úterý 16. září 2014

Bezpečnost v ulicích nezajistí jen policisté

Ulice se v posledních padesáti letech výrazně proměnily. Ačkoliv si to už dnes často ani neuvědomujeme, vzhled a funkci uličního prostoru výrazně změnila automobilová doprava.

Chodci a cyklisté, kteří mohli dříve využívat celou plochu ulice, jsou dnes vykázáni na leckdy úzké chodníky a vozovku je možné přejít jen v místech vyznačených přechodů, nadchodů a podchodů. V nově budovaných lokalitách jsou už ulice navrhovány tak, aby různorodé zájmy uživatelů uličního prostoru - chodců, cyklistů i automobilistů - byly co možná nejvíce skloubeny. Ve staré zástavbě je to o mnoho obtížnější, přesto se některá města s problematikou bezpečnosti chodců a cyklistů úspěšně vypořádávají.

Jednou ze čtyř hlavních priorit volebního uskupení Občané města Slaného je „starost o bezpečný veřejný prostor pro chodce, cyklisty a řidiče“. Kromě opatření zaměřených na zvýšení bezpečnosti občanů v problémových lokalitách a pravidelné kontroly dodržování legislativy týkajících se např. ubytoven nebo heren, se volební program zaměřuje právě na potřeby chodců a cyklistů v ulicích města. Klíčovými pojmy, se kterými přitom pracuje, jsou „bezbariérové chodníky“ a „zklidnění dopravy“. Tyto pojmy bych proto rád blíže objasnil a zároveň nastínil možné dotační zdroje pro jejich financování.

Pojem „bezbariérovost“ jsem si začal plně uvědomovat až před několika lety, kdy jsem do ulic Slaného občas vyjel s kočárkem. Uvědomil jsem si také, jak veliké mám štěstí, že se nemusím po chodnících pohybovat na invalidním vozíku nebo se slepeckou holí.

Bezbariérové chodníky jsou totiž nepostradatelné zejména pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (osoby tělesně a zrakově postižené), ale stejně tak pro seniory nebo rodiče s kočárky. Pro občany tělesně a zrakově postižené je bezbariérová infrastruktura navíc základní podmínkou pro jejich zapojení do aktivního života.

Upravit chodníky tak, aby byly „bez bariér“ znamená dodržet přesně předepsané parametry dané vyhláškou (sklony, šířku chodníku, vodící linii pro nevidomé apod.), což přirozeně není levná záležitost. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) však nabízí obcím a městům dotace až do výše 85%. Podporovány jsou přitom chodníky, které leží podél silnic s nejvyšší intenzitou dopravy. Důležité je mít kvalitně připravené projekty a vyřešené majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům.

Některá města pojímají problematiku odstraňování bariér ještě komplexněji a zapojují se do Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Tento program podporuje zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a odstraňování bariér při vstupu do budov veřejných institucí a služeb (úřadů, škol, sociálních a zdravotních zařízení). Zároveň je kladen důraz na propojení těchto budov bezbariérovou pěší trasou v rámci města.

Z okolních měst se touto cestou vydaly například Velvary, kde si nechaly vypracovat Generel bezbariérových tras (audit bezbariérovosti), což jim umožňuje získávat dotační prostředky v rámci vládního Programu mobility. Z těchto prostředků pak mohou financovat nejenom ucelené bezbariérové pěší trasy ve městě, ale také přístupy do veřejných budov.

Dalším pojmem je „zklidnění dopravy“, což je soubor opatření sloužících ke zvýšení užitné hodnoty komunikace a zlepšení komfortu a bezpečnosti chodců a cyklistů na úkor dosud nadřazeného postavení automobilové dopravy. Mezi taková opatření patří např. zpomalovací prahy (retardéry), zúžení komunikace, nasvětlení přechodů pro chodce, signalizační zařízení nebo ukazatele rychlosti při vjezdu do města. Na všechna tato opatření je rovněž možné získat státní dotace ze SFDI se stejnou mírou podpory jako u bezbariérových chodníků.

Volební program OMS myslí také na cyklisty, kterým slibuje bezpečný průjezd městem. Není to jen nereálný slib, protože pokud by se podařilo připravit a prosadit kvalitní projekt, je zde opět možnost požádat o až 85 % dotaci SFDI z programu na podporu výstavby cyklistických stezek. Nemusí přitom jít jen o klasickou stezku pro cyklisty. Potřeby cyklistů a chodců mohou být uspokojeny zároveň a to vybudováním stezky pro chodce a cyklisty s odděleným provozem.

Možností jak zlepšit bezpečnost chodců a cyklistů je opravdu mnoho, tak proč je nevyužít také ve Slaném?


Petr Hauptmann
č.7 kandidátní listiny
OBČANÉ MĚSTA SLANÉHO

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného