úterý 29. července 2014

www.slevomol.cz

V demokratickém systému samosprávného řízení měst je ignorování ekonomických zákonitostí dlouhodobě nemožné. Dříve nebo později se projeví zaostávající hospodářskou a sociální úrovní, podezřeními z korupce, klientelismu a následnou nespokojeností občanů, kterou již nelze ovlivnit třeba autoritářskými nebo dezinformačními praktikami.

Koaliční elita 14 zastupitelů vedená starostou tvoří rozhodovací většinu pro cokoliv, co je v samostatné a relativně nezávislé působnosti Slaného. Podle jejich subjektivního uvážení zajišťuje radnice veřejné služby pro 15 tisíc občanů a to prakticky bez kontroly a dohledu.

Nezodpovědné praktiky a porušování závazných pravidel, kterých se často dopouští, nejsou možné v případech, kdy město usiluje o dotace z fondů EU. Unijní podporu je sice možno masově využívat, ale jen za podmínky respektování jednotných ekonomických a právních standardů, spravedlivých pro všechny žadatele o dotace. A v tom je zřejmě zakopaný pes, proč využití evropských peněz je tak mizerné v případech:

1. Rekonstrukce ČOV Blahotice:

Podle závazku ČR při vstupu do EU (před 10 lety) měly být evropské standardy kvality odpadních vod splněny do roku 2010. Gestory podpory vládního závazku jsou ministerstva zemědělství a životního prostředí, která již poskytla stovkám obcí na splnění tohoto cíle miliardové dotace.

 O dotaci pro Slaný bylo rozhodnuto až v posledních dnech, rok po skončení rozpočtového období EU, ve kterém byly peníze alokovány. Projekt je kvalifikován jako rizikový a zastupitelé hledají východisko ve  financování na dluh z vlastních peněz a v omezeném rozsahu. V rozpočtu 2014 je alokováno 130 mil. Kč, na které nebyla dosud uzavřena úvěrová smlouva, i když to odporuje rozpočtovým pravidlům.

2.  Revitalizace historického jádra Slaný-Husova ulice.

Využití dotace podmiňuje investice města do rekonstrukcí inženýrských sítí, které jsou finančně nákladnější než přislíbená dotace EU na úpravu povrchu vozovky nad nimi. Hrozí nesplnění závazných pravidel, nehospodárnost, nepřiznání dotace při konečném vyúčtování a nakonec financování akce z vlastních zdrojů v krizovém režimu. V rozpočtu 2014 je 20mil. Kč na které včas nebyla uzavřena úvěrová smlouva a dotaci to ještě více znejišťuje.

3. Výstavba parkovacího domu

Projekt od počátku nesplňuje dotační kriteria EU pro podporu dopravní infrastruktury, je nehospodárný podle principů 3E a je financován z úvěru dohodnutého radními neplatnou smlouvou. V rozpočtu 2014 je odsouhlasena splátka 15,5mil. Kč a stejnou částku chtějí podle rozpočtového výhledu každoročně splácet  do roku 2017. Stavba byla pořízena bez souhlasu zastupitelů, škoda přesahující 100 mil. Kč bude mít soudní dohru.  

K evropským dotacím se chová slánská reprezentace jako ke zboží v akci na slevových portálech. Pokouší se zlevnit nesmyslné a nepotřebné investice a fabuluje Slaňáky, že něco dostaneme zadarmo a proto to nelze odmítnout. Zdá se, že ani na konci svého funkčního období nepochopili existenci jednotného systému řízení a kontroly veřejných peněz a uchyluje se v nouzi k vlastnímu financování, kde dohled a transparentnost váznou. I zde však musí počítat s tím, že benevolence má své limity.

Vladimír Dosoudil

sobota 19. července 2014

Mrhání veřejnými penězi.

Kritika výsledků práce slánské radnice  (podle starosty - hledání řešení po chybách jeho předchůdců) se z mé strany soustředila zejména na oblast hospodaření s veřejnými penězi.  Celé volební období, ve kterém starosta Hrabánek (ODS) zastával jen ty nejvyšší výkonné funkce, se dá zobecnit pojmem „promrhávání zdrojů“ .

Dosud jsem se v kritice více soustředil na formální stránku procesu hospodaření s majetkem města, na plnění procesních povinností dané platnou legislativou. Výsledkem, jen s námahou zlehčovaných pochybení, týkajících se nerespektování rozpočtových pravidel, zákona o obcích, zákona o veřejných zakázkách etc., je neplatnost smluvních jednání, ve kterých město navenek starosta zastupuje a které jsou uskutečněny v rozporu s demokratických principy samosprávy Slaného.

Druhá a důležitější oblast hospodaření s veřejnými prostředky je oblast obsahová, tj. ekonomická správnost přijatých rozhodnutí při respektování tzv. principů 3E, jak je ukládá zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Totální absence finanční kontroly ve Slaném a korekce nezákonných jednání vyvolených (ne vždy zvolených), kteří si  přisvojili právo rozhodovat o věcech, ke kterým nemají kompetenci, je meritem problémů s nedostatkem financí a neschopností Slaného plnit dlouhodobě své závazky. Letmo zaznamenejme, co  principy 3E znamenají:

    Hospodárnost (Economy)

    Účelnost (Efficiency)

    Efektivnost (Effectivenes)

Příklady povinných principů 3E při zadávání veřejných zakázek:

Hospodárnost-nejnižší nabídková cena,minimální provozní náklady v průběhu životního cyklu.
Efektivnost-návratnost nákladů, náklady na jednotku výstupu.
Účelnost-v případě kvantitativních kritérií nejlepší hodnota dané nabídky.

Že tyto principy byly zásadně porušeny neznamená jen sankce dozorových orgánu nad výkonem veřejné správy, které podle vyjádření starosty Hrabánka slánský rozpočet příliš neovlivní, ale jsou také neoddiskutovatelným příznakem korupčního jednání.
Jestli pan starosta Hrabánek se staví do role nového a minulostí nezatíženého člověka, který má za úkol vyvést místní ODS z krize a znovu kandiduje na starostu, bylo by vhodné, aby rychle a věcně argumentoval, jak osobně bránil nezákonným praktikám minulosti a co chce do budoucna na svých přístupech k veřejné službě občanům změnit. Dodržení principu 3E může snadno dokladovat na akcích, které vyhlašuje jako prioritní už v letošním roce.


Vladimír Dosoudil
pátek 11. července 2014

Nula od nuly pojde

Tento blog je reakcí na bod programu „0“ ZM 9.7.2014, ve kterém, po krátkém dohadování o programu, byla diskutována problematika parkovacího banko-domu.

Protože závěry z projednání a nové informace, jak již odpovídá slánské zastupitelské praxi, byly také nulové, v krátkosti reaguji zkušenostmi z oblasti přípravy a hodnocení investičních projektů veřejného sektoru, obecně  akceptovanými, ovšem se slánskými praktikami se zdaleka míjejícími. Jedná se v něm o stručný náhled na problematiku stanovení pořadí důležitosti investičních akci zařazených do rozpočtu (v terminologii starosty priorit) a hodnocení projektů, jejichž smyslem je veřejný prospěch.

I když veřejný prospěch komerčního banko-domu je také nulový, uvedu alespoň hlavní teoretické zásady rozhodování, které platí obecně, a kterými se snad po volbách budeme i ve Slaném řídit. Pořizování majetku je v pravomoci zastupitelstev, tedy investiční rozhodování, je založeno na demokratických principech. V ekonomické teorii existuje mnoho názorů, z nichž jeden zazněl i na  včerejším ZM a to, že veřejné projekty nemají návratnost, a že jsou jejich dopady neměřitelné a pokud jsou měřitelné, není možné je hodnotit penězi.

Dovoluji si této argumentaci 1.místostarosty Hložka zásadně oponovat. V situaci nedostatku peněz je vždy alfou a omegou rozhodování posouzení efektivnosti investice a to platí obecně, že hodnota výstupu musí být vyšší než hodnota vstupů. Toto srovnání platí nejen mezi veřejnými investicemi navzájem, ale také ve srovnání mezi komerčními a veřejně prospěšnými stavbami, tedy i komerčním
banko-domem a třeba atriem městské knihovny, nebo zateplením školy, ČOV atd.

Rozdíl v rozhodování o projektech nenajdeme tedy v projektech samotných, ale v lidech, kteří o projektech rozhodují a subjektech, jejichž zájmy jsou investičním projektem sledovány. Všimněme si třeba hlavních profesí radních a zaměření investic, které vybrali v letošním roce k realizaci.

Abych nezabíhal do podrobností, jen konstatuji, že existuje kvalifikovaný proces přípravy veřejných investic, který zahrnuje 10 etap postupujících od ideje projektu (seznamu nápadů) až po zpracování finálních studií pro rozhodnutí a dohodu s případnými poskytovateli dotace, bankami apod.

Slánská praxe je úplně odlišná. Pohybujeme se od nápadu (většinou zrozeného na tzv. koncepčním jednání Rady města), který nemá alternativy, přes zamilování se do projektu a vyvolání místního nadšení, přes hledání zdrojů financování až po politickou podporu projektu bez ohledu na socioekonomické výstupy investice. Nedivme se pak, že informace o efektivnosti a účelnosti investic jsou nedostupné, protože samozřejmě neexistují, vzácné zdroje, které chyběly na řádnou přípravu jsou pak už jen nuceně směřovány k právním zástupcům a auditorům, kteří obhajují neobhajitelné.

Vladimír Dosoudil

středa 9. července 2014

On-line zápis zasedání zastupitelstva 9. července 2014

 • Zastupitelstvo 9. července - začátek 15:06, přítomno 19
 • program: bartonicek navrhuje bod : informace o jednání ve věci parkovacího domu, Hlasování: odmítnuto koalici, která se zdržela hlasování
 • Hlasování o programu: program neschválen, hrozí konec zasedání
 • Přerušení jednání na pokus o dohodě o programu. Přestávka ohlášena na 5 minut.
 • Jednání obnoveno, v rámci dohadovaciho řízení, dohoda zařazení park. Domu jako první bod. Upraveny program přijat.
 • Bod 0: parkovací dum, Bartonicek: zadost o písemné vypracovani všech stanovisek ve výboru o parkovacím dome.
 • Bartonicek: chci znát termíny o parkovacim dome, chci vědět jak je to s plánováním zisku parkovaciho domu.
 • Bartonicek: jednejme o jednotném názoru města, Hložek: každý člen výboru pro PD podá sve stanovisko
 • Hložek: chci vidět oficiální dokument města, ve kterém město tvrdí, ze ma byt parkovací dum ziskovy.
 • Hložek evidentně naznačuje, ze město nikdy netvrdilo, ze dum bude přinášet zisk, což je očividná lež.
 • Bartonicek na Hlozka: ukazte mi dokument, kde město oficiálně tvrdí, ze bude součástí infrastruktury a vůbec se nepočítá se ziskem
 • Bartonicek: já si pamatuji počáteční tvrzení, když se dum schvaloval, tam se tvrdilo něco úplně jineho
 • Hložek: parkdum vznikl jako řešení parkovacích míst, je to stejne jako divadlo nebo plovarna
 • Peška: parkovací výbor se již dokázal většinou hlasu shodnout, starosta zaslal stížnost na firmu Koma, byla vypracována analyza
 • Bod 1: model budoucího provozování vodovodu a kanalizace po dokončení Blahotic.
 • Hrabanek: s vodohospodarskym sdruzenim shoda na vlastnickem modelu, který je podrobněji zpracován v materiálech pro zastupitelstva.
 • Ve vodohospodarskem sdružení (Slaný a okolní obce) je za každých tisíc občanů jeden hlas.
 • Hrabanek: je obtížné si představit, že by vodohospodářské sdružení a Slany melo jiný vlastnický model.
 • Hrabanek: vlastnický model znamená, že si město založí vlastni společnost, která bude vodu a kanalizaci provozovat.
 • Peška: jak jsme na tom s Blahoticemi? Hrabanek: informace podá Grohmann
 • Hrabanek: az skoncime Blahotice, budeme provozovat společně se sdružením
 • Grohmann: podali jsme zadost o prodloužení o pul roku registračního listu k dotaci, nemáme informace, jak jsme dopadli, ale podmínky splneny
 • Nemohu garantovat další průběh, dokud nebude písemné vyrozumneni o prodloužení. Doporučuje odložit projednání vlastnické struktury.
 • Bartonicek: materiál je dobrý, ale je to koncepce vodohospodarskeho sdružení, ne města Slaný, jak znel úkol radě.
 • Bartonicek: navrhuje materiál odložit, az budeme vědět, jak dopadne čistička.
 • Bartonicek: problémy s rozhodováním, Slaný nebude mít vliv, jak bude zohledněn zájem města?
 • Hrabanek: materiál předběhl dobu, ucelem je, abychom se dále rozhodli jak dal, zda zadat právní rozbor z hlediska mesta
 • Odhad nákladů na právní rozbor: okolo 100 000 Kč podle ceny rozboru pro vodohospodářské sdružení
 • Peška: jak říkal Bartonicek, jsou tady dva subjekty, Slaný a vodohospodářské sdružení obci. Materiál se týká sdružení obci
 • Hrabanek: tady chceme souhlas se zadáním materiálu pro právníky jak to řešit ve Slaném.
 • Herman: navrhuje počkat s analyzou do chvíle, az budeme vědět, zda dostaneme dotaci na Blahotice.
 • Bartonicek: navrhuje, aby zastupitelstvo pouze konstatovalo, že bylo seznámeno s materiálem, a rozhodnout az ve chvíli, kdy jasná dotace
 • Grohmann: s dotaci je to velmi komplikovane
 • Pokračuje se rozpravou nad tím, proč rozhodovat teď nebo později.
 • Hlasování: doporučení vlastnického modelu a vyhrazení 100 000 Kč na právní rozbor. 15 pro, schvaleno
 • Rozprava o převodu majetku mezi Knovizem a Slaný, Hložek obhajuje bezplatný převod, Bartonicek navrhuje prodej za odhadni cenu.
 • Převod pozemku odložen do zjištění dalších okolností,
 • Zakázka na chodník v Nosacicke , veřejná zakázka malého rozsahu, jeden přihlášen, cena 183 tisíc, rada doporučuje schválit.
 • Bartonicek: byla neformální dohoda, ze chodník dokončí investor, nyní musíme platit my, ne investor, jak slíbil.
 • Bartonicek: kdo jednal za město, s jakým výsledkem? Hrabanek: nikde není psaná dohoda, vycházíme z reality, chodník je třeba
 • Peška: máme veřejnou zakazku , vybíráme z jedné nabídky, je tady 20 firem, proč osloveny jen 3?
 • Hrabanek: asi příliš mala zakázka, proto se víc nepřihlásilo, Hložek: souhlasí s Bartonickem, ze chodnik slíbil investor
 • Byl tam problém s přejímáním, dvě pochybení, investor tam zapomněl i připojení elektřiny. Ale už se nedá nic dělat.
 • Nyní už je třeba pomoci lidem, ten chodník je tam opravdu potřeba.
 • Úřad: chodník nebyl součástí kolaudacniho řízení
 • Hlasování: chodník za peníze města schválen.
 • Úvěr: na investice v 2014, Komerční banka vítězná nabídka, úroky a další položky : 535 900, vázána na 3M Pribor
 • Další podmínkou komerční banky limituje maximální výšku příštích úvěrů.
 • Nová: máme závazky: parkovací dum, splátka kanalizace kvíček, a jedna pujcka
 • Na úvěry splacime ročně asi 2 miliony ročně
 • Schválen úvěr od komerční banky.
 • Příspěvky na obnovu domu: 2 348 tisíc, navýšení proti rozpočtu z rezerv minulých let.
 • Kontrolní výbor: doporučuje vyvodit důsledky z parkovacího domu. Matejka: dodnes nám nikdo nevysvětlil , jak to s parkdomem bylo
 • Kontrolní výbor zpráva vzata na vědomí. Odstupuje z výboru Kunst, vysloveno podekovani p. Kunstovi. ODS místo něj kandiduje p. Konečného.
 • Parkovací dum: hlasování o vyvození důsledku: proti Dobner, zdržela se koalice, návrh nebyl přijat.
 • Peška: tento týden opět problémy s vydáváním aut. Občané nevědí, ze mohou uplatnit náhrady. Na dome není informace o nároku na náhradu.
 • Peška: ukazatel na parkdome ukazuje špatně o 20 aut, když svítí 100, je zaparkováno jen 30 aut.
 • Hrabanek: náhrada za nevydané auto, není na ni ve smlouvě nárok.
 • Sýkora - když na nějakém patře pracuji, tak ukazatel ukazuje jako obsazená i ta místa, která jsou mimo provoz,
 • Sýkora: sam mohu u sebe z počítače zjistit počet volných míst, ale závady nám nemusi hlásit takže nevíme.
 • Dnes jsme sami objevili jednu poruchu o které nevěděli. Ale všechny informace samozřejmě nemáme.
 • Hrabanek: technické služby Slaný: 50% podíl odkoupila jiná společnost od původního vlastníka, druhou půlku ma město
 • Hrabanek: ziskany prostředky prevence kriminality, mj. umožní zaplacení domovnika v mexiku
 • Hrabanek: informace k restauraci v přízemí grandu zašle pisemne do konce týdne všem zastupitelům.
 • Příští zastupitelstvo: asi až v srpnu, až budou finální informace o jednání s Komou.
 • Konec: 18:15
Zapsal: Miloslav Nič