čtvrtek 14. listopadu 2013

Příspěvek na forum - Diskuse Slánsko

Události v regionech - reportáž o parkovacím domě 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/213411000141114-udalosti-v-regionech/video/291063
Dobrý večer,
co mne na reportáži nejvíce zaujalo? Místostarosta pan Hložek prohlásil, že jsme si "objednávali výrobek "1A" kvality a dostali jsme výrobek kvality "B". Určitě budeme požadovat nějakou kompenzaci."
Mám za to, že je dobře, že i pan Hložek začíná takto uvažovat. Dne 15.5.2013 však jako člen rady prodloužení časů schválil, rada odsouhlasila a později pan starosta firmě Koma podepsal dodatek č. 7. Tím souhlasil např. s prodloužením času na vyparkování z 0,45 minuty na čas 3:17 min, maximálně však 6 minut. Tím věc zlegalizovali. Firma Koma má tak dokument, že nám dodala námi schválenou kvalitu "B"!!!. Tehdy žádnou kompenzaci nepožadovali a my jako občané se ptali jak to mohli udělat. Proč nepožadovali slevu za dodávku zboží kvality "B". Na můj písemný dotaz mi bylo odpovězeno v zápise z rady, že mi odpoví kontrolní výbor. Kontroní výbor moji námitku potvrdil.
Závěrem bych chtěl upozornit na následující.
Pan starosta, tehdy již pod tlakem dotazů a interpeací dodatek č.7 projednal a rada ho pověřila podepsáním dodatku č.7. Pokud tedy musí být takovýto postup u dodatku smlouvy, nevyžaduje stejný postup smlouva samotná? Pokud tedy starosta takové pověření k podpisu smlouvy měl, pak ať ho on nebo pan Hložek předloží. Upozorňuji pana Hložka, že dle zákona 128 o obcích musí o mít starosta schválení zastupitelstva nikoli rady.Protože se jednalo o pořízení nové nemovitosti ze strany města a podle čl. 5.1. této smlouvy o dílo mělo dojít k financování ceny díla ve splátkách po dobu pěti let, mělo o těchto skutečnostech rozhodovat zastupitelstvo města a to ve smyslu § 85a) zákona o obcích, který říká, že zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o nabytí nemovitých věcí a podle ustanovení h) rozhoduje o dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců. 

Pavel Zlámal, OMS o.s., www.slanaci.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přikládám zápis z rady k schválení dodatku č. 7,  schváleno počtem 9 hlasů z 9 přítomných---------------
ad 13 dodatek č. 7, který nahrazuje a shrnuje dodatky č. 1-6 ke smlouvě o dílo ze dne     
21.01.2011 na realizaci stavby: „výstavba parkovacího domu slaný“,                     
č.obj. 231/2010/osm
K výše uvedenému podkladovému materiálu se rozvinula rozsáhlá rozprava. Rada města  postupně projednávala jednotlivé body předloženého dodatku.
Rada města schválila výše uvedený dodatek č 7 v upraveném znění. (9 pro)
úkol č. 785 - RNDr. Ivo Rubíkovi, starostovi města Slaného – T: 31.05.2013

Zajistit podepsání Dodatku č. 7 dle rozhodnutí rady města.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného