čtvrtek 12. září 2013

Parkovací dům – názor občana

Parkovací dům – názor občana

Problematika parkování ve městech je fenomén naší doby a každé město se s touto situací musí vypořádat. Nejinak je tomu i v našem městě. Je tomu už více než rok, co jsem se dočetl, že město Slaný postaví v centru automatický parkovací dům a to nákladem ca. 85 milionů korun. Pamatuji si, že jsem se tehdy velmi rozčílil, když jsem si uvědomil, že ona návratnost 18 let v podstatě znamená, že především občané města zaplatí za onu dobu na poplatcích za parkování minimálně zmíněnou sumu. Postupem času, když jsem začal pronikat hlouběji do této problematiky, začal jsem mít stále větší pochybnosti a to nejen o smyslu této investiční akce.

Poklepání na základní kámen parkovacího domu ve Slaném. Vpravo starosta města Ivo Rubík
Z pohledu výše investice se jedná o jednu z největších investičních akcí města, náklady na PD včetně vícenákladů jsou ve výši ca 91 mil. Kč. Člověk by logicky očekával, že bude tomuto tématu věnována náležitá pozornost. Je trochu podivné, že nebyla zpracována žádná studie, která by porovnala různé možnosti řešení parkování ve městě. Parkovací dům jako součást koncepce parkovaní vyrostl na místě dosti nevzhledného parkoviště a svojí kapacitou 149 parkovacích míst nahradil plochu zhruba 80 parkovacích míst. Inu „polepšili“ jsme si o ca 69 parkovacích míst za ca 90 mil. Kč. Náklady na parkování na původním parkovišti byly 20 Kč za den, náklady v PD jsou 20 Kč za hodinu. V tomto smyslu jsme si výrazně pohoršili. Na tento projekt nebyla čerpána žádná dotace, otázkou je proč, a tak město uhradí tyto náklady plně ze svého rozpočtu. Pro výběr dodavatele byla stanovena podmínka instalace podobného zařízení v ČR s hodnotou technologické části více jak 30 mil. a tak se v podstatě jediným možným uchazečem stala firma Koma. 

A tak mám pochybnosti o takto získané nejvýhodnější nabídce, o kvalitě takto provedeného výběrového řízení a to i s ohledem na to, že jeho zpracování bylo svěřeno firmě Tercier pana Krause, v současné době stíhaného pro machinace s veřejnými zakázkami. Mám také pochybnost o smlouvě o dílo, na „vysoutěženou „ částku 85 mil. Kč, které postrádá tak elementární údaje jako je počet zaparkovaných vozidel nebo časy pro naskladnění  a vyskladnění vozidla. Tyto údaje byly hodnotícími kritérii a smlouva je ze zákona obsahovat musí a i kdyby nemusela, dle jakých kritérií pak dílo převzít. Mám rovněž pochybnost o tom, že se mi nepodařilo dohledat schválení takového závazku města zastupitelstvem, byť mu ze zákona v případě, že závazek je pro město delší jak 18 měsíců tato úloha náleží. Mám pochybnost o tom, že parkovací dům byl převzat dne 16.1.2013 ze strany města  prakticky bez závad a dodnes nebyl ukončen už jednou prodloužený zkušební provoz. Jen pro informaci, za každý den zpoždění by městu náleželo penále ve výši  50.000 Kč. Existuje několik oficielních prohlášení pana starosty o průměrných časech na zaparkování a vyparkování vozidla v délce 45 vteřin (např. i-dnes 11.8.2011), veřejná tisková zpráva města Slaného (14.1.2013), kde je uveden čas na zaparkovaní 1 minuta a na vyparkování 0,75 minuty. Mám pochybnost o vyjádření firmy Koma pro Českou televizi, že údaje o časech zaparkování a vyparkování vozidla popletl nějaký projektant, když tuto smlouvu parafuje a odpovídá za provedení díla jednatel firmy Koma a časy jsou součástí soutěžené nabídky.  Faktem ale zůstává, že dne 24.5.2013 podepsal pan starosta RNDr. Ivo Rubík dodatek č. 7, kde jsou časy stanoveny následně – čas pro naskladnění 1:39 min maximálně 3 minuty, čas pro vyskladnění 3:17 min. maximálně 6 minut! Kdo donutil město k takovému ústupku? Rozumný čtenář si jistě spočítá, co tyto časy znamenají např. při odchodu lidí z plesu apod. a jak devalvují uživatelskou hodnotu tohoto zařízení. Otázkou ale zůstává, jaký je motiv pro takovouto změnu v neprospěch města jako kupce a uživatele v momentě neukončeného zkušebního provozu a více jak dva měsíce po přislíbeném dosažení přislíbených hodnot. Mám opravdu pochybnosti o tom, že v tomto případě bylo postupováno v zájmu nás občanů města.Nutno podotknout, že tento dodatek č. 7 je ale první dokument k jehož podpisu byl pan starosta zmocněn a to buď rozhodnutím rady nebo zastupitelstva města. Ostatní dokumenty toto zmocnění postrádají a je tedy otázkou, kdo dal právo panu starostovi k jejich podpisu. 
Pokud budeme hovořit o nákladech na parkovací dům, je potřebné si povšimnout dalších nákladů a to na provoz, obsluhu, servis atd. K zajištění pořádku ve městě přijala městská policie 2 nové strážníky. Mimochodem, záruka na technickou část je 5 let, poté bude město financovat veškeré opravy výhradně ze svých zdrojů. Jaká je asi životnost těchto složitých zařízení?
Při pořízení parkovacího domu informovali představitelé města veřejnost i zastupitele, že město Slaný si podobnou investici může dovolit. Mám za to, že se tyto informace nebyly korektní. Město Slaný hospodaří již několik let s deficitem, to znamená, že jeho příjmy nepokryjí jeho výdaje.  Aby město bylo schopné dofinancovat rozpracované a nutné investice, byla odsouhlasena zastupitelstvem města jako jediná praktická možnost financování úvěrem v hodnotě 239 mil. Kč. Roční příjmy města jsou ca 250 – 290 mil. Kč. Ano, město dostane část vložených investic zpět formou dotace, ale nutně bude zápasit v budoucnu s nedostatkem financí. Např. podíl města na vybudování čističky odpadních vod je ca. 80 mil. Kč a tak téměř nápadně souhlasí s částkou za parkovací dům, na rozdíl od něho  tuto investici však město nevyhnutelně potřebuje.
Na závěr bych chtěl říci, že zdaleka ne všechny kroky v rámci parkovací koncepce považuji za špatné. Například omezení parkování v centru města pomocí terčíku shledávám jako velmi dobré řešení, naopak mi vadí např. určitá omezení vyplývající pro občany a podnikatele z centra města.
Jednoznačně považuji parkovací dům za neadekvátně drahé řešení, které ač je to neuvěřitelné doposud nikomu nechybí. Bylo prosazeno zejména ze strany starosty pana RNDr. Ivo Rubíka, který se zřejmě bude odkazovat na rozhodnutí zastupitelstva, které ale nemá. Domníváme se, že jeho postup při realizaci této investice např. při podpisu některých smluv a dodatků nebyl v souladu se zákonem, nepožadováním slevy v důsledku nefunkčnosti zařízením dle nabídnutých parametrů a prodloužení časů pro naskladnění a vyskladnění, jde vysloveně proti zájmu města a občana jako takového.
Před rokem jsem si řekl, že se mne ta věc v podstatě netýká, v parkovacím domě jako většina Slaňáků neparkuji. V průběhu času jsem si uvědomil svůj omyl. Parkovací dům je pro mne symbolem špatně vynaložených veřejných financí, které budou někde chybět.  V budoucnu se tedy budeme muset někde uskromnit, ušetřit na některých výdajích a to se bude týkat nás všech, těch, kteří v parkovacím domě parkují i těch, kteří ani auto nemají. Je tedy čas nemávnout nad tímto případem rukou.
Ve Slaném vzniklo občanské sdružení – Občané města Slaného. Naše dotazy a iniciativy směrem k městskému úřadu stran parkovacího domu jsou zatím bez odezvy. Pokud dostaneme nějaké odpovědi, rádi s jejich obsahem veřejnost seznámíme. Dále vyzýváme zástupce města k veřejné diskusi na toto téma a zveřejnění všech dokumentů týkajících se parkovacího domu na webu města.
Pavel Zlámal
Člen občanského sdružení – Občané města Slaného

Více informací na: www.oms-slany.cz