středa 2. října 2013

Vybrané časové termíny ze zákona o obcích

ZÁKON 128/2000 Sb. - o obcích (obecní zřízení)
  • § 16 (2) g: Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.
  • § 82  b: Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,
  • § 93 (1) a:  Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.
  • § 95 (2):  O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, ..., který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání
  • § 101 (3):  Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného