úterý 2. září 2014

Zelené granty ve Slaném


Zeleň je jedním z hlavních indikátorů kvality života ve městě. Kromě ekologické, estetické a hygienické funkce plní také funkci rekreační a společenskou. Zeleň má nezastupitelnou roli zejména pro ty věkové skupiny obyvatel, které nemají tolik možností opouštět město (děti a mládež, senioři).
Ve Slaném patří k největším klidovým plochám zeleně Lesopark Háje, okolí Božího hrobu a park u Obětního kamene (Slánská hora). Menší plochy zeleně najdeme také v rámci městských sídlišť. Většina těchto ploch by si jistě zasloužila nejen regeneraci zeleně (ošetření, kácení a výsadby nových dřevin), ale také obnovu a umístění nového mobiliáře (laviček, košů, herních prvků apod.). Nemám přitom na mysli běžnou údržbu prováděnou pravidelně Technickými službami města, nýbrž komplexní projekt vytvoření jedné nebo více moderních rekreačních ploch zeleně, esteticky hodnotného veřejného prostoru, kde by se lidé mohli společně scházet, odpočinout si nebo si zasportovat.  
V programovacím období EU 2007-13 bylo možné využít řadu evropských zdrojů pro financování projektů revitalizace zeleně. Největším dotačním programem byl Operační program životní prostředí (OPŽP), v rámci něhož je možné podpořit až do výše 90 % celkových způsobilých nákladů zejména projekty zakládání a revitalizace významné sídelní zeleně. Pro tuto oblast bylo pro období 2007-13 vyčleněno 87 mil.EUR.
Pro městské lesoparky byl zajímavý také Program rozvoje venkova určený primárně pro potřeby zemědělců a malých obcí, který však v rámci jedné ze svých oblastí podpory poskytoval dotační zdroje pro zvyšování společenské hodnoty lesů a posílení rekreační funkce lesoparků. Konkrétně je bylo možné využít pro úpravu cest, pořízení herních prvků nebo mobiliáře.
Podíváme-li se pro zajímavost na realizované projekty úprav zeleně a revitalizací parků do měst i některých menších obcí v okolí Slaného, lze uvést několik čísel. V uplynulém období 2007-13 získali na zeleň z evropských dotací (v rámci OPŽP) v Kladně 3,578 mil.Kč, v Kralupech nad Vltavou 10 mil.Kč, v Roudnici nad Labem 2,380 mil.Kč, v Litoměřicích 3,148 mil.Kč (příslib dotace), ve Veltrusech 5,287 mil.Kč, na Buštěhradě 3,404 mil.Kč. Z menších obcí je v této oblasti specifická nedaleká obec Královice, která získala na projekty obnovy sídelní zeleně celkem 4,847 mil.Kč.
Co se týká Programu rozvoje venkova, ze Středočeských obcí je možné zmínit např.město Zdice, které v současnosti realizuje projekt obnovy lesoparku s přiznanou dotací ve výši 1,5 mil.Kč.
Nelze říci, že by město Slaný v uplynulém období nezískalo žádnou dotaci z evropských fondů. Dotace směřovaly zejména do nemocnice Slaný, zateplení některých škol, rekonstrukce sportovního areálu nebo do efektivního řízení lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců na MěÚ Slaný.
Pomineme-li projekt intenzifikace ČOV Slaný-Blahotice, jehož osud by vydal na samostatný článek, v oblasti životního prostředí se město může pochlubit pouze projekty odbahnění rybníků (Červeného rybníka a návesního rybníka v Lotouši). Na zeleň nebyla podána žádná projektová žádost, ačkoliv například o projektu revitalizace lesoparku Háje se mluví už řadu let. Ve srovnání s jinými městy je jasně vidět, že zeleň není pro město Slaný prioritou. Vzhledem ke zdrojům alokovaným na tuto oblast v uplynulém programovacím období EU a možnosti získání podpory ve výši až 90%, se jedná o promarněnou příležitost. Nové programové období EU (2014-20) počítá znovu s dotacemi na městskou zeleň, i když celkový objem zdrojů i míra podpory bude nižší. Pro Občany města Slaného je kvalita zeleně a veřejných prostranství jednou z programových priorit. 
Petr Hauptmann

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného