středa 28. května 2014

Nečetli, a přesto rozmrazili

Včera byl zveřejněn zápis z mimořádného jednání zastupitelstva:

http://www.meuslany.cz/cs/mesto-slany/zastupitelstvo/zapisy-a-usneseni-zastupitelstva/ , (on-line zápis: http://www.oms-slany.cz/2014/05/on-line-zapis-z-mimoradneho-zasedani.html)

Hlavním bodem programu byla čistírna odpadních vod Blahotice. Ze zápisu vybírám (uváděný čas je ze zvukového záznamu, proto v něm není zahrnuta přestávka) :

 • 0:0 (hod:min)  - AD 1 ZPRÁVA O JEDNÁNÍ VE VĚCI INTENZIFIKACE ČOV
 • 1:36 - Mgr.Hrabánek, hlasování o všech třech návrzích usnesení k tomuto bodu najednou: (13 pro, 4 proti. – RNDr.Peška, Ing.Šrom, pp.Kasík, Matějka, 4 zdrž.- Ing.Dušák, Ing.Šourek, pp.Kocourek, DiS., Varvařovský)(1.37) návrh nebyl přijat
 • 1:38 - Mgr.Hrabánek,(1.38) podle jednacího řádu nechal hlasovat o dohadovacím řízení (14 pro, 6 proti –Ing.Dušák, Ing.Šourek, Ing.Šrom, pp.Kocourek, DiS., Kasík, Matějka, 1 zdrž.- RNDr.Peška )
 • přestávka 25 minut
 • přichází RNDr. Kulich 
 • 1:40Zastupitelstvo města schválilo dodatek č.15 provozní smlouvy mezi Městem Slaný a Středočeskými vodárnami, a.s.. (15 pro, 7 proti – Ing.Dušák, Ing.Šourek, Ing.Šrom, pp.Kocourek, DiS., Kasík, Matějka, RNDr.Peška)
 • 1.44 - odchází RNDr. Kulich

Jako velký ctitel díla českého velikána Járy Cimrmana nemohl jsem si nevzpomenout na úryvek ze hry Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem 5. dubna 1909:

BERAN: Vy četli a rozmrazili?
LÉKÁRNÍK: My rozmrazili, ale nečetli.
BERAN: Vy nečetli, a přesto rozmrazili? Wonderful! Bystrý národ.


Miloslav Nič

Více informací k projednávaném bodu: 

úterý 27. května 2014

Vlci vyjí, karavana táhne dál…

Všichni, kteří se veřejně ve Slaném angažovali, si nemohli nevšimnout, jakými prostředky (většinou v utajení a kuloárech) bývaly prosazovány názory autorit, jak mnohým bylo vnucováno, co je pro ně dobré a přínosné. Odkazy na výsledky voleb měly legitimizovat četná sporná nebo nezákonná rozhodnutí většiny. Společným rysem byla ignorance legitimních názorů opozice a menšin (nejen podle pravo-levého dělení zastupitelstva) a prosazování programových priorit dominantních stran, zaměřených více na podnikání, než na veřejné služby občanům Slaného.

Tento systém fungoval spolehlivě, než,  téměř ze zoufalství a bezmoci, byla posouzení různých kauz přesunuta  na orgány státní správy a justice. A první rozhodnutí dávají oponentům za pravdu. Zatím nepravomocné rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže  o správním deliktu a pokutě za zvýhodňování dodavatele jedné megalomanské a nepotřebné stavby v centru Slaného dalo kritikům  za pravdu jednoznačně.

Pokud se současné metody rozhodování nezmění, můžeme očekávat další právní stanoviska, např. ministerstva financí k chronickému porušování rozpočtové kázně, ministerstva pro místní rozvoj ke koncesním řízením o zajišťování veřejných služeb a k dalším  jednáním, kolidujícím se zákony a proto neplatných. Bohužel  tato stanoviska budou doprovázena i finančními nároky (pokuty, penalizace, vratky dotací, arbitrážní jednání, ...).

Jsem zvědavý na výsledky externího i interního auditu k oponovaným tématům, které budou brzy projednávat zastupitelé při schvalováním závěrečného účtu města za rok 2013. Zmanipulované, závislé audity jsem kritizoval již před  několika lety, moji interpelaci lze lehce dohledat na webu města. Dnes by se již radní neměli  spoléhat na nekritickou autoritu starosty. Staré megaprůšvihy, které se vynořují z přítmí zákulisních dohod, by si zasloužily větší otevřenost a zapojení angažované veřejnosti.

Místo toho, podle pravidel českého „odezdismu“, zřizuje zastupitelstvo různé komise, které projednávají alibisticky i to, co jim ze zákona nepřísluší, a aniž to tuší, poskytují svým chováním jakousi legitimitu, poskytují alespoň zdání, že po formální stránce nic tajeno není. Zároveň jsou zastupitelé sváženi k hlasování o stamilionech a přeběhlíci k prosazení strategických hlasování jsou žádaným zbožím.

Dosavadní konfrontační slánská politika nebrala při rozhodování o veřejných záležitostech občanů ohled na tak základní argumenty, jako jsou kriteria účelnosti, hospodárnosti, legality, přiměřenosti a efektivity. Vedení města se soustřeďuje na politikaření, překotné shánění hlasovací většiny k popření již jednou konaného hlasování a uchyluje se k argumentaci ve stylu: „máme poslední možnost něco nebo někoho obalamutit“.

Mnozí lidé, kterých si profesně vážím, se tak dostávají do osobních problémů, protože dříve nebo později zažijí těžké chvíle při vysvětlování motivů svého jednání. Na vyvození politické zodpovědnosti je již pozdě, to za všechny učiní voliči. K zamyšlení nad právní zodpovědností, systémem práce a řízení i budoucí veřejnou angažovaností čas ještě je.

Vladimír Dosoudil

pondělí 26. května 2014

Je něco zvláštního v městě Slaný

Na minulém zasedání zastupitelstva (on-line záznam) se přihlížející občané dozvěděli několik novinek. Mezi nejzajímavější patřil fakt, že se nepodařilo nalézt dokument potvrzující schválení klíčového dodatku o provozování vodovodní sítě. Kontrolní výbor zase konstatoval, že usnesení o prodloužení smlouvy s RDK nebylo vyvěšeno na úřední desce.

Když si tedy připomeneme některé právní  problémy poslední doby:
 • Smlouva o parkovacím domě nebyla schválena zastupitelstvem (a je tedy podle názorů ministerstva vnitra i oslovených právníků absolutně neplatná).
 • Dodatek smlouvy k parkovacímu domu č. 7, který několikanásobně prodloužil parkovací časy v porovnání s vysoutěženou zakázkou, nebyl schválen zastupitelstvem a podle vyjádření Úřadu na ochranu hospodářské soutěže závažným způsobem porušil pravidla výběrových řízení.
 • Nelze prokázat, že dodatek smlouvy o provozování vodovodní sítě a kanalizace byl schválen radou, a je tedy zřejmě absolutně neplatný.
 • Bylo třeba revokovat usnesení o prodloužení nájemní smlouvy s RDK, protože toto usnesení nebylo vyvěšeno na úřední desce, jak předpisuje zákon.

Hamlet by zřejmě použil trochu expresivnější obměnu názvu článku.  Já se uchýlím ke své bývalé profesi a použiji termín inženýrský. Zdá se, že problémy vedení města jsou systémové, a tedy nevystačíme s povrchními změnami.

Miloslav Nič


pátek 23. května 2014

Čistírna odpadních vod Blahotice - vzít či nevzít dotaci?

Minulé zasedání zastupitelstva bylo velmi bohaté na události (on line zápis) a poskytlo mnoho námětů k přemýšlení. Prvním a nejdůležitějším bodem schůze byla debata o podepsání dodatku č. 15 ke smlouvě o provozování čistírny odpadních vod v Blahoticích.

Ačkoliv situaci kolem čistírny sleduji již delší dobu ( voda), tak se v nepřehledné situaci jen stěží orientuji. Domnívám se, že většina občanů i zastupitelů je na tom stejně nebo hůře než já a proto se pokusím v několika bodech poskytnout své vidění celého problému.

 • Rekonstrukce čistírny odpadních vod je nezbytná. Čistírna nesplňuje zákonné normy a pokud nedojde k rekonstrukci, nemůžeme ke kanalizaci připojit žádné nové domy a budeme již brzy každoročně platit  milionové pokuty.
 • Řadu let se usiluje o pokrytí většiny nákladů na rekonstrukci z dotačních peněz Evropské unie. Tuto dotaci se nepodařilo zajistit (ač ODS před minulými volbami tvrdila opak). 
 • Operační program životní prostředí loni schválil k financování projekt rekonstrukce (Celkové náklady: 152 078 839 Kč; Celkové uznatelné náklady: 104 939 774 Kč; Celková výše podpory: 89 198 808 Kč). Dotace je vázána na dodání podkladů městem.
 • Hlavním problémem doložení všech dokladů je vyvázání se z dlouhodobého smluvního vztahu s provozovatelem naší čističky (Středočeské vodovody a kanalizace patřící koncernu Veolia). Vedení města podepsalo před mnoha lety smlouvu o provozování čističky  do roku 2019.
 • Tento dlouhodobý pronájem vede k tomu, že rekonstrukce čistírny může být klasifikována jako veřejná podpora, tedy zakázaná pomoc soukromému sektoru z veřejných peněz.
 • Pokud získáme dotaci a tato dotace bude později označena jako veřejná podpora, bude nutné vrátit veškeré dotační peníze a navíc zaplatit pokutu, která může být až ve výši poskytnuté dotace. Tuto pokutu by zřejmě platila Veolia. 
 • Rekonstrukce čistírny musí být ukončena do 30.září 2015, protože dotační program, u kterého žádáme o peníze, bude uzavřen. Některé procesní úkony musí být uzavřeny tento květen a červen, jinak ztrácíme šanci na dotaci.
 • Pro uzavření potřebných smluv je třeba doložit smlouvu s Veólií o zkrácení doby provozování. Loni byla uzavřena dohoda o předčasném ukončení doby provozování, ve které se město zavázalo vyplatit Veolii za toto zkrácení 16 milionů Kč. Protože se nestihly termíny uvedené v dohodě, tak tato dohoda již neplatí.
 • Na zastupitelstvu tuto středu se velmi nešťastným způsobem odhlasovalo schválení dodatku č.15 ke smlouvě s Veólií, které obsahuje toto ukončení. Podrobnostem nerozumím, v záplavě dodatků a tvrzení se ztrácím a jelikož nejsem zastupitel, smlouvu a dodatky k dispozici nemám. Měl jsem pocit, že zastupitelé jsou na tom s pochopením smlouvy podobně. 
 • Zdá se, že nejdůležitějším dodatkem ke smlouvě s Veólií je dodatek č. 2. Městu se nepodařilo najít důkaz, že tento dodatek byl projednán radou. Je tedy pravděpodobné, že stejně jako v případě parkovacího domu nebyly splněny zákonné podmínky a tedy dodatek 2 a všechny navazující dodatky jsou absolutně neplatné.
 • Podle starosty města existuje varianta rekonstrukce čistírny, která by byla výrazně levnější a umožnila by rekonstrukci provést bez dotačních peněz v menším rozsahu, ale tak, aby byly splněny zákonné limity.

 Když se tedy vrátím k názvu dnešního blogu, tedy zda má město pokračovat ve snahách získat dotaci, tak upřímně musím přiznat, že nevím.

Pokud dotaci dostaneme a vše včas a správně vyúčtujeme, tak dotační podpora 90 milionů umožní důkladnou rekonstrukci a  město ušetří značnou sumu peněz.

Pokud tuto dotaci dostaneme, ale nestihneme termín ukončení nebo bude dotace pravomocně prohlášena veřejnou podporou, tak budeme muset zaplatit mnohem důkladnější rekonstrukci čistírny, než jakou bychom platili bez poskytnuté dotace. Pokud bude nutné peníze vracet, bude je třeba vrátit rychle a zaplatit další náklady, podle mne to znamená získat úvěr pod tlakem a tedy za nevýhodných podmínek.


Můj instinkt bývalého experimentálního chemika mi radí postavit se na stranu obezřetnosti. Rizika spojená s nejasností smluv a šibeničními termíny mi přijdou příliš vysoká. Bohužel, jak se již stalo ve městě pravidlem, rozhodnutí se tak dlouho odkládají a překrývají informační mlhou, až je výsledkem loterie s osudem a nikoliv uvážlivé rozhodnutí po zvážení všech příležitostí a rizik.

Miloslav Nič

středa 21. května 2014

On-line zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva 21.5.2015 (Twitter)

Přepis tweetů ze zasedání zastupitelstva

 •  Mimořádné zasedání zastupitelstva 21.5. 2014 zahájeno v 15:08.
 • Program schválen jednomyslně.
 • Bod 1: jednání o čističe Blahotice, změna dodatku, sjednoceni termínu na dobu neurčitou do času poslední kolaudace
 • Dodatek o nedovolené podpoře se dosud nepodařilo připravit, proto s veolii jiný prozatímní dodatek, k podpisu na ministerstvo zitra
 • Bartonicek: kdy bude poslední dodatek predlozeny zastupitelstvu a právní rozbor finalizovane: grohman: zhruba do měsíce.
 • Veolie chce jednat v červnu, žádá potvrzení od ministerstva, grohman se obava, aby dodatek nezavisel na jediném dokumentu.
 • Grohmann: vyjadřuje obavu, aby se neschválil dodatek, který by v budoucnu umožnil jednorázově zrušit smlouvu, hrozí riziko 100 milionu
 • Z vlastních zdrojů, změna dodatku na neurčitý, nedokážeme vyčíslit kompenzace, klauzule je z předchozí doby, nyní nesplnitelný,
 • Peška: dodatek 2 k Blahoticim, nepodařilo se dohledat, kdo schválil. Obava z opakování parkovacího domu. Navrhuje vypovědět původní smlouvu.
 • Grohmann: neumím odpovědět bez právní pomoci, na poradě  označen jako problem. Hrabanek: když neodhlasujeme dodatek, přijdeme o dotaci
 • Hložek: hrajeme o čas, abychom jednali s Veolii. S dodatkem můžeme stále s poskytovatelem dotace jednat, Bartonicek: nemáme jinou možnost
 • nicméně obavy zastupitelstva jsou opodstatněné, Hrabanek: novy dodatek neuškodí, ale v jednání s ministerstvem pomuze
 • Grohmann: cesta uzavření nové smlouvy nereálná, musíme se starou, která je nájemní, významný dodatek 2, ten mění smlouvu na provozní
 • Svarc: Zase jsme dostali vše pozdě, kdo je ve vedeni města odpovědný, jsme opět tlačeni ke zdi. Hrabanek: i my máme na poslední chvíli
 • Peška: jaká rizika městu?, kde je záruka, ze veolie změní názor a podepíše změnu. Grohmann: stav veřejné podpory, veolie odmítlo zrušit
 • podmínku o veřejné podpoře, jejich protinávrh, kompenzační mechanismy, ne špatně, ale trvají na dokladu, ze není veřejná podpora
 • Jinak ukončení smlouvy, proto může kdokoliv přijít s jedním dokladem během 2 let a smlouva s Veolii skončí, to je velké riziko
 • Šrom: byl jsem jejich zaměstnanec 10 let, vůči nim je velmi důležitá velká obezřetnost. .
 • Grohmann: u investice za 111 milionu bez DPH, je velmi nebezpečné, aby vše mohlo zhatit jediné vyjádření, veolie trvala u dodatku 11
 • Na výčtu rady instituci, ač to běžně nedělají, nikdo nedokáže garantovat, ze veřejná podpora nenastane. Veolie může využít ke zrušení smluv.
 • Peška: snažil jsem se měsíc dopátrat dodatek 2, kdo schválil, pan tajemník nedokázal najít, jsem přesvědčen, ze nebyl podepsán standardne
 • Grohmann: 30.9.2015 musí byt ukončena , jinak nemůžeme dostat dotaci. Zítra musíme doložit dodatek c. 15, jinak nic
 • Stále projednávány Blahotice, nebezpečí, že bude stavba prohlášena veřejnou podporou :  
 • řeší se, zda existuje či neexistuje dodatek c.3, číslování je asi ii, iv, ale někdo prý iii má, přitom ve hře 100+ miliónů
 • Diskutuje se prodloužení smlouvy o provozování vody, Peška navrhuje posunout o měsíc, kdy ma byt hotova koncepce.
 • Grohmann: vydání posledního kolaudacniho rozhodnuti v případě přestavby Blahotic očekáváme v pulce roku 2016.
 • Hlasování: hrabanek chce hlasovat o 3 usneseních najednou: 13 pro, 4 proti, neproslo
 • Hrabanek: skončilo tím několikaleté úsilí, vše vniveč. ODS chyběl ke schválení Vávra.
 • Hrabanek navrhuje dohadovaci řízení. 14 pro, koalici podpořil Varvarovsky. Vyhlášena přestávka na dohadování.
 • Dohadování skončeno: hrabanek, hlasování po bodech, pro 15, hlasoval varvarovsky pro
 • Proti původnímu návrhu přišel Kulich a podpořil, vše podpořil i Varvarovsky. Kulich odhlasoval a zase odešel.
 • Peška: takové divadlo jako s Kulichem jsem ještě neviděl, Kulich není dvě hodiny, netuší o čem diskutujeme, ale od hlasuje a zas odejde
 • Peška: dohadovaci řízení bylo zneužito k tomu, aby prošel jednou neodsouhlaseny bod.
 • Bod 2: financování prioritních akcí, hrabanek navrhuje rozdělení uveru na dve části, velký úvěr není třeba, zatím stačí mensi
 • Asi neproslo, ale Hrabanek neuvedl počet pro, Hložek nyní vyčítá opozici, proč to neodsouhlasili, dusak zase hájí, ze si meli zajistit sami
 • Chybí spoustu koaličních poslanců. Jednání je velmi emotivní. Abstrakt: Kocourkov
 • Odkup pozemků: Herman: navrhovaná cena 30 Kč za metr čtverečný je úplně jiná, než běžných 500 Kč pro běžné občany.
 • Kolackovsky: nabízel jsem p. Hruškovi já, protože je problém s kolaudaci. Bartonicek: původní odkup byl v ceně cca 2000 Kč za metr
 • Bartonicek: proč ted úplně jiná cena, když postavil, co je nekolaudovatelne, Kolackovsky: pozemek jiné kategorie, původní cena v soutezi
 • Hlasování o ceně 300 za metr čtverečný, pro 9, většina se zdržela. Cena změna na 1500, pro 1, suma 500: 12 pro, 30 Kč za metr: 10 pro
 • Schneider: doplňovací návrh: 400 Kč, pro 10, Hrabanek: fraška kterou predvadime nemá obdoby. (musím nesouhlasit, Monty Python je podobný)
 • Bod 3a: nákup pozemku pro čističku za cca 8 tisíc, schváleno 17 hlasy, bod 8b za 1.5 milionu, schváleno. Počet pro starosta neuvedl.
 • Bod 4: revitalizace Husovy ulice; Grohmann: v září loni mezi prioritní akce, předtím vyřazena pro velké nároky a malo dotací
 • ůvodní návrh bez rekonstrukce stoky v havarijním stavu, připravena rekonstrukce v omezeni . Středočeské vodárny se vyjádřili negativne
 • Rekonstrukce třeba větší, nutné osvětlení, jsme u částky 29 milionu, šance na úsporu, již není daleko k původně plánovanému rozsahu
 • Návrh vrátit se k původní široké variantě. Nutno se rozhodnout okamžitě, protože musíme skončit v puli roku 2015.
 • Částečná rekonstrukce: velký problém s katastrofickou stokou.
 • Hlozek : dotace pres 15 milionů, podporuje schválení.
 • Bartonicek: časový harmonogram: 30.6. 2015 konci zpusobilost nákladů, Grohmann, termín velmi napjatý, záleží na tom, jaká bude zima
 • Bartonicek: v jakém stavu je projekt, co vlastně máme schválit: Grohmann: projekt nezměněn, jen mnohem podrobnější, jen žádná kašna
 • Grohmann: harmonogram může velmi narušit archeologický průzkum.
 • Pokud do 30.5. neproběhne, musíme vše platit z peněz města. Grohmann: velmi obtížné zaručit, že vše stihneme, můžeme, ale nemusíme.
 • Hrabanek: Sáhli jsme do podlaží, musíme udělat část úprav, proto lepší komplexně. Finanční model říká, ze úvěrový rámec nebude tak velký.
 • Hlasování: pro pokracovani investičních akci Husova: 13 pro. Rozšíření neprošlo.
 • Grohmann: redukovanou variantu bychom museli udělat letos, tady nám prodlouženi nepovoli. Nestíháme
 • Bod 5: Rabasova, lávka, 14 pro, schváleno navýšení rozpočtu o 500 000 Kč. (Dusak námitka: můj syn tvrdí, ze se lávka temer nepoužívá)
 • Zprava kontrolní komise: odsouhlasena. Obsahuje zprávu, ze prodloužení smlouvy s RDK nebylo vyveseno na úřední desce
 • Hložek: potvrzuje, ze nebyla vyvesena , proto bylo usnesení o prodloužení smlouvy s RDK revokovano.
 • Šrom: parkovací dum, setkání komise minuly týden; podle něj dohoda s Komou nemožná; jsme ale v komisi špatně informováni.
 • Doporučuje, aby měli zastupitele k dispozici neutrální právní rozbor o výhodách a rizicích připravovaného narovnání s Komou
 • artonicek: my odsouhlasili úvěr 230 milionu, dnes neschvalili menší rámec. Paní Nova: musím vypsat mnohem větší úvěr než potřebuji. Úroky.
 • Dušak: měli bychom trvat na parkovacích časech, uohs jasne říká, že Koma neměla vyhrát s těmito casy. Zadejme úkol reklamovat parkdům.
 • Hrabanek: město podalo rozklad proti pokutě udělené UOHS.
 • Hložek: do poloviny června bude novy kvalitní posudek na parkovací dum, v posudku bude odhadnuta přiměřená cena.
 • Rozklad proti rozhodnuti UOHS nepsala paní dr. Burleova, ale specializovaná právní kancelář.
 • Zlámal: Jakým způsobem město reklamovalo parkovací časy?
 • Sýkora (město): časy se nedají reklamovat, časy tam jsou v dodatku 7
 • Návrh: reklamovat na firmě Koma nedodržení časů, 5 pro, ODS proti, zbytek zdrzel
 • Návrh: zastupitelstvo starostu vypracovat právní analýzu následků sporů s Komou, pro 7, proti Čapek a Schneider (oba ODS), návrh neprošel.
 • Bartonicek: žádá revokaci usnesení limitů dluhů, aby se nemusel brat tak vysoký úvěr. Neprošlo.
 •  8:30 konec

Miloslav Nič

úterý 20. května 2014

Porovnání cen vodného a stočného na Slánsku a zbytku ČR v roce 2014

S blížící se rekonstrukcí čistírny odpadních vod Blahotice se voda dostává do popředí zájmu Slaňáků. V záplavě protichůdných informací je obtížné se vyznat, ale alespoň některé údaje jsou jednoznačné.
 
Mezi tyto údaje patří ceny vodného a stočného, které pro naše město stanovuje Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti.


2014
bez DPH
s 15% DPH
vodné
38,90
44,74
stočné
26,40
30,36
vodné a stočné
65,30
75,10


http://www.svas.cz/cena-vody-v-roce-2014.html

Podle porovnání cen uvedených v článku:

Cena vody 2014: Regionální společnosti jsou levnější průměrně o 5 %
http://www.cenyenergie.cz/cena-vody-2014/

platíme za vodu průměrnou cenu (průměr v ČR číní podle autora výše zmíněného článku 77,43 korun za m3).

Miloslav Nič

pátek 16. května 2014

Čistírna odpadních vod Blahotice ve volebním programu ODS

Ve volebním programu v roce 2010 se ODS  hrdě hlásilo k zajištění dotace pro Blahotice. V květnu roku 2014 radní, který byl podle tohoto programu zvolen, tvrdí, že posunutí  zasedání zastupitelstva o jeden týden zhatí dotaci, se kterou se chlubil před 4 roky. Starosta města, zvolený na kandidátce ODS podle stejného programu, na zasedání zastupitelstva 13. května 2014 o ohrožení dotace nemluvil.

-------------------------
http://ods.slansko.cz/html/index.php?id_m=1284555775&id_c=ID489e846006

Volební program ODS Slaný pro období 2010-2014
Slaný – město plné života
Slaný 2010-2014:


Intenzifikace centrální městské ČOV v Blahoticích – na finanční zajištění této pro rozvoj města nesmírně důležité akce, jsme získali 90% finančních prostředků z fondů EU. Přesto je třeba přidat téměř 75 miliónů z městského rozpočtu (celkové náklady 211 mil. Kč). Bez intenzifikace ČOV by se zastavil veškerý rozvoj města, včetně bytové výstavby.

--------------------
http://diskuze.slansko.cz/infrastruktura-ekologie/parkovaci-dum-ve-slanem
Radní za ODS, pan Ladislav Schneider, v diskuzních příspěvcích,
14.5. 2014:

p. Matoušek ... Jeho poslední exces ohrožuje především dotaci na rekonstrukci ČOV Slaný - není totiž nyní jisté, podaří-li se ji ještě zachránit. [o neschválení programu schůze jsem psal v článku Rekord města Slaný v délce zasedání zastupitelstva: 25 minut]


Pane Niči,
Vaše demagogie mě ničí !!! Nemám vskutku zájem s Vámi zavádět nesmyslné debaty. ... Omyly, které jsem měl na mysli jsou přece ty 4 body z Vašeho příspěvku ze 14.5. - 14:15. ... Říkám jen, že jsou to Vaše omyly a takové holt asi zůstanou ... i s Vaším "nepostradatelným" notebookem jste se již dostatečně projevil na zasedáních zastupitelstva, kde jsou Vaše vystoupení již vnímána jako zavedený folklor a "kulturní vložka". L.Sch.

-------------

Pracoval jsem s komplikovanými přístroji v hodnotě milionu dolarů, napsal jsem počítačové  programy o desítkách tisících řádků, ale proniknout do myšlení některých pánů radních je opravdu nad mé síly.

Ale třeba se mi to podaří na mimořádném zasedání zastupitelstva ve středu 21.5.2014 v 15.00 hod. v Městském centru Grand.
Miloslav Niččtvrtek 15. května 2014

Tento způsob diskuze zdá se mi poněkud nešťastným

Včera jsem se pustil do výměny názorů s panem Ladislavem Schneiderem, našim radním za ODS, na diskuzním fóru:

http://diskuze.slansko.cz/infrastruktura-ekologie/parkovaci-dum-ve-slanem

Rád bych se s Vámi podělil o jeho závěrečný příspěvek, myslím, že o vztahu radních za ODS k občanům leccos vypovídá:

----------
Pane Niči,
Vaše demagogie mě ničí !!!
Nemám vskutku zájem s Vámi zavádět nesmyslné debaty. To, co jsem chtěl napsat jsem již napsal.
Omyly, které jsem měl na mysli jsou přece ty 4 body z Vašeho příspěvku ze 14.5. - 14:15. Nehodlám je rozebírat do detailu a zavádět s Vámi nesmyslně nekonečné debaty, zřejmě podle Vašeho přání. Říkám jen, že jsou to Vaše omyly a takové holt asi zůstanou - na Vaši demagogii, kterou byste tu chtěl zřejmě rozvinout nesmyslnou diskusí v plné parádě, nehodlám přistupovat. Vy s Vašimi útoky na slánské gymnázium i s Vaším "nepostradatelným" notebookem jste se již dostatečně projevil na zasedáních zastupitelstva, kde jsou Vaše vystoupení již vnímána jako zavedený folklor a "kulturní vložka".
L.Sch.
-----------
  Miloslav Nič

 P.S. : Útoky na gymnázium myslel pan Schneider moji obranu několika studentů před stíháním kriminální policií, které po více než roce ukončil zásah krajského státního zástupce. Byli stíháni pro podání petice (kterou jsem v době jejího podání četl a nepodepsal), více informací naleznete na stránkách http://ujma-za-petici.cz/ .

A neodpustím si jednu poznámku:
Když jsme se s manželkou snažili přimět naše zastupitele, aby vystoupili na obranu kriminalizovaných studentů, naši radní a zastupitelé se opakovaně nechávali slyšet, že jsou tito studenti plnoletí, plně odpovědní za své činy a že věří v nestranné vyšetřování policie a soudních orgánů.

Jsem proto překvapen, že stejný názor na plnoletost, odpovědnost a nestrannost nesdílejí v případě trestního vyšetřování za podepsání dodatku 7 k parkovacímu domu.

úterý 13. května 2014

Rekord města Slaný v délce zasedání zastupitelstva: 25 minut

Dnešní zastupitelstvo, které se sešlo zcela nečekaně v úterý a v obřadní síni městského úřadu, skončilo neschválením programu zasedání.

Většina zastupitelů nebyla ochotna jednat o rozhodnutích, které se týkaly  mnohamilionových částek, protože materiály obdrželi jen několik hodin či minut před zasedáním a některé materiály  neobdrželi vůbec (vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - UOHS - k parkovacímu domu).

O průběhu zasedání jsem průběžně jako vždy informoval na  Twitteru a Facebooku:

--------------
 1. Zastupitelstvo 13.5.: omluveni švarc Dobner, Peterková, Berkovec; neomluveni Vávra, Kunc, Ranková
 2.  Matoušek : program: materiály přišly včera a dnes, protinávrh: nesouhlasit s programem, svolat mimořádne zasedani
 3.  Matoušek: přišla zprava UOHS, ale zastupitele to neviděli, výbor pro parkovací dum se nesesel, není tady záznamové zařízení
 4. Hrabanek: občané se sem vešli (je jiný termín než obvykle, po mnoha letech náhle úterý, není divu, ze se vešli)
 5. Hložek: parkovací výbor se nesešel, protože se nedokázal sejít.
 6. Matoušek: ale v usnasenischopnem poctu jsme se sejít mohli
 7. Mluví peška: je velmi špatně slyšet, prostory jsou nevhodné pro poslouchání, peskuv hlubší hlas v zadní části místnosti téměř nevnimatelny
 8. Peška: schvalujeme něco za mnoha milionu, ale materiály máme chvilku, já nejsem schopen o tomto rozhodnout s tak malo časem na studiu
 9. Hlasování o nesouhlasu s navrhovaným programem a ukládá svolat mimořádně do 21. 5. Do Grandu
 10. Pro 11, 8 proti, 2 se zdrzeli
 11. Souhlas s programem : neschválené, zastupitelstvo zrušeno.
 ------------------

 Zrušení schůze nebylo odhlasováno (při hlasování v zastupitelstvu je vždy třeba získat 14 hlasů).

Nebyl ale schválen ani program navržený starostou Hrabánkem, kolika hlasy nebyl schválen nevím, nebylo rozumět.


Pevně doufám, že příští zasedání už bude svoláno do městského centra Grand, zatímco při svatbě se dá očekávat, že ženich i nevěsta řeknou ANO (a pokud řeknou NE, tak to jde z reakce diváků poznat),  při jednání zastupitelstva by člověk docela rád slyšel, co vlastně diskutující zastupitelé říkají.

Miloslav Nič