čtvrtek 31. října 2013

Zápis rady města - 23.10.2013

http://www.meuslany.cz/data/ke_stazeni/rada/2013/63zapis1023.doc

Výběr bodů:

ad 2 NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU SLANÝ PLOCHY S FUNKCÍ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY A TO ÚPRAVOU STÁVAJÍCÍCH PODMÍNEK VYUŽITÍ PRO PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY – VZ POUZE NA PARC.Č. 148/12 V K.Ú KVÍC
Rada města doporučila pořízení změny Územního plánu Slaný na pozemku parc.č. 148/13 k.ú. Kvíc u plochy s funkcí zemědělské výroby. 
 • změny územního plánu jsou vždy velmi podstatné, budeme se informovat, proč ke změně dochází, zápis bohužel důvod neobsahuje

ad 20 SDĚLENÍ A PŘIPOMÍNKY
Závěrem jednání rady probíhala diskuze ve věci parkovacího domu, jejímž výsledkem byl úkol pro pana starostu - návrh na svolání mimořádného zasedání v termínu 13.11.2013 od 15.00 hod. v Městském centru Grand.
 •  starosta byl povinen zastupitelstvo svolat, protože o jeho svolání požádalo 11 zastupitelů, snahou zastupitelů bylo i posunout začátek zasedání na pozdější hodinu, aby byla  umožněna účast pracujících občanů, této žádosti bohužel vyhověno nebylo 
 • oznámení o konání zastupitelstva ve středu 13. listopadu v 15:00 musí být ze zákona oznámeno nejpozději v úterý 5. listopadu. Věříme, že vedení města již nebude opakovat chybu, které se dopustilo při pokusu svolat předchozí zasedání.

Miloslav Nič 

pondělí 21. října 2013

Kontrola ubytoven v Kladně - Kladenský deník

"Jen v posledních dvou až třech letech se jejich počet téměř zdvojnásobil. Nyní jich je ve městě pětatřicet. Vzhledem k tomu, že v okolí některých z nich vznikají problémy, zaměřilo se vedení radnice na jejich zvýšenou kontrolu."

„Po dohodě s městskou policií se proto více zaměřujeme také na kontroly rušení veřejného pořádku u ubytoven. Dále tu ve spolupráci se sociálním odborem provádíme šetření. Naším cílem není komplikovat život těm, kdo v ubytovnách bydlí, ale podle možností dohlédnout alespoň na pořádek v okolí," řekl náměstek kladenského primátora Miroslav Bernášek s tím, že nájemníci ubytoven musí dodržovat pravidla klidného soužití ve městě.

„Je to v zájmu těch, kdo v ubytovnách žijí, aby bylo pravidelně kontrolováno dodržování bezpečnostních a hygienických norem. Jedině tak lze zabránit negativním vlivům, které ubytovny mohou mít, ať už na své obyvatele, nebo na okolí. Zároveň kontroly ukáží, zda jsou v ubytovacích zařízeních dodržovány všechny hygienické a další normy," 

Ubytovny budou také součástí studie o vlivu heren na území města. Její zpracování zadalo na svém posledním zasedání zastupitelstvo městské radě.

http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/peti-ubytovnam-v-kladne-hrozi-pokuty-20131020.html

čtvrtek 17. října 2013

Informace o investiční akci parkovací dům na stránkách města

Na oficiálních stránkách města se nově objevily informace o PD:
http://www.meuslany.cz/cs/rozvoj-mesta/vyznamne-investicni-akce-mesta/dokoncene-akce/objekty-mesta/#park

Rekapitulace: za každého obyvatele města, včetně novorozenců,  bylo zaplaceno přes 5500 Kč a to bez jediné koruny dotace.

----------  ze stránek města ------------
Stručný popis akce:
Výsledkem projektu je nový parkovací dům s automatickým parkovacím systémem pro 147 vozidel, který umožňuje krátkodobé i dlouhodobé parkování ve středu města. Objekt má sedm podlaží, přičemž přízemí je určeno pro příjezd vozidel z ulice Třebízského, zaparkování do dvou odbavovacích prostorů a pro výjezd vozidel do ulice Palackého. V přízemí se též nachází i technologické místnosti, veřejné WC a komerční prostor. Ostatní podlaží slouží k zaparkování vozidel.
2. Projektant: MERIDIN spol. s r.o., Hradec Králové
3. Zhotovitel: KOMA – Industry s.r.o., Český Těšín
4. Celkové náklady na akci: 85 523 833,35 Kč bez DPH
5. Finanční zdroj: Rozpočet města
6. Výše dotace: ----------
7. Podíl města: ----------
atd.
Miloslav Nič

Mimořádné zasedání zastupitelstva města - Parkovací dům

Středa 23.10.2013 v 15.00 hod. v Městském centru Grand ve Slaném

Program:
 1. Parkovací dům
 2. Diskuse
  Pozvánka převzata z oficiálních stránek města ve čtvrtek 17. 10. v 9:00. (http://www.meuslany.cz/cs/)

Čtvrtek 17. 10. 15:15 : Na oficiálních stránkách města  již  pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva není zobrazna.

Čtvrtek 17. 10. 15:30:  Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva dosud není vyvěšena na úřední desce.


Zákon o obcích (128/2000 Sb.):
§ 93 (1) Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.

7 dnů = středa 16.10 - 00:01, takže pozvánka měla být vyvěšena nejpozději v úterý odpoledne.

Bude tedy mimořádné zasedání zastupitelstva nebo ne?

V tuto chvíli nevíme, zastupitelé byli informováni před několika dny, důvod stažení pozvánky dosud neznáme a tak nabízíme několik spekulací:
 1. zastupitelstvo bude, ale vedení města se tuto informaci snaží utajit před občany města;
 2. zastupitelstvo bude, ale vedení města úmyslně nezveřejnilo informace včas, protože počítá s tím, že v případě nepříznivého vývoje situace z hlediska zájmů někoho v pozadí, tato osoba napadane výsledek zasedání u soudu, a protože byl porušen zákon, tak zřejmě uspěje;
 3. zastupitelstvo bude, ale ve vedení města už panuje naprostý chaos, takže nikdo vlastně neví, co má dělat;
 4. zastupitelstvo nebude z  důvodů dosud neznámých, možná proto, že ve vedení města panuje naprostý chaos.
Situaci dále sledujeme.
 
Čtvrtek 17. 10. 18:30 - zasedání zastupitelstva bylo odvoláno z důvodu nesplnění zákonných termínů, tedy byla potvrzena spekulace č. 4


Miloslav Nič

úterý 15. října 2013

Slánská radnice - květen 2007

 • kdo si nepamatuje historii, je odsouzen ji prožít znovu.

STUDENTI BESEDOVALI S HEJTMANEM STŘEDOČESKÉHO KRAJE - číslo 5 - květen 2007

Bude mít Slaný vysokou školu?

Pro tak závažnou operaci jsou nezbytné čtyři věci: peníze, místo, oborové zaměření a personál, ale víc o tom ví starosta Slaného, který odpověď doplnil:

Sdružily se 4 významné podniky v ČR – Bosch, Siemens, Škoda auto a slánský Linet s tím, že by navázaly na to, co ve Slaném už existuje dva roky – tj. asociace pro podnikání a inovaci. Ve Slaném by tak vznikla soukromá vysoká škola, která by fungovala jako zázemí pro výchovu manažerů strojírenských podniků a která by vyprodukovala novou generaci manažerů republiky. V průběhu čtyřletého studia by byli frekventanti přímo zapojeni do výrobních a řídících procesů. Ještě proběhne akreditační a další řízení. Město odprodalo firmě Linet dvě kasárenské budovy – v jedné by měly vzniknout učebny, dílny a zázemí pro výuku a ve druhé budově by měla být vysokoškolská kolej. Horizont pro získání akreditace je konec roku 2008.

pondělí 14. října 2013

Písemný zápis ze zasedání zastupitelstva 25.9.2013

Na stránkách města je k dispozici zápis z jednání zastupitelstva:
http://www.meuslany.cz/data/ke_stazeni/zastupitelstvo/2013/19zapis0925.pdf

Zápis je přístupný pouze v archivu, nikoliv pod odkazem
Zápis z posledního jednání zastupitelstva, ale toto přehlédnutí je kompenzováno tím, že je tentokrát mnohem podrobnější než se bohužel stalo poslední dobou zvykem. Doufáme, že město bude v tomto trendu pokračovat.

S posledními 2 zápisy je ovšem spojen problém, který je, jak doufáme, pouhým přehlédnutím: vystaveny jsou pouze verze zápisu pro tisk, které nelze prohledávat, a tedy k těmto zápisům je znemožněn přístup přes vyhledávací stránky (Google, Seznam). Budeme se snažit, aby toto přehlédnutí město napravilo.

pondělí 7. října 2013

pátek 4. října 2013

Rozpočtový výhled města Slaný - 2013 - 2017

Odkaz:
Ekonomické hodnocení města:
 • STR3 - Vyhovující subjekt schopný dostát svým závazkům včas.
 • B1+   - Vyhovující subjekt, s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky, s nejistým budoucím  rizikem již v krátkém časovém horizontu.
Jsou tedy obavy o finanční stabilitu města zbytečné?
Bohužel ne.

Vlastní text totiž obsahuje následující odstavce:

V roce 2013 bude mít město k dispozici 80 mil. Kč z přijatého revolvingového úvěru (120 mil. Kč snížené o  výdaje na pokrytí úvěru ve výši 40 mil. Kč z roku 2012), které budou použity jako podíly k očekávaným  dotacím. Z celkových 109,6 mil. Kč na straně kapitálových výdajů, tak bude po odečtení 80 mil. Kč zbývat  29,6 mil. Kč na financování investičních projektů z vlastních zdrojů.
Z plánovaných investičních akcí roku 2013 pro ilustraci uvádíme: stavební úpravy venkovního sportoviště  při ZŠ Politických vězňů (1 mil. Kč), další stavební úpravy na budově ZŠ Politických vězňů (2,25 mil. Kč),  vybudování nového veřejného osvětlení + zpevnění a odvodnění části ulice vedle tenisových kurtů (3 mil.  Kč), teplovodní propojení (2,1 mil. Kč) a další. Do kapitálových výdajů jsou započítány rovněž investice  s odloženou dobou splatnosti, jejichž fyzické dokončení již proběhlo (tzv. forfaiting). Jedná se o výstavbu  parkovacího domu a vybudování kanalizace v městské části Kvíček. Pokud bychom porovnali plánované  kapitálové výdaje v letech 2014-2017 s dluhovou službou města v tabulce č. 14, zjistíme, že zmiňovaný forfaiting je jedinou položkou kapitálových výdajů. Jiné investice v tomto období prozatím nejsou známy.


Tedy žádná zmínka o desítkách milionů nutných pro rekonstrukci čistírny odpadních vod v Blahoticích, žádná zmínka o 16 milionech pro Veolii za zkrácení nájemní smlouvy. Rozpočtový výhled byl uzavřen na konci roku 2012, tedy v době, když již byly tyto výdaje zřejmé.

Nabízejí se následující otázky:
 • Jaké by bylo ekonomické hodnocení města, pokud by hodnotitel věděl, že revolvingový úvěr města nebude 80, ale 230 milionů?
 • Jaké by bylo ekonomické hodnocení města, kdyby byly skutečně zapracovány všechny známé výdaje?
 • Jaký může být ekonomický výhled města, ve kterém se vše řeší podle nálad vedení města a zastupitelstva a ignoruje se dlouhodobější koncepční práce?
Miloslav Nič

  ZÁKON 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

§ 2 Nástroje finančního hospodaření
(1) Finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí se řídí jejich ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem.

§ 3 Rozpočtový výhled
(1) Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku nebo svazku obcí sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet (§ 4).

(2) Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí po celou dobu trvání závazku.

§ 22a Správní delikty

(1) a) v rozporu s § 2 odst. 1 nezpracuje rozpočtový výhled,
(5) Za správní delikt podle odstavců 1 až 4 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

čtvrtek 3. října 2013

Slánská radnice - únor 2013

Sloupek se štítkem Slánská radnice vám bude přinášet úryvky z minulých čísel našeho oblíbeného časopisu, neboť kdo si nepamatuje historii, je odsouzen ji prožít znovu.
 
Slovo starosty - číslo 2 - ročník XVI - únor 2013

"V době, kdy píšu tento úvodník, je den po slavnostním otevření parkovacího domu a jeho uvedení do zkušebního provozu. Ten bude trvat do 31. srpna tohoto roku. První dva měsíce (do 23.března 2013) bude provoz omezený časově a pro slánské občany bude zdarma (7.00–17.00 ve všední dny; v pátek večer a o víkendu bude otevřen jen pro oficiálně nahlášené společenské akce v Grandu a hotelu Hejtmanský dvůr).

Po uvedeném datu nastane již nepřetržitý dvacetičtyřhodinový provoz. A parkovné bude pro každého 20 Kč za hodinu stání mezi 6 hodinou ranní a 18  hodinou večerní.

Po 18 hodině bude platit paušální platba 50 Kč až do ranních hodin. Instruktážní video použití parkovacího domu, včetně zázemí, si budete moct prohlédnout opět v únorovém videomagazínu.

Slavnostní otevření bylo provázeno velkým zájmem veřejnosti (a to nejen té slánské), tištěných médií, internetových novin, televize a rozhlasu, starostů z celé republiky, politiků a ostatních hostů. Vzhledem k obrovskému náporu lidí jsme museli rozdělit ukázky po celý den a strávili jsme na místě mnoho hodin už od rána (já osobně od 10 hodin).

V mrazivém počasí přišlo opravdu nečekané množství občanů. Zástupci města a  dodavatelské firmy se snažili všem předvést, co mohli a poctivě odpovědět na všechny zvídavé otázky typu „Co nastane, když ...?“

Bylo to pro nás náročné, ale váš zájem a v drtivé většině pozitivní ohlasy, byly velmi milé. Po všech těch stresech a pracovním vypětí, aby se za rok a čtvrt stihla náročná stavba dokončit... Zkrátka vám děkuji. A přeji všem, aby parkovací dům sloužil automobilistům k plné spokojenosti.

MĚJTE SE HEZKY! VÁŠ STAROSTA IVO RUBÍK "

Sdružení občanů Občané města Slaného (OMS)

Sdružení občanů Občané města Slaného ( OMS ) bylo založeno v červenci 2013. Vzniklo seskupením občanů města, které spojuje dlouhodobá nespokojenost s hospodařením města, s přístupem vedení města k řešení parkování v centru, bioplynové stanice na Těhuli a nešťastná situace na slánském gymnáziu.

OMS je bez politické orientace a hlavním úkolem je zabývat se tím, co se děje ve Slaném a jeho okolí, reagovat na aktuální témata, upozorňovat na nedostatky a pomáhat vedení města.

OMS má svoji právní podporu a své stanovy, podle kterých se řídí. Své zájmy se snaží prosazovat za podpory členů zastupitelstva, vrcholného orgánu města. Jeden ze zakladatelů OMS je členem zastupitelstva.

OMS nabízí Slaňákům možnost se aktivně podílet na všech aktivitách sdružení. Každý, kdo má zájem pro naše Slaný něco udělat, má příležitost. OMS využívá potencionál každého z členů a společnými silami vytváří hodnoty, které mají pozitivní přínos pro život ve Slaném.

 Pokud i Vám není lhostejné co se děje ve Slaném a chcete něco změnit, přispět svými zkušenostmi a znalostmi, přijďte mezi nás.

OMS

středa 2. října 2013

Podporujeme sport - cyklistický víkend na Hájích

eMsport Slaný pořádá cyklistický víkend v letním kině na Hájích a OMS je hrdým partnerem.

V sobotu 5. října od 11 do 17 hodin si každý slaňák, ale i kdokoliv jiný, může zcela zdarma přijít do letního kina vyzkoušet kola skvělých značek GT a Cannondale. K mání budou kola horská i silniční. Stačí mít průkaz totožnosti a pokud možno vlastní pedály.

V neděli 6.října se v areálu letního kina  a v přilehlém lesoparku Háje pojedou cyklistické závody XC(cross country). Od nejmenších prcků až po starce si může zazávodit každý. Více informací na www.emsportslany.cz Již touto dobou je přihlášeno více jak 30 dospělých a 40 dětí. Těšíme se i na Vás!

Martin Matoušek

Vybrané časové termíny ze zákona o obcích

ZÁKON 128/2000 Sb. - o obcích (obecní zřízení)
 • § 16 (2) g: Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.
 • § 82  b: Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,
 • § 93 (1) a:  Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.
 • § 95 (2):  O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, ..., který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání
 • § 101 (3):  Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání.

úterý 1. října 2013

Salda v rozpočtu města Slaný

Slaný - saldo ročního rozpočtu:
Tedy za poslední úplné 3 roky rozdíl mezi příjmy a výdaji města: 

-65 milionů Kč

Zdroj:

Součastnost a blízká budoucnost?


A co když přijde nějaká nečekaná událost, např. vichřice či požár, který poničí některou ze školních budov?

Nemělo by se město konečně naučit hospodařit?

Času již není mnoho!

Miloslav Nič