sobota 30. listopadu 2013

Výsledky hospodaření města Slaný k 31.12. 2012

Blíží se schvalování rozpočtu města a OMS se bude schvalovacímu procesu velmi důkladně věnovat. Prvním krokem správného hospodáře je důkladné zmapování současné finanční situace.

Oficiální stav ukazatelů pro město Slaný publikovaný ministerstvem financí pro minulý rok (vystaveno 30. 11. 2013):

Soustava informativních a monitorujících ukazatelů hospodaření obce k 31. 12. 2012


Velkou obavu vzbuzuje poslední řádek tabulky - celková likvidita, která udává poměr oběžných aktiv a krátkodobých závazků, který na konci minulého roku čini 1.53.

Podle článku v Deníku veřejné správy z května roku 2011, přes 85% obcí má tento ukazatel vyšší než 2 a průměrná obec jej má v rozmezí 8 - 9.

Přitom je zřejmé, že v posledním období se dluhová situace města rychle zhoršuje, o čemž svědčí i schválení revolvingového úvěru v hodnotě 230 000 000 Kč na zasedání zastupitelstva 26. června 2013.

Podle tabulky je naštěstí příznivý poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům, takže situace snad není zcela kritická, je však velmi důležité, aby se zastupitelé při schvalování rozpočtu chovali velmi zodpovědně a nezavedli město na pokraj bankrotu.

Miloslav Nič

* Běžná (celková) likvidita Ukazatel měří platební schopnost obce z hlediska kratšího období. V čitateli se objevují veškerá oběžná aktiva, ve jmenovateli závazky obce splatné do 1 roku. Ukazatel vyhodnocuje kolikrát by byla obec schopna splatit své závazky, pokud by zpeněžila veškerá svá oběžná aktiva. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je menší riziko platební neschopnosti. Problémem tohoto ukazatele je, že není jisté, že všechny pohledávky započtené v ukazateli budou splaceny do 1 roku. [zdroj]
** článek ministerstva financí o monitoringu hospodaření obcí: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/hospodareni-kraju-a-obci/monitoring-hospodareni-obci

čtvrtek 21. listopadu 2013

On-line zápis ze zasedání zastupitelstva 20. listopadu 2013

Odkaz:  Text on-line zápisu

 • zápis pořizován průběžně od 15:05 do 20:10
                                       Miloslav Nič

P.S. Mé shrnutí zasedání:

Můj osobní úkol:
- při příštím výjezdu z města zkontrolovat, zda nebyly vyměněny cedule při vjezdech do  města ze Slaný na Kocourkov, jiné logické vysvětlení pro průběh posledních zasedání nemám, kde jinde může:
- člen rady argumentovat tím, že nemá na zasedání zastupitelstva co říci, protože vše říká na radě, a na zastupitelstvu by se jen předváděl, a tak mlčí - sverázná představa o řízení obce: jako radní jsem všemocný vládce a nevidím důvod, proč bych měl svá stanoviska před zastupiteli (a občany)  obhajovat
- místostarosta tvrdit o přesně stanovených časech na parkování v PD, které byly na vteřinu stanoveny v dodatku ke smlouvě a byly součástí výběrového řízení tvrdit, že se jedná o vágní a neurčité údaje, které dodatek 7 musel v zájmu města zpřesnit
- zastupitelé odmítnout pořízení přepisu z nahrávky, která je dostupná jen při osobní návštěvě na úřadě a  která se samozřejmě jen velmi obtížně studuje
- komunista používat věcné argumenty, zatímco řada představitelů pravice projevovat hlubokou neúctu k zákonu a k majetku (jsem antikomunista tělem i duší, zažil jsem na vlastní kůži Národní třídu, jsem přesvědčen, že kdyby se komunistům znovu vrátila moc, tak se zase budou mstít na svých odpůrcích a jejich potomcích do 5. kolena, ale to přece nemá žádný vliv na platnost či neplatnost argumentů, které jsou opakovaně vznášeny na zastupitelstvu). 

čtvrtek 14. listopadu 2013

Zpráva kontrolního výboru zastupitelstva k PD - velmi zajímavé čtení

Odkaz: Zpráva kontrolního výboru

Odpověď na dotaz k příspěvku na forum - Diskuse Slánsko

Dobrý večer,

pokusím se moji odpověď max. zjednodušit. Částečně jsem na Vaši otázku odpověděl již ve svém příspěvku - "televizní reportáž"Jsem přesvědčen, že smlouva a dodatky jsou pro město krajně nevýhodné, město se tím, že se nedomáhalo svých práv připravilo o možnost sankcí v řádech milionů korun a to i podle dikce stávajících smluv. Znamená to, že je na místě vrátit se k jednání a požadovat tyto peníze.Dále jsem přesvědčen, že využití parkovacího domu je otázkou spolehlivosti a funkčnosti. Nejsem schopen nyní hodnotit spolehlivost, ale fukčnost je přeci z hlediska uživatele velmi závislá na parkovacích časech a ty jsou nyní 4 x násobně delší. Proto jsem přesvědčen, že by se město mělo domáhat svých práv, což doposud nečinilo. Myslím, že to je pozitivní přístup pro město.


K druhé části Vašeho příspěvku: Výbor existuje první den, nechejme ho jednat. Ten úkol je velmi složitý a pokud bude splněn, je možné ho pověřit úkolem dalším, pokud se ho mezitím nezhostí ti, kterým náleží - tedy pracovníci Měu. Jinak ceník byl již jednou směrem dolů upraven. O reklamě a pod. bych uvažoval až bude alespoň částečně vyřešen úkol výboru. Může dojít k tomu, že se strany nedohodnou a dům se zavře. Pak by reklama byla naprosto zbytečná. Pokud budeme mít jistotu dalšího postupu, pak jsou Vaše návrhy jistě na místě.


Otázka přímo na mne: Obecně platí, že zrušením původní smlouvy by pozbyly platnosti i dodatky, protože nemají na co navazovat (tento mandát výbor má). Na zastupitelstvu 13.11.2013 bylo dohodnuto, že následující zastupitelstvo projedná "zneplatnění"dodatku č. 7 (ten co prodloužil časy). Zastupitelé měli totiž obavu, že by mohlo dojít ke kolizi se zákonem. Pokud by se tak stalo, mohlo by se jednat s firmou Koma o jeho zrušení, otázkou je, zda by k tomu firma Koma přistoupila. Původní smlouva však zůstáva v platnosti. Jinak na jednách s Komou již byla sleva požadována, ale návrhy ze strany Komy byly velmi nízké. Pokud vím jednalo se o ca 0,5 -2 mil. v různých plněních. Myslím, že provozní náklady města jsou již nyní kolem 0,5 mil Kč.
Doufám, že jsem by pozitivní.
Pavel Zlámal

Příspěvek na forum - Diskuse Slánsko

Události v regionech - reportáž o parkovacím domě 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/213411000141114-udalosti-v-regionech/video/291063
Dobrý večer,
co mne na reportáži nejvíce zaujalo? Místostarosta pan Hložek prohlásil, že jsme si "objednávali výrobek "1A" kvality a dostali jsme výrobek kvality "B". Určitě budeme požadovat nějakou kompenzaci."
Mám za to, že je dobře, že i pan Hložek začíná takto uvažovat. Dne 15.5.2013 však jako člen rady prodloužení časů schválil, rada odsouhlasila a později pan starosta firmě Koma podepsal dodatek č. 7. Tím souhlasil např. s prodloužením času na vyparkování z 0,45 minuty na čas 3:17 min, maximálně však 6 minut. Tím věc zlegalizovali. Firma Koma má tak dokument, že nám dodala námi schválenou kvalitu "B"!!!. Tehdy žádnou kompenzaci nepožadovali a my jako občané se ptali jak to mohli udělat. Proč nepožadovali slevu za dodávku zboží kvality "B". Na můj písemný dotaz mi bylo odpovězeno v zápise z rady, že mi odpoví kontrolní výbor. Kontroní výbor moji námitku potvrdil.
Závěrem bych chtěl upozornit na následující.
Pan starosta, tehdy již pod tlakem dotazů a interpeací dodatek č.7 projednal a rada ho pověřila podepsáním dodatku č.7. Pokud tedy musí být takovýto postup u dodatku smlouvy, nevyžaduje stejný postup smlouva samotná? Pokud tedy starosta takové pověření k podpisu smlouvy měl, pak ať ho on nebo pan Hložek předloží. Upozorňuji pana Hložka, že dle zákona 128 o obcích musí o mít starosta schválení zastupitelstva nikoli rady.Protože se jednalo o pořízení nové nemovitosti ze strany města a podle čl. 5.1. této smlouvy o dílo mělo dojít k financování ceny díla ve splátkách po dobu pěti let, mělo o těchto skutečnostech rozhodovat zastupitelstvo města a to ve smyslu § 85a) zákona o obcích, který říká, že zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o nabytí nemovitých věcí a podle ustanovení h) rozhoduje o dohodách o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců. 

Pavel Zlámal, OMS o.s., www.slanaci.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přikládám zápis z rady k schválení dodatku č. 7,  schváleno počtem 9 hlasů z 9 přítomných---------------
ad 13 dodatek č. 7, který nahrazuje a shrnuje dodatky č. 1-6 ke smlouvě o dílo ze dne     
21.01.2011 na realizaci stavby: „výstavba parkovacího domu slaný“,                     
č.obj. 231/2010/osm
K výše uvedenému podkladovému materiálu se rozvinula rozsáhlá rozprava. Rada města  postupně projednávala jednotlivé body předloženého dodatku.
Rada města schválila výše uvedený dodatek č 7 v upraveném znění. (9 pro)
úkol č. 785 - RNDr. Ivo Rubíkovi, starostovi města Slaného – T: 31.05.2013

Zajistit podepsání Dodatku č. 7 dle rozhodnutí rady města.

ČT1 a ČT24 - události v regionech

Odkaz:

Události v regionech - reportáž o parkovacím domě - video


Upoutávka ČT na stránce událostí v regionech 14. listopadu 2013 :
Slaný řeší, co s nevytíženým parkovacím domem
Podle opozice podepsal starosta smlouvu s firmou bez souhlasu zastupitelstva.

On-line zápis ze zasedání zastupitelstva 13. listopadu 2013

Odkaz na záznam:
Přepis komentářů publikovaných na sociální síti Twitter v průběhu zasedání

 • velmi bouřlivé zasedání okořeněné expresivními výrazy
 • vedení města (místostarostové Hložek a Hrabánek, starosta ze zasedání omluven) hájí vší silou zájmy Komy, která parkovací dům stavěla (můj osobní pocit, který ale vyjádřovali okolo mne sedící občané i někteří zastupitelé)
 • zastupitelstvo směřuje přes odpor vedení města k tomu, aby se situace začala skutečně řešit, tentokrát již ve prospěch občanů (a je připraveno naše zájmy hájit i soudní cestou, o čemž svědčí alokace zdrojů pro případný soudní spor s Komou v rozpočtu na příští rok).
Miloslav Nič


středa 13. listopadu 2013

Příspěvek na diskusní forum PD Slaný

Dobrý večer,
dnes na zasedání zastupitelstva byl učiněn velmi důležitý krok. Zastupitelé rozhodli o vytvoření Výboru pro parkovací dům, který dostal od zastupitelstva pověření k jednání s firmou Koma. Ve výboru jsou zástupci všech politických stran. Předsedou je pan Hložek, členy jsou pánové Hrabánek, Matoušek, Peška a Šrom.
Výbor připraví ve spolupráci s právní kanceláří návrh na zneplatnění smlouvy s firmou Koma do 13.12.2013 a předloží návrhy řešení zastupitelstvu 18.12.2013. Město vyčleňuje 2 mil Kč rozpočtu na možné právní výdaje spojené se soudními výlohami. (přesná dikce bodů bude v zápise z jednání zastupitelstva, mělo by to být do 20.11.2013)
Považuji tento krok za zlomový hned z několika důvodů.
1. Zastupitelstvo se ujalo věci - situaci nebude řešit pan starosta
2. Volbou výboru dojde k odpolitizování problému a věci se začnou řešit ve prospěch města a ne naopak. Věci mezi politickými subjekty budou transparentní a je zde minimální prostor pro případnou korupci. Lze očekávat, že přijatá rozhodnutí nebudou v budoucnu zpochybněna.
3. Výbor je mnohem akčnější než zastupitelstvo, dokáže se scházet častěji - tzn. větší akčnost, která ve spolupráci s odborníky na právo by měla přinést řešení.
Znamená to, že město Slaný se konečně začne chovat jako správný hospodář a začne hájit zájmy nás občanů. Jednoduše nenechá si vnutit PD minimálně s parametry, které si neobjednalo.(mimochodem  zastupitelé nikdy nerozhodli o nákupu PD v této podobě, smlouvu podepsal pan starosta a ptejme se jeho, kde k tomu  má mandát). Konkrétní řešení je předčasné předjímat a záleží také na přístupu firmy Koma.
Pokud jde o zneplatnění smlouvy, lze zjednodušeně říci, že smlouva je neplatná (např. z důvodu že starosta ji neměl právo podepsat, protože na to neměl mandát od zastupitelstva), rozhodnout pak musí samozřejmě soud a je nutné složit jistinu, což je část z oněch 2 mil. Kč alokovaných zastupitelstvem.
Pro mne jako občana je to důkaz toho, že pokud chcete, máte vůli a dokážete přesvědčit další lidi, pak můžete v našem městě lecos změnit.
Chtěl bych poděkovat za tento krok zastupitelům, byť přichází po několika měsících přesvědčování. Chápu, že pro některé z nich nebyl jednoduchý.
Pavel Zlámal
Občané města Slaného, o.s.
www.slanaci.cz

čtvrtek 31. října 2013

Zápis rady města - 23.10.2013

http://www.meuslany.cz/data/ke_stazeni/rada/2013/63zapis1023.doc

Výběr bodů:

ad 2 NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU SLANÝ PLOCHY S FUNKCÍ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY A TO ÚPRAVOU STÁVAJÍCÍCH PODMÍNEK VYUŽITÍ PRO PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY – VZ POUZE NA PARC.Č. 148/12 V K.Ú KVÍC
Rada města doporučila pořízení změny Územního plánu Slaný na pozemku parc.č. 148/13 k.ú. Kvíc u plochy s funkcí zemědělské výroby. 
 • změny územního plánu jsou vždy velmi podstatné, budeme se informovat, proč ke změně dochází, zápis bohužel důvod neobsahuje

ad 20 SDĚLENÍ A PŘIPOMÍNKY
Závěrem jednání rady probíhala diskuze ve věci parkovacího domu, jejímž výsledkem byl úkol pro pana starostu - návrh na svolání mimořádného zasedání v termínu 13.11.2013 od 15.00 hod. v Městském centru Grand.
 •  starosta byl povinen zastupitelstvo svolat, protože o jeho svolání požádalo 11 zastupitelů, snahou zastupitelů bylo i posunout začátek zasedání na pozdější hodinu, aby byla  umožněna účast pracujících občanů, této žádosti bohužel vyhověno nebylo 
 • oznámení o konání zastupitelstva ve středu 13. listopadu v 15:00 musí být ze zákona oznámeno nejpozději v úterý 5. listopadu. Věříme, že vedení města již nebude opakovat chybu, které se dopustilo při pokusu svolat předchozí zasedání.

Miloslav Nič 

pondělí 21. října 2013

Kontrola ubytoven v Kladně - Kladenský deník

"Jen v posledních dvou až třech letech se jejich počet téměř zdvojnásobil. Nyní jich je ve městě pětatřicet. Vzhledem k tomu, že v okolí některých z nich vznikají problémy, zaměřilo se vedení radnice na jejich zvýšenou kontrolu."

„Po dohodě s městskou policií se proto více zaměřujeme také na kontroly rušení veřejného pořádku u ubytoven. Dále tu ve spolupráci se sociálním odborem provádíme šetření. Naším cílem není komplikovat život těm, kdo v ubytovnách bydlí, ale podle možností dohlédnout alespoň na pořádek v okolí," řekl náměstek kladenského primátora Miroslav Bernášek s tím, že nájemníci ubytoven musí dodržovat pravidla klidného soužití ve městě.

„Je to v zájmu těch, kdo v ubytovnách žijí, aby bylo pravidelně kontrolováno dodržování bezpečnostních a hygienických norem. Jedině tak lze zabránit negativním vlivům, které ubytovny mohou mít, ať už na své obyvatele, nebo na okolí. Zároveň kontroly ukáží, zda jsou v ubytovacích zařízeních dodržovány všechny hygienické a další normy," 

Ubytovny budou také součástí studie o vlivu heren na území města. Její zpracování zadalo na svém posledním zasedání zastupitelstvo městské radě.

http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/peti-ubytovnam-v-kladne-hrozi-pokuty-20131020.html

čtvrtek 17. října 2013

Informace o investiční akci parkovací dům na stránkách města

Na oficiálních stránkách města se nově objevily informace o PD:
http://www.meuslany.cz/cs/rozvoj-mesta/vyznamne-investicni-akce-mesta/dokoncene-akce/objekty-mesta/#park

Rekapitulace: za každého obyvatele města, včetně novorozenců,  bylo zaplaceno přes 5500 Kč a to bez jediné koruny dotace.

----------  ze stránek města ------------
Stručný popis akce:
Výsledkem projektu je nový parkovací dům s automatickým parkovacím systémem pro 147 vozidel, který umožňuje krátkodobé i dlouhodobé parkování ve středu města. Objekt má sedm podlaží, přičemž přízemí je určeno pro příjezd vozidel z ulice Třebízského, zaparkování do dvou odbavovacích prostorů a pro výjezd vozidel do ulice Palackého. V přízemí se též nachází i technologické místnosti, veřejné WC a komerční prostor. Ostatní podlaží slouží k zaparkování vozidel.
2. Projektant: MERIDIN spol. s r.o., Hradec Králové
3. Zhotovitel: KOMA – Industry s.r.o., Český Těšín
4. Celkové náklady na akci: 85 523 833,35 Kč bez DPH
5. Finanční zdroj: Rozpočet města
6. Výše dotace: ----------
7. Podíl města: ----------
atd.
Miloslav Nič

Mimořádné zasedání zastupitelstva města - Parkovací dům

Středa 23.10.2013 v 15.00 hod. v Městském centru Grand ve Slaném

Program:
 1. Parkovací dům
 2. Diskuse
  Pozvánka převzata z oficiálních stránek města ve čtvrtek 17. 10. v 9:00. (http://www.meuslany.cz/cs/)

Čtvrtek 17. 10. 15:15 : Na oficiálních stránkách města  již  pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva není zobrazna.

Čtvrtek 17. 10. 15:30:  Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva dosud není vyvěšena na úřední desce.


Zákon o obcích (128/2000 Sb.):
§ 93 (1) Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.

7 dnů = středa 16.10 - 00:01, takže pozvánka měla být vyvěšena nejpozději v úterý odpoledne.

Bude tedy mimořádné zasedání zastupitelstva nebo ne?

V tuto chvíli nevíme, zastupitelé byli informováni před několika dny, důvod stažení pozvánky dosud neznáme a tak nabízíme několik spekulací:
 1. zastupitelstvo bude, ale vedení města se tuto informaci snaží utajit před občany města;
 2. zastupitelstvo bude, ale vedení města úmyslně nezveřejnilo informace včas, protože počítá s tím, že v případě nepříznivého vývoje situace z hlediska zájmů někoho v pozadí, tato osoba napadane výsledek zasedání u soudu, a protože byl porušen zákon, tak zřejmě uspěje;
 3. zastupitelstvo bude, ale ve vedení města už panuje naprostý chaos, takže nikdo vlastně neví, co má dělat;
 4. zastupitelstvo nebude z  důvodů dosud neznámých, možná proto, že ve vedení města panuje naprostý chaos.
Situaci dále sledujeme.
 
Čtvrtek 17. 10. 18:30 - zasedání zastupitelstva bylo odvoláno z důvodu nesplnění zákonných termínů, tedy byla potvrzena spekulace č. 4


Miloslav Nič

úterý 15. října 2013

Slánská radnice - květen 2007

 • kdo si nepamatuje historii, je odsouzen ji prožít znovu.

STUDENTI BESEDOVALI S HEJTMANEM STŘEDOČESKÉHO KRAJE - číslo 5 - květen 2007

Bude mít Slaný vysokou školu?

Pro tak závažnou operaci jsou nezbytné čtyři věci: peníze, místo, oborové zaměření a personál, ale víc o tom ví starosta Slaného, který odpověď doplnil:

Sdružily se 4 významné podniky v ČR – Bosch, Siemens, Škoda auto a slánský Linet s tím, že by navázaly na to, co ve Slaném už existuje dva roky – tj. asociace pro podnikání a inovaci. Ve Slaném by tak vznikla soukromá vysoká škola, která by fungovala jako zázemí pro výchovu manažerů strojírenských podniků a která by vyprodukovala novou generaci manažerů republiky. V průběhu čtyřletého studia by byli frekventanti přímo zapojeni do výrobních a řídících procesů. Ještě proběhne akreditační a další řízení. Město odprodalo firmě Linet dvě kasárenské budovy – v jedné by měly vzniknout učebny, dílny a zázemí pro výuku a ve druhé budově by měla být vysokoškolská kolej. Horizont pro získání akreditace je konec roku 2008.

pondělí 14. října 2013

Písemný zápis ze zasedání zastupitelstva 25.9.2013

Na stránkách města je k dispozici zápis z jednání zastupitelstva:
http://www.meuslany.cz/data/ke_stazeni/zastupitelstvo/2013/19zapis0925.pdf

Zápis je přístupný pouze v archivu, nikoliv pod odkazem
Zápis z posledního jednání zastupitelstva, ale toto přehlédnutí je kompenzováno tím, že je tentokrát mnohem podrobnější než se bohužel stalo poslední dobou zvykem. Doufáme, že město bude v tomto trendu pokračovat.

S posledními 2 zápisy je ovšem spojen problém, který je, jak doufáme, pouhým přehlédnutím: vystaveny jsou pouze verze zápisu pro tisk, které nelze prohledávat, a tedy k těmto zápisům je znemožněn přístup přes vyhledávací stránky (Google, Seznam). Budeme se snažit, aby toto přehlédnutí město napravilo.

pondělí 7. října 2013

pátek 4. října 2013

Rozpočtový výhled města Slaný - 2013 - 2017

Odkaz:
Ekonomické hodnocení města:
 • STR3 - Vyhovující subjekt schopný dostát svým závazkům včas.
 • B1+   - Vyhovující subjekt, s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky, s nejistým budoucím  rizikem již v krátkém časovém horizontu.
Jsou tedy obavy o finanční stabilitu města zbytečné?
Bohužel ne.

Vlastní text totiž obsahuje následující odstavce:

V roce 2013 bude mít město k dispozici 80 mil. Kč z přijatého revolvingového úvěru (120 mil. Kč snížené o  výdaje na pokrytí úvěru ve výši 40 mil. Kč z roku 2012), které budou použity jako podíly k očekávaným  dotacím. Z celkových 109,6 mil. Kč na straně kapitálových výdajů, tak bude po odečtení 80 mil. Kč zbývat  29,6 mil. Kč na financování investičních projektů z vlastních zdrojů.
Z plánovaných investičních akcí roku 2013 pro ilustraci uvádíme: stavební úpravy venkovního sportoviště  při ZŠ Politických vězňů (1 mil. Kč), další stavební úpravy na budově ZŠ Politických vězňů (2,25 mil. Kč),  vybudování nového veřejného osvětlení + zpevnění a odvodnění části ulice vedle tenisových kurtů (3 mil.  Kč), teplovodní propojení (2,1 mil. Kč) a další. Do kapitálových výdajů jsou započítány rovněž investice  s odloženou dobou splatnosti, jejichž fyzické dokončení již proběhlo (tzv. forfaiting). Jedná se o výstavbu  parkovacího domu a vybudování kanalizace v městské části Kvíček. Pokud bychom porovnali plánované  kapitálové výdaje v letech 2014-2017 s dluhovou službou města v tabulce č. 14, zjistíme, že zmiňovaný forfaiting je jedinou položkou kapitálových výdajů. Jiné investice v tomto období prozatím nejsou známy.


Tedy žádná zmínka o desítkách milionů nutných pro rekonstrukci čistírny odpadních vod v Blahoticích, žádná zmínka o 16 milionech pro Veolii za zkrácení nájemní smlouvy. Rozpočtový výhled byl uzavřen na konci roku 2012, tedy v době, když již byly tyto výdaje zřejmé.

Nabízejí se následující otázky:
 • Jaké by bylo ekonomické hodnocení města, pokud by hodnotitel věděl, že revolvingový úvěr města nebude 80, ale 230 milionů?
 • Jaké by bylo ekonomické hodnocení města, kdyby byly skutečně zapracovány všechny známé výdaje?
 • Jaký může být ekonomický výhled města, ve kterém se vše řeší podle nálad vedení města a zastupitelstva a ignoruje se dlouhodobější koncepční práce?
Miloslav Nič

  ZÁKON 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

§ 2 Nástroje finančního hospodaření
(1) Finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí se řídí jejich ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem.

§ 3 Rozpočtový výhled
(1) Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku nebo svazku obcí sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet (§ 4).

(2) Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí po celou dobu trvání závazku.

§ 22a Správní delikty

(1) a) v rozporu s § 2 odst. 1 nezpracuje rozpočtový výhled,
(5) Za správní delikt podle odstavců 1 až 4 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

čtvrtek 3. října 2013

Slánská radnice - únor 2013

Sloupek se štítkem Slánská radnice vám bude přinášet úryvky z minulých čísel našeho oblíbeného časopisu, neboť kdo si nepamatuje historii, je odsouzen ji prožít znovu.
 
Slovo starosty - číslo 2 - ročník XVI - únor 2013

"V době, kdy píšu tento úvodník, je den po slavnostním otevření parkovacího domu a jeho uvedení do zkušebního provozu. Ten bude trvat do 31. srpna tohoto roku. První dva měsíce (do 23.března 2013) bude provoz omezený časově a pro slánské občany bude zdarma (7.00–17.00 ve všední dny; v pátek večer a o víkendu bude otevřen jen pro oficiálně nahlášené společenské akce v Grandu a hotelu Hejtmanský dvůr).

Po uvedeném datu nastane již nepřetržitý dvacetičtyřhodinový provoz. A parkovné bude pro každého 20 Kč za hodinu stání mezi 6 hodinou ranní a 18  hodinou večerní.

Po 18 hodině bude platit paušální platba 50 Kč až do ranních hodin. Instruktážní video použití parkovacího domu, včetně zázemí, si budete moct prohlédnout opět v únorovém videomagazínu.

Slavnostní otevření bylo provázeno velkým zájmem veřejnosti (a to nejen té slánské), tištěných médií, internetových novin, televize a rozhlasu, starostů z celé republiky, politiků a ostatních hostů. Vzhledem k obrovskému náporu lidí jsme museli rozdělit ukázky po celý den a strávili jsme na místě mnoho hodin už od rána (já osobně od 10 hodin).

V mrazivém počasí přišlo opravdu nečekané množství občanů. Zástupci města a  dodavatelské firmy se snažili všem předvést, co mohli a poctivě odpovědět na všechny zvídavé otázky typu „Co nastane, když ...?“

Bylo to pro nás náročné, ale váš zájem a v drtivé většině pozitivní ohlasy, byly velmi milé. Po všech těch stresech a pracovním vypětí, aby se za rok a čtvrt stihla náročná stavba dokončit... Zkrátka vám děkuji. A přeji všem, aby parkovací dům sloužil automobilistům k plné spokojenosti.

MĚJTE SE HEZKY! VÁŠ STAROSTA IVO RUBÍK "

Sdružení občanů Občané města Slaného (OMS)

Sdružení občanů Občané města Slaného ( OMS ) bylo založeno v červenci 2013. Vzniklo seskupením občanů města, které spojuje dlouhodobá nespokojenost s hospodařením města, s přístupem vedení města k řešení parkování v centru, bioplynové stanice na Těhuli a nešťastná situace na slánském gymnáziu.

OMS je bez politické orientace a hlavním úkolem je zabývat se tím, co se děje ve Slaném a jeho okolí, reagovat na aktuální témata, upozorňovat na nedostatky a pomáhat vedení města.

OMS má svoji právní podporu a své stanovy, podle kterých se řídí. Své zájmy se snaží prosazovat za podpory členů zastupitelstva, vrcholného orgánu města. Jeden ze zakladatelů OMS je členem zastupitelstva.

OMS nabízí Slaňákům možnost se aktivně podílet na všech aktivitách sdružení. Každý, kdo má zájem pro naše Slaný něco udělat, má příležitost. OMS využívá potencionál každého z členů a společnými silami vytváří hodnoty, které mají pozitivní přínos pro život ve Slaném.

 Pokud i Vám není lhostejné co se děje ve Slaném a chcete něco změnit, přispět svými zkušenostmi a znalostmi, přijďte mezi nás.

OMS

středa 2. října 2013

Podporujeme sport - cyklistický víkend na Hájích

eMsport Slaný pořádá cyklistický víkend v letním kině na Hájích a OMS je hrdým partnerem.

V sobotu 5. října od 11 do 17 hodin si každý slaňák, ale i kdokoliv jiný, může zcela zdarma přijít do letního kina vyzkoušet kola skvělých značek GT a Cannondale. K mání budou kola horská i silniční. Stačí mít průkaz totožnosti a pokud možno vlastní pedály.

V neděli 6.října se v areálu letního kina  a v přilehlém lesoparku Háje pojedou cyklistické závody XC(cross country). Od nejmenších prcků až po starce si může zazávodit každý. Více informací na www.emsportslany.cz Již touto dobou je přihlášeno více jak 30 dospělých a 40 dětí. Těšíme se i na Vás!

Martin Matoušek

Vybrané časové termíny ze zákona o obcích

ZÁKON 128/2000 Sb. - o obcích (obecní zřízení)
 • § 16 (2) g: Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.
 • § 82  b: Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,
 • § 93 (1) a:  Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.
 • § 95 (2):  O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, ..., který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání
 • § 101 (3):  Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání.

úterý 1. října 2013

Salda v rozpočtu města Slaný

Slaný - saldo ročního rozpočtu:
Tedy za poslední úplné 3 roky rozdíl mezi příjmy a výdaji města: 

-65 milionů Kč

Zdroj:

Součastnost a blízká budoucnost?


A co když přijde nějaká nečekaná událost, např. vichřice či požár, který poničí některou ze školních budov?

Nemělo by se město konečně naučit hospodařit?

Času již není mnoho!

Miloslav Nič

pondělí 30. září 2013

Četnost zasedání zastupitelstva v roce 2013

Zákon o obcích 128/2000 Sb. - § 92
(1) Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.

Zasedání zastupitelstva v roce 2013:
 • 19.12.2012  (poslední zasedání roku 2012)
 • 20.3. 2013  (den po zákonném termínu)
 • 19.6. 2013  (den před termínem, svoláno urychleně, trvalo 3/4 hodiny)
 • 26.6. 2013   (7 dnů po předchozím zasedání)
 • 25.9. 2013   (den před termínem, konec krátce před  22:00, řada bodů diskutována velmi povrchně)

Přijde jenom mně divné, že ve městě s 15 000+ obyvateli a s řadou akutních problémů (parkovací dům, zadluženost města) se zastupitelstvo schází méně často než na některých malých vesnicích?

                                     Miloslav Nič

sobota 28. září 2013

Vyjádření ÚHOS pro pana Matějku - předsedu kontrolního výboru

Pokud stručně shrnu vyjádření,
pak obecně platí, že je přípustné měnit ve smlouvě vzešlé z výběrového řízení pouze takové pasáže, které neovlivní soutěžené parametry a hodnoty. Pokud by se totiž mohly změnit, mohly by firmy do výběrových řízení zařazovat nesmyslné nabídky a parametry dodatečně měnit. V případě následných změn totiž změněná nabídka nemusí být vítěznou v původním výběrovém řízení.
To znamená mohu změnit např. jména jednotlivých zástupců, ale nemohu změnit ty hodnoty, které byly soutěženy. A to se ve Slaném stalo, změnila se cena, časy pro zaparkování a vyparkování vozidla i počet zaparkovaných vozidel.
Další věc je, pro koho je jejich změna výhodná, to už je ale téma jiných článků...

Pavel Zlámal

Vyjádření ÚHOS

pátek 27. září 2013

Příspěvek na diskusní fórum

Dobrý večer,

občas nahlédnu na tuto diskusi a zaregistroval jsem, že se tu objevilo i moje jméno a to ve spojitosti s panem Peškou. Předem bych chtěl říci, že nechápu, proč jsou věci kolem parkovacího domu politizovány. Jedinou logickou odpovědí je, že neumíme položit relevantní a racionální argument a proto se potřebujeme skrývat za jakousi politickou orientaci. Osobně jsem volil v posledních volbách ODS a nyní, jsem zklamán. Osobně si myslím, že stavba PD v našem městě je do jisté míry i důsledek určitého nezájmu lidí o naše město a spoléhání se na jednoho neomylného, který vše zařídí. Proto bych Vás chtěl požádat, aby Vaše energie byla směřována spíše směrem, který by Vám i našemu městu přinesl něco positivního. Myslím, že ona diskuze s některými pány na tomto foru, kteří nemají ani hodnotu toho aby se podepsali věc nikam neposune. Proč se tedy k věci PD vyjadřuji já?
Protože:
- nesouhlasím s touto stavbou z hlediska její potřebnosti - dodnes i po jejím zprovoznění žije město bez ní - domnívám se, že město vynaložilo obrovské prostředky za řešení vhodné pro Václavák a ne pro Slaný. 
- nesouhlasím s tím, že na stánkách MEU nenajdete o PD takřka nic, ani jednu smlouvu, PD je věc veřejná
- nesouhlasím s tím, jak proběhl výběr a schvalování této investice a tím, že pan starosta podepsal vše  bez vědomí zastupitelstva a rady (vyjma dodatku č. 7). - starosta vůli města netvoří, starosta zastupuje obec navenek a je vázán rozhodnutím zastupitelstva a rady.
- nesouhlasím s tím, že dodavatel nedodržel deklarované a vysoutěžené hodnoty a pan starosta a i rada města to akceptovali, bez toho, že by požadovali alespoň odpovídající slevu
- nesouhlasím s tím, že město převzalo PD 16.1.2013 bez závad a  nedodělků. PD dlouhé měsíce nefungoval a město nenárokovalo žádnou smluvní pokutu, byť ve smlouvě je smluvní pokuta 50.000 Kč za den.
Jako občan nesouhlasím s tím, že Ti kdo tyto věci způsobili, nedodržují zákony ČR, jako občan Slaného nesouhlasím s postupem představitelů, kteří nehájí zájmy mne jako občana a konají v zájmu soukromého investora. 
Jako občan mám jen svůj jeden hlas a své jméno. Rozhodl jsem se, že budu bojovat silou tohoto jednoho hlasu. 
Prostudoval jsem všechnu dostupnou dokumentaci a vystoupil jsem na všech posledních zastupitelstvech, žádal zastupitele o to, aby věc napravili, založili jsme hnutí Občané města Slaného a vytvořili jsme stránky na kterých se můžete dočíst vše o PD., 26.9. vyšel článek ve Slánských listech - PD a role pana starosty.
Pokud Vás problematika PD skutečně zajímá, můžete se mnohé dozvědět na adresách www.oms-slany.cz a www.slanaci.cz. Pokud Vás bude něco zajímat, napište. Na těchto adresách Vás míníme informovat i o dalších věcech v našem městě.

Naše město potřebuje pro svůj rozvoj peníze, v tomto případě hodně peněz prohospodařilo, koupilo PD v podstatě na dluh a navíc pokud byla možnost, nesnížilo tyto výdaje sankcemi plynoucími ze smlouvy. To je vizitka našich zástupců na MEÚ, ať již jednali takto z nevědomosti, či úmyslně.

Proto jsem se shodl na těchto věcech i s panem Peškou a proto jsem rád, že i někteří představitelé pravice dospěli k názoru, že věci nebyly v pořádku. Jsem nesmírně rád, že se nyní i s nimi mohu shodnout na tom,  že čas pro vyparkování vozidla 0,75 minuty je výrazně kratší, než 3:17 a nebo 6 minut a že pro mne jako uživatele je taková změna nepřípustná. Mnozí ze zastupitelů totiž o těchto změnách nevěděli, protože věci jim byly zatajeny.

PD je trpké víno pro každého z nás, bude znamenat krácení investic do věcí, které opravdu potřebujeme. Myslím, že pokud máme z dané věci vytěžit něco positivního, pak bychom měli:
- snížit náklady co jen to jde - PD je především průšvih firmy Koma, která nesplnila zadání
- začít se starat více o dění v našem městě
- volat k odpovědnosti Ty, kteří věc způsobili

Jste všichni občané jako já, máte svůj hlas a svoje jméno a to je hodně.
Pokud chceme pro své město něco udělat, musíme začít u sebe stejně jako generace našich předků - nikdo jiný to za nás neudělá. Přijděte se jednou podívat na zasedání zastupitelstva.

Jsem připraven s představiteli města diskutovat věci přímo, ne přes nějaký blog v případě, že budou oni připraveni tuto nabídku přijmout.

Vám ostatním hezký večer


Pavel Zlámal

Parkovací dům a role pana starosty

Odkaz:
Slánské listy - 25.9. 2013

Prodej domů v Ouvalově ulici (naproti Mexiku)

Poslední dobou jsem z několika zdrojů zaslechl, že z prodávaných domů v Ouvalově ulici se stanou ubytovny až pro 150 rodin. Velikost domů samozřejmě vylučuje, že by se tam vešlo 150 rodin, ale 100 obyvatel jistě ano.

Osobně jsem přesvědčen, že mezi sociálně vyloučenými je velké množství lidí, se kterými je třeba mít soucit a snažit se nezhoršovat jejich obtížnou situaci. Bohužel je mezi nimi i řada takových, kteří významně narušují veřejný pořádek a dopouští se kriminální činnosti. Nalézt rozumná řešení je v zájmu nás všech a velmi doporučuji k přečtení příručku Agentury pro sociální začleňování: http://www.socialni-zaclenovani.cz/prirucka , která nabízí řadu praktických rad.


Součástí  rozumného přístupu je i nepodléhat fámám, a proto jsem se snažil dohledat informace o prodeji těchto domů z veřejně přístupných zdrojů.

Podle katastru nemovitostí patří v současné době oba domy realitní kanceláři:
Pražská správa nemovitostí, spol.s r.o.Seifertova 823/9, Žižkov, 13000 Praha 3 (http://www.psn.cz/), a nenalezl jsem nic, co by zpochybňovalo solidnost firmy. Na trhu působí již dlouhou dobu a skutečně již v minulosti některé domy koupila za účelem dalšího prodeje.

Podle vývoje cen na http://www.realingo.cz/prodej/dum/cinzovni/ouvalova-slany/139588 má firma problém tyto domy prodat a otázkou zůstává, kdo a za jakým záměrem je nakonec koupí. Případ budeme dále sledovat.

Každopádně fámy o příchodu velkého množství nepřizpůsobivých  rodin nejsou pouze doménou našeho města, např. stejný problém řeší v Hodoníně. Nicméně je nutné se již nyní snažit nastavit podmínky v našem městě tak, aby se slušní lidé jakékoliv barvy kůže u nás nemuseli bát o své zdraví či majetek a aby se obchodníkům s lidskou bídou nevyplatilo ve Slaném podnikat, třeba tím, že město bude spolupracovat s Úřadem práce na zastropování výše poplatků za bydlení na úrovni, která pomůže postiženým, ale zabrání těmto "podnikatelům" vydělávat.

                        Miloslav Nič

čtvrtek 26. září 2013

Nově schválený záměr rekonstrukce Husovy ulice (Londa)

Zastupitelstvo na svém včerejším zasedání schválilo bod 7. Návrh na zařazení akce "Revitalizace historického jádra města Slaný-Husova ulice" mezi prioritní investiční akce (ve zmenšeném rozsahu, tedy bude se opravovat jen povrch, tajemství v hlubinách zůstanou nedotčena, a bude se doufat, že to nějak dopadne).

Vedení města věří, že zaplatí přes 4 miliony a zbytek dostane z grantů, a zároveň:
 • ignoruje námitky zastupitele Bartoníčka, že podle jeho zkušeností bývalého místostarosty si nepamatuje akci, kde by každý podobný případ nezahrnoval významné navýšení výdajů města za vícepráce
 • ignoruje námitky zastupitele Pešky, že město v současném stavu nemá peníze ani pro případ, kdyby vše vycházelo podle plánu
 • na můj dotaz občana, jaké budou náklady na přípravné práce projektu, odpovídá, že je projekt připraven, a z řad koaličních zastupitelů se ozývají výkřiky, že ničemu nerozumím, a že bych udělal lépe, kdybych se informoval, a nepletl se do prkotin, jako je vyšetřování slánských studentů za petici (chtěl bych tedy koalici připomenout, že i v podkladech pro zastupitelstvo se hovoří o tom, že existující projekt bude přepracován, že občané mají mnohem omezenější přístup k informacím než zastupitelé, a že jsem si všiml na několika zastupitelstvích, že si někteří členové  koalice zvykli urážet diskutující občany, což se řadě z nich od příštích voleb také nebude líbit).
                                               Miloslav Nič

Rešerše - Romové

Odkaz:
Rešerše - romové

Přepis on-line přenosu ze zastupitelstva (Twitter)

Středa 25. září: 15:00 - 22:00
 • autor příspěvků:  Miloslav Nič
 • zdroj:  Twitter OMS Slaný
 • Twitter omezuje maximální délku příspěvků na 140 znaků
 • příspěvky vytvářeny jako reakce na probíhající události s odstupem několika desítek sekund, omluvte prosím nepřítomnost diakritiky, překlepy a pravopisné chyby, psaní zpráviček, kdy sledujete velmi vypjaté zasedání a zaroveň píšete o předchozích událostech je opravdu náročné

 Výběr příspěvků:
 • Zastupitel Matejka a sef kontrolniho: urad pro ochranu hospodarske souteze rika: zmeny ktere jsou velmi nevyhodne
 • Parkovaci dum budeme resit, jeste jsme nehlasovali, ale je zrejme, ze se vyznamne menily zadavaci podminky
 • Zastupitel Peska: cekal jsem, ze se starosta duverihodne obhaji nebo rezignuje (#parkovaci dum), nestalo se nic, divne
 • Otazka: proc Tercier (firma z pripadu #Rath) ?
 • Z: parkovaci dum, 3 platici zakaznici denne, je to v poradku?
 • K: domnivam se, ze Koma uvedla zastupitele v omyl, je nutne vyslovit neplatnost smlouvy, jinak vedome poruseni zakona
 • Dodatek 3, starosta se zavazal zaplatit dalsi milion, ja vsak tu polozku nenasel ve vyuctovani, byly vyplaceny nebo ne?
 • Hlozek: prave se priznal k trestnemu cinu, kdyz rekl, ze kdyz Koma nebyla schopna dodrzet podminky, tak je rada zmenila
 • starosta: ja jsem clovek, a muzu cerpat dovolenou? Pred dvema mesici jsem tam byl,
 • P: my nechteli odpoved hned, ale po dva a pul mesicich?
 • P: nepamatuji situaci, ze by starosta byl podeziran z tolika trestnych cinu, jako nyni
 • Bartonicek: vsichni jste videli materialy, ja si vzdy myslel, ze komunisti lzou, ale pan Peska podle mne nelze
 • Starosta: nejste racionalni, je to vsechno utok, to se vyvrati, sejdeme se nekdy jindy.
 • Kulich: proc jsme byli na Komu tak hodni?
 • Tajemnik: vsechny originaly jsme odeslali uradu na ochranu hospodarske souteze
 • To nemate kopie? Mesto: kopie si nedelame
 • Herman: to snad nema obdoby, kolikrat si vyzadal urad dokumentaci? My odeslali vsechno, co kdyz se to ztrati? Kde jsou kopie?
 • Starosta: vsechno jsou politicke utoky
 • Mistopredseda poda podnet k soudu do 15. Rijna na prezkoumani smlouvy s Komou. Schvaleno.
Všechny příspěvky jsou k dispozici v plném přepisu reportáže

Cyklo-stesky :(

Stránky připravujeme.
Zpráva ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.9.2013

Vážení spoluobčané, milí Slaňáci,

Zastupitelé se dnes problematikou PD zabývali velmi dlouho. Velkou část rozpravy zabraly interpelace a dotazy pana RNDr. Pešky i dalších členů opozice. Pan Peška upozornil na iniciativu několika stran (ČSSD, KSČM, Unie pro sport, a naše hnutí OMS),  požadavek na zřízení komise k PD, na který měsíce nikdo nereagoval . Důvodem byla dovolená pana starosty! Až do dneška jsem žil v přesvědčení, že zákonná dovolená je 4 týdny. Kriticky se ale k postupu a uzavření dodatků, které např. souhlasí s prodlouženém časů vyjádřili i někteří představitelé pravice např. pan Bartoníček, Matoušek, Heřman, Kulich a Berkovec. Právě pan Berkovec vyjádřil své zklamání nad osudem stavby, kterou podporoval a zaštítil i svým jménem. Za naše hnutí vystoupil pan Zlámal a znovu požádal zastupitelstvo o vyjádření nesouhlasu s navýšením časů pro odbavení vozidel (presentaci naleznete v příloze článku). Připomněl, že na jeho písemný dotaz z 9.7.2013 týkající se tohoto bodu nikdo neodpověděl. Důležitým vystoupením bylo i vystoupení pana Michala Kozelky, který navrhl zastupitelstvu možnost žaloby na odstoupení od smlouvy. V rozpravě, která trvala velmi dlouho se parkovacího domu nezastal z pléna nikdo, snad jen pan Hložek se pokoušel vysvětlit některé změny ve smlouvách a akceptace delších časů. Jeho přirovnáni PD k postiženému dítěti a pojednání o problémech firmy Koma vyznělo dost komicky. Osobně nechápu, proč bychom za postižené dítě měli zaplatit plnou cenu. "Pokud bych si objednal internetové připojení a nebyla mi poskytnuta slibovaná rychlost, žádal bych minimálně slevu" ... poznamenal pan Kulich. Ze strany pana starosty Rubíka jsme se žádné odpovědi nedočkali, neustále tvrdil, že na vše odpoví písemně a prohlásil,  že "cokoli řekne, bude použito proti němu". Toto jeho prohlášení lze považovat za jediné pravdivé a velmi vizionářské. Jeho návrhy na další mimořádné zasedání v prosinci nebo v březnu 2014 byly jen dalším tragikomickým a trapným pokusem o posunutí a neřešení problému.

Jak trefné..., otázkou je,
zda lze ještě "čestně" vystoupit ...
Nakonec po 30 minutové přestávce schválilo zastupitelstvo usnesení:

Pověřilo prvního místostarostu přípravou a podáním podnětu o platnosti či neplatnosti smlouvy mezi městem Slaný a dodavatelem firmou Koma k příslušnému soudu do 15.10.2013. (bude ověřeno se zápisem)
Toto usnesení v podstatě z mého pohledu znamená, že zastupitelstvo počtem 22 přítomných zastupitelů vyjádřilo pochybnost o právní čistotě a výhodnosti smluv pro město.

Závěr: Pokládáme dnešní krok zastupitelstva za velmi důležitý a doufáme, že povede k tomu, že město Slaný minimálně nezaplatí za "postižený" parkovací dům plnou cenu! Začne se tak chovat jako dobrý hospodář a ne jako starosta, který nevýhodné dodatky schválil.
                                                                                                                                      a rozhodně se mějte hezky! 
Pavel Zlámal - občan



Presentace změny časů


středa 25. září 2013

Příručka - práva občanů obce

 • vydala Kancelář veřejného ochránce práv a Ministerstvo vnitra v edici Dobré správní praxe
 • rok vydání 2010
 • 170 stran
Odkaz:
http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/edsp-prava-obcanu-web-pdf.aspx


Příručka pro člena zastupitelstva obce


Aktualizované 4. vydání praktického průvodce, jehož obsahem jsou témata týkající se legislativy, jednotlivých oblastí komunální politiky a konkrétní příklady z praxe. (vydáno v roce 2012)
 
Odkaz:
http://www.vzdelanyzastupitel.cz/prirucka/prirucka-pro-clena-zastupitelstva-obce-1.aspx

úterý 24. září 2013

Ústavní soud o hospodaření obcí


IV.ÚS 1167/11
Ústavněprávní aspekty hospodaření obce se svěřeným majetkem


23. Je vyloučeno, aby obec, jakožto územní společenství občanů majících právo na samosprávu (článek 100 odst. 1 Ústavy) a jsoucí veřejnoprávní korporací (článek 101 odst. 3 Ústavy) hospodařila s jí vlastněným majetkem prostřednictvím svých volených orgánů tak, že by na prvý pohled pochybným charakterem tohoto hospodaření podlamovala důvěru občanů, kteří obec tvoří, v to, že její správa je správou ve prospěch obce a nikoliv ve prospěch jiných subjektů. Samostatné spravování obce zastupitelstvem (článek 101 odst. 1 Ústavy) neznamená, že by zvolené zastupitelstvo a představitelé obce stáli nad společenstvím těch, kteří je k výkonu samosprávy zvolili. Ti, kdo obec spravují, neměli by ztratit ani na okamžik ze zřetele, že nejsou majiteli obce a že správa obce není poručníkováním těch, kteří obec tvoří. Vymkne-li se správa obce z těchto ústavních mantinelů, pak byť by i byla formálně ve shodě se zákonem, nelze jí přiznat soudní ochranu; je naopak úkolem soudů, aby takové ve své podstatě proti skutečné samosprávě namířené a tudíž protiústavní chování zastupitelstva neaprobovaly.

Plný text:

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=74944&pos=1&cnt=1&typ=result

Rešerše - co může dělat město pro regulaci ubytoven


Odkaz:
Regulace fungování soukromých ubytoven
Kolik platících řidičů parkuje v PD denně?*


*Nejsou započítáni majitelé parkovacích karet.(zdroj MÚ)


pondělí 23. září 2013

Přijďte na jednání zastupitelstva - 25.9.2013 v 15:00 hod.

Výzva pro všechny, kterým situace s PD není lhostejná.

Budeme se pana starosty ptát ... 
                                                       ..... jo a  ..
                                                                           Mějte se hezky!


Motto dne:
Druhá zavádějící informace, která se ke mně dostala, je, že stavba parkovacího domu bude stát sto miliónů korun. To je samozřejmě nesmysl a do takové investice by se město Slaný rozhodně nepouštělo.
Předpokládané náklady se pohybují mezi 63 až 73 milióny korun, přesnou cifru však v této chvíli nejsme schopni říci.

(Starosta RNDr. Ivo Rubík - Slánská radnice 8/2009)

Parkovací dům ve Slaném zeje prázdnotou. Město proto zlevňuje parkovné


12. září  2013 v 17:20  

Parkovací dům Slaný - Foto: Pavel Pavlas
Parkovací dům SlanýFoto: Pavel Pavlas
Parkovací dům ve Slaném je nejmodernější v kraji, potýká se ale s nezájmem řidičů. Už s jeho stavbou někteří místní nesouhlasili, a ve zkušebním provozu se navíc zařízení potýkalo s technickými problémy. Slánská radnice teď řeší, jak řidiče přimět v něm parkovat. Přichází proto i se zlevněným parkovným.

Parkovací dům ve Slaném zeje prázdnotou. Město proto zlevňuje parkovné

Twitter pro OMS Slaný

Pravidelné zprávičky z našeho města
https://twitter.com/OMSSlany

čtvrtek 12. září 2013

Změny požadovaných časů - Presentace předložená zastupitelstvu



Presentace

Presentace byla zaslána na projednání radě města 9.7.2013. Zatím bez odezvy kromě ....

Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO 31.07.2013

AD 18 PODKLADY OD ING. ZLÁMALA K PARKOVACÍMU DOMU

Rada města projednala dopis od Ing. Zlámala ve věci Parkovacího domu a konstatovala, že zastupitelstvo města pověřilo svým usnesením řešením problematiky Parkovacího domu Kontrolní a Finanční výbor zastupitelstva. (7 pro)

Komentář: Je velmi obtížné říci, že 6 minut je mnohem více než 45 vteřin a že toto rozhodnutí, které připravil a podepsal pan starosta je ve prospěch firmy Koma a ne občana. Tak jen prázdná fráze a kop do zámezí ... Uvidíme s čím přijdou výbory neb otázka není složitá, ale nikdo na ni nechce odpovědět, zvláště ne pan starosta. Mimochodem, otázka parkovacího domu není na programu zasedání zastupitelstva !!!!!

Parkovací dům – názor občana

Parkovací dům – názor občana

Problematika parkování ve městech je fenomén naší doby a každé město se s touto situací musí vypořádat. Nejinak je tomu i v našem městě. Je tomu už více než rok, co jsem se dočetl, že město Slaný postaví v centru automatický parkovací dům a to nákladem ca. 85 milionů korun. Pamatuji si, že jsem se tehdy velmi rozčílil, když jsem si uvědomil, že ona návratnost 18 let v podstatě znamená, že především občané města zaplatí za onu dobu na poplatcích za parkování minimálně zmíněnou sumu. Postupem času, když jsem začal pronikat hlouběji do této problematiky, začal jsem mít stále větší pochybnosti a to nejen o smyslu této investiční akce.

Poklepání na základní kámen parkovacího domu ve Slaném. Vpravo starosta města Ivo Rubík
Z pohledu výše investice se jedná o jednu z největších investičních akcí města, náklady na PD včetně vícenákladů jsou ve výši ca 91 mil. Kč. Člověk by logicky očekával, že bude tomuto tématu věnována náležitá pozornost. Je trochu podivné, že nebyla zpracována žádná studie, která by porovnala různé možnosti řešení parkování ve městě. Parkovací dům jako součást koncepce parkovaní vyrostl na místě dosti nevzhledného parkoviště a svojí kapacitou 149 parkovacích míst nahradil plochu zhruba 80 parkovacích míst. Inu „polepšili“ jsme si o ca 69 parkovacích míst za ca 90 mil. Kč. Náklady na parkování na původním parkovišti byly 20 Kč za den, náklady v PD jsou 20 Kč za hodinu. V tomto smyslu jsme si výrazně pohoršili. Na tento projekt nebyla čerpána žádná dotace, otázkou je proč, a tak město uhradí tyto náklady plně ze svého rozpočtu. Pro výběr dodavatele byla stanovena podmínka instalace podobného zařízení v ČR s hodnotou technologické části více jak 30 mil. a tak se v podstatě jediným možným uchazečem stala firma Koma. 

A tak mám pochybnosti o takto získané nejvýhodnější nabídce, o kvalitě takto provedeného výběrového řízení a to i s ohledem na to, že jeho zpracování bylo svěřeno firmě Tercier pana Krause, v současné době stíhaného pro machinace s veřejnými zakázkami. Mám také pochybnost o smlouvě o dílo, na „vysoutěženou „ částku 85 mil. Kč, které postrádá tak elementární údaje jako je počet zaparkovaných vozidel nebo časy pro naskladnění  a vyskladnění vozidla. Tyto údaje byly hodnotícími kritérii a smlouva je ze zákona obsahovat musí a i kdyby nemusela, dle jakých kritérií pak dílo převzít. Mám rovněž pochybnost o tom, že se mi nepodařilo dohledat schválení takového závazku města zastupitelstvem, byť mu ze zákona v případě, že závazek je pro město delší jak 18 měsíců tato úloha náleží. Mám pochybnost o tom, že parkovací dům byl převzat dne 16.1.2013 ze strany města  prakticky bez závad a dodnes nebyl ukončen už jednou prodloužený zkušební provoz. Jen pro informaci, za každý den zpoždění by městu náleželo penále ve výši  50.000 Kč. Existuje několik oficielních prohlášení pana starosty o průměrných časech na zaparkování a vyparkování vozidla v délce 45 vteřin (např. i-dnes 11.8.2011), veřejná tisková zpráva města Slaného (14.1.2013), kde je uveden čas na zaparkovaní 1 minuta a na vyparkování 0,75 minuty. Mám pochybnost o vyjádření firmy Koma pro Českou televizi, že údaje o časech zaparkování a vyparkování vozidla popletl nějaký projektant, když tuto smlouvu parafuje a odpovídá za provedení díla jednatel firmy Koma a časy jsou součástí soutěžené nabídky.  Faktem ale zůstává, že dne 24.5.2013 podepsal pan starosta RNDr. Ivo Rubík dodatek č. 7, kde jsou časy stanoveny následně – čas pro naskladnění 1:39 min maximálně 3 minuty, čas pro vyskladnění 3:17 min. maximálně 6 minut! Kdo donutil město k takovému ústupku? Rozumný čtenář si jistě spočítá, co tyto časy znamenají např. při odchodu lidí z plesu apod. a jak devalvují uživatelskou hodnotu tohoto zařízení. Otázkou ale zůstává, jaký je motiv pro takovouto změnu v neprospěch města jako kupce a uživatele v momentě neukončeného zkušebního provozu a více jak dva měsíce po přislíbeném dosažení přislíbených hodnot. Mám opravdu pochybnosti o tom, že v tomto případě bylo postupováno v zájmu nás občanů města.



Nutno podotknout, že tento dodatek č. 7 je ale první dokument k jehož podpisu byl pan starosta zmocněn a to buď rozhodnutím rady nebo zastupitelstva města. Ostatní dokumenty toto zmocnění postrádají a je tedy otázkou, kdo dal právo panu starostovi k jejich podpisu. 
Pokud budeme hovořit o nákladech na parkovací dům, je potřebné si povšimnout dalších nákladů a to na provoz, obsluhu, servis atd. K zajištění pořádku ve městě přijala městská policie 2 nové strážníky. Mimochodem, záruka na technickou část je 5 let, poté bude město financovat veškeré opravy výhradně ze svých zdrojů. Jaká je asi životnost těchto složitých zařízení?
Při pořízení parkovacího domu informovali představitelé města veřejnost i zastupitele, že město Slaný si podobnou investici může dovolit. Mám za to, že se tyto informace nebyly korektní. Město Slaný hospodaří již několik let s deficitem, to znamená, že jeho příjmy nepokryjí jeho výdaje.  Aby město bylo schopné dofinancovat rozpracované a nutné investice, byla odsouhlasena zastupitelstvem města jako jediná praktická možnost financování úvěrem v hodnotě 239 mil. Kč. Roční příjmy města jsou ca 250 – 290 mil. Kč. Ano, město dostane část vložených investic zpět formou dotace, ale nutně bude zápasit v budoucnu s nedostatkem financí. Např. podíl města na vybudování čističky odpadních vod je ca. 80 mil. Kč a tak téměř nápadně souhlasí s částkou za parkovací dům, na rozdíl od něho  tuto investici však město nevyhnutelně potřebuje.
Na závěr bych chtěl říci, že zdaleka ne všechny kroky v rámci parkovací koncepce považuji za špatné. Například omezení parkování v centru města pomocí terčíku shledávám jako velmi dobré řešení, naopak mi vadí např. určitá omezení vyplývající pro občany a podnikatele z centra města.
Jednoznačně považuji parkovací dům za neadekvátně drahé řešení, které ač je to neuvěřitelné doposud nikomu nechybí. Bylo prosazeno zejména ze strany starosty pana RNDr. Ivo Rubíka, který se zřejmě bude odkazovat na rozhodnutí zastupitelstva, které ale nemá. Domníváme se, že jeho postup při realizaci této investice např. při podpisu některých smluv a dodatků nebyl v souladu se zákonem, nepožadováním slevy v důsledku nefunkčnosti zařízením dle nabídnutých parametrů a prodloužení časů pro naskladnění a vyskladnění, jde vysloveně proti zájmu města a občana jako takového.
Před rokem jsem si řekl, že se mne ta věc v podstatě netýká, v parkovacím domě jako většina Slaňáků neparkuji. V průběhu času jsem si uvědomil svůj omyl. Parkovací dům je pro mne symbolem špatně vynaložených veřejných financí, které budou někde chybět.  V budoucnu se tedy budeme muset někde uskromnit, ušetřit na některých výdajích a to se bude týkat nás všech, těch, kteří v parkovacím domě parkují i těch, kteří ani auto nemají. Je tedy čas nemávnout nad tímto případem rukou.
Ve Slaném vzniklo občanské sdružení – Občané města Slaného. Naše dotazy a iniciativy směrem k městskému úřadu stran parkovacího domu jsou zatím bez odezvy. Pokud dostaneme nějaké odpovědi, rádi s jejich obsahem veřejnost seznámíme. Dále vyzýváme zástupce města k veřejné diskusi na toto téma a zveřejnění všech dokumentů týkajících se parkovacího domu na webu města.
Pavel Zlámal
Člen občanského sdružení – Občané města Slaného

Více informací na: www.oms-slany.cz