pátek 4. října 2013

Rozpočtový výhled města Slaný - 2013 - 2017

Odkaz:
Ekonomické hodnocení města:
  • STR3 - Vyhovující subjekt schopný dostát svým závazkům včas.
  • B1+   - Vyhovující subjekt, s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky, s nejistým budoucím  rizikem již v krátkém časovém horizontu.
Jsou tedy obavy o finanční stabilitu města zbytečné?
Bohužel ne.

Vlastní text totiž obsahuje následující odstavce:

V roce 2013 bude mít město k dispozici 80 mil. Kč z přijatého revolvingového úvěru (120 mil. Kč snížené o  výdaje na pokrytí úvěru ve výši 40 mil. Kč z roku 2012), které budou použity jako podíly k očekávaným  dotacím. Z celkových 109,6 mil. Kč na straně kapitálových výdajů, tak bude po odečtení 80 mil. Kč zbývat  29,6 mil. Kč na financování investičních projektů z vlastních zdrojů.
Z plánovaných investičních akcí roku 2013 pro ilustraci uvádíme: stavební úpravy venkovního sportoviště  při ZŠ Politických vězňů (1 mil. Kč), další stavební úpravy na budově ZŠ Politických vězňů (2,25 mil. Kč),  vybudování nového veřejného osvětlení + zpevnění a odvodnění části ulice vedle tenisových kurtů (3 mil.  Kč), teplovodní propojení (2,1 mil. Kč) a další. Do kapitálových výdajů jsou započítány rovněž investice  s odloženou dobou splatnosti, jejichž fyzické dokončení již proběhlo (tzv. forfaiting). Jedná se o výstavbu  parkovacího domu a vybudování kanalizace v městské části Kvíček. Pokud bychom porovnali plánované  kapitálové výdaje v letech 2014-2017 s dluhovou službou města v tabulce č. 14, zjistíme, že zmiňovaný forfaiting je jedinou položkou kapitálových výdajů. Jiné investice v tomto období prozatím nejsou známy.


Tedy žádná zmínka o desítkách milionů nutných pro rekonstrukci čistírny odpadních vod v Blahoticích, žádná zmínka o 16 milionech pro Veolii za zkrácení nájemní smlouvy. Rozpočtový výhled byl uzavřen na konci roku 2012, tedy v době, když již byly tyto výdaje zřejmé.

Nabízejí se následující otázky:
  • Jaké by bylo ekonomické hodnocení města, pokud by hodnotitel věděl, že revolvingový úvěr města nebude 80, ale 230 milionů?
  • Jaké by bylo ekonomické hodnocení města, kdyby byly skutečně zapracovány všechny známé výdaje?
  • Jaký může být ekonomický výhled města, ve kterém se vše řeší podle nálad vedení města a zastupitelstva a ignoruje se dlouhodobější koncepční práce?
Miloslav Nič

  ZÁKON 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

§ 2 Nástroje finančního hospodaření
(1) Finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí se řídí jejich ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem.

§ 3 Rozpočtový výhled
(1) Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku nebo svazku obcí sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet (§ 4).

(2) Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí po celou dobu trvání závazku.

§ 22a Správní delikty

(1) a) v rozporu s § 2 odst. 1 nezpracuje rozpočtový výhled,
(5) Za správní delikt podle odstavců 1 až 4 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za Váš příspěvek. Občané Města Slaného