle mne sice je závazek tam tu jednotku nechat, ale nikde se nepíše, že po roce 2020 se zavazujeme cokoliv odebírat.
 • Hula: doporučuje revokaci schválit, aby mělo město lepší vyjednávací pozici
 • Zlamal: navrhuje upravené znění, u kterého doufá, že bude přijatelné
 • Rabas, ředitel RDK: porovnavejte porovnatelné, minimální úspora, kterou můžeme garantovat je 700 000
 • Pokud máte jinou nabídku, tak si ověřte , co nabízí. Máme pouze část kotelny pro jednotku, ne celou.
 • Hložek: máte další transparentní nabídky, vedle té, které na rozdíl od nás má pan Peška?
 • Hlasování o revokaci, schváleno 14 hlasy.
 • O půl desáté bod deset, vyhláška města, školské obvody. Pospíšil: vyhláška neprošla revizí, jen se doplnila ulice
 • Překvapují mne spádové obce, vše na komendu, jejich doprava je problém, nebylo by možné lépe koordinovat?
 • Starosta: z rozhovoru soudim, proto, aby se tam děti vešli. Hrabanek: neurčuje to zákon ani podle kapacity škol, nejvolnejsi jsou Haje
 • Kapacitně ma nejvíce prostoru Háje. Pospíšil: navrhuje bod stáhnout a přivést revizi. Starosta: máme zápis do škol a podle toho musíme
 • Hrabanek: Komenda se nevejde do gymnázia, potřebuje prostory.
 • Prevence kriminality ,Šourek: doporučuje schválit, byl vytvořen v koordinaci, ma tam i svoji úlohu městská policie
 • Máme nové úkoly,bezpečnostní komise, včera z hrůzou zjistím ze Slanských novin, ze je vyhlášeno výběrové řízení na vedoucího městské policie
 • Nenašel jsem nic, co jsem stačil zjistit, že by neplnil svoje úkoly.
 • Máme policii podle zákoníku prace. Vyhlášení výběrového řízení neguje naši práci. Naše vedení města není zatím tak dlouho, abychom mohli
 • Vyhodnotit. Počkejme par měsíců, navrhují pozastavit.
 • Starosta: je to akce v jeho prospěch, došlo k fatální chybě v roce 2001. Říkal jsem, ze se má přihlásit.
 • Šmehlík: je tam kamera, kam půjde. Štěpánek: to není jen kamera ale stanice, zimní stadion a okolí. Kamera je otočná.
 • Hrabanek: když to děláte kvůli Štěpánkovi, to samé platí i kvůli nemocnici?
 • Je 9:55 , vyhlášena poloprestavka na vyzvedavani kabátu z šatny.:)
 • Prevence schválena.
 • Kabátová přestávka ukončena.
 • Historická konference: Šmehlík: proč 60000Kc, Bartonicek: zahrnuje organizovaní konference, tiskové služby, a kromě mně berou odměny autoři
 • Proč náklad 400 kusů: cenový rozdíl mezi 300 a 400 výtisky tak malý, že to umožňuje dávat jako dar s minimem nákladů
 • Hula: proč by měla dotovat Slany, když pro tak úzkou skupinu lidí
 • Proč nezadate komisi. Bartonicek: Žadatel nemůže byt město, které to pořádá.
 • Hula zpochybňuje význam bádání o historii Slaného, když to zajímá pár lidí
 • Bartonicek: na konferenci je ke stu lidem, sborník je oceňován jako významný regionální příspěvek.
 • Starosta: konzultoval jsem s ředitelem muzea a ředitelkou muzea, napsal mail o záštitu a pak o peníze, je to vydírání
 • Bartonicek se důrazně ohradil proti obvinění starosty, že vydírá. Nabízí, ze rozešle svůj dopis všem.
 • Hložek: nesmírné si vazim, co Bartonicek dělá a rovněž slibuji příspěvek.
 • Kompenzace dopravy.
 • Zpět, nejdříve knihovna, schváleno vymalováni.
 • Kompenzace dopravy podruhé, Širc: v okolí Loun to dělají malé dodávky, ne velké autobusy jako u nás.
 • Hrabanek: při průměru 0.93 přepravených nebylo by lepší dodávky?
 • Pospíšil: přimlouvá se za dotaci, abychom neodřízli obyvatele od spojení
 • Hrabanek: do teď jsme neplatili nic, zkoušeli jste jednat?
 • Pospíšil: navrhuje dotázat se dopravce pro Linet, zda by nemohl dopravu zabezpečit.
 • Hložek: navrhuje stáhnout, schváleno, bude se jednat s dopravcem.
 • Hložek ve sporu se starostou, začátek jsem nestihl.
 • Zdá se, že starosta obviňuje Hložka z neplnění povinností, chce to ukázat, starosta: oni nám to sdělili
 • Hložek na starostu: kde berete odvahu ke svym výtkám, když v tom zápise nic takového není. Vše prezentujete jako zločin.
 • Hložek: vaše obvinění připomínají 50.léta, jakou jsem chtěl funkci, co jsem chtěl? Starosta: četl jsem to v zápisu, Hložek: kde v zápisu?
 • Kde je tam jaké funkce pro mne?
 • Hložek: za celou dobu, co jsem předsedou jsem nebral nic. Teď mám pár měsíců 15 000 do března.
 • Ale co mne naštvalo,: co to o mně tvrdite, napsal jste o mne lidsky odporný materiál, pokud jste chlap, tak se omluvite
 • Složili jste už kauci, jednate s Podlesinem, je tlačeno na firmu AVE, proběhla po mé m odstoupení valná hromada
 • Je to stále prudší hádka,
 • Starosta: museli jsme nahlásit ztrátu razítka na ministerstvo vnitra. Hložek : vždyť jsme si to razítko koupili za 160 Kč, blbost
 • Hrabanek: priklanim se k Matouskovi, stahneme. Můj návrh musíme odložit se všemi nalezitostmi.
 • My najednou dostaneme tohle,a hned to musíme projednávat. Proč jsme nedostali materiál včas.
 • Starosta: vim to od 6 ledna
 • Matoušek: odletam za par desítek minut, musím pryč. Prosím, podpořte, jde o nemocnici, to jsou čistky
 • Bartonicek: je slušnost zeptat se obviněného předem. Je ve mne hořkost, jak tady fungujete
 • Tenhle bod, to je síla. Proč jste se pana Hlozka nezeptali. Víte to měsíc. Co tohle je.
 • Dostaneme něco na stůl, z ničeho nic.
 • Zlamal: v rámci rady dostal každý úkol, zkoušel jsem něco najít, sdružení mi podalo stanovy
 • Před námi hodně úkolů, když se mate dopracovat, je to složité.
 • Hložek: pane místostarosto, vas chápu, vy si myslíte, že za 4 roky se vas někdo bude ptát, jak jste byli přetížení?
 • Opravdu jsem ale nečekal takovou sprostarnu.
 • Pane Smehliku, pamatujete si tady někdy, že bychom někoho obviňovali neustále v novinách
 • Šmehlík: ani já s tím materiálem od starosty taky nesouhlasím
 • Šmehlík: Podlešín jsme ukradli.
 • Hložek: Podlešín to chtěl prodat belorusum, i BIS vyhodnotil jako rizikové.
 • Materiál odložen hlasováním zastupitelstva: 17 pro, zdrželi Chysky a Zalom
 • Havarijní náklady na opravu filtračního zařízení. Schváleno.
 • Zápis kontrolního výboru. Vašek: nechcete to odložit na jindy, je půlnoc, a vy chcete řešit něco od října.
 • 11:57 začíná diskuse
 • Bartonicek: navrhuje pozastavit pověření člena rady Heřmana, aby jednal s pojišťovnami místo ředitele.
 • Bartonicek navrhuje pozastavit již vyhlášená výběrová řízení.
 • Bartonicek: organizace se buduje léta, lze zničit za chvili
 • Šírc: hlásí se k názoru sourka a Bartonicka. Jako člen koalice se pta, co k tomu starostu a radu vede?
 • Bartonicek: po městě jde fáma, ze jmenován bude pověřený člen rady
 • Zlamal: ptal jsem se Simaka, kvůli nějakým penězům, pak jsem mluvil s Simakem kvůli penězům, mám tabulku hospodářské výnosy
 • Klesají nám v nemocnici výnosy, a stoupl nám počet zaměstnanců. Uložili jsme Simakovi předložit vizi
 • Vyvstává otázka, je tu disproporce, jak se vytvoří zdroj na mzdy, chtěl spotřebovat výnosy
 • Bereme z investičních prostředků. My takhle provádíme kontrolní funkci v nemocnici.
 • My jsme nijak nechtěli omezit ředitele Simaka
 • Sircova: nemocnice nefunguje jako továrna,
 • Tohle je podraz na ředitele nemocnice.
 • Sircova: Šimák se to vždy snaží dohodnut co nejlíp, co tam bude Herman dělat.
 • Podle Zklamala jde o kontrolní funkci.(moje poznámka: Prosím, prectete si všichni zápis rady, tam je něco úplně jineho)
 • Hrabanek: nedelejte čistky, nedelejte plošné konkursy
 • Hložek: uvedomujete si, jaké světlo hazite sami na sebe? Proč plošně, vyhlaste tam, kde máte důvod.
 • Vašek: prověření Heřmana je nešťastné, město bude litovat. To musí dělat někdo kdo má dlouho dobou zkušenost
 • Ne Heřman, který to dělá pár dnů. V nemocnici nikdy nevíte, jak budete
 • Každý rok vám mění podmínky. Město Slaný s nemocnici problémy nemá, zeptejte se jinde.
 • (Ted Vašek cituje to, co jsem si já nacetl v posledních týdnech o okolních nemocnicích.
 • Skutečně jsem s nim nikdy nemluvil, tohle není těžké zjistit z veřejných sdělovacích prostředků. )
 • Nemocnice platí 2 miliony nájem, město jí 2 miliony, nula od nuly pojde. Vše je křehké, snadno rozbijete, těžko spravit.
 • Máme 18. ministra zdravotnictví. Nemocnice jsou problém. Rozhodnutí od stolu nejsou dobré.
 • Zlámal: nevím o tom, že by chtěl být ředitelem Herman.
 • Vašek: taky si myslím, že nechce být ředitelem, slyšel jsem horší jména
 • 12:37 - již řadu minut se probírají nemocniční účtování
 • Vašek, Sircova: nedělejte to, tohle ovlivní provoz nemocnice
 • Hrabanek: my amatéři se tvarime, že po par měsících rozumíme nemocnici
 • Šourek, upustme od všech plošných opatření, řešme to tak, když jsou problémy. Ve Slanských novinách čtu, že budou řízení na všechno
 • Sircova: máme tady spoustu odborníků od jinud, nevnášejme tam neklid. Přijdeme o lidi.
 • Pospíšil: proč k tomu kroku bylo přistoupeno u vedení městské policie
 • Starosta: doneslo se k nám, že tam jsou nějaké petice, a pak v roce 2001 bylo špatné výběrové.
 • Starosta: bylo tam osobní jednání. Pospíšil: to mi přijde vratké. Štěpánek: prošel jsem v roce 2000, vyhrál konkurent,
 • Byl jsem jako zástupce a náhradník, můj konkurent neuspěl ve zkušební lhůtě. Petice: jsou tam 2-3 lidí
 • Dosud mi nebyla udělena žádná výtka, na konci roku jsem byl i oceněn. Po straznicich chci práci.
 • Zadam zastupitele, aby někdo inicioval hlasování o důvěře ve mně.
 • Hrabanek: jaký byl u policie radní, starosta: tuším, že tam byl Drholec
 • Zlamal: my máme právo to udělat
 • Hrabanek: ano, máte, ale vy tím destabilizujete.
 • 13:00 - pokračuje se neustále spory o rozumnosti plošných výběrových řízení
 • Šourek čte článek od Pěšky: předpokládá se, že budeme vypisovat další výběrová řízení
 • Zlámal: .. (prosím, poslechnete si to, já nemám sílu, jsem zděšen)
 • (Ta poznámka byla ode mne, to neříkal Zlámal,)
 • Bartonicek: tady jsou dvě jasná usnesení rady. Ted my není místostarosta schopen říci, to je arogance moci
 • Pospíšil: co se týká policie, nechci sahat do svědomí Drholcovi, ale jak moc je seznámen se všemi nalezitostmi
 • Jediné , co mohl posuzovat byly mezilidské vztahy, zřejmě z velmi malého počtu referenčních respondentů. Možná se ptal dvou lidí.
 • 13:30 začíná se hlasovat,
 • Tak se zase nehlasuje, spory o formulaci usnesení.
 • Hlasování o zrušení pověření radního Heřmana, a zase ne, už se zase mluví
 • Tak znovu: zastupitelstvo žádá o zrušení pověření Heřmana: 12 pro, zdrželo se pět, neprošlo. Hlasovalo pro i řada zástupců koalice,
 • Jsou dvě ráno, řada zastupitelů chybí.
 • Stejně neprošlo zrušení výběrových řízení, tady bylo pro 11.
 • Pozastavení výkonu vyhlášení výběrových řízení:
 • Opět 12, proti 2, zdrželi 6
 • Štěpánek: složil s okamžitou platností funkci a žádá o přeřazení na pozici strážníka. Nebude se již hlásit do výběrového řízení.
 • 2:00 konec

pondělí 9. února 2015

Slánská radnice nově aneb méně je více

V sobotu 31. 1. 2015 byl na komunistickém webu Slánské noviny, známém svými bulvárními a tendenčními informacemi, publikován článek „Slánská radnice nově“, ve kterém se mimo jiné píše:

Po řadě let, kdy byla Slánská radnice doručována do schránek občanů města bez ohledu zda o její doručování stojí či nikoliv, přechází vedení města u tohoto měsíčníků na jinou formu distribuce. … Počet výtisků by měl být dostatečný, aby bylo zajištěno, že se žádaný výtisk dostane na každého, kdo o něj bude mít opravdu zájem. V neposlední řadě tímto opatřením dosáhne vedení města i významné finanční úspory v nákladech na vydávání tohoto měsíčníku. Celkové roční náklady by se měly snížit asi o 40% (cca o 150.000 Kč).

Co vše nám tento článek ale nesděluje? Zaprvé, že úspory bylo dosaženo nejen změnou distribuce, resp. jejím zrušením ve Slaném, ale též snížením nákladu. Toto snížení je poměrně razantní, protože dosavadní počet 6900 výtisků byl redukován na 2500 kusů. Jestliže si na distribučních místech část exemplářů navíc odeberou i mimoslánští zájemci, poklesne výsledný počet kusů pro občany Slaného o více než dvě třetiny.

Zadruhé, že nové vedení města předpokládá výrazný pokles zájmu občanů o radniční zpravodaj, budeme-li věřit větě: „Počet výtisků by měl být dostatečný, aby bylo zajištěno, že se žádaný výtisk dostane na každého, kdo o něj bude mít opravdu zájem.

Bude zajímavé zjistit, jaká další média, kromě komunistického webu, se chystá nové vedení města využít. Minimálně dva z radních totiž vnímají deficit v komunikaci, jak se svěřili v PR článku „Jak to vidí“, publikovaném poslední prosincový den loňského roku: „Určitě musíme zlepšit komunikaci s občany, vím, že tam máme rezervy“ (J. Zíma).„Dále se budu snažit zlepšit vzájemnou komunikaci mezi radnicí a občany města“ (ing. T. Drholec). Oba radní jsem proto požádal o podrobnější vysvětlení.

Ale jedno pozitivum je třeba zmínit. Článek to sděluje větou: “Přímé doručování zůstává zachováno pouze pro obyvatele přidružených obcí.“ Pomiňme takovou maličkost, že ony „přidružené obce“ se nazývají „místní městské části“ či „místní části“ (a již dvě desítky let existuje Komise starosty pro místní části), to se vedení města (včetně dlouholetého komunistického zastupitele, který se nyní stal radním) postupně doučí. Je však chvályhodné, že do místních částí jsou exempláře Slánské radnice distribuovány beze změny.

Známé přísloví říká, že méně je někdy více. Bude to platit i v případě výrazné redukce výtisků a změny v distribuci Slánské radnice? Nechme se překvapit.

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň


pátek 6. února 2015

Město řízené komunistou

Ve čtvrtek 29. 1. 2015 všichni zastupitelé města Slaný obdrželi ze sekretariátu starosty ing. Pavla Záloma pozvánku na seminář, odeslanou Dr. Milanem Havlíčkem, tajemníkem Klubu zastupitelů KSČM Středočeského kraje. Seminář pořádá Mgr. Zdeněk Milata, krajský zastupitel Středočeského kraje za podpory OV KSČM Nymburk.

Přestože se tváří seminář jako nepolitický (seminář k problematice Krajských dotačních titulů v roce 2015), jedná se o politickou akci nymburských, resp. krajských komunistů (asistent Mgr. Milaty má e-mail ov.nymburk@kscm.cz). Takové politické pozvánky obvykle strany posílají a zvou na ně své straníky či sympatizanty. Za celých 13 let, co jsem zastupitelem, si nepamatuji, že by město Slaný zvalo své zastupitele na politické akce nějaké konkrétní politické strany.

Nová koalice se tedy rozhodla „pro změnu“ i v této záležitosti. Lze si položit otázku (a lze jí položit i vedení města), zda je to vhodné a etické. Ale není to protizákonné a tak proti gustu žádný dišputát.

Takové politické pozvánky obvykle strany posílají do obcí a měst, kde jsou jejich členové ve vedení. A to je nyní i případ Slaného, které má komunistu ve vedení města.

Samozřejmě, že oficielně je starostou člen ČSSD, místostarostou člen ANO 2011 a komunista je „pouze„ jedním ze sedmičlenné rady města. V kuloárech lze dokonce zaslechnout, že město je ve skutečnosti řízeno jedním ze zastupitelů, který ani neměl potřebu se stát členem rady města.

To ale krajské komunisty nezajímá. Mají svého člověka v radě a tak je pro ně Slaný městem, řízeným komunistou.

Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň

středa 4. února 2015

Zasedání zastupitelstva - středa 11. února - sportovní hala za desítky milionů

Na stránkách města a úřední desce  se den po uplynutí zákonného termínu objevil program zastupitelstva. Je obtížné pochopit, proč vedení města není schopné ohlídat ani tak samozřejmou věc, jako že program zastupitelstva se musí vyvěsit týden před jeho konáním. Do limitu se nepočítá den zasedání, takže program měl být vyvěšen nejpozději v úterý.

Rozhodně to není způsobeno neznalostí zákona, protože současné vedení tento fakt velmi dobře zná. Jsem si tím naprosto jist, protože před rokem bylo kvůli stejnému prohřešku posunuto zasedání zastupitelstva kvůli námitkám  opoziční skupiny, jejímž členem byl i současný místostarosta.

Dnes okolo třetí  hodiny ještě program vyvěšen nebyl, protože jsem v té době úřední desku navštívil. Důkladně jsem si přečetl opětovné vyhlášení konkursu na tajemníka města, které mj. obsahuje větu: sejmuto dne 5. února 2014, což v úterý 4. února působí poněkud komicky.

Nejde však jen o úsměvnou stránku celé věci, metodické pokyny ministerstva jasně vysvětlují, že psát čas sejmutí dříve, než je skutečně z úřední desky dokument sejmut je závažný prohřešek. Je politováníhodné, že město o velikosti Slaného není schopné dodržovat i ta nejzákladnější pravidla poctivé statní správy.

Osobně věřím, že zdánlivé malichernosti, jako je nedodržení termínu vyvěšení programu, změny v zápise rady bez zákonného schvalovacího procesu nebo nedodržení postupů při vyvěšování úředních listin jsou velmi podstatné, protože ukazují na mnohem hlubší problém, tedy na selhávání základních prvků odpovědné státní správy.

Zdroj mého hlavního rozladění je ale jinde. Potvrdilo se mi z několika zdrojů, že schválený rozpočet města působí závažné problémy mateřským školkám i kulturním zařízením našeho města. Je vidět, že jako za starých časů jsou priority významného funkcionáře KSČ mnohem důležitější než nějaké mrňavé děti nebo nedej bůh lidé, kteří považují naši kulturu, hvězdárnu či knihovnu za něco opravdu důležitého.

Bod programu:
04/04/2015/ZM - Návrh na schválení záměru podat žádost o státní podporu sportu pro rok 2015 z programu 133510 na akci "Výstavba multifunkční sportovní haly"
 • je zřejmé, že město bude muset přispět mnohamilionovou částkou k případné dotaci
 • díval jsem se na výstavbu obdobných hal v jiných městech, jsou relativně levné, ale nikde se příliš neřeší provozní náklady. Rád bych se mýlil, ale můj současný odhad je, že úspor je dosaženo např. při izolaci budov, a tedy lze očekávat velmi značné provozní náklady.
Nejsem nepřítelem sportu. Moje klidová tepová frekvence  je okolo 52 tepů za minutu. Chápu, jak vadí místním sálovým sportovcům, že naše sportoviště nesplňují sportovní předpisy, a ostatně o sálových sportech minimálně teoreticky vím více, než to asi vypadá (a o kriketu ještě více, co kdybychom jsme si postavili ve Slaném kriketové hřiště, byli bychom zase unikátní :).

Hlavním důvodem, proč v poslední době jsou stránky našeho blogu téměř výhradně zásobovány  články (a to velmi výstižnými) jednoho z našich zastupitelů je prostý. Po čtyřech letech uvádíme na světový trh produkt, jehož jsem 85% autorem: http://compass.techem-pro.com/ a tak lokální politice mohu věnovat jen několik hodin týdně.

Jelikož však moje tepová frekvence po přečtení bodu 04/04/2015/ZM zdaleka nedosahuje klidových hodnot, tak jsem udělal výjimku, a poněkud jsem se rozepsal. Potřeby halových sportovců jsou oprávněné a významné, neměly by však mít přednost před dalšími významnými úlohami města jen proto, že si to soudruh Peška přeje.

 Miloslav Nič
STAN


P.S.: Dnes jsem dohledal i příslušnou grantovou výzvu:

Programu 133510: http://www.msmt.cz/file/34567/

Zde se mj. píše:

Termín pro předkládání žádostí na rok 2015: Žádosti pro program 133510 se předkládají na MŠMT v období: od 5. ledna do 31. ledna 2015

Buď je tedy současný spěch bezpředmětný nebo již vedení města žádost podalo a v tom případě je schvalování bodu nepochopitelné.

Ve výzvě se rovněž píše, že je možné prostředky použít na rekonstrukci objektů v havarijním stavu. Naprosto nechápu, proč se tato jedinečná příležitost nevyužije pro zisk prostředků na zcela nutnou rekonstrukci zimního stadionu? Navíc i další kritéria nasvědčují tomu, že rekonstrukce zimního stadionu by měla velkou šanci na úspěch.

Navíc: na nové stavby je vyžadována minimální spoluúčast obce 50% nákladů,
na rekonstrukce stačí 30%.


Rovněž připomínám zápis ze 7. zasedání rady:


V dotačních kritériích je jasně napsáno, že připravenost projektu je velmi důležitým hodnotícím kritériem, takže je myslím velmi pravděpodobné, že bychom peníze na rekonstrukci dostali.

Je možné, že peníze a rekonstrukci nepocházejí z městského rozpočtu, i když je to zvláštní, protože se účastním všech jednání zastupitelstva a očekával bych, že by se o 18 a půl milionech hovořilo.

Pokud však rekonstrukci platíme z našich peněz, pokud ji platíme v době, kdy je vypsán dotační projekt, který by umožnil ušetřit alespoň 10 milionů, a město tuto příležitost nevyužilo, pokud město navrhuje utratit mnoho dalších milionů na další sportoviště a to ve chvíli, kdy všichni ostatní musí bojovat o každý halíř, tak už opravdu nevím, co přijde příště. 


Zastupitelstvo uctilo památku obětí teroru ve Francii


Když byl znám termín 3. zasedání slánského městského zastupitelstva, poslal jsem 11. ledna starostovi i všem zastupitelům následující e-mail:

Vážený pane starosto, vážené kolegyně a kolegové,

 

 protože jsem se dočetl, že další zasedání našeho zastupitelstva bude ve středu 11. února (v této souvislosti by bylo jistě milou pozorností směrem k zastupitelům města, kdyby ve chvíli, kdy je termín příštího jednání znám, bylo avízo o něm zasláno všem zastupitelům elektronicky), dovolil bych si avizovat jeden svůj návrh v předstihu.

 

 Akty teroru, které se v minulém týdnu staly ve Francii, jsou vážným ohrožením demokracie a svobody slova, protože byli zabíjeni lidé jen za to, že vyjádřili svobodně svůj názor. Stalo se to ve Francii, ale může se to stát kdekoliv jinde. A to nejen v zemích Evropské unie, které jsme součástí. Když se budeme domnívat, že to, co se děje jinde ve světě, se nás netýká, můžeme být překvapeni, až se něco podobného stane najednou i v naší vlasti či našem městě. Tedy v místě, kde máme zkušenost již se dvěma totalitními režimy, pro které principy demokracie a svoboda slova byly jen prázdnou frází.

 

 Domnívám se proto, že bychom měli na začátku 3. zasedání slánského zastupitelstva uctít památku obětí teroru ve Francii minutou ticha a přijmout usnesení, které tyto útoky na demokracii a svobodu slova, jejichž výsledkem jsou vraždy, důrazně odsuzuje.

 

 Nechci navrhovat konkrétní usnesení, nebudu-li o to požádán, ale chci vás všechny požádat o názor, protože bych považoval za krajně nevhodné, abychom o takové věci vedli diskuze podobného typu, jaké lze nyní slyšet na zastupitelstvu.

 

S přátelským pozdravem

Pavel BartoníčekČekal jsem bouřlivou elektronickou debatu, ale nikdo neoponoval. Protože se v mezičase třetím zastupitelstvem stalo to, které se konalo ve čtvrtek 29. 1., vznesl jsem návrh na uctění obětí ve Francii minutou ticha právě na jeho začátku. Byl jsem potěšen, že všichni přítomní ho akceptovali.

Je milé vědět, že slánští zastupitelé odsuzují útoky na svobodu slova, a že pro ně principy demokracie a svoboda projevu nejsou jen prázdnou frází.


Pavel Bartoníček
zastupitel, který děkuje svým voličům, že mu zachovali přízeň