sobota 30. listopadu 2013

Výsledky hospodaření města Slaný k 31.12. 2012

Blíží se schvalování rozpočtu města a OMS se bude schvalovacímu procesu velmi důkladně věnovat. Prvním krokem správného hospodáře je důkladné zmapování současné finanční situace.

Oficiální stav ukazatelů pro město Slaný publikovaný ministerstvem financí pro minulý rok (vystaveno 30. 11. 2013):

Soustava informativních a monitorujících ukazatelů hospodaření obce k 31. 12. 2012


Velkou obavu vzbuzuje poslední řádek tabulky - celková likvidita, která udává poměr oběžných aktiv a krátkodobých závazků, který na konci minulého roku čini 1.53.

Podle článku v Deníku veřejné správy z května roku 2011, přes 85% obcí má tento ukazatel vyšší než 2 a průměrná obec jej má v rozmezí 8 - 9.

Přitom je zřejmé, že v posledním období se dluhová situace města rychle zhoršuje, o čemž svědčí i schválení revolvingového úvěru v hodnotě 230 000 000 Kč na zasedání zastupitelstva 26. června 2013.

Podle tabulky je naštěstí příznivý poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům, takže situace snad není zcela kritická, je však velmi důležité, aby se zastupitelé při schvalování rozpočtu chovali velmi zodpovědně a nezavedli město na pokraj bankrotu.

Miloslav Nič

* Běžná (celková) likvidita Ukazatel měří platební schopnost obce z hlediska kratšího období. V čitateli se objevují veškerá oběžná aktiva, ve jmenovateli závazky obce splatné do 1 roku. Ukazatel vyhodnocuje kolikrát by byla obec schopna splatit své závazky, pokud by zpeněžila veškerá svá oběžná aktiva. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je menší riziko platební neschopnosti. Problémem tohoto ukazatele je, že není jisté, že všechny pohledávky započtené v ukazateli budou splaceny do 1 roku. [zdroj]
** článek ministerstva financí o monitoringu hospodaření obcí: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/hospodareni-kraju-a-obci/monitoring-hospodareni-obci

čtvrtek 21. listopadu 2013

On-line zápis ze zasedání zastupitelstva 20. listopadu 2013

Odkaz:  Text on-line zápisu

  • zápis pořizován průběžně od 15:05 do 20:10
                                       Miloslav Nič

P.S. Mé shrnutí zasedání:

Můj osobní úkol:
- při příštím výjezdu z města zkontrolovat, zda nebyly vyměněny cedule při vjezdech do  města ze Slaný na Kocourkov, jiné logické vysvětlení pro průběh posledních zasedání nemám, kde jinde může:
- člen rady argumentovat tím, že nemá na zasedání zastupitelstva co říci, protože vše říká na radě, a na zastupitelstvu by se jen předváděl, a tak mlčí - sverázná představa o řízení obce: jako radní jsem všemocný vládce a nevidím důvod, proč bych měl svá stanoviska před zastupiteli (a občany)  obhajovat
- místostarosta tvrdit o přesně stanovených časech na parkování v PD, které byly na vteřinu stanoveny v dodatku ke smlouvě a byly součástí výběrového řízení tvrdit, že se jedná o vágní a neurčité údaje, které dodatek 7 musel v zájmu města zpřesnit
- zastupitelé odmítnout pořízení přepisu z nahrávky, která je dostupná jen při osobní návštěvě na úřadě a  která se samozřejmě jen velmi obtížně studuje
- komunista používat věcné argumenty, zatímco řada představitelů pravice projevovat hlubokou neúctu k zákonu a k majetku (jsem antikomunista tělem i duší, zažil jsem na vlastní kůži Národní třídu, jsem přesvědčen, že kdyby se komunistům znovu vrátila moc, tak se zase budou mstít na svých odpůrcích a jejich potomcích do 5. kolena, ale to přece nemá žádný vliv na platnost či neplatnost argumentů, které jsou opakovaně vznášeny na zastupitelstvu). 

čtvrtek 14. listopadu 2013

Zpráva kontrolního výboru zastupitelstva k PD - velmi zajímavé čtení

Odkaz: Zpráva kontrolního výboru

Odpověď na dotaz k příspěvku na forum - Diskuse Slánsko

Dobrý večer,

pokusím se moji odpověď max. zjednodušit. Částečně jsem na Vaši otázku odpověděl již ve svém příspěvku - "televizní reportáž"Jsem přesvědčen, že smlouva a dodatky jsou pro město krajně nevýhodné, město se tím, že se nedomáhalo svých práv připravilo o možnost sankcí v řádech milionů korun a to i podle dikce stávajících smluv. Znamená to, že je na místě vrátit se k jednání a požadovat tyto peníze.Dále jsem přesvědčen, že využití parkovacího domu je otázkou spolehlivosti a funkčnosti. Nejsem schopen nyní hodnotit spolehlivost, ale fukčnost je přeci z hlediska uživatele velmi závislá na parkovacích časech a ty jsou nyní 4 x násobně delší. Proto jsem přesvědčen, že by se město mělo domáhat svých práv, což doposud nečinilo. Myslím, že to je pozitivní přístup pro město.


K druhé části Vašeho příspěvku: Výbor existuje první den, nechejme ho jednat. Ten úkol je velmi složitý a pokud bude splněn, je možné ho pověřit úkolem dalším, pokud se ho mezitím nezhostí ti, kterým náleží - tedy pracovníci Měu. Jinak ceník byl již jednou směrem dolů upraven. O reklamě a pod. bych uvažoval až bude alespoň částečně vyřešen úkol výboru. Může dojít k tomu, že se strany nedohodnou a dům se zavře. Pak by reklama byla naprosto zbytečná. Pokud budeme mít jistotu dalšího postupu, pak jsou Vaše návrhy jistě na místě.


Otázka přímo na mne: Obecně platí, že zrušením původní smlouvy by pozbyly platnosti i dodatky, protože nemají na co navazovat (tento mandát výbor má). Na zastupitelstvu 13.11.2013 bylo dohodnuto, že následující zastupitelstvo projedná "zneplatnění"dodatku č. 7 (ten co prodloužil časy). Zastupitelé měli totiž obavu, že by mohlo dojít ke kolizi se zákonem. Pokud by se tak stalo, mohlo by se jednat s firmou Koma o jeho zrušení, otázkou je, zda by k tomu firma Koma přistoupila. Původní smlouva však zůstáva v platnosti. Jinak na jednách s Komou již byla sleva požadována, ale návrhy ze strany Komy byly velmi nízké. Pokud vím jednalo se o ca 0,5 -2 mil. v různých plněních. Myslím, že provozní náklady města jsou již nyní kolem 0,5 mil Kč.
Doufám, že jsem by pozitivní.
Pavel Zlámal

Příspěvek na forum - Diskuse Slánsko

Události v regionech - reportáž o parkovacím domě 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/213411000141114-udalosti-v-regionech/video/291063
Dobrý večer,
co mne na reportáži nejvíce zaujalo? Místostarosta pan Hložek prohlásil, že jsme si "objednávali výrobek "1A" kvality a dostali jsme výrobek kvality "B". Určitě budeme požadovat nějakou kompenzaci."
Mám za to, že je dobře, že i pan Hložek začíná takto uvažovat. Dne 15.5.2013 však jako člen rady prodloužení časů schválil, rada odsouhlasila a později pan starosta firmě Koma podepsal dodatek č. 7. Tím souhlasil např. s prodloužením času na vyparkování z 0,45 minuty na čas 3:17 min, maximálně však 6 minut. Tím věc zlegalizovali. Firma Koma má tak dokument, že nám dodala námi schválenou kvalitu "B"!!!. Tehdy žádnou kompenzaci nepožadovali a my jako občané se ptali jak to mohli udělat. Proč nepožadovali slevu za dodávku zboží kvality "B". Na můj písemný dotaz mi bylo odpovězeno v zápise z rady, že mi odpoví kontrolní výbor. Kontroní výbor moji námitku potvrdil.
Závěrem bych chtěl upozornit na následující.
Pan starosta, tehdy již pod tlakem dotazů a interpeací dodatek č.7 projednal a rada ho pověřila podepsáním dodatku č.7. Pokud tedy musí být takovýto postup u dodatku smlouvy, nevyžaduje stejný postup smlouva samotná? Pokud tedy starosta takové pověření k podpisu smlouvy měl, pak ať ho on nebo pan Hložek předloží. Upozorňuji pana Hložka, že dle zákona 128 o obcích musí o mít starosta schválení zastupitelstva nikoli rady.Protože se jednalo o pořízení nové nemovitosti ze strany města a podle čl. 5.1. této smlouvy o dílo mělo dojít k financování ceny díla ve splátkách po dobu pěti let, mělo o těchto skutečnostech rozhodovat zastupitelstvo města a to ve smyslu § 85a) zákona o obcích, který říká, že zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o nabytí nemovitých věcí a podle ustanovení h) rozhoduje o dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců. 

Pavel Zlámal, OMS o.s., www.slanaci.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přikládám zápis z rady k schválení dodatku č. 7,  schváleno počtem 9 hlasů z 9 přítomných---------------
ad 13 dodatek č. 7, který nahrazuje a shrnuje dodatky č. 1-6 ke smlouvě o dílo ze dne     
21.01.2011 na realizaci stavby: „výstavba parkovacího domu slaný“,                     
č.obj. 231/2010/osm
K výše uvedenému podkladovému materiálu se rozvinula rozsáhlá rozprava. Rada města  postupně projednávala jednotlivé body předloženého dodatku.
Rada města schválila výše uvedený dodatek č 7 v upraveném znění. (9 pro)
úkol č. 785 - RNDr. Ivo Rubíkovi, starostovi města Slaného – T: 31.05.2013

Zajistit podepsání Dodatku č. 7 dle rozhodnutí rady města.

ČT1 a ČT24 - události v regionech

Odkaz:

Události v regionech - reportáž o parkovacím domě - video


Upoutávka ČT na stránce událostí v regionech 14. listopadu 2013 :
Slaný řeší, co s nevytíženým parkovacím domem
Podle opozice podepsal starosta smlouvu s firmou bez souhlasu zastupitelstva.

On-line zápis ze zasedání zastupitelstva 13. listopadu 2013

Odkaz na záznam:
Přepis komentářů publikovaných na sociální síti Twitter v průběhu zasedání

  • velmi bouřlivé zasedání okořeněné expresivními výrazy
  • vedení města (místostarostové Hložek a Hrabánek, starosta ze zasedání omluven) hájí vší silou zájmy Komy, která parkovací dům stavěla (můj osobní pocit, který ale vyjádřovali okolo mne sedící občané i někteří zastupitelé)
  • zastupitelstvo směřuje přes odpor vedení města k tomu, aby se situace začala skutečně řešit, tentokrát již ve prospěch občanů (a je připraveno naše zájmy hájit i soudní cestou, o čemž svědčí alokace zdrojů pro případný soudní spor s Komou v rozpočtu na příští rok).
Miloslav Nič


středa 13. listopadu 2013

Příspěvek na diskusní forum PD Slaný

Dobrý večer,
dnes na zasedání zastupitelstva byl učiněn velmi důležitý krok. Zastupitelé rozhodli o vytvoření Výboru pro parkovací dům, který dostal od zastupitelstva pověření k jednání s firmou Koma. Ve výboru jsou zástupci všech politických stran. Předsedou je pan Hložek, členy jsou pánové Hrabánek, Matoušek, Peška a Šrom.
Výbor připraví ve spolupráci s právní kanceláří návrh na zneplatnění smlouvy s firmou Koma do 13.12.2013 a předloží návrhy řešení zastupitelstvu 18.12.2013. Město vyčleňuje 2 mil Kč rozpočtu na možné právní výdaje spojené se soudními výlohami. (přesná dikce bodů bude v zápise z jednání zastupitelstva, mělo by to být do 20.11.2013)
Považuji tento krok za zlomový hned z několika důvodů.
1. Zastupitelstvo se ujalo věci - situaci nebude řešit pan starosta
2. Volbou výboru dojde k odpolitizování problému a věci se začnou řešit ve prospěch města a ne naopak. Věci mezi politickými subjekty budou transparentní a je zde minimální prostor pro případnou korupci. Lze očekávat, že přijatá rozhodnutí nebudou v budoucnu zpochybněna.
3. Výbor je mnohem akčnější než zastupitelstvo, dokáže se scházet častěji - tzn. větší akčnost, která ve spolupráci s odborníky na právo by měla přinést řešení.
Znamená to, že město Slaný se konečně začne chovat jako správný hospodář a začne hájit zájmy nás občanů. Jednoduše nenechá si vnutit PD minimálně s parametry, které si neobjednalo.(mimochodem  zastupitelé nikdy nerozhodli o nákupu PD v této podobě, smlouvu podepsal pan starosta a ptejme se jeho, kde k tomu  má mandát). Konkrétní řešení je předčasné předjímat a záleží také na přístupu firmy Koma.
Pokud jde o zneplatnění smlouvy, lze zjednodušeně říci, že smlouva je neplatná (např. z důvodu že starosta ji neměl právo podepsat, protože na to neměl mandát od zastupitelstva), rozhodnout pak musí samozřejmě soud a je nutné složit jistinu, což je část z oněch 2 mil. Kč alokovaných zastupitelstvem.
Pro mne jako občana je to důkaz toho, že pokud chcete, máte vůli a dokážete přesvědčit další lidi, pak můžete v našem městě lecos změnit.
Chtěl bych poděkovat za tento krok zastupitelům, byť přichází po několika měsících přesvědčování. Chápu, že pro některé z nich nebyl jednoduchý.
Pavel Zlámal
Občané města Slaného, o.s.
www.slanaci.cz